Hoofdstuk 10

VERANDER UW DEFENSIEVE HOUDING IN EEN OFFENSIEVE HOUDING.

Het is volstrekt onmogelijk een oorlog te winnen door alleen maar te verdedigen. Als wij satan willen verslaan, moeten wij een aanvalstaktiek hebben en stoutmoedig grijpen wat Jezus voor ons veroverd heeft. Als Leger van christenen moeten wij het gebied van de duivel binnentrekken, zijn vestingen binnendringen en de buit, die ons toebehoort, afpakken.

"En Jezus bestrafte hem en zeide: Zwijg stil en vaar uit van hem. En de boze geest wierp hem in het midden neer en voer van hem uit zonder hem enig kwaad te doen. En er kwam verbazing over allen en zij spraken erover tot elkander en zeiden: wat voor spreken is dit?" Lukas 4:35-36

BESTRAF DE SATAN EN GEBIEDT HEM ZIJN HANDEN THUIS TE HOUDEN!

Vanaf het begin van Zijn openbare bediening, trad Jezus offensief op tegen de satan en zijn boze geesten. Hij was klaar ... vol van en beheerst door de Heilige Geest ... om de vijand frontaal aan te vallen en zijn autoriteit over hem te gebruiken.

Toen Jezus begon te onderwijzen en de noden van de mensen op te lossen, was Hij zo vol van de Heilige Geest en waren Zijn woorden zo machtig, dat de mensen verbaasd stonden. "En zij stonden versteld over Zijn leer, want Zijn woord was met gezag en vermogen en gewicht en macht" (Lucas 4:32; de Uitgebreide Bijbelvertaling).

De boze machten erkenden, Wie Jezus was, en zij waren bevreesd. Toen Hij op een dag in de synagoge onderwees zag een man met een onreine geest Hem en deze schreeuwde het uit.

Jezus raakte niet onder de indruk van de aanwezigheid van deze boze geesten. Hij aarzelde niet. Hij sprak de boze geest rechtstreeks aan. Boze geesten waren onderworpen aan Zijn woord. Zij moesten Hem gehoorzamen!

Het woord 'bestraffen' uit vers 35 is afgeleid van het Griekse woord 'epitimao' wat 'berispen, verbieden, bevelen, bestraffen' betekent. Dit woord betekent veel meer dan een simpele berisping. Jezus zei toen niet tegen die demon:"Zeg, je weet, dat je die arme man niet mag kwellen. Laat hem toch met rust!"

Toen Jezus deze demon bestrafte, nam Hij autoriteit over hem en GELASTTE Hij hem te gaan! Hij verbood de demon deze man te overheersen. Hij eiste dat deze zijn handen zou terugtrekken EN VOOR ALTIJD THUIS ZOU HOUDEN!

'Bestraffen' betekent gewoon:"Stop! Genoeg! Je bent nu ver genoeg gegaan ... tot hier en niet verder!"

God wil dat u zo vol van de kracht en zalving van de Heilige Geest wordt, dat zelfs de demonen u herkennen en weten, dat het menens is. Hij wil, dat u het woord met macht en gezag zult spreken ... de vijand bestraft ... en het woord van genezing en verlossing spreekt net zo als Jezus dat deed.

Een van de dingen die Gods volk tegenhouden, waardoor zij niet deze nieuwe dimensie van macht binnentreden, is ANGST en ONGELOOF. Wij geloven wel, dat Jezus deze macht en dit gezag had, maar op een of andere manier is het besef, dat God wil dat wij in deze zelfde kracht en zalving optreden, niet diep in onze geest doorgedrongen, anders zouden wij weten dat wij weten dat wij WETEN dat wij dezelfde werken kunnen doen, die Jezus gedaan heeft. De meeste christenen zijn bang om over de duivel te spreken, en nog veel banger om tot boze geesten te spreken en hen te bevelen te gaan.

God heeft u alles gegeven wat u nodig heeft om de satan en elke boze geest die u lastig valt te BESTRAFFEN ... en te bevelen te vertrekken in Jezus' Naam.

Vraag God u te openbaren, door de kracht van de Heilige Geest, welke de boze geesten zijn die op dit moment op uw leven en omstandigheden inwerken. En dan, als u de vijand herkend heeft, gaat u tot de aanval over. Ga de strijd aan vanuit de positie en de wetenschap, dat Jezus de macht van de vijand heeft vernietigd ... de wetenschap, dat Jezus gezeten is aan de rechterhand van de Vader op een plaats met alle macht en autoriteit ... in de wetenschap, dat u Zijn machtige plaats met Hem deelt.

In de Naam van Jezus begint u te BESTRAFFEN ... GEBIEDEN ... dat satan moet OPHOUDEN. COMMANDEER hem in de Naam van Jezus, dat hij zijn handen moet afhouden van uw geld.

GELAST de geesten van zwakheid, dat zij uw lichaam niet meer moeten aanvallen ... en dat zij moeten afblijven van uw geliefden.

"Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar." Matteus 11:12

HET WORDT TIJD DAT GODS VOLK DE OVERWINNINGEN GRIJPT, DIE CHRISTUS BEHAALD HEEFT.

Het is volstrekt onmogelijk een oorlog te winnen als men in de verdediging gaat. Als wij satan willen verslaan, moeten wij aanvallen.

De reden waarom wij geen succes hebben gehad bij het verslaan van de vijand, is dat wij, als de vijand komt, onze handen omhoogsteken en ons proberen te verdedigen. Maar offensieve oorlogvoering is agressief, en als wij agressief moeten zijn, moeten wij allen een actieve houding ontwikkelen en aannemen; een houding van moedig voorwaarts gaan.

Jezus zei het heel duidelijk, toen hij vertelde dat 'geweldenaars' met geweld naar het Koninkrijk der hemelen grijpen. Volgens de concordantie van Strong wordt er met het woord 'geweld' bedoeld: met kracht grijpen of vastpakken.

Van oudsher heeft ons onderwijs zich beperkt tot het aanleren, hoe men zich tegen de vijand moet verdedigen. Dit is inderdaad nodig. Maar de tijd is nu gekomen de mensen niet alleen te leren, dat zij zich tegen satan moeten verdedigen, maar een leger op de been te brengen om satans terrein binnen te dringen. Ons Hoofd en Bevelvoerder, de Here Jezus Christus, heeft de vijand reeds verslagen en de overwinning is behaald. Het is nu aan ons onverschrokken te grijpen, wat Hij veroverd heeft.

Let eens op de houding van Caleb, toen hij terugkeerde van zijn speurtocht door het Beloofde Land. Hij gaf satan geen kans hem aan te vallen. In plaats daarvan viel hij satan brutaal aan door te zeggen:"Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren." (Numeri 13:30) Hij nam een houding aan van totale, onwrikbare overwinning, want hij kende zijn God - en geloofde Zijn beloften. Hij was bereid onverschrokken op te treden. Hij wist, dat overwinningen alleen behaald konden worden door offensieve oorlogvoering (d.w.z. gevechten leveren). Slechts door offensieve oorlogvoering, geleid door de Heilige Geest, kunnen wij ophouden met het 'verdedigen van het fort' en voorwaarts gaan om 'meer dan overwinnaars' te worden (Romeinen 8:37) in onze Here Jezus Christus.

"Wie overwint, zal deze dingen beerven, en Ik zal hem een God zijn en hij zal Mij een zoon zijn." Openbaring 21:7

GA STAAN ALS EEN OVERWINNAAR.

Ik kan niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is een overwinnaar te zijn. God zegt, dat iedereen die gelooft dat Jezus de Zoon van God is, bekwaam is een overwinnaar te zijn (1 Johannes 5:5). En Jezus beveelt ons acht keer in het boek Openbaring overwinnaars te zijn.

Het Griekse woord voor 'overwinnen' betekent:"Overwinnen, zegevieren, de zege behalen, onderwerpen." Het Engelse woordenboek van Webster omschrijft het als:"de overhand verkrijgen, (moeilijkheden) overwinnen, overmeesteren, de macht verkrijgen, winnen".

Een overwinnaar trekt zich niet terug, maar rukt gestaag op met het oog op het doel gericht. Satans opdracht is ons af te leiden en ons onverhoeds te pakken. Hij zal dingen influisteren als:'Je bent zo getrouw geweest; waarom zou je niet een poosje uitrusten? Wat wil je eigenlijk bewijzen; laat iemand anders toch eens wat doen!'

Een overwinnaar moet opstaan, in de aanval gaan en satan en zijn leugens op de vlucht jagen. Dan zal hij rechtop kunnen staan en zeggen:"Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb mijn loop ten einde gebracht, ik heb het geloof behouden." 2 Timoteus 4:7)

"Wanneer een sterke, goed gewapende man zijn eigen hof bewaakt, is zijn bezit in veiligheid. Maar wanneer iemand, die sterker is dan hij, hem aanvalt en hem overwint, rooft deze zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde, en verdeelt zijn buit." Lucas 11:21-22

ONZE STRIJD IS IN DE GEEST.

U heeft wel al eens gehoord:"De aanval is de beste verdediging." En dit is ook waar op geestelijk vlak, en hoe.

In deze Bijbeltekst leert God ons dat, als satan, de sterke man, mensen gevangen houdt met gewoontes, lustgevoelens, en onbekeerde geliefden, zijn bezit in veiligheid is; niemand valt hem lastig en de ziel is voor eeuwig verloren. Maar als een sterkere als hij hem aanvalt (dat is Jezus, Die groter is dan satan), zal Deze hem overwinnen, en Hij zal satan al zijn geestelijke macht afnemen (zijn wapenrusting, waarop hij vertrouwde), en dan zal Jezus de buit verdelen (dat wil zeggen, de gevangenen bevrijden).

Jezus nam geen afwachtende, defensieve houding aan tegenover de vijand; door het Woord weten wij, dat Hij zich actief (aanvallend) opstelde. En God zegt tegen ons, dat wij ook geen defensieve houding moeten aannemen.

Het Woord zegt dat Jezus "de overheden en machten heeft ontwapend, en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd" (Kolossenzen 2:15). God plaatst ons over van een defensieve (=verdedigende) oorlogvoering naar een offensieve (=aanvallende) oorlogvoering.

Op het hoogtepunt van de oorlog in Vietnam had ik het voorrecht te spreken met de bevelvoerende officier van alle V.S. strijdkrachten in Vietnam, Generaal William Westmoreland. Hij vertelde mij nauwkeurig wat het Amerikaanse beleid in Vietnam toen was, waardoor wij de oorlog aldaar niet konden winnen. En dit is zo'n duidelijke illustratie van hoe de meeste christenen hun vijand, satan, benaderen.

Generaal Westmoreland vertelde mij, dat het doel van de inspanningen der Amerikaanse strijdkrachten in Vietnam niet was de vijand te achtervolgen en hem door een militaire overwinning te verslaan. Hun hoofddoel was een defensieve oorlog te voeren en te trachten het verworven terrein te verdedigen tegen invallen van de vijand, terwijl zij tegelijkertijd de Vietnamezen trainden op eigen benen te staan.

Zij moesten dus als het ware de vijand niet aanvallen, maar zich alleen verdedigen als zij aangevallen werden. De vijand kwam en behaalde grote overwinningen tegen hen, doodde en vermoordde onze mannen, en trok zich dan terug achter hun linies om zich op een nieuwe aanval voor te bereiden. Wij mochten nooit de vijand najagen tot voorbij een plaats ergens tussen hun en ons gebied in, en ons gebied probeerden wij wel te verdedigen, maar dat lukte niet. Wij hadden geen actieplan om te overwinnen en dus konden wij de oorlog niet winnen. Wij konden de oorlog in Vietnam helemaal nooit winnen, omdat het nooit de bedoeling was iets anders te doen als te verdedigen. Het was geen oorlog die gewonnen moest worden. Een strijd, anders dan om te winnen, zal nooit iets oplossen. Zulk een taktiek zal nooit naar de overwinning voeren. Ook in geestelijke oorlogvoering niet!

Onze defensieve strategie in Vietnam kan worden vergeleken met de Gemeente en met christenen persoonlijk. Wij hebben onze verdedigingslinie opgesteld en hebben zelfs geen loopgraven aangelegd rond ons eigen territorium of het extra afgeschermd. Wij doen niets om de vijand uit ons eigen leven of dat van onze kinderen te houden. Wij hebben geen recht oorlog te voeren, als wij de strijd niet willen winnen. God wil, dat wij doorgaan. Hij wil, dat wij volharden. Hij wil, dat wij met ons schild des geloofs alle brandende pijlen van de vijand doven. Maar het is nooit Zijn bedoeling geweest dat Zijn door het Bloed gereinigde, geheiligde, Geestvervulde kinderen in de loopgraven bij de geestelijke vuurlinies liggen te bibberen, even over de grens heenstappen, toeslaan, en dan weer vlug terugrennen naar hun veilige schuilplaats.

Wij zijn in oorlog om de oorlog te winnen. Wij moeten winnen! Om te kunnen winnen moeten wij een aanvalsplan hebben. Wij moeten de regels en methodes, die God gegeven heeft om deze oorlog eens en voor altijd te winnen, kennen. In de geestelijke veldslagen zijn er duidelijke, door God gegeven richtlijnen en strategieën, die de uitkomst van de strijd iedere keer met absolute zekerheid bepalen. Wij moeten de vijand vernietigen, voordat hij ons vernietigt. Wij moeten veranderen van een puur theoretische, verdedigingsoorlog naar een aanvalsoorlog. Wij moeten met onze geestelijke oorlogvoering diep binnendringen tot in het hart van het vijandelijke gebied, hem lokaliseren en hem binden, daar waar hij zich bemoeit met onze zaken, onze behoeften en noden, onze gezinnen, onze steden en ons land. Het is onze door God gegeven opdracht als christenen, het terrein van de duivel binnen te gaan, zijn bolwerk binnen te dringen en de buit te pakken.

Johannes de Doper heeft gezegd:"Reeds ligt de bijl aan de wortel der bomen" (Matteus 3:10). Maar te veel christenen zijn bezig aan de takken en de bladeren te trekken (de buitenkant van de problemen) in plaats dat zij de bijl van de Heilige Geest, het zwaard des Geestes, het Woord van God, aan de wortel van hun geestelijke problemen leggen - dat wil zeggen, de macht der zonde, ziekte en de duivel die hen in hun geestelijk leven bindt.

God heeft ons gerecruteerd in een leger, dat strijdlustig, actief, en in beweging is en genadeloos gaten slaat in de verdediging van de vijand. Wij moeten er echter wel altijd aan denken, dat dit een puur geestelijke strijd is en dat er alleen gewonnen kan worden als er aanvallend wordt gestreden, en niet verdedigend.

"Dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken, en de nieuwe mens aandoet, die naar (de wil van) God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid." Efeziers 4:22-24

WIN DE OORLOG OM UW DENKEN.

Jarenlang mist de Gemeente reeds al datgene waarmee God haar wil begiftigen, omdat wij in de waan geleefd hebben dat overwinnen alleen inhield, dat wij na een slag moesten weglopen en de Heer prijzen. Maar echt overwinnen is veel meer. Echt overwinnen betekent het winnen van de hele oorlog, en niet slechts de afzonderlijke veldslagen.

Net zoals Jozua vele slagen moest winnen om het hele land Kanaan te veroveren, moeten wij vele slagen winnen om de totale controle over ons denken uit de handen van de vijand te rukken. Als je nu eens hier en dan weer eens daar een slag wint, verkrijg je nooit de totale overwinning over je denken omdat je overwinningen niet gericht zijn op het enige, centrale en alles overheersende doel je denken onder het leven en de heerschappij van Jezus Christus te plaatsen. Als je dit duidelijke doel niet intens nastreeft, wordt het christelijke leven nooit meer dan een eindeloos durend conflict met onduidelijke overwinningen en een onzichtbare vooruitgang.

Om de campagne voor welk gebied van uw denken ook met succes op te kunnen zetten en uit te voeren, moet u daarom een duidelijke openbaring van uw Heer hebben, Die dat onderdeel van uw denken moet opvullen als eenmaal de oude 'bewoners' vertrokken zijn, en een duidelijke openbaring van Zijn nieuwe, intieme relatie met u.

Als wedergeboren kind van God kunt u echt de gedachten, die in uw denken binnenkomen, ofwel toelaten ofwel verwerpen. De keuze is aan u, omdat de overwinning reeds voor u behaald is door Jezus Christus. Hij is u in de strijd voorgegaan om deze voor u te winnen. Alles wat u nu moet doen is uitgaan in Zijn Naam en de overwinning opeisen.

"Maar doet de Here Jezus Christus aan en wijdt geen zorg aan het vlees, zodat begeerten worden opgewekt." Romeinen 13:14

ONTWIKKEL EEN OFFENSIEF AANVALSPLAN OP UW EIGEN WIL.

Voordat wij een totale overwinning over onze wil kunnen ervaren, moeten wij in de aanval gaan op satans territorium - de onderdelen van ons leven, die wij niet geheel ter beschikking van onze Heer hebben gesteld - en, door de sterke kracht van onze herstelde wil te gebruiken, deze onderdelen in overeenstemming brengen met Gods wil. Om dit doel te bereiken moeten wij een offensief aanvalsplan ontwikkelen.

Toen God ons schiep, gaf Hij ons het vermogen onafhankelijk van Hem te handelen, te bewegen en te denken. Met deze geweldige kracht kan de mens zijn eigen lot bepalen - of hij God wil dienen en eeuwig leven ontvangen, of God verwerpen en satan en zijn eigen egoïstische aard dienen.

De kracht van uw wil is gegrond op overgave. Als u uw wil overgeeft aan de verleidingen van uw vlees, dan wordt u een dienaar van of verslaafd aan die begeertes. Als u uw wil gebruikt om weerstand te bieden aan de verleidingen van uw vlees en u gehoorzaamt Gods Woord, dan wordt u een dienaar van de dingen van God (Romeinen 6:16). Zo simpel ligt dat!

Welke verleidingen of lusten van uw vlees u ook voelt te keer gaan tegen uw denken, Christus heeft u de kracht van uw wil teruggegeven, opdat u zich aan Hem in gehoorzaamheid aan het Woord kunt overgeven.

De satan heeft zijn aanvallen op uw wil niet gestaakt. Ook al heeft u uw wil aan Christus beschikbaar gesteld en is de macht der zonde gebroken, toen u wederomgeboren werd, zijn doel blijft hetzelfde: hij wil u zover krijgen dat u uw wil gebruikt om tegen God in opstand te komen.

Onthoudt: de wil kan niet onafhankelijk van zichzelf optreden. Hij moet gevoed worden door uw denken en gedachten. Als er gedachten in uw denken binnenkomen en u die gedachten toestaat te blijven, zult u langzaamaan voelen dat uw wil steeds zwakker wordt. Zelfs, van de buitenkant gezien, ogenschijnlijk onschuldige begeertes zijn in feite slecht als zij niet overeenstemmen met Gods wil voor uw leven. De Bijbel zegt, dat wij macht hebben over deze vleselijke begeertes, maar wij moeten onze wil overgeven aan God en onze wil gebruiken om ze te overwinnen.

De satan gebruikt het humanistische denken als wapen tegen christenen om hen op zichzelf te richten en hen meer bezorgd te maken over het doen van hun eigen wil, dan dat zij het doen van Gods wil als hoofddoel in hun leven hebben. Dit wordt bereikt door een geest van zelfgenoegzaamheid (=ik heb de ander niet nodig). Anderen zijn ertoe misleid te denken, dat zij Gods wil doen, terwijl zij in feite hun eigen weg volgen en hun eigen begeertes vervullen.

In deze oogstperiode van de eindtijd heeft God mensen nodig, die zich oprichten met een nieuw gevoel voor doel in hun leven, die slechts één doel hebben, een alles-overheersende begeerte dat Gods wil gedaan wordt en die de prijs zullen betalen van de totale overgave van hun eigen wil. Daarom moet u een aanvallend actieplan opstellen voor uw eigen wil. Er zal pas een totale overwinning zijn, als wij de vijand die reeds verslagen is neerslaan.

"Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" Romeinen 6:16

GEBRUIK UW WIL ALS AANVALSWAPEN TEGEN SATAN.

'Wie de wil beheerst, beheerst ook de mens', is de boodschap achter deze Bijbeltekst. Als God uw wil beheerst, zal Hij ook uw daden bepalen. Als satan uw wil beheerst, zal hij uw daden bepalen. Als u zelf uw wil beheerst, zal uw eigen ik uw daden leiden.

Aangezien uw wil raakt aan elk aspect van uw leven, is satans doelwit het verzwakken, afleiden of overheersen van uw wil. Een van zijn belangrijkste strategieën in deze tijd bestaat uit zijn pogingen u uw eigen wil voor uw leven te laten volgen ... het vervullen van de begeertes van uw vlees, in plaats van het najagen van het vervullen van Gods wil op aarde en uw toewijding daaraan.

Onthoudt: de diepste oorzaak van zonde is het plaatsen of doen gelden van uw wil boven Gods wil.

De satan kan u uw eigen wil niet afnemen. Hij kan u niet dwingen te zondigen. Maar hij zal liegen, misleiden en verleidingen op uw weg plaatsen, opdat u uw wil aan hem geeft en aan de lusten van het vlees, en tegen God zondigt.

Wie de wil beheerst, beheerst de mens. U moet leren uw wil te gebruiken als aanvalswapen tegen satan. U moet dagelijks uw gezag doen gelden over uw wil en deze in overeenstemming brengen met Gods wil. U moet bereid zijn te zeggen:"Mijn wil is niet meer van mijzelf." Dagelijks moet u uw wil toewijden aan het doen van Gods wil.

"En terwijl zij baden, werd de plaats, waar zij vergaderd waren, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het Woord Gods met vrijmoedigheid." Handelingen 4:31

WIJ MOETEN ONS GEESTELIJK VOORBEREIDEN OP DE AANVALSOORLOG.

In deze Bijbeltekst vinden wij de sleutel tot het verkrijgen van de heilige vrijmoedigheid, die een beslissende strategie vormt voor een aanvalsoorlog. Deze sleutel is de machtige ervaring van het vervuld worden met de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

De Heilige Geest geeft een kracht, zo zegt ons deze Bijbeltekst, die zelfs bij machte is een plaats van samenkomst te doen beven. De Heilige Geest geeft de gelovige zulk een kracht dat, als hij het Woord van God spreekt, hij dat doet met een nieuwe vrijmoedigheid ... een vrijmoedigheid die niet kan worden ontkend of genegeerd ... een vrijmoedigheid die autoriteit aan zijn woorden verleend, waardoor ze doordringen in zowel het oor als de geest van elke luisteraar.

Als wij optrekken naar de slagvelden van de geestelijke oorlogvoering, is het deze vervulling met de Heilige Geest die ons voorbereid op de slag en ons naar de uiteindelijke overwinning leidt over de bolwerken van satan.

Ook Jezus wist, dat Hij Zich moest voorbereiden op het doen van de werken die Zijn Vader Hem opgedragen had hier op aarde te doen. Hij wist, dat Hij GEESTELIJK VOORBEREID moest zijn, voor Hij begon met het verbreken van de werken van de duivel (1 Johannes 3:8).

Jezus heeft gezegd:"Wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen ... ." (Johannes 14:12) Als gelovigen moeten wij ook GEESTELIJK VOORBEREID zijn, willen wij de opdrachten van onze Heer gehoorzamen.

Net zoals u en ik in ons menselijk vlees niet de kracht bezitten te genezen of te verlossen, zo bezat ook Jezus niet de kracht de zieken te genezen, de doden op te wekken of demonen uit te werpen. In de gedaante van Zijn menselijke vlees kon Jezus niet oog in oog staan met satan en hem zijn macht afnemen. Hij deed geen beroep op Zijn goddelijke vermogens. Hoe deed Hij het dan?

Hij had de bovennatuurlijke kracht van God nodig! Voordat Hij Zijn aardse bediening begon, werd Jezus GEDOOPT IN DE HEILIGE GEEST (Lukas 3:21-22). Dit bekrachtigde Hem om door de Heilige Geest Gods wil te doen. Hij zei:"Mijn spijze is de wil te doen desgenen, Die Mij gezonden heeft, en Zijn werk te volbrengen" (Johannes 4:34) Het was door de kracht van de Heilige Geest, Die in Hem werkte, dat Hij de werken van de duivel kon verbreken en Zijn doel bereiken.

Omdat Hij GEESTELIJK VOORBEREID was, kon Jezus altijd aanvallen als Hij satans werk tegenkwam - in tegenstelling tot zoveel gelovigen, die zich niet voorbereiden en zich door de vijand laten 'vangen'.

Te veel gelovigen raken verstrikt in een verdedigende houding, omdat zij hun geestelijke wapenrusting niet aan hebben. Zij worden slachtoffers in plaats van lofofferaars (=overwinnaars).

Om GEESTELIJK VOORBEREID te zijn en een AANVALSPOSITIE te blijven innemen in uw oorlog tegen satan, moet u ook gedoopt worden in de Heilige Geest ... Zijn vervulling ontvangen ... en, zoals Jezus, tot overstromens toe vol blijven.

"Want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus." 2 Korintiers 10:4-5

WIN DE OORLOG IN UW VOORSTELLINGSVERMOGEN.

Wij hebben onze marsorders ontvangen, om door te dringen in satans territorium en terug te nemen, wat hij van ons gestolen heeft. Wij gaan niet meer in de verdediging en zijn niet meer bang of op de vlucht. Wij steken niet meer de witte vlag van overgave en nederlaag omhoog, maar wij dringen de vijand in het nauw, voeren een offensieve oorlog en winnen.

Als wij weten, dat Christus ons heeft verlost van de macht der zonde en ons volledige controle over onze wil heeft teruggegeven, kunnen wij de macht over onze wil terugnemen en kunnen wij ook 'nee' zeggen tegen elke verzoeking, en elke gedachte onder controle van de Heilige Geest brengen, en daarbij onze wil onderwerpen aan Gods wil. En wij zullen onze herstelde wil gebruiken om alle bolwerken van satan, die hij heeft gebouwd in het diepste van ons denken, te vernietigen en op te ruimen. Vanwege haar strategische plaats en de sterke invloed die zij heeft op onze wil, moeten wij inzien hoe belangrijk het is in onze verbeeldingskracht binnen te treden en er volledige controle over te nemen.

Binnenin uw geest, uw denken, bevindt zich een klein onderdeeltje of 'kamertje', dat voor elk oog onzichtbaar is, uw verbeeldingskracht. In dit afgeschermde kamertje in uw denken kunt u binnengaan en, door uw gedachten te concentreren op een bepaald voorwerp, individu of begeerte, kunt u zich een beeld daarvan voor de geest halen. Eigenlijk kan onze verbeeldingskracht beschouwd worden als het 'oog' van ons denken. Als een gedachte in ons denken binnenkomt, vertaalt onze verbeelding die gedachte in een beeld daarvan, in ons denken.

Onze verbeeldingskracht is heel belangrijk voor God. Hij "doorzoekt alle harten en doorgrondt al wat de gedachten beramen" (1 Kronieken 28:9). De waarheid is dat God "een hart dat heilloze plannen smeedt" haat (Spreuken 6:18), omdat het mogelijk is tot zonde te komen door slechte fantasieën te koesteren. Dit wordt opnieuw bevestigt in Jezus' woorden:"Gij hebt gehoord, dat er gezegd is: Gij zult niet echtbreken. Maar Ik zeg u: Een ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, heeft in zijn hart reeds echtbreuk met haar gepleegd"

(Matteus 5:27-28).

God heeft deze machtige kracht in ons voorstellingsvermogen in ons diepste wezen geplaatst met een doel: Hij wilde, dat wij Zijn onbegrensde creativiteit zouden kunnen aanboren en een totaal produktief denken zouden kunnen hebben. Maar toen de satan in de hof van Eden het voorstellingsvermogen van de mens binnendrong, werd het verontreinigd. In plaats dat hij zijn verbeeldingskracht gebruikte om God te verheerlijken en aanbidden, werd het voorstellingsvermogen van de mens vervuld met zijn eigen egoïstische begeertes en boze gedachten.

Het is nu de tijd van het herstel! God wil dat ons totale denken hersteld wordt en gaat functioneren op de wijze die Hij bedoeld heeft, door de zelfzuchtige begeertes, doelstellingen en slechte gedachten, die wij in onze fantasie hebben laten opstapelen, op te ruimen. Wij moeten een offensief beginnen in het geheime, diepste innerlijk van ons denken met als specifieke doel: elk spoor van satans invloed in ons voorstellingsvermogen uitwissen en het dan vullen met gedachten van God en de machtige scheppende kracht van Zijn Woord. Onthoudt, wij gaan in deze veldslag aanvallend te werk. Wij gaan in deze gebieden van ons denken, onze verbeeldingskracht binnen om alle afgoden te verbrijzelen, elk slechte bedenksel neer te werpen, op onszelf gerichte verlangens te vervangen door begeertes die God heeft geschapen, en onze fantasieën te vullen met gedachten van God en de scheppende macht van het Woord.

Naarmate God u openbaart, wat de probleemgebieden zijn die in uw fantasie uitgewist moeten worden, moet u ze beschouwen als uw doelwit. Met Gods hulp gaat u deze één voor één oplossen, en God gaat uw verbeeldingskracht herstellen.

Als wij het Woord bestuderen, wordt satans strategie onthuld en zien wij drie verschillende fasen in onze strijd tegen de zonde:

1. De satan valt het voorstellingsvermogen van de mens aan door verzoeking. De fantasie wordt geprikkeld en er komt ons een beeld voor de geest.

2. De mens begint na te denken over dit beeld in zijn denken en het te koesteren en zijn innerlijke begeertes worden opgewekt en zijn wil wordt verzwakt.

3. De mens buigt zijn wil naar de verzoeking en zondigt daarna openlijk.

(Zie het verhaal over Davids zonde met Batseba - 2 Samuel 11:2-4)

Onthoudt, dat satan beperkt is in zijn aanvalsmogelijkheden op ons denken. Het enige wat hij kan doen, is ons confronteren met verzoeking. Hij kan ons niet dwingen te zondigen. Hij kan ons bedriegen, misleiden, tegen ons liegen en ons verzoeken, maar meer kan hij niet doen. Op het moment dat satan komt met verzoeking, en slechte gedachten in ons denken binnendringen, moeten wij de kracht van onze herstelde wil gebruiken om ze te weerstaan en ze neer te werpen in de Naam van Jezus. Wij moeten satans aanval op ons denken afslaan en elke gedachte krijgsgevangen nemen (2 Korintiers 10:3-5). En hier wordt ook de echte overwinning behaald!

Als wij de slechte fantasie niet verjagen en wij blijven erover nadenken, dan raken wij verwikkeld in een gevecht met ons vlees:"Maar iedere persoon wordt verzocht als hij wordt afgetrokken, verlokt en gevangen door zijn eigen slechte begeerte (lust, hartstochten)" (Jakobus 1:14, de Uitgebreide Bijbelvertaling).

Nadat u elke afgod in uw denken heeft vernietigd, elke slechte fantasie heeft neergeworpen en de op uzelf gerichte begeertes heeft vervangen door verlangens die op God gericht zijn, is er plaats in uw verbeeldingskracht gekomen voor God en Zijn Woord. Terwijl u dagelijks en voortdurend uw inbeeldingsvermogen met Gods Woord vult en u uw denken op God blijft richten, zullen uw denken, uw houding en uw begeerten worden omgevormd. Uw denken zal worden overstroomd met waarheid en de waarheid zal u bevrijden van elke slavernij in uw denken (Johannes 8:31-32).

Terwijl u uw houding van een verdedigende in een aanvallende houding verandert en u in satans territorium binnendringt om terug te halen wat hij van u gestolen heeft, moet u onthouden dat de duivel niet bang is voor ons maar wel voor Jezus. Hij is bang voor het insigne van autoriteit dat wij dragen, omdat wij er niet alleen voor staan. Onze machtige Here Jezus staat namelijk achter ons. En achter Jezus staat de onoverwinnelijke macht van God de Vader. En met Jezus en God de Vader zijn alle engelen en een Legerschare van hemelse wezens, die klaarstaan te doen wat de Almachtige God wenst.

De satan weet beter dan de meeste christenen, dat zij de macht en de autoriteit hebben hem te verslaan, maar daar zit hij niet over in. Pas als hij ziet, dat zij tegen hem ten strijde trekken, wordt hij bang. Pas als hij ziet, dat wij overeind komen uit onze zwakke verdedigende houding en een machtige aanvallende houding aannemen, dan pas ziet hij ons als onoverwinnelijk.

De Gemeente van Jezus Christus heeft haar marsorders ontvangen om het koninkrijk van de satan binnen te dringen (Matteus 28:18-20). Wij weten waar onze vijand zit. Onze strategie voor de strijd ligt klaar. Ga nu in de aanval tegen hem in de Naam van Jezus en ontvang uw overwinning!

Teksten voor verdere studie:

Jeremia 1:10;

Romeinen 12:2;

Filippenzen 4:8;

2 Timotheus 2:22;

Hebreeen 5:14;

Jakobus 4:8.