Gebeden of belijdenissen?

Er is veel onduidelijkheid onder Christenen welk gedeelte van de wet der geboden uit het Oude Testament zij vandaag de dag, nu wij een Nieuw Verbond hebben, nog verplicht zijn te houden.

Het boek van Andrew Wommack De oorlog is voorbij heeft veel interessants te zeggen over dat onderwerp.

Over het algemeen vraag ik mij van veel Christenen af of zij wel echt in de gaten hebben dat wij onder een Nieuw Verbond leven en dat er heel belangrijke verschillen zijn met het Oude! Ik zie er in de gesprekken weinig van en ook als ik Christenen hoor bidden, is er weinig van te merken.

Een en ander heeft tot gevolg dat voor veel Christenen de hele Bijbel een nieuwe wet wordt! Elk woord en iedere zin krijgt hetzelfde gewicht van verplichting en alles wordt wet!! Dat is wel het toppunt van gebrek aan inzicht.

Ik wil graag een korte studie met u maken uitgaande van Psalm 25 (NBG), waar staat:

Van David.

Tot U, Here, hef ik mijn ziel op;
2mijn God, op U vertrouw ik; laat mij niet beschaamd worden,
laten mijn vijanden niet over mij juichen.
3Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd,
beschaamd worden wie trouweloos handelen zonder oorzaak.

4Here, maak mij uw wegen bekend,
leer mij uw paden,
5leid mij in uw waarheid en leer mij,
want Gij zijt de God mijns heils,
U verwacht ik de ganse dag.
6Gedenk uw barmhartigheid, Here,
en uw gunstbewijzen,
want die zijn van eeuwigheid;
7gedenk niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen,
gedenk mijner naar uw goedertierenheid,
om uwer goedheid wil, Here.
8Goed en waarachtig is de Here;
daarom onderwijst Hij de zondaars aangaande de weg.
9Ootmoedigen doet Hij wandelen in het recht,
en Hij leert ootmoedigen zijn weg.
10Alle paden des Heren zijn goedertierenheid en trouw
voor wie zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren.
11Om uws naams wil, Here,
vergeef mij mijn ongerechtigheid, want die is groot.
12Wie is de man die de Here vreest?
Hij onderwijst hem aangaande de weg die hij moet kiezen.
13Hij zelf zal in voorspoed vertoeven,
en zijn nageslacht zal het land beërven.
14Des Heren vertrouwelijke omgang is met wie Hem vrezen,
en zijn verbond maakt Hij hun bekend.
15Mijn ogen zijn bestendig op de Here,
want Hij voert mijn voeten uit het net.
16Wend U tot mij en wees mij genadig,
want eenzaam ben ik en ellendig.
17De benauwdheden mijns harten hebben zich uitgebreid,
voer mij uit mijn angsten.
18Zie op mijn ellende en mijn moeite,
en vergeef al mijn zonden.
19Zie, hoe talrijk zijn mijn vijanden,
en met welk een boosaardige haat haten zij mij.
20Bewaar toch mijn ziel en red mij;
laat mij niet beschaamd worden, want bij U schuil ik.
21Vroomheid en oprechtheid mogen mij behoeden,
want U verwacht ik.22O God, verlos Israël
uit al zijn benauwdheden.”

Ik ben zo vrij geweest om een paar verzen vet weer te geven. Deze Psalm staat boordevol met gebeden.

Wat ik graag doe is deze gebeden omzetten naar belijdenissen. Ik krijg zelden méér reactie van de Heilige Geest dan wanneer ik dat zo bid: een zalving zo intens, dat ik er nauwelijks tegen kan!

Het wordt dan als volgt:

Vers 4: ‘Heer, U maakt mij Uw wegen bekend, U leert mij Uw paden.’
Vers 5: ‘U leidt mij in Uw waarheid en U leert mij.’
Vers 6: ‘U gedenkt Uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.’
Vers 7: ‘U gedenkt niet de zonden van mijn jeugd, noch mijn overtredingen, om uwer goedheid, Here.’
Vers 11: ‘U vergeeft mij mijn ongerechtigheid.’
Vers 16: ‘U wendt U tot mij en bent mij genadig.’
Vers 17: ‘U voert mij uit mijn angsten.’
Vers 18: ‘U ziet op mijn ellende en mijn moeite, en u vergeeft al mijn zonden.’
Vers 20: ‘U bewaart mijn ziel en redt mij. U laat mij niet beschaamd worden.’
Vers 22: ‘U verlost Israël uit al zijn benauwdheden.’

Misschien vindt u dit een aantasting van de Bijbel als Gods Woord? Maar bedenk dan dat er in de verzen 8, 9, 10, 14 en 15 al dergelijke positieve belijdenissen staan.

Wat te denken van ‘Uw barmhartigheid, Here, en uw gunstbewijzen, want die zijn van eeuwigheid.’ Hoezo is Gods barmhartigheid van eeuwigheid? Ooit gelezen in 2 Timotheüs 1:9 dat ons vóór eeuwige tijden genade is gegeven in Christus Jezus? Hoe heeft Hij ons dat trouwens gegeven als wij toen niet al in Christus Jezus waren? U en ik waren in de planning en TOEN AL gaf God ons genade in Christus Jezus!

Als wij denken èn bidden als Nieuwtestamentische Christenen, mogen wij gerust zo met de gebeden in de Psalmen omgaan.

Misschien bent u niet overtuigd dat dit terecht is. Laten we dan eens kijken naar Psalm 3:8:

Sta op, Here, verlos mij, mijn God!
Ja, Gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen,
en de tanden der goddelozen verbrijzeld.”

De zin ‘Gij hebt al mijn vijanden op de kaak geslagen’ is ten volle van toepassing voor een gelovige wedergeborene, want in Kolossenzen 2:15:

“Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd.”

Hij heeft de machten der duisternis, onze eigenlijke vijanden (!), op de kaak geslagen door ze te ontwapenen, en de wet die zij tegen ons gebruiken èn nog steeds tegen ons gebruiken, door het bewijsstuk (de wet) uit te wissen en weg te doen (zie vers 14).

En het is onjuist als diezelfde Christen bidt: ‘Sta op, Here, verlos mij … !’ Want Hij hééft ons verlost, d.w.z. gerechtvaardigd. Voor een uitleg over de verlossing of behoudenis, zie deze pagina.

Ik kom overal verspreid in de Psalmen dergelijke positieve belijdenissen tegen: Psalm 4:9b, 5:13, 6:9b en 10b, 7:11, 9:11 en 14c, 10:17b, 16:11, en zo kan ik nog wel even doorgaan. U kunt de plekken zelf opzoeken door de Psalmen aandachtig te lezen.

Als u bedenkt dat God ons volgens Efeze 1:3 met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten heeft gezegend, kan er dan nog enige twijfel bestaan over Gods goedheid, Zijn trouw en vastberadenheid om ons uit redden?

Het is gewoon zo dat heel veel van hetgeen waarvoor onder het Oude Testament nog gebeden moest worden, dat God daar in het Nieuwe Testament al ruimschoots in voorzien heeft!

Wij worden in Christus Jezus zelfs gerechtvaardigd van dingen waar de wet ons niet van kon rechtvaardigen. D.w.z., al hadden wij de wet volmaakt kunnen houden om zo aan Gods rechtvaardige eisen te voldoen, dan nog bleven er dingen over waar wij van gerechtvaardigd moesten worden, en ook van die laatste dingen heeft Christus ons gerechtvaardigd (zie Handelingen 13:39).

Het enige wat u nu nog nodig hebt, is het zelf te beproeven. Kijk of de Heilige Geest ook zo bij u op deze belijdenissen reageert.

Misschien wilt u liever Nieuwtestamentische belijdenissen? Zie dan de pagina met de Gordel der Waarheid.

Laat het mij weten als uw ervaring met de mijne overeenkomt.