De Vader actief?

Uit heel het Nieuwe Testament blijkt dat de Vader wat betreft Zijn verlossingsplan een heel actieve rol voor Zichzelf heeft weggelegd.

Laten we de Bijbel eens aan het woord laten. De onderstaande teksten zijn genomen uit de Herziene Statenvertaling.

“Maar Jezus antwoordde hun: Mijn Vader werkt tot nu toe en Ik werk ook.” (Johannes 5:17)

“Jezus dan antwoordde en zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De Zoon kan niets van Zichzelf doen, als Hij dat niet de Vader ziet doen, want al wat Deze doet, dat doet ook de Zoon op dezelfde wijze.” (Johannes 5:19)

“Want zoals de Vader de doden opwekt en levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil.” (Johannes 5:21)

“Want zoals de Vader het leven heeft in Zichzelf, zo heeft Hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in Zichzelf; … .” (Johannes 5:26)

Jezus dan zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar Mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel.” (Johannes 6:32)

“Alles wat de Vader Mij geeft, zal tot Mij komen; … .” (Johannes 6:37)

“Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekt; … .” (Johannes 6:44)

“En zij zullen allen door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij.” (Johannes 6:45)

“En Hij zei: Daarom heb Ik u gezegd dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem door Mijn Vader gegeven is.” (Johannes 6:65)

“Ik ben het Die van Mijzelf getuig, en de Vader, Die Mij gezonden heeft, getuigt van Mij.” (Johannes 8:18)

“Wat Ik dan spreek, spreek Ik zoals de Vader Mij gezegd heeft.” (Johannes 12:50)

“De woorden die Ik tot u spreek, spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken.” (Johannes 14:10)

“En Ik zal de Vader bidden, en Hij zal u een andere Trooster geven, … .” (Johannes 14:16)

“Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen … .” (Johannes 14:26)

“Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.” (Johannes 16:23)

“Heilige Vader, bewaar hen die U Mij gegeven hebt in Uw Naam, opdat zij één zullen zijn zoals Wij.” (Johannes 17:11)

“De drinkbeker die de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik die niet drinken?” (Johannes 18:11)

“En Hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, … .” (Handelingen 1:7)

“Aan allen die in Rome zijn, geliefden van God en geroepen heiligen: genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (Romeinen 1:7)

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (1 Korinthe 1:3)

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (2 Korinthe 1:2)

“… genade zij u en vrede van God de Vader … .” (Galaten 1:3)

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (Efeze 1:2)

“Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen … .” (Efeze 1:3)

“… opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, … .” (Efeze 1:17)

Vrede zij de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader, … .” (Efeze 6:23)

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (Filippenzen 1:2)

“… genade zij u en vrede van God, onze Vader, … .” (Kolossenzen 1:2)

“Maar onze God en Vader Zelf, en onze Heere Jezus Christus, moge onze weg naar u toe leiden(1 Thessalonicenzen 3:11)

Deze lijst is niet compleet en bijna eindeloos! Op deze website kunt zich u bij het lezen van Gods overwinnende leger ervan overtuigen wat de rol van de Vader nog meer inhoudt. Het is niet zo verwonderlijk dat Hij Zelf zo actief is in Zijn eigen verlossingsplan: Hij houdt immers zoveel van ons en wil in alles bij ons betrokken blijven!