American Gospel Movie

De film American Gospel Movie is een zeer indringende video die heel veel waarheid onthult
over het Evangelie en Gods Woord.

Maar voordat u kijkt, is het goed om eerst onderstaande toelichting door te lezen en te overdenken.

 Deze versie van 40 minuten van de film, gevolgd door getuigenissen die nog eens ±18 minuten duren (er is ook nog een versie van in totaal 2 uur en 19 minuten) bestaat in grote lijnen uit vier onderdelen:

 1. De waarheid van het Evangelie,
 2. De visie van de Rooms-Katholieke Kerk op de behoudenis,
 3. Een bespreking van 'Word of Faith',
 4. Getuigenissen aangaande wat de film met sommige mensen gedaan heeft.

Het is eigenlijk vooral op punt 3. dat ik graag wil ingaan, en met name het feit dat Andrew Wommack op de grote hoop gegooid wordt met andere 'Word of Faith'-predikers.

Ik weet uit mijn studie aan Charis Bible College (NL, gevestigd te Naarden), dat Andrew Wommack veel en veel genuanceerder denkt èn onderwijst over bijvoorbeeld voorspoed. Enkele van zijn uitspraken zijn:

 • Geef lang genoeg minder geld uit dan je verdient, en je zult voorspoed hebben,
 • God kan de bijstand niet zegenen: jij moet wat gaan dóen om geld te verdienen, en dan zal God jouw activiteiten zegenen met voorspoed,
 • Speel niet op de lotto, of wat voor kansspel ook, om dezelfde reden,
 • Andrew Wommack is altijd een gever geweest, zegt hij, en als hij op zondag een kerk bezoekt, doet hij vaak .000 in het offer (dit ter illustratie van zijn mening: 'If God can get it through you, He will get it to you.' ('Als God het door jou heen kan schenken, (omdat jij niet gierig bent,) dan zal Hij het jou bezorgen.')
 • Geld dat jij geeft, werkt als een zaad, en als je niet zaait, kun je ook geen oogst verwachten. M.a.w., je moet wat voor een ander, of voor het Evangelie, over hebben. Als er enkel gepreekt wordt: 'Geef en u zal gegeven worden,' en meer niet, dan kunnen mensen gaan geven om egoïstische redenen. God kan egoïsme niet zegenen!

Kortom: er komt bij voorspoed veel meer kijken, en ook nuchtere principes, wil je voorspoed hebben. In de video komt een moment lang een fragment voor waarin Kenneth Copeland uitroept: "Ik verklaar jullie schuldenvrij, zegt God!" Zo simpel ligt dat niet. Ik moet erbij zeggen dat dat ook maar een fragment is uit een hele preek, en men laat niet zien wat Kenneth in die preek verder nog gezegd heeft. Dat kan dus een vertekend beeld geven!

Dan, wat betreft de getuigenissen, onderdeel 4.: de kijker weet natuurlijk niet wat de getuigen precies altijd gehoord hebben over het Evangelie, welk Evangelie hun altijd voorgehouden is èn: wat hebben zij daar dan voor zichzelf van gemaakt? Ik wil hun oprechtheid niet in twijfel trekken, maar heel eerlijk: wéten doen we het niet!

Maar afgezien van mijn opmerkingen en bezwaren tegen bepaalde dingen in de film: het Evangelie hoe het werkelijk is, wordt goed uit de doeken gedaan, alleen niet volledig. Als het bijvoorbeeld om genezing en gerechtigheid gaat, welke Schriftgedeelten laten zij dan buiten beschouwing of, erger nog, gooien zij weg? (Dit is iets wat wij Christenen héél vaak doen: wij nemen een aantal Schriftgedeelten en -teksten, baseren daar onze visie en mening op en vergeten gemakshalve (of luiheidshalve?) allerlei andere Schiftplaatsen die onze mening genuanceerder zouden maken, met als gevolg dat wij met een onvolledig beeld leven van wat God zegt. Bedenk daarbij: wij zouden leven van elk woord dat uit de mond des Heren uitgaat (Mattheüs 4:4), en dus niet alleen de teksten die ons, gezien onze visie, goed uitkomen omdat ze ons in onze mening bevestigen!)

Ik zal proberen er een paar op te noemen, wat wellicht meditatiestof zal vormen voor wie het voetstoots roerend eens is met alles wat in deze video gezegd wordt:

 • Jezus' volgelingen zouden grotere werken doen dan Hij gedaan heeft (Joh. 14:12),
 • God vergeeft al onze ongerechtigheden en geneest al onze krankheden (Psalm 103:3),
 • De Heer is onze Geneesheer, nota bene een tekst uit het Oude Testament! (Datzelfde O.T. waar sommigen in de video zich zo op beroepen!) (Exodus 15:26),
 • Wie zich met de Here verenigt, is één geest (met Hem) (1 Kor. 6:17),
 • Als Christus in ons is, is het lichaam dood vanwege de zonde maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid (Rom. 8:10),
 • Wij gelovigen zijn de gerechtigheid van God in Christus (2 Kor. 5:21),
 • De gelovige is, indien Christus in hem is, een nieuwe schepping (2 Kor. 5:17),
 • Wij zijn met Hem gezeten in de hemelse gewesten (Efeze 2:6),
 • Wij zijn met Hem verheerlijkt (Rom. 8:29-30),
 • Hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de Godsvrucht behoort (2 Petrus 1:3).

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

(Opnieuw vraag ik mij af hoeveel wij Christenen
wel begrepen hebben van het Nieuwe Verbond???)

Leg zelf deze Schriftgedeelten zorgvuldig naast bepaalde dingen die in de film gezegd worden.

Misschien reageert u nu met te zeggen: ‘Ja maar, dat is de andere kant van de zaak. Ga jij nu op het tegenovergestelde standpunt staan en dat verdedigen?’

Nee, maar ik zeg wel: er moet een afweging gemaakt worden tussen het standpunt van de video en deze teksten, want alleen als je naar alles in het Woord van God kijkt, kom je tot een evenwichtig en Bijbels goed gefundeerd standpunt.

De video in kwestie is een uitstekende inleiding voor mensen die een slechte basis hebben voor hun bekering: eigen werken en/of zelf goed genoeg willen zijn!

Geniet en wees kritisch,
maar wel met de Bijbel in de hand!