De eerste mens of de laatste Adam?

De eerste mens of de laatste Adam?

“Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben; … ” (Romeinen 5:12).

Als de dood is doorgegaan tot alle mensen omdat allen gezondigd hebben, dan kwam dat omdat wij mee-zondigden toen Adam & Eva zondigden.

Tussen Adam en Mozes was er geen wet. Zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is (Romeinen 5:13). Maar als de zonde niet wordt toegerekend, waarom zijn mensen dan gestorven? Omdat de dood al in hen regeerde. Dat is wat wij de erfzonde noemen. De zonde geërfd van de eerste Adam.

Maar u zegt: ‘Dat is niet fair!‘ Wat konden wij eraan doen dat Adam zondigde? Wij hadden er niks aan te zeggen!

Dat is niet alleen fair, dat is briljant!

Het was briljant van God dat Hij het zo inrichtte!!

Want als u kon mee-zondigen toen Adam & Eva zondigden, dan kon u ook mee rechtvaardig zijn toen Christus Zijn offer bracht.

Wij waren ooit allemaal in Adam, d.w.z. de eerste mens. Maar wij waren ook in Christus toen Hij aan het kruis stierf.

Misschien is een illustratie nuttig om dit te verduidelijken.

De schrijver van de Hebreeënbrief zegt in Hebreeën 7:10 dat Levi nog in het lichaam (of lendenen) van zijn vader Abraham was, toen deze tienden gaf aan Melchizedek. Dus toen Abraham, lang voordat Levi leefde, tienden gaf aan Melchizedek, gaf Levi ze mee (Hebreeën 7:9). Hij ‘heeft door Abraham tienden gegeven’, zegt de Herziene Statenvertaling.

Als Levi zozeer in de lendenen van zijn vader Abraham was dat hij mee tienden gaf, dan waren wij in de lendenen van de eerste Adam toen deze zondigde.

Maar toen Christus Zijn offer aan het kruis bracht, waren wij in Christus en waren met Hem rechtvaardig. Net zo min als wij er iets aan konden doen dat Adam zondigde, net zo min konden wij iets bijdragen aan de gerechtigheid die Christus tentoonspreidde tijdens Zijn offer aan het kruis!

En juist dat is het leven dat wij aangenomen hebben toen wij Jezus aannamen. Volgens Petrus was het zelfs zo dat Christus’ opstanding het moment van onze wedergeboorte was, want hij schrijft in 1 Petrus 1:3: “Geloofd zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, … .” (NBG)

Toen Christus verheerlijkt werd, werden wij met Hem verheerlijkt; zie Romeinen 8:29, 30.

Wat is God toch ontzettend ver gegaan om ons voor Zich terug te winnen!