Hoofdstuk 11

GODS OOGSTPERIODE

VAN

DE EINDTIJD

Gods Oogstperiode van de Eindtijd is een hoogtepunt in de geschiedenis van de Gemeente, door God ontworpen om Zijn volk een nieuwe dimensie van geestelijke groei en volwassenheid te schenken. Het is de tijd vlak voor Jezus' wederkomst, wanneer Gods volk haar volle mate van kracht zal ontvangen, waarmee het alle machten van het kwade zal overwinnen, opdat het de werken Gods moge werken in een grote oogst van zielen in de eindtijd.

(plaatje p.345 NT)

God gaat zich een volk bereiden!

"Immers, indien de bazuin een onduidelijk geluid geeft, wie zal zich gereed maken tot de strijd?" 1 Korinthiers 14:8

GOD GAAT IN DEZE EINDTIJD OOGSTEN.

Veel mensen denken, dat er met de term "oogsttijd" de oogst van verloren zielen in de gehele wereld bedoeld wordt. Maar er wordt veel meer mee bedoeld. Het is ook een tijd waarin Gods volk zich moet voorbereiden op de strijd.

De fasen van Gods Oogstperiode van de Eindtijd zijn ook zo door God ingericht, dat Zijn volk een nieuwe dimensie van geestelijke groei en volwassenheid binnentreedt. Deze Oogstperiode van de Eindtijd is een beslissende tijd in de geschiedenis van de Gemeente, een tijd waarin al het onderwijs en alle kennis die God Zijn Gemeente gegeven heeft, door Gods ware volk zal worden omgezet in een krachtige en stuwende actie. Deze periode zal deze laatste eeuw door de Gemeente worden afgesloten met de meest wondervolle, intense, op een aardverschuiving gelijkende oogst aan zielen, die de wereld ooit gezien heeft.

Deze oogstperiode zal kennis maken met een volk Gods, dat Hem persoonlijk en intiem kent in een nieuwe dimensie van Zijn liefde. Zij zullen weten wie zij zijn in Hem, en zij zullen weten dat zij mede-erfgenamen zijn van de rijkdom Gods in Christus Jezus. Zij zullen weten wat hun voorrechten zijn, en ook bereid zijn die te gebruiken, om zich alles, wat God voor hen heeft, eigen te maken, met het doel Zijn werk te klaren. En zij zullen weten dat het tijd wordt op hun voeten te gaan staan en hun marsorders te aanvaarden om overwinnaars te zijn voor hun Here Jezus Christus.

Elke soldaat in Gods Leger van de Oogstperiode moet niet alleen horen dat de klank van de oorlogsbazuin hem tot actie oproept, maar ook weten wat het betekent en wat er van hem verwacht wordt. Dit is de tijd waarin God een volk zal hebben - een volk dat precies weet wie zij zijn in Hem en een nieuwe innerlijke kracht bezit om alles wat van hen verwacht wordt uit te voeren. De dagen van de "onduidelijke geluiden" zijn voorbij. Nu doet een dramatische en nieuwe periode haar intrede voor Gods volk, een nieuwe dimensie van geestelijke oorlogvoering: Gods oogstperiode van de Eindtijd!

(plaatje p. 461 NT vertalen)

"Maar het is onze begeerte, dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen tot de verwezenlijking der hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt, maar navolgers moogt zijn van hen, die door geloof en geduld de beloften beerven."

Hebreeen 6:11-12

BASEER UW VERWACHTINGSNIVEAU OP DE HOOP DIE IN U IS.

In deze Bijbeltekst prijst Paulus de Hebreeen voor hun liefde en voor hun bediening aan andere christenen en hij spoort hen aan met dezelfde ijver de volle zekerheid en vervulling van hun hoop te zoeken.

De reden waarom hij hen zei hun hoop te verstaan en te ontwikkelen was, opdat zij niet geestelijk lui zouden worden als het erop aankwam Gods beloftes te beerven. Door hun hoop te ontwikkelen zouden zij in staat zijn zich te gedragen als degenen die zich, door geloof en geduld, begerig uitstrekten naar Gods beloften en klaar stonden de vervulling van Zijn beloften in hun leven te ontvangen.

Kijk naar het schema hierboven. Ziet u dat iemands verwachtingsniveau in de natuurlijke wereld gebaseerd is op zijn of haar emoties, op wat zij denken, zien en horen? Maar in de geestelijke wereld is wat iemand verwacht niet gebaseerd op wat hij denkt, ziet, voelt of hoort. God wil dat wij uitbreken uit die natuurlijke wereld. Hij wil niet dat wij ons verwachtingspatroon baseren op onszelf of op hoe goed wij zijn in 'positief denken'. Hij wil zelfs niet dat wij onze verwachting van wonderen baseren alleen maar op ons eigen geloof.

God wil dat wij ons niveau van verwachting baseren op een HOOP die ons gebracht wordt en die gebaseerd is op het enige wat in dit leven 100 procent nauwkeurig en betrouwbaar is, nooit verandert - wat nooit gefaald heeft en ook nooit falen zal ... het geschreven Woord en het Levende Woord!

Geloof en hoop werken samen:"Wat is geloof? Het is het vertrouwen en de verzekering dat iets, wat wij willen, zal gebeuren. Het is de zekerheid dat iets waarop wij hopen op ons ligt te wachten, ook al zien wij het niet." (Hebreeen 11:1; de Uitgebreide Bijbelvertaling) De hoop helpt u uw geestelijk oog te richten op de noden in uw leven met een gevoel van verwachting. Geloof is er zeker van dat, wat u hoopt in uw leven, zal gebeuren!

Vaak denkt men dat 'hopen' betekent 'iets wensen'. Maar de hoop is veel meer dan dat. Het is een sterke kracht die God in ons geplaatst heeft. Het Griekse woord voor 'hoop' is 'elpis' wat betekent "de blijde verwachting of voorsmaak van het goede."

Het woord 'verwachten' komt van het Griekse woord 'ekdechomai' wat betekent het 'zich uitstrekken en klaar zijn iets te ontvangen'. De twee woorden 'hoop' en 'verwachten' drukken samen uit dat 'hoop' betekent "het zich blijde uitstrekken en klaar zijn iets goeds te ontvangen". Hoop is niet iets wat afhankelijk is van hoe u zich voelt, wat u denkt, wat u hoort of wat u ziet. Het is een machtige kracht, die God in u geplaatst heeft en waarmee u verder kunt zien als met uw vijf zintuigen, verder dan uw omstandigheden, en waarmee u zich kunt uitstrekken en klaar staan het wonder van God te ontvangen dat u nodig heeft.

Wij moeten toenemen en overvloeien in de hoop:"De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht des Heiligen Geestes." (Romeinen 15:13) De kracht des Heiligen Geestes is de sleutel waarmee u uw hoop kunt vergroten en uw verwachtingsniveau kunt verhogen.

Door deze hoop zullen wij vast kunnen staan:"Haar (=de hoop) hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, en dat reikt tot binnen het voorhangsel" (Hebreeen 6:19) (In de Uitgebreide Bijbelvertaling staat: Nu hebben wij deze hoop als een zeker en standvastig anker - het is onbeweeglijk en kan niet stuk gaan, wat voor druk er ook op wordt uitgeoefend - een hoop die verder reikt en binnenleidt (in de zekerheid van de Tegenwoordigheid Zelve) tot binnen het voorhangsel.)

Wilt u uw verwachtingsniveau verhogen, dan moet uw hoop - uw verwachting van een wonder - diep geworteld en gegrond zijn in Christus en het Woord van God.

U moet niet op de mens zien om een wonder te ontvangen ... u moet niet zien op het niveau van uw eigen geloof ... uw hoop en verwachting moeten gericht zijn op Christus - het Levende Woord - en op het volbrachte werk dat Hij op Golgotha verricht heeft. Het Levende Woord heeft het voor u mogelijk gemaakt dat u kunt beschikken over alle beloften van God die in het geschreven Woord opgetekend staan.

Gods Woord draagt de kracht voor de vervulling in Zich. Als u eenmaal begrepen heeft dat dezelfde kracht, die de hemel en de aarde geschapen heeft, ook in elke belofte zit die God u gegeven heeft, zult u vanzelf beseffen dat het Woord van God de machtigste kracht is, die op dit moment op aarde is. Haar kracht is onverminderd, wat uw omstandigheden ook zijn. Welke uw omstandigheid ook is, waar u met uw menselijke middelen niet tegen opgewassen bent, als er een bovennatuurlijke manifestatie van Gods wondermacht voor nodig is, zal ze veranderen, als u uw geloof aanwendt en de HOOP gebruikt die God u gegeven heeft, dat wil zeggen de hoop die gebaseerd is op het geschreven Woord van God en het Levende Woord, Jezus Christus.

Beperk God vanaf nu niet meer ... verwacht dat het onmogelijke in uw leven zal gebeuren ... en maak u op om van Hem te ontvangen!

Teksten voor verdere studie:

Matteus 9:37

Johannes 4:35

God gaat een volk hebben

"Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis der waarheid te komen. Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan. Maar zij zullen het niet veel verder brengen, want hun onzinnigheid zal aan allen overduidelijk worden, zoals ook bij genen het geval was. Gij daarentegen hebt volle aandacht geschonken aan mijn onderricht, wijze van doen, bedoeling, geloof, lankmoedigheid, liefde, volharding, vervolgingen en lijden, zoals mij getroffen hebben te Antiochie, te Ikonium en te Lystra. Al die vervolgingen heb ik doorstaan en de Here heeft mij uit alle gered. Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen; zij verleiden en worden verleid."

2 Timoteus 3:1-13

GOD ZAL EEN VOLK VAN STRIJDERS HEBBEN.

In deze grote Oogstperiode van de Eindtijd, zal God een volk hebben - een oorlogszuchtig volk! Zij zullen een heilig en totaal toegewijd volk zijn, die bekrachtigd zullen zijn met Zijn nieuwe kracht, diep in hun innerlijke mens. Om de reden hiervoor te verstaan, moeten wij ten volle deze jaren van de eindtijd begrijpen.

Wij treden een zeer bewogen, onberekenbare en uiterst belangrijke tijd tegemoet. Aan de ene kant begint de afval zich diep in de harten van sommige christenen in onze gemeenten voort te woekeren, waardoor velen lauw worden en niet toegewijd zijn. Aan de andere kant staat God op het punt een grote persoonlijke opwekking van Zijn Geest te schenken in de harten van hen die Hem totaal willen toebehoren.

Net zoals Johannes de Doper geroepen was als profeet om de weg te bereiden, voordat de Zoon van God kwam, zijn wij geroepen om de wereld door openbaring en geestelijke oorlogvoering voor te bereiden op de wederkomst van de Zoon.

Denk eraan dat, ook al heeft Jezus de sleutels van de hel en de dood van de duivel teruggewonnen, de volledige vervulling van alles wat Hij verworven heeft nog steeds ten volle op aarde geopenbaard moet worden. Bedenk dat Hij op dit moment aan de rechterhand van God zit, totdat Zijn vijanden tot een voetbank voor Zijn voeten gemaakt worden (Hebreeen 10:12-13). En dit is het werk dat God aan Zijn oorlogsvolk heeft toegewezen.

God zal u weldra in Hem opbouwen en u de kracht, de wijsheid en de kennis van Zijn Zoon schenken om u toe te rusten, zodat u zich met wapengeweld opnieuw kunt toeëigenen wat satan van het Koninkrijk van God heeft gestolen.

"Opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen" Efeziers 1:17

GOD ZAL EEN VOLK VAN OPENBARING HEBBEN!

Uit deze Bijbeltekst kunnen wij door Paulus' woorden zien dat het doel van alle ware openbaring is ons een diepere kennis van Christus Zelf, en Zijn leven in ons, te geven en ons binnen te leiden in een grotere kennis en belevenis van God door Zijn Zoon, Jezus Christus.

Onze omschrijving van openbaring is het 'wegtrekken van de sluier der onwetendheid' tussen u en God. Dit wordt u meestal gegeven door een 'klein, zacht stemmetje' diep in uw binnenste, dat u stap voor stap leert onderscheiden en herkennen als de aanmoedigingen en ingevingen van de Heer. God wil geen mysterie voor u blijven. Hij wil dat u wandelt in de openbaring van de volledige kennis, het volledige inzicht van Wie Hij is en wat Hij in uw leven wil bereiken.

In deze Bijbeltekst bad de apostel Paulus dat drie zeer belangrijke onderdelen van het leven van de Efeziers zou worden aangeraakt door openbaring:

1. Dat zij ten volle zouden gaan begrijpen waarom ieder van hen geroepen was om deel te gaan uitmaken van Zijn Lichaam (Efeziers 1:18).

2. Dat zij een volledig inzicht zouden krijgen van de geestelijke rijkdom die de Heer aan ons doorgeeft door Zijn leven dat in anderen werkt (Efeziers 1:18).

3. Dat zij een groter onderscheidingsvermogen zouden krijgen en de beschikking over de geestelijke macht die Hij ons geschonken heeft in Zichzelf.

Alle drie deze gebieden van openbaring, die Paulus hier beschreven heeft, hebben direct te maken met aspecten van uw nieuwe groei in deze eerste fase van Gods Oogstperiode van de Eindtijd.

"En Zijn discipelen herinnerden zich, dat er geschreven is: De ijver voor uw huis zal Mij verteren." Johannes 2:17

GOD GAAT EEN VOLK HEBBEN MET EEN DOEL VOOR OGEN!

Als wij het leven van onze Heer bestuderen, zien wij dat Hij een Man was die Zijn doel zeer intens nastreefde. Elke beweging, elke gedachte, elk van Zijn woorden was gericht op een goddelijk doel. In dit Bijbelvers zien wij dat de ijver voor Zijn Vaders huis elke vezel van Zijn wezen verteerde. De profeet Jesaja zegt zelfs van Hem dat Hij 'Zich hulde in ijver als in een mantel' (Jesaja 59:17).

Wat is er voor nodig, opdat wij net zo'n niveau van ijver en intensiteit in onze doelstelling zullen bereiken? Hoe kan ieder van ons die in Christus is, datzelfde punt bereiken waar onze oogmerken zo met die van God verenigd worden, dat wij letterlijk voorbijstomen aan het punt van zegening en het gebied van kracht binnengaan?

Op de eerste plaats is daarvoor nodig dat wij een nieuw niveau van geestelijke rijpheid bereiken. Denk eens aan kinderen: zij hebben heel weinig gevoel voor doel of richting die hun van buitenaf gegeven wordt. Maar volwassenen hebben juist een groot gevoel voor doel in hun leven. En diegenen onder hen die succes hebben, hebben altijd doelstellingen die zij vastbesloten zijn te bereiken. Niemand zal ooit de geestelijk volwassenheid bereiken of hij moet een keer besluiten geen kind meer te willen zijn, op te staan en het kwade in de kracht van de Heer te overwinnen.

Een onderdeel dat van levensbelang is in de eerste fase van Gods Oogstperiode van de Eindtijd is een nieuwe kracht voor Gods volk - een kracht diep in hun binnenste, opdat zij kunnen doorgroeien naar een grotere volwassenheid, een vollediger gevoel voor doel en grotere overwinning in de strijd.

Deze nieuwe sterkte is een geestelijke kracht welke het "diepste innerlijk", diep in uw hart (of uw innerlijke mens) zal gaan binnenstromen en doen overlopen. U zult de kracht van Zijn tegenwoordigheid op een nieuwe wijze binnen in u gaan ervaren. En daar zal een nieuwe relatie met Hem op volgen. Dan zullen de kracht en de liefde door u heen gaan stromen als een machtige rivier.

Als God een volk met een doel gaat hebben, en als een van de kentekenen van grotere geestelijke volwassenheid een nieuw gevoel voor doel is, dan moet deze nieuwe kracht ons wel gegeven worden met een bedoeling. Er zijn veel doelstellingen waarvoor God Zijn volk aan het zalven is met deze nieuwe sterkte, een sterkte die zal toenemen door de hele Oogstperiode van Gods Eindtijd heen.

U zult die kracht nodig hebben om door grotere discipline te groeien ... naar een diepere aanbidding toe ... om u de verlangens van Zijn hart toe te eigenen, opdat u zult begeren wat Hij begeert ... en u de zelfzucht van de oude 'ik-gerichte natuur' (de vleselijke mens) zult overwinnen.

Het gebruiken van de sterkte van de Heer voor deze vier doelstellingen is absoluut noodzakelijk voor ieder van ons in Gods Overwinningsleger van Bewijsleveraars.

"En ik, broeders, kon niet tot u spreken als tot geestelijke mensen, maar slechts als tot vleselijke, nog onmondigen in Christus. Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu (nog) niet." 1 Korintiers 3:1-2

HET WORDT TIJD DAT GODS VOLK HET BABYSTADIUM ONTGROEIT EN

VOLWASSEN STRIJDERS WORDT.

Hoe ver u ook gevorderd bent op de weg naar geestelijke volwassenheid, de tijd staat niet stil ... en satan heeft ook niet stilgezeten. In feite heeft hij zijn woeste aanvallen op de wereld met boze dingen op wrede wijze opgevoerd. De oorlog neemt in hevigheid toe en er wordt nu van elke soldaat in Gods leger verwacht dat hij OPSTAAT en de ECHTE STRIJD gaat strijden, of hij dat nu graag wil of niet.

DE TIJD IS NU RIJP DAT GODS VOLK HAAR GROEI GAAT VERSNELLEN ... VAN BABY'S NAAR STERKE SOLDATEN IN GODS MACHTIGE EINDTIJDLEGER VAN KRACHT.

Dit is van zeer groot belang voor God. Hoe ver u ook gevorderd bent in uw geestelijke groei, hoe lang u ook christen bent, of wat u ook met uw geestelijke leven gedaan heeft tot nu toe. De tijd staat niet stil. God zal de klok niet terugzetten. Van nu af aan zult u gaan beseffen dat u gevormd wordt in de Geest, niet om deel te gaan uitmaken van een organisatie, maar om een ledemaat te worden van een levend, ademend, marcherend, en overwinnend ORGANISME ... een levend, in een oorlog vechtend lid van het Lichaam van Christus.

De oorlogsbazuin heeft geklonken. Het is tijd ten strijde te trekken!

Maar als u alleen maar gaat zitten denken aan wat God voor u heeft weggelegd, kunt u ontmoedigd raken nog voordat u begonnen bent. Op welk niveau van geestelijke groei u ook aangekomen bent, God is bezig met een geleidelijk 'bouw-programma' voor uw leven om uw innerlijke mens machtig in Christus op te bouwen. Zonder deze training heeft de soldaat geen schijn van kans op het slagveld, hoeveel boeken hij ook gelezen heeft, of hoe vurig hij ook in zijn zaak gelooft.

Onthoudt dat onze God een God van planning is, van ontwerp, van doelstelling en Hij is onbevooroordeeld (=Hij laat zich niet door eigen gevoel of voorkeur beïnvloeden). Hij doet nooit iets of het moet gericht zijn op een nauwkeurig omschreven doel. Daarom bevat elke fase van Gods Oogstperiode van de Eindtijd nieuwe doelen die God in uw leven wil bereiken, en een nieuwe visie, die bestaat uit bijzondere geestelijke ervaringen die Hij voor u heeft weggelegd, welke u allemaal nodig heeft, voordat u werkelijk volwassen bent en klaar voor de oorlog.

In elke fase zult u duidelijk kunnen zien wat God met u op het oog heeft, in die bepaalde fase waarin u zich dan bevindt. Het is dan aan u om te besluiten dat u ook werkelijk verder wilt gaan met God en te besluiten dat u op het juiste moment de prijs ervoor wilt betalen in de vorm van tijd, toewijding en opoffering om rijp te worden voor Hem en voorwaarts te gaan!

Teksten voor verdere studie:

Daniel 7:18; 7:27;

Efeziers 5:2; en Kolossenzen 2:2

Gods volk moet gaan doen

wat er gepredikt wordt!

"En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Jakobus 1:22-23

WAT WIJ MET ONS HOOFD WETEN, MOETEN WIJ IN DADEN OMZETTEN.

In deze Oogstperiode van de Eindtijd zal een van de grote openbaringen, waardoor de wereld de Gemeente zal zien als de machtige en sterke kracht die God altijd heeft gewild dat ze was, zijn dat Gods volk zelf zal gaan doen, wat zij preken.

Deze Oogstperiode van de Eindtijd is een tijd wanneer alle kennis, die tot nu toe alleen in het hoofd en het hart zat, in de daad zal worden omgezet. Wij bevinden ons niet meer in de leerfase van de geestelijke wasdom; God verwekt een volk van daden, dat zelf zal gaan toepassen wat het preekt.

In deze fase van de Oogstperiode van de Eindtijd zal het Woord van God, dat jaren achtereen in de harten gezaaid is, een levende werkelijkheid worden. Gods volk gaat de beloften, die God haar gegeven heeft, nemen, ze uitspreken in Jezus' Naam en ze zien geschieden in de dagelijkse omstandigheden van hun leven. Zij zullen de nieuwe kracht, die God in hun innerlijke mens gaat uitgieten, gaan aanboren, en de 'hoofdkennis' zal worden omgezet in daden zodat zij resultaten zullen gaan zien!

Voordat iemand doorbraken kan hebben tot in de machtige geestelijke dimensie, die God voor Zijn volk van vandaag gepland heeft, waar wonderen deel uitmaken van hun dagelijkse bestaan en waar zij een totaal herstel naar geest, ziel en lichaam zullen ervaren, moeten zij eerst bereid zijn trouw te zijn in de grote geestelijke rijkdommen die God ons gegeven heeft.

Als God u eenmaal binnenleidt in een geestelijke dimensie in uw leven, waar Hij Zijn geestelijke leven, kracht, openbaring en ervaring in uw handen legt, wordt u een rentmeester van die manifestatie. Hij verwacht van u dat u deze geestelijke rijkdommen in uw omstandigheden van dag tot dag toepast, en ze met anderen deelt, al naar gelang de Heilige Geest u leidt. Als dit plaatsvindt, zal er een opwekking van de kracht van God komen, die de gehele aarde zal rondgaan en elk land op haar grondvesten zal doen schudden!

"Wat noemt gij Mij Here, Here, en doet niet wat Ik zeg? Een ieder, die tot Mij komt en mijn woorden hoort en ze doet, Ik zal u tonen aan wie hij gelijk is. Hij is gelijk aan iemand, die bij het bouwen van een huis diep gegraven en het fundament op de rots gelegd heeft. Toen een watervloed kwam en de stroom tegen dat huis aansloeg, kon hij het niet aan het wankelen brengen, omdat het goed gebouwd was. Doch wie hoort en het niet doet, is gelijk aan iemand, die een huis op de grond bouwt zonder fundament. Toen de stroom daar tegenaan sloeg, stortte het terstond in en het huis werd een grote bouwval." Lucas 6:46-49

GOD ROEPT U OP TOT ACTIEVE DIENST!

Zoals deze Bijbeltekst duidelijk toont, wordt iemand, die het Woord hoort en handelt naar hetgeen hij hoort, gegrondvest op een vast fundament. En wat voor beproevingen, ziektes, pijn, hartzeer of teleurstellingen er ook op zijn weg komen, hij staat vast. Hij is standvastig, geworteld in het Woord van God.

Maar, als iemand het Woord hoort en niet handelt naar hetgeen hij hoort, en het niet in zijn leven toepast, heeft hij geen fundament. Met als gevolg dat, als er beproeving komt, hij onzeker is en niet kan blijven staan. Hij wordt verslagen.

Volgens dit Bijbelvers is er geen middenweg. Iemand is ofwel een 'doener' van het Woord of alleen maar een hoorder.

Een van de voornaamste redenen waarom de Gemeente in de eerste eeuw zo sterk was, was omdat zij deden wat zij predikten. Zij belegden geen grote vergaderingen om leerstellingen, theorieën of methoden met elkaar te bespreken; zij hadden het te druk met het doen van het werk dat God hun opgedragen had. Ook waren zij meer geïnteresseerd in de kracht Gods die zich door hen heen openbaarde, als zij de werken Gods begonnen te doen: de zieken genezen, demonen uitwerpen en zielen winnen voor Gods Koninkrijk.

In deze Oogstperiode van de Eindtijd zal de Geest van God zo over Gods volk komen, dat het Woord en het onderwijs dat wij ontvangen hebben als een vuur in ons zal zijn. Wij zullen niet tevreden zijn met alleen maar luisteren en preken. Wij hebben gepreekt over goddelijke genezing; en nu wordt het tijd dat wij gaan toepassen wat wij preken. Het wordt tijd dat wij in de genezende kracht van God gaan leven en wandelen door ons gezag over satan uit te gaan oefenen, in de Naam van Jezus, en Zijn Woord aan te wenden om alle ziekte in ons leven en in hen die ons omringen uit te werpen.

Wij hebben gepreekt over de macht en zalving van de Heilige Geest; nu moeten wij God gaan zoeken, net zolang tot wij die kracht uit ons leven zien uitstromen om in alle noden van een ieder die wij tegenkomen, te voorzien.

Wij hebben gepreekt over de macht om te binden en te ontbinden (zie Hoofdstuk 13); en nu moeten wij gaan toepassen wat wij gepreekt en gehoord hebben. Wij moeten de boze geesten in ons gezin, in onze directe omgeving en in onze steden, binden, zoals wij dat nooit eerder hebben gedaan. In de Naam van Jezus moeten wij onze geliefden uit de handen van satan rukken en hen omringen met onze gebeden.

En naarmate u doet wat u predikt in elk onderdeel van uw leven, zult u steeds meer een levende getuige in de wereld worden van het feit dat Jezus leeft, en dat het Woord van God de macht bezit te redden, te genezen en te verlossen en het zal u helpen overeind te blijven ondanks elke beproeving en verzoeking die u ontmoet.

"Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos." Jakobus 1:26

WAT U ZEGT, BEPAALT UW LEVENSLOOP.

De gedachten die u denkt en de woorden die u spreekt, bepalen in hoge mate hoe goed u kunt toepassen, wat u preekt. In deze veldslag is uw belangrijkste strijd het nemen van autoriteit en zeggenschap over uw IK en het volledig onder controle brengen van en onderwerpen aan de Heilige Geest. Het wordt tijd dat wij in de aanval gaan en het zeer belangrijke en kritieke slagveld van ons spreken optrekken. En dan zullen wij gaan ontdekken, hoe wij onze tong moeten beheersen en gebruiken als een machtig wapen om Gods kracht in ons leven aan het stromen te krijgen en Zijn wil in ons leven te gaan vervullen.

Zoals de bovenstaande Bijbeltekst duidelijk toont, zijn al uw goede werken tevergeefs en is uw aanbidding inhoudsloos - een vervalsing van de echte aanbidding - als u niet voortdurend gezag oefent over uw 'ik' en uw tong niet beheerst.

In Spreuken 18:21 lezen wij:"Dood en leven zijn in de macht der tong." Toen u wederomgeboren werd, beleed u Jezus als uw Verlosser (Romeinen 10:10). Als gevolg van het geloof in uw hart en het uitspreken van de woorden 'Jezus, vergeef mijn zonden, reinig mij en kom in mijn hart', ontving u eeuwig leven.

In Openbaring 12:11 staat, dat wij overwinnaars zijn 'door het bloed van het Lam en door het woord van ons getuigenis'.

En wist u, dat de woorden die u uitspreekt ook grote invloed kunnen hebben op uw daden, en op uw hele lichaam en zelfs de loop van uw leven kunnen bepalen?

Onderzoek door vooraanstaande neurochirurgen heeft uitgewezen, dat het spraakcentrum in de hersenen grote invloed uitoefent op alle andere zenuwen in het lichaam. Dit onderzoek van neurochirurgen bevestigt wat Jakobus twee duizend jaar geleden heeft opgeschreven: als iemand zijn tong beheerst, kan hij zijn hele lichaam besturen! (Jakobus 3:2) Spreek dus geen negatieve woorden van angst, twijfel of ontmoediging. Praat dus niet over uw problemen, uw kwaaltjes of geldgebrek. Maar als u uw tong wilt gaan beheersen, begin er dan mee uw mond te vullen met woorden van geloof en met het machtige Woord van God, en begin het uit te spreken en u zult uw leven de weg van overwinning opleiden. Pas toe, wat u preekt, door de scheppende kracht van Gods Woord in uw levensomstandigheden aan te wenden en u wordt een overwinnaar!

Maar voor u dit kunt doen, moet u gezag gaan oefenen over uw IK en uw tong onderwerpen aan de Heilige Geest. Toen God de mens op deze aarde plaatste, gaf Hij hem de macht om over zijn eigen geest te heersen. Hij gaf de mens het vermogen zelf na te denken, en te handelen naar zijn eigen wil. De mens heeft die macht afgestaan, toen hij bezweek voor satan en God ongehoorzaam werd. Maar nu is door Jezus Christus die macht en autoriteit om over uw geest te heersen, aan u teruggegeven. U kunt uw wil gebruiken om de keuze te maken uw tong te beheersen en haar te gebruiken tot eer van God!

"Ziet toe, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ongelovig hart zij, door af te vallen van de levende God." Hebreeen 3:12

OVERWIN DE NEGATIEVE KRACHTEN IN UW LEVEN.

In deze Bijbeltekst uitte de apostel Paulus een waarschuwing aan de Hebreeen omtrent het gevaar van ongeloof en de weigering zich aan God te hechten en op Hem te vertrouwen. De negatieve kracht van ongeloof sluit u af van alle zegeningen die God voor u bereid heeft en zal een last voor u zijn bij het toepassen van wat u preekt.

Net zoals ongeloof er de oorzaak van was dat Israel 40 jaar door de woestijn moest zwerven en er stierf zonder in het Beloofde Land binnen te gaan, kan ongeloof Gods volk van vandaag alle rijkdommen, die Hij voor hen bereid heeft, doen missen en kan het de kracht die door ons leven kan stromen belemmeren.

Paulus zei ons ervoor te waken, op wacht te staan, ervoor op de loer te liggen, om te zorgen dat ongeloof geen vat op ons leven krijgt. Dat betekent dat, als zelfs maar de kleinste twijfel in uw denken binnenkomt, u het moet 'gevangen nemen' (2 Korintiers 10:5) - u er gezag over moet uitoefenen, het bestraffen en uitwerpen in Jezus' Naam.

Dikwijls gebruikt satan krachten van buitenaf, zoals tegenzittende omstandigheden, om ons te belemmeren. Hij zal ook andere mensen gebruiken - zelfs geliefden van ons - om ons te bombarderen met de negatieve krachten van ongeloof, en om ons alle kracht om de werken Gods te werken af te nemen.

Elke negatieve kracht zoals zelfmedelijden, zorgen, eigen gerechtigheid en ongeloof, zal u ervan weerhouden uw geloof te gebruiken en te handelen naar Gods Woord. God heeft mij getoond, dat een van de voornaamste redenen, waarom christenen niet zelf doen wat zij tegen anderen zeggen, is dat zij geen gezag uitoefenen over deze negatieve krachten, die onderdeel zijn van hun oude vleselijke natuur. Zij laten zich in hun handelen bepalen door hun gevoelens.

Als deze belemmeringen op uw weg komen, moet u een keuze maken:

1. U kunt uw handelen laten bepalen door uw IK, door aan uw gevoelens van zelfmedelijden, zorgen, eigen gerechtigheid en ongeloof toe te geven ... of

2. U kunt die gevoelens kruisigen (doden), u overgeven aan de Heilige Geest en in Jezus' Naam gezag oefenen over uw gevoelens.

Denk eraan, uw omstandigheden kunnen u niet de baas worden zolang u maar niet 'gaat stilzitten', u omkeert en wegrent, of u verstopt, als u op het slagveld bent. Leer deze negatieve krachten te herkennen en ga staan en vecht tegen uw oude vijand, uw 'IK'. God zal van u een overwinnaar maken!

"Want wij struikelen allen in velerlei opzicht; wie in zijn spreken niet struikelt, is een volmaakt man, in staat zelfs zijn gehele lichaam in toom te houden. Als wij paarden de toom in de bek leggen, zodat zij ons gehoorzamen, kunnen wij ook hun gehele lichaam besturen. Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen maar het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt. Ook de tong is een vuur, zij is de wereld der ongerechtigheid; de tong neemt haar plaats in onder onze leden, als iets, dat het gehele lichaam bezoedelt en het rad der geboorte in vlam zet, terwijl zij zelf in vlam gezet wordt door de hel. Want alle soorten van wilde dieren en vogels, van kruipende dieren en zeedieren worden bedwongen en zijn bedwongen door de menselijke natuur, maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: uit dezelfde mond komt zegening en vervloeking voort. Dit moet, mijn broeders, niet zo zijn." Jakobus 3:2-10

KEN DE MACHT DIE IN UW TONG ZIT.

Een belangrijke strategie, die u in het oog moet houden, als u uw strijd-doelen tegemoet treedt, is het erkennen hoe machtig uw tong is en hoezeer uw woorden bepalen of u in de overwinning of in de nederlaag leeft. Er zijn vele Bijbelteksten als de bovenstaande, die dit kunnen illustreren.

Hieraan zien wij, dat wij ofwel gezegend ofwel vervloekt kunnen worden door de woorden die wij verkiezen uit te spreken. Als iemand bijvoorbeeld steeds maar zegt:"Ik ben te zwak om dat te doen" ... "Ik kan dat niet" ... "Ik ben bang om dat te proberen" ... meteen vangen de zenuwen het op uit het centrale zenuwstelsel, dat zegt dat het zwak of onkundig is, en het lichaam begint zich in te stellen op wat het gehoord heeft.

Laten wij, om deze waarheid nog duidelijker te maken, eens kijken naar de drie aanschouwelijke voorbeelden die Jakobus geeft over de tong:"Zie, ook de schepen, ofschoon zij zo groot zijn en door sterke winden voortgedreven worden, worden door een zeer klein roer gestuurd, waarheen het believen van de stuurman wil. Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt." (Jakobus 3:4-5)

In deze verzen vergelijkt Jakobus het roer van een schip met de tong. Net als het roer, wat zeer klein is vergeleken met het grote schip dat duizenden tonnen weegt, de richting van het schip bepaalt en het op koers houdt, ongeacht de sterke wind en de beukende golven, net zo is de tong in staat iemands leven richting te geven.

Wat nu zo belangrijk is, is dat u de keuze heeft gezegend of vervloekt te worden ... het is aan u het 'roer', uw tong, zo te richten dat, als u in het strijdperk treedt, de overwinning binnengehaald wordt door de levengevende woorden die u spreekt.

Teksten voor verdere studie:

Psalm 39:1;

Spreuken 16:2; 18:21;

Efeziers 4:29; 1 Tessalonicenzen 3:12; 2 Tessalonicenzen 1:3

Gods volk gaat een tijd tegemoet van

wonderen, die plaatsvinden

met de regelmaat van de klok.

"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort." Johannes 12:24

GOD IS BEZIG ZIJN SOLDATEN VOOR TE BEREIDEN.

In de natuurlijke wereld is het eerste wat een soldaat in het leger ondergaat, als hij een degelijke militaire opleiding volgt, het breken van zijn eigen wil. Zijn afhankelijkheid van wereldse krukken wordt gebroken. Hij ontwikkelt een nieuwe identiteit door harde discipline en een groot gevoel voor gehoorzaamheid.

Hij leeft niet meer voor zichzelf. Hij gehoorzaamt het woord van zijn commandant niet meer alleen als hij daar zin in heeft, of als het aardig klinkt. Hij sterft aan zijn eigen IK, zoals Jezus dat in de bovenstaande Bijbeltekst zegt.

Tijdens dit proces van 'sterven' wordt zijn houding ten aanzien van alle autoriteit en de diepte van zijn ware toewijding aan de zaak die hij zegt te dienen, zwaar op de proef gesteld. Hij maakt nieuwe ervaringen door en ziet zich geplaatst voor omstandigheden die hem dwingen eens heel goed en doordringend te kijken naar zijn ware motieven, en naar wat hij in het leger wil. En dan moet hij diep in zijn hart (en in zijn wil) besluiten of de prijs, die hij betalen moet om in het leger te kunnen blijven en er succesvol te zijn, het hem wel allemaal waard is.

Terwijl deze ontnuchterende, indringende en hemzelf wegcijferende vragen op hem afkomen, zal er een omwenteling in zijn ziel en zijn geest plaatsvinden. En terwijl dit gebeurt, zullen veel van zijn oude opvattingen, plannen en ideeen worden uitgerukt, en hij zal zich gedwongen zien nieuwe aan te nemen. Misschien merkt hij wel dat hij geheel nieuwe vaardigheden moet aanleren. De strenge zelf-discipline zal misschien een tijd lang groot ongemak met zich meebrengen. Misschien heeft hij wel gedachten of uitbarstingen van plotselinge haat, twijfel, ontmoediging. Emotioneel, verstandelijk en geestelijk gezien is dit een tijd van persoonlijke herwaardering en beroering. Maar het beeld, dat hij van zichzelf en van zijn doel in het leven had, wordt hierdoor ingrijpend veranderd.

De soldaat ontdekt, dat de kracht die hij in zichzelf bezat, gebroken is, maar ook dat zij vervangen is door een nieuwe kracht die bestaat in eenheid (eenheid van doel) met anderen; een nieuwe kracht door één te zijn met wie hij ook dient; een nieuw vermogen de problemen niet alleen aan te kunnen maar ze te overwinnen, wat ze ook zijn. Hij bezit een nieuwe trots, niet op zichzelf maar op degene die hij dient.

Net als deze soldaat, zullen christenen, die de eerste fase van deze Oogstperiode van de Eindtijd doormaken, ervaringen opdoen die hier heel veel op lijken. Tijdens deze periode kan het zijn, dat God toelaat, dat u gehinderd wordt door omstandigheden; oude frustraties steken de kop op, of u wordt beproefd op vele dingen in uw leven.

Als eenmaal de realiteit van de geestelijke oorlogvoering doordringt in elke vezel van uw wezen, ondergaat u net als de wereldse soldaat misschien ook een revolutie in uw geest. U zult ook gedwongen worden eens heel goed te kijken naar wat uw ware motieven en oogmerken in de Gemeente zijn. U zult misschien tot uw grote afschuw ontdekken dat u, net als de Farizeeen, meer lijkt op een 'witgekalkt graf', dat van buiten voor de mensen rechtvaardig lijkt, maar van binnen geestelijk dood is, vol onverschilligheid, kilte en verborgen zonde (Matteus 23:27).

Maar laat de moed niet zakken. Deze fase is noodzakelijk, want nadat u zich vernederd heeft en u zich tot de Here gekeerd en deze duistere plekken beleden heeft, heeft Hij grote dingen voor u. Hij zal uw hart en geest als nooit tevoren doen herleven.

Dit is Zijn voorbereiding voor uw leven voor de volheid van de 'late regen' van Zijn Geest. In deze periode van herbezinning met de Heilige Geest wordt uw oude trots op wie u was als individuele christen gebroken. U wordt opnieuw ontstoken met liefde, met een nieuwe identiteit, en een nieuw, totaal vertrouwen op Degene Die u dient.

U zegt niet meer "Kijk eens wat een goede christen ik in mijzelf geworden ben". In plaats daarvan zegt u nu "Kijk eens wat een bewijsleveraar ik geworden ben in Hem Die in mij woont!"

U kunt pas het slagveld optrekken als u in een diepere relatie met Hem bent gekomen en in groter mate gehoorzaam bent geworden aan Hem. Hij is de wijnstok; wij zijn de ranken (Johannes 15:5). Hij is de Opperbevelhebber, wij zijn de soldaten. Los van Hem kunnen wij niets doen. Maar in Hem zijn wij een overwinnaarsvolk op oorlogspad!

"En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had." Handelingen 15:12

GOD WEKT U OP OM DOOR U HEEN ZIJN WONDERMACHT TE TONEN.

God heeft u en mij het voorrecht gegeven om, in geestelijk opzicht, te leven in het belangrijkste tijdperk dat de wereld ooit gekend heeft. Wij leven in een tijd van geestelijke acceleratie. God is het groeitempo aan het opvoeren, waardoor Zijn volk al de volheid, van wat Hij voor haar bedoeld heeft, gaat ervaren.

Er komt openbaring tevoorschijn ... er komt een nieuwe zalving ... God is nieuwe kracht in uw innerlijke mens aan het geven ... Hij is bezig ons terug te geven wat wij in de Hof van Eden verloren hebben. En als onderdeel van de manifestaties die plaatsvinden in Gods Oogstperiode van de Eindtijd, is God nu bezig u op te wekken, om Zijn wondermacht tevoorschijn te brengen ... op gelijke wijze als Hij Filippus volgens deze Bijbeltekst gebruikte.

God wil dat u met dezelfde wondermacht kunt werken, die ook in Filippus werkte. God wil dat u kunt werken met dezelfde kracht en zalving die op Zijn Zoon, Jezus Christus, rustte!

Een wonder is iets wat niet door mensenhanden kan worden verricht. Het is een bovennatuurlijke werking van God die ons dagelijks leven binnenkomt om af te rekenen met gebeurtenissen en omstandigheden, die niet langs de normale weg kunnen worden afgehandeld. God gebruikt vandaag de dag wonderen, net zoals Hij dat deed in de dagen van het Nieuwe Testament, om Zijn wil en Zijn Woord te bevestigen, en te voorzien in de noden van Zijn volk.

Alle waarheden omtrent wonderen hebben u erop voorbereid in een ritme van wonderen binnen te gaan en te leven, zodat Gods wondermacht door u heen kan stromen, in een voortdurende stroom uw leven binnen om u een totale overwinning te geven, en uit uw leven kan uitstromen om Gods wil te vervullen in het genezen van zieken en het uitwerpen van demonen met als doel het bouwen van Gods Koninkrijk.

Als ik het heb over 'een ritme van wonderen', spreek ik niet van een zweverig, luchtkastelen-leven waarin er geen pijn is of hartzeer en waarin voor alles automatisch maar gezorgd wordt. Om te leven in een ritme van wonderen is er een nuchter, dagelijks leven nodig waarin men met beide benen op de grond staat.

Problemen zullen er zeker zijn. Ook beproevingen en verzoekingen. Maar als een christen leeft in een ritme, een voortdurende stroom van wonderen, zal elk van die beproevingen en verzoekingen, die op uw weg komen, opgelost en overwonnen worden door de wondermacht van God! God heeft ons nooit een kalme reis beloofd, waarin geen ziekte of pijn of verdriet zou voorkomen. Jezus zei:"Dit heb ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld lijdt gij verdrukking, maar houdt gode moed, Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33)

Echte overwinning komt tijdens uw beproeving, niet ervoor of erna. God wil niet al onze problemen en moeilijke omstandigheden uit ons leven wegnemen, maar als wij er middenin zitten wil Hij ons laten ontvangen en doen ervaren de manifestatie en de vervulling van Zijn wil en Zijn Woord. Alles wat u in uw leven wedervaart, is een nieuwe kans voor God om op bovennatuurlijke wijze tussenbeide te komen en de beloften, die Hij u gegeven heeft, te vervullen en een wonder voor u te doen.

"En degenen die zich misgaan tegen het verbond, zal hij door vleierijen tot afval brengen, maar het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen." Daniel 11:32

GOD ROEPT U OP OM OP DIT UUR ZIJN WONDERMACHT TE TONEN.

Er zijn vele voorbeelden in het Woord, die aangeven wat voor soort leven met wonderen God voor u heeft in deze Oogstperiode van de Eindtijd. Zoals deze ene Bijbeltekst vertelt, leven wij in een tijd van geestelijke versnelling, waarin de Geest van God alle dingen bijeenbrengt in Christus.

God is een God van planning, met een doel, en een ontwerp en Hij is objectief. Geen enkele van deze eindtijd manifestaties gebeurt toevallig. Maar het is niet voldoende om alleen maar van Gods wondermacht af te weten. U moet een ervaring opdoen, waarin u voortdurend en ononderbroken wonderen ziet, opdat zij een normaal onderdeel van uw leven worden. Het is Gods wil voor Zijn volk, dat zij leven in een ritme van wonderen.

Om u te helpen in te zien, dat Gods wondermacht voor u beschikbaar is en hoe eenvoudig het is letterlijk 'geladen' te worden met die wondermacht, wil ik u een simpele maar tegelijkertijd geweldige waarheid tonen in de natuurlijke wereld, aangaande elektriciteit.

Wist u, bijvoorbeeld, dat het mogelijk is elektriciteit van de ene draad op de andere over te brengen zonder dat ze verbonden zijn?

Zolang twee stroomdraden evenwijdig lopen wordt er spanning overgebracht. Als zij loodrecht op elkaar staan, gebeurt er niets. Als de draad niet geaard is, kan er een elektrische lading op worden overgedragen, die sterk genoeg is om een mens te doden, ook al zijn de draden niet verbonden.

De losse draad kan op zichzelf nooit stroom leveren, maar als hij evenwijdig gespannen wordt met de draad die onder spanning staat, gebeurt er iets wonderlijks. Er wordt nu een elektrische stroom opgewekt in de losse draad, en er loopt een sterke elektrische stroom door. Alle waarheid heeft haar tegenbeeld.

In deze simpele illustratie stelt de verbonden stroomdraad Gods wondermacht voor. De losse draad stelt uw leven voor. Gods wondermacht staat voor u klaar, als u uw wil in overeenstemming brengt met Gods wil, uw denken met Gods denken, uw doel in het leven met Gods doel. De wondermacht van God zal worden overgedragen op uw leven, net zo zeker als dat de elektriciteit in de illustratie wordt overgedragen op de losse draad. En er is niets ter wereld wat die macht kan tegenhouden, behalve uzelf. U moet voortdurend uw wil onderwerpen aan Gods wil. Terwijl u voortdurend uw leven in overeenstemming brengt met Gods wil, zoals Hij dat heeft geopenbaard in Zijn Woord, zal Gods wondermacht door u heen stromen in een voortdurende stroom, net als een elektrische stroom, en tegemoetkomen aan de noden in uw leven en in het leven van anderen om u heen.

Het wordt tijd, dat wij onze inspanning om de wereld met het evangelie te bereiken, gaan verhogen en opvoeren. Dit is een van de redenen waarom God Zijn volk wil binnenleiden in een nieuw ritme van Zijn wondermacht. God zegt, dat het nu de tijd is, dat wij uitgaan in de wondermacht van de Almachtige God, en wel naar de steden en landen van deze wereld, en de machten der duisternis verslaan en al degenen, die door satans macht gevangen worden, bevrijden.

"Zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus." 2 Korintiers 10:5

BREEK DOOR UW PERSOONLIJKE OMSTANDIGHEDEN HEEN EN GA EEN RITME VAN WONDEREN BINNEN!

Uw denken is de plaats, waar satan met u in het strijdperk treedt. Hij weet hoe belangrijk het voor u is, dat uw denken rein en vernieuwd is, en in de overwinning staat. Hoe meer greep satan heeft op uw denken, hoe meer hij ook kan verhinderen dat u van God ontvangt, en hoe minder hij uw denken kan beheersen, hoe minder hij dat kan verhinderen.

In de bovenstaande Bijbeltekst onderwees Paulus de Korintiers over het in krijgsgevangenschap brengen van elke gedachte onder de gehoorzaamheid aan Christus. Als uw gedachten in overeenstemming zijn met het Woord van God, gaat er iets geweldigs met uw leven gebeuren. U ontvangt een lading geestelijke energie, waardoor u uit uw persoonlijke omstandigheden kunt uitbreken en een ritme van leven met wonderen binnengaan!

U zult in staat zijn elke negatieve gedachte van twijfel en ongeloof gevangen te nemen, door snel en met gezag een bord met 'Verboden Toegang' op te stellen, op het moment dat deze in uw gedachten komen. Dan moet u ze uitwerpen in de Naam van Jezus en die negatieve gedachten vervangen door het onfeilbare, onaantastbare Woord van God.

De meeste christenen worden in principe beinvloed door wat zij zien, horen, voelen of denken en zij zijn niet in staat daaruit los te komen en in een ritme van wonderen terecht te komen. De meesten van ons gaan door het leven en vertrouwen op hun eigen talenten en verstand, in plaats van op God te vertrouwen voor een bovennatuurlijk ingrijpen in de omstandigheden van hun leven. Wij beperken God met onze vooringenomen opvattingen en onze ongebreidelde emoties.

Breng uw emoties onder de controle van de Heilige Geest. Laat uw motieven niet bepalen door hoe u zich voelt. Uw geloof mag niet worden gehinderd door de invloed van uw emoties op uw gedachten en daden, waardoor u niet zou kunnen uitbreken uit deze omstandigheid en een stroom van Gods wondermacht binnengaan.

De sleutel tot het gezag oefenen en onder heerschappij brengen van uw emoties is de diepe wetenschap, diep binnen in u, dat God alle dingen bestuurt. Dan kunt u weerstand bieden aan de verzoeking toe te geven aan uw gevoelens en ze, door de machtige wapens van onze oorlogvoering, onderwerpen aan de controle van de Heilige Geest.

Ook kunnen de woorden, die u spreekt, werkelijk uw levensloop bepalen (Jakobus 3:2). Vooraanstaande neurochirurgen hebben ontdekt, dat het spraakcentrum in de hersenen algehele heerschappij voert over alle andere zenuwen in het lichaam. Als iemand in alle eenvoud slechts spreekt, kan hij op bepaalde wijze controle over zijn lichaam krijgen, afhankelijk van de woorden die hij spreekt. Daarom is het van het allergrootste belang, dat u de woorden, die uit uw mond komen, aan een onderzoek onderwerpt. Wat voor woorden spreekt u uit over de omstandigheden van uw leven, waarin u de bovennatuurlijke manifestatie van Gods macht nodig heeft? Zijn het woorden, die uitgesproken worden in geloof? Staan zij onder controle van de Heilige Geest? U kunt uit uw persoonlijke omstandigheid uitbreken en een ritme van wonderen binnengaan door ermee te beginnen de woorden, die u uitspreekt, te beheersen en het machtige Woord van God in uw omstandigheden te laten heersen.

Het is niet gemakkelijk in een ritme, een voortdurende stroom, van Gods wondermacht te komen. Er zijn vele barrières, die de Gemeente van Jezus Christus hebben belemmerd en tegengehouden, waardoor zij niet heeft kunnen werken met de wondermacht van God. U moet zich daar doorheen werken en elke belemmering, die u in de weg staat, afbreken. U moet een duidelijk omlijnde, u door God gegeven strategie hebben, om dit te bereiken. En u moet uw eigen omstandigheden onderzoeken om daardoor uw koers uit te zetten en uw geestelijke strijd te voeren tegen de boze geesten, die deze belemmeringen op uw weg plaatsen. Alleen dan kunt u doorbreken uit uw eigen omstandigheid om verder te trekken, een ritme van LEVEN MET WONDEREN binnen!

"Maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde."

Handelingen 1:8

DOOR DE HEILIGE GEEST HEEFT U DE 'DUNAMIS'-WONDERMACHT IN U.

Ik heb een nieuwe honger onder christenen zien groeien. Het is een diepe hunkering in hun hart de macht van God in hun leven zichtbaar te zien worden.

Over de hele wereld gaat christenen de ogen open voor hoe machteloos zij zijn in zichzelf, iets te doen aan de treurige omstandigheden, waarin het menselijk ras zich bevindt.

Als u ook die ontevredenheid voelt over hoe krachtdadig u als christen bent in de wereld, is dat een goed teken. Want als u WEET, dat wat u in uzelf heeft niet genoeg is, zult u uw alles op het altaar leggen, met een nieuwe toewijding en het uitroepen tot God:"Vader, U moet mij een geestelijke doorbraak geven. Ik heb een nieuwe aanraking van U nodig. Ik moet een ervaring met Uw kracht hebben!"

Geliefden, de geestelijke ontevredenheid, de honger ernaar dat Gods macht in uw leven zichtbaar wordt, is een aanwijzing dat God een nieuw werk in en door u gaat beginnen!

Er zijn in het Grieks twee woorden die in het Nieuwe Testament gebruikt worden, waarmee de kracht, die God ons gegeven heeft, beschreven wordt. Deze twee soorten kracht zijn 'exousia' en 'dunamis'. Het woord 'exousia' betekent 'autoriteit, rechtsbevoegdheid, bekwaamheid, absolute macht'. Dit is de 'exousia'-macht die Jezus aan ons gaf volgens Lucas 10:19, toen Hij ons macht gaf op slangen en schorpioenen te treden en tegen de hele legermacht van de vijand.

Maar behalve dat hij de macht van Zijn autoriteit mag gebruiken, heeft de gelovige ook nog de 'dunamis'-macht ontvangen door de inwonende Tegenwoordigheid en Doop van de Heilige Geest. En het is deze 'dunamis'-macht waarvoor Paulus vurig bidt, dat de gelovigen uit Efeze er meer inzicht of openbaring over mogen ontvangen (Efeziers 1:19).

Het woord 'dunamis' betekent 'wonderbaarlijke macht, vermogen, sterkte, en kracht'. Het betekent ook 'innerlijke macht, of macht die men bezit'. Met andere woorden, 'dunamis-macht' is de goddelijke machtiging of het goddelijke vermogen tot het verrichten van het werk dat Hij is te doen gegeven heeft!

Dit is de macht, waar de apostelen het over hadden in Lucas 4:36, toen zij zeiden:" ... Wat voor spreken is dit? Want Hij legt met gezag en macht (wonderbaarlijke macht en goddelijke machtiging) aan de onreine geesten Zijn bevelen op en zij varen uit."

Jezus gaf Zijn discipelen dunamis-macht toen " ... Hij Zijn discipelen samenriep en hun macht (wonderbaarlijke macht en goddelijke machtiging) gaf over alle boze geesten en om ziekten te genezen." (Lucas 9:1)

Geliefden, het is Oogsttijd ... tijd om het RITME VAN HET LEVEN MET WONDEREN binnen te gaan ... tijd om uw OOGSTPERIODE VAN KRACHT te ervaren. Strek u nu naar Hem uit ... zet door om de volle werkelijkheid van wie u bent in Hem aan te boren ... beleef de onbeschrijflijke diepte van de persoonlijke relatie en kracht die Hij zo graag aan een ieder, die in de Here Jezus Christus gelooft, wil geven.

"En het geschiedde, toen wij naar de gebedsplaats gingen, dat een zekere slavin, die een waarzeggende geest had, ons tegenkwam, welke aan haar eigenaars met waarzeggen veel voordeel aanbracht. Deze liep Paulus en ons achterna, luid roepende: Deze mensen zijn dienstknechten van de allerhoogste God, die u de weg tot behoudenis boodschappen. En dit deed zij vele dagen lang. Maar toen dit Paulus verdroot, wendde hij zich tot de geest en zeide: Ik gelast u in de naam van Jezus Christus van haar uit te gaan. En hij ging uit op datzelfde uur. Toen nu haar eigenaars zagen, dat hun kans op voordeel verdwenen was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar de markt voor de overheid, en toen zij hen bij de hoofdlieden gebracht hadden, zeiden zij: Deze mensen brengen onze stad in rep en roer, daar zij Joden zijn, en zij verkondigen zeden, die wij als Romeinen niet mogen aanvaarden of volgen. Ook de menigte schoolde tegen hen samen en de hoofdlieden scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen met de roede geselen; en na hun vele slagen gegeven te hebben, wierpen zij hen in de gevangenis met bevel aan de bewaarder hen zorgvuldig te bewaken. Daar deze zulk een bevel ontvangen had, zette hij hen in de binnenste kerker en sloot hun voeten zorgvuldig in het blok. Maar omstreeks middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gods lof, en de gevangenen luisterden naar hen. Doch plotseling kwam er een zware aardbeving, zodat de grondvesten der gevangenis schudden; en terstond gingen alle deuren open en de boeien van alleen raakten los." Handelingen 16:16-26

(plaatje p.274, N.T.)

ZIE UW OMSTANDIGHEDEN ALS KANSEN VOOR EEN WONDER.

Er was eens een sterke godsman, die Paulus heette, en die wist wat het betekende te leven in een ritme van wondermacht. De wondermacht van God brandde zo sterk in deze grote apostel dat "ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoeren." (Handelingen 19:12)

Als wij nu naar een bepaald wonder, dat Paulus volgens de Bijbeltekst hierboven meemaakte, kijken, bedenk dan dat een wonder niet door een mens bewerkt kan worden ... het is een bovennatuurlijk ingrijpen van God in ons dagelijkse leven om gebeurtenissen en omstandigheden, die niet langs de normale weg afgehandeld kunnen worden, aan te pakken.

Wat waren de omstandigheden, waar Paulus zich voor geplaatst zag?

1. Men had hem vals beschuldigd (de verzen 19-21).

2. Men had hem de kleren van het lijf gerukt en geslagen (vers 22).

3. Hij zat in de gevangenis en zijn voeten zaten in het blok (de verzen 23-24).

Als Paulus ooit een goddelijk ingrijpen nodig had gehad, was het nu wel!

Stel u eens even in gedachten in Paulus' plaats. Hoe zou u hebben gereageerd? De meeste christenen van vandaag zouden zich geen raad geweten hebben. Zij zouden bang zijn geweest, verward, boos, geschokt en vol zelfmedelijden. Velen zouden God gevraagd hebben:"Waarom moest mij dat nu juist overkomen? Houdt U niet van mij? Waarom heeft U mij verlaten?"

Veel christenen denken dat 'overwinning hebben' betekent, geen pijn of problemen te hebben. Of zij denken, dat de overwinning pas komt als de strijd gestreden is ... als de pijn ophoudt ... als hun financiele problemen opgelost zijn.

Maar God heeft ons nooit beloofd, dat wij geen problemen of pijn zouden hebben. Wel heeft Hij ons vrede in Hem, en kracht om te overwinnen, beloofd! (Johannes 16:33) In deze Bijbeltekst is Paulus een voorbeeld van overwinning, nog terwijl hij door strijd omringd was.

Kijk opnieuw naar Paulus in de gevangenis. Hij zit daar op de harde, koude grond ... zonder zich te kunnen bewegen ... zijn voeten vast in het blok gesloten ... en bloed stroomt uit de wonden op zijn rug. Temidden van deze omstandigheden had Paulus diep in zich de wetenschap dat God zijn omstandigheden in de hand had en dat God hem zou verlossen.

Ik zie in gedachten voor mij, hoe Paulus langzaam zijn ogen en handen ten hemel heft. Temidden van zijn omstandigheden, beginnen er uit zijn mond lof- en aanbiddingsliederen te komen. Steeds luider weerklinkt zijn stem door de hele gevangenis. Silas doet ook mee en hun stemmen vullen de avondlucht, totdat Gods machtige Tegenwoordigheid de hele gevangenis vervult.

Plotseling grijpt God in Paulus' omstandigheden in met een wonder! (de verzen 25-26)

God loste niet alleen de nood in Paulus' en Silas' leven op met een wonder, maar doordat Gods macht zichtbaar werd, werd de gevangenbewaarder en zijn hele huisgezin gered (de verzen 27-34).

Terwijl uw ogen, in een houding van geloof en dankbaarheid aan Hem die u liefhad en gered heeft door Zijn bloed, op God gevestigd zijn, is deze zelfde wondermacht voor u beschikbaar voor uw leven. Strek u uit in geloof en ontvang uw wonder!

Teksten voor verdere studie:

Deuteronomium 28:13;

Markus 16:20;

Handelingen 2:43; 5:12; 6:8; 8:6; 8:13; 14:3; 19:11.

(plaatje p.894 O.T. vertalen)

God is nieuwe zaadjes

van Openbaring, Liefde,

Geloof en Kracht

aan het planten.

"Het vroegere, zie, het is gekomen, en nieuwe dingen kondig Ik u aan; voordat zij uitspruiten, doe Ik ze u horen. Jesaja 42:9

DEZE GEESTELIJKE ZAADJES ZULLEN VRUCHT OPLEVEREN TOTDAT JEZUS WEERKOMT.

God wil tijdens deze Oogstperiode van de Eindtijd nieuwe zaadjes zaaien in de innerlijke mens van ieder van Zijn volk ... zaadjes van OPENBARING ... LIEFDE ... GELOOF ... KRACHT! Zaadjes die zullen OPGROEIEN EN VRUCHT DRAGEN TOTDAT JEZUS TERUGKOMT!

God wil in Zijn volk werken om hen te reinigen, te hervormen, te sterken en elk aspect van hun leven te herstellen ... naar geest, ziel en lichaam!

Door een nieuw zaadje van openbaring ... uw ogen zullen geopend worden en u zult als nooit tevoren gaan verstaan, wie u bent in Christus, en wat u als kind van God en medeërfgenaam met Jezus toekomt. U zult een nieuwe openbaring ontvangen, omtrent alle dingen, die God voor u bereid heeft, en waar u deel aan mag hebben tijdens deze Oogstperiode van de Eindtijd. En u zult wandelen in een nieuw besef van de autoriteit, die u in Jezus Christus heeft.

Door een nieuw zaadje van liefde ... u zult gaan ervaren dat Gods liefde in een grotere diepte door u heen stroomt, en uw daden zullen worden beheerst door een nieuw gebod van liefde. U zult een nieuwe diepte van liefde en toewijding aan God en een nieuwe relatie met uw broeders en zusters in de Heer, beleven, en met hen 'samengebonden' zijn in een grotere band van liefde.

Door een nieuw zaadje van geloof ... u zult zich het geloof, dat u reeds toebehoort door Jezus, kunnen toeëigenen, om de noden die er zijn in uw leven te kunnen oplossen. U zult beginnen uw geloof in Jezus Christus toe te passen en op zieken de handen leggen, getuigen en demonen uitwerpen.

Door een nieuw zaadje van kracht ... u zult een nieuwe kracht in uw innerlijke mens ervaren. U zult opstaan in de kracht van de Heilige Geest en uw omgeving en uw familie- en vriendenkring afgaan en kracht demonstreren met tekenen, die erop volgen. U zult een nieuwe vrijmoedigheid beleven als u satan weerstaat in de kracht en autoriteit, die Christus u gegeven heeft.

Deze zaadjes zijn niet het uitspruitsel van iemands fantasie - dit is niet wat u al zo vaak heeft gehoord - deze zaadjes zijn een realiteit. Dit zijn de dingen die God ons openbaart door Zijn Geest en die ons zullen wedervaren voordat Jezus terugkomt.

"Gij nu, hoort de gelijkenis van de zaaier. Bij een ieder, die het woord van het Koninkrijk hoort en het niet verstaat, komt de boze en rooft wat in zijn hart gezaaid is: dat is de langs de weg gezaaide. De op steenachtige plaatsen gezaaide is hij, die het woord hoort en het terstond met blijdschap aanneemt; maar hij heeft geen wortel in zich, doch is iemand van het ogenblik; wanneer echter verdrukking of vervolging komt om der wille van het woord, komt hij terstond ten val. De in de dorens gezaaide is hij, die het woord hoort, en de zorg van de wereld en het bedrog van de rijkdom verstikt het woord en hij wordt onvruchtbaar. De in goede aarde gezaaide is hij, die het woord hoort en verstaat, die dan ook vrucht draagt en oplevert, deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoud." Matteus 13:18-23

U MOET DEZE NIEUWE ZAADJES DIE GOD IN UW HART ZAAIT,

VERZORGEN.

God zei, dat Hij zaadjes in uw leven aan het planten was, die vrucht zouden dragen tot Jezus wederkomt. Maar die geestelijke vrucht komt er niet vanzelf. Geen enkele van de manifestaties van Gods kracht en zegeningen zullen automatisch vanuit de hemel in uw leven neerdalen.

De zaadjes, die God aan het planten is, bevatten de kiem om geestelijk vrucht te dragen, maar de groei van de zaadjes hangt van uzelf af!

Voordat de zaadjes van openbaring, liefde, geloof en kracht kunnen ontkiemen, groeien en vrucht opleveren in uw leven, moet er aan zekere voorwaarden voldaan worden:

1. Zij moeten in vruchtbare bodem gezaaid worden.

2. Zij moeten op de juiste wijze verzorgd en gevoed worden.

Als aan deze voorwaarden niet voldaan wordt, zullen de geestelijke zaadjes ongebruikt en zonder resultaat in uw leven blijven sluimeren. Het zaad kan nog steeds geestelijk vrucht opleveren, maar het kan alleen groeien als aan deze voorwaarden voldaan wordt. Er is geestelijke energie voor nodig. Met andere woorden, er zijn bepaalde dingen die u moet doen, wil dat zaad kunnen groeien in uw leven.

De kracht, die u in staat stelt dezelfde karaktereigenschappen en kenmerken van Christus te bezitten, bevindt zich in dat geestelijke zaad, maar u moet het voeden door gebed, vasten, speciale tijd van gemeenschap met God, en door het Woord de kans te geven in u wortel te schieten, voor u begint te groeien en hervormd wordt naar Zijn beeld (2 Korintiers 3:18). Maar er zijn zekere dingen die u doen moet, voor het Woord in uw leven resultaat kan hebben. Uw hart moet ontvankelijk zijn. Dikwijls valt het Woord in een hart, dat verhard is, of de gelovige verstaat het Woord niet. Met als gevolg dat het Woord geen vrucht oplevert en sluimert. Het kan niet doordringen en wortel schieten en zichtbaar worden.

Ditzelfde principe geldt als het gaat om de nieuwe zaadjes van openbaring, liefde, geloof en kracht, die God in uw leven aan het planten is. Geestelijke vrucht en nieuwe openbaring komen niet vanzelf. Uw denken moet vernieuwd worden door het Woord.

Maar voordat u de groei van deze nieuwe zaadjes van openbaring ... liefde ... geloof ... kracht kunt gaan verzorgen, moet u satans strategieen om deze zaadjes te stelen, te verstoppen en te verstikken, kennen. Als u niet wilt weten dat hij er is, of bang voor hem bent, is dat hetzelfde als wanneer u hem zou uitnodigen om binnen te komen en te werken.

1. Als het Woord valt in een hart, dat niet ontvankelijk is, of de gelovige begrijpt het niet, steelt satan het Woord (vers 19).

2. De satan brengt vervolging of beproevingen en, als het Woord geen wortel heeft gekregen of de gelovige staat niet stevig genoeg in het Woord, de vrucht verdort en het sterft (de verzen 20-21).

3. De satan gebruikt afleidingstaktieken - de zorgen voor het wereldse en het bedrog van de rijkdom 'verstikken' het Woord en het heeft daardoor in het hart van de gelovige geen gevolg (vers 22).

De satan zal dezelfde drie strategieen gebruiken om te zorgen dat deze nieuwe zaadjes - nieuwe manifestaties van Gods Geest - niet tot vrucht komen en onproductief in uw leven zullen blijven liggen.

Een van de grootste sterkten, die wij vandaag de dag bezitten tegen satans aanvallen op ons leven, is het vermogen door de kracht van de Heilige Geest in een aanhoudende tijd van gebed voorbede te doen. U moet tot een gebrokenheid of overgave voor Gods aangezicht komen, zodat u bereid bent de prijs te betalen, wat die prijs ook is, om een nieuwe en frisse manifestatie van Zijn Geest in uw leven te ontvangen. Een gebed van vijf minuten per week is onvoldoende om het werk gedaan te krijgen. Er is geestelijke energie voor nodig om resultaten in uw leven te bereiken. U moet bereid zijn "de hardheid van uw hart om te ploegen, of het goede zaad zal verloren gaan tussen de dorens" (Jeremia 4:3). U moet bereid zijn met God alleen te zijn ... te wenen ... geboorteweeen te doorstaan ... zware arbeid te verrichten ... te wachten voor Zijn aangezicht met een bepaald doel in gedachten.

U moet een vastberadenheid bezitten, met uw oog op slechts één doel gericht, om alle 'onkruid', dat in uw hart is opgeschoten en het onveilig maakt, uit te roeien. Deze geestelijke voorbereiding is zo belangrijk. Het kan niet lukraak of haastig gedaan worden.

Als u eenmaal de steenachtige grond in uw hart heeft 'omgeploegd' en alles, wat u afleidt, heeft verwijderd, ga dan klaar staan de openbaring, die God in uw leven gaat geven, van NIEUWE manifestaties van Zijn liefde, geloof, kracht en openbaringskennis, te ontvangen. Het moet gemengd zijn met geloof; u moet VERWACHTEN dat God een nieuw werk in uw leven begint. Net zoals de discipelen de belofte van 'nieuwe kracht uit den hoge' ontvingen en naar Jeruzalem terugkeerden met 'grote vreugde God prijzende' voor wat Hij in hun leven zou gaan doen, net zo moet ook u in geloof God beginnen te prijzen voor deze nieuwe en frisse manifestaties die in uw leven zullen gaan uitspruiten (Jesaja 61:11). Het is nu uw Oogstperiode van de Eindtijd. Sta klaar om uw volle aandeel te ontvangen!

"En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee, en in zijn hart niet zou twijfelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden." Marcus 11:22-23

HOE U HET GELOOF VAN GOD KUNT HEBBEN.

Iedereen zou wel het soort geloof willen hebben, waar de bovenstaande Bijbeltekst over gaat. Wij bidden ervoor, wij zoeken ernaar, wij worstelen om het in ons geestelijk leven te hebben ... het soort geloof dat bergen verzet en heldendaden voor God verricht.

Er is geen verdienste of gave of talent, dat wij door eigen worsteling kunnen verwerven. Dat is iets, wat God nooit zal toelaten. Maar door naar geloof te zoeken, hebben mensen getracht als het ware Gods arm om te draaien. Daardoor hebben zij veel verwarring en frustratie veroorzaakt.

In de worsteling om geloof te hebben heeft men onnoemelijk veel spanningen en onnodig hartzeer en pijn veroorzaakt in het Koninkrijk van God, in het leven van mensen, die geen genezing konden ontvangen. Deze worsteling is reëel en duidelijk, maar het is een poging God kwetsbaar te maken. God krijgt de schuld voor mislukking. Zij vragen:"Waarom, God, word ik niet genezen?"

God wil niet door een mens geprest worden ... niet door zijn verstand of door zijn mate van geestelijkheid. Daarom zeg ik ook dat de mens in zichzelf niets bezit, dan alleen wat hij van boven ontvangt.

Als wij geschenken of vruchten van God ontvangen, zijn deze volmaakt. Wij hoeven ons niet in te spannen of te worstelen om ze te ontvangen of om ze nog beter te maken. Toen Jezus zei:"Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij

blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen." (Johannes 15:5) De ranken brengen de vrucht niet voort. Het is de wijnstok waar het leven uit voortkomt. Wij, de ranken, dragen alleen maar de vrucht. En daar hoort Gods geloof ook bij.

Geloof is een geestelijke bron die van God komt. Het wordt aan de gelovige gegeven als een 'zesde zintuig', een zintuig dat verder reikt dan de vijf die iedereen bezit, nl. smaak, gevoel, gehoor, gezicht en reukzin. Als u wederomgeboren wordt, krijgt u geloof - een gave van geloof - het geloof van God. Het is niet ons geloof, en daarom faalt het niet als er beproevingen komen. Omdat het niet ons geloof is, kan het zich teweer stellen als ziekte ons lichaam probeert binnen te dringen. Omdat het niet ons geloof is, kan het elke verzoeking, elke omstandigheid, elk probleem weerstaan en kan het ons tot meer dan overwinnaars maken over elke situatie ... omdat het niet ons geloof is.

Geloof is niet iets wat men zelf opwekt. Het is geen overwinning van het verstand over de materie. U kunt geen geloof krijgen door elke Bijbeltekst over geloof in Gods Woord van buiten te leren. U kunt geen geloof krijgen door ervoor te worstelen net zomin als u liefde ... of vreugde ... of vrede kunt krijgen door ervoor te worstelen. En daarom zeg ik dat de mens in zichzelf niets bezit, of hij moet het van boven ontvangen.

Als het Gods geloof is, verandert het nooit. Het gaat nooit op en neer. Het is er altijd. Uw geloofsleven is bestendig omdat het Gods geloof is ... het geloof van God ... als verlengstuk van Hem in u, en door u heen, uitgestrekt ... vanuit de Wijnstok (Jezus) door de takken (of ranken), dat bent u, naar de vrucht (liefde, u, vrede, GELOOF, enz.).

Als God afhankelijk was van wat u geloof noemt, uw geloof, zou Hij in de grootste moeilijkheden komen. Wat ons vertrouwen schenkt, is het feit dat Hij helemaal niet afhankelijk is van ons geloof. Hij is ervan afhankelijk dat ZIJN GELOOF door ons stroomt ... Zijn liefde door ons stroomt ... Zijn vreugde door ons stroomt ... Zijn vrede door ons stroomt.

Daarom zendt God ons met het volste vertrouwen uit. Hij weet, dat wij het geloof hebben om de taak te volbrengen die Hij ons in deze Oogstperiode van de Eindtijd opgedragen heeft. Het moet GODS GELOOF zijn. Dat is de enige macht die nooit faalt.

"Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van Christus." Romeinen 10:17

HOE HET GELOOF KOMT.

Deze Bijbeltekst geeft op eenvoudige en duidelijke wijze aan hoe geloof ontvangen wordt: Wij ontvangen Gods geloof door Gods Woord.

Gods Woord is twee dingen: het is het geschreven Woord, en het is het levende Woord. Wij hebben Gods GELOOF als Gods LEVENDE WOORD in ons woont!

Het Levende Woord verandert nooit, want het is eeuwig. Het IS (er) altijd. Als nooit tevoren moeten wij begrijpen dat Gods Woord eeuwig is, dat er geen levensbegin aan is geweest en dat er geen levenseinde aan komt. Het is niet zomaar iets wat mensen over God geschreven hebben, ook al hebben zij onder de inspiratie van de Heilige Geest geschreven; het is God Zelf.

God Zelf heeft geen begin en geen einde. Men kan God niet scheiden van Zijn Woord. God en Zijn Woord zijn één.

In het Nieuwe Testament zijn er twee Griekse woorden die vertaald zijn met 'woord'. Terwijl elk van deze uitdrukkingen 'woord' betekent, heeft ieder toch haar eigen bepaalde, onderscheiden betekenis. Het ene van deze Griekse woorden is 'logos'. Het andere is 'rhema'.

Het woord 'logos' betekent iets wat uitstijgt boven, of veel meer is dan, het gesproken en het geschreven woord. Het Griekse woordenboek legt uit, dat het een veel diepere inhoud en betekenis heeft dan wat geschreven en gesproken wordt. Eigenlijk duidt het een uitbreiding of een uitdrukking aan van iets wat niet over de lippen komt of uit de pen vloeit, maar iets wat uit het denken komt.

Het is in het denken, waar de allereerste aanzet van gedachten en het begin van intelligentie plaatsvindt. Het woord 'logos' geeft ons een begrip van iets wat hoger is dan het gesproken of het geschreven woord. De Heilige Geest geeft ons hiermee te kennen dat dit iets is wat op zichzelf staat. Met andere woorden, het heeft geen begin van dagen en er komt geen einde aan. Het bestaat zelfstandig. Het is een intelligentie. Het is iets wat op zichzelf staat. De Logos is die op zichzelf staande macht die wij kennen als het Woord Zelf, het Levende Woord, Christus.

'Rhema' is een woord van God dat een verlengstuk is van de Logos, want de Logos is niet het gesproken of het geschreven woord. Rhema is dat gesproken en dat geschreven woord dat tot ons komt vanuit het denken van God. 'Rhema' is afgeleid van een werkwoord dat 'actie' betekent. Het betekent 'spreken' of 'een woord spreken'.

Rhema komt van de eigen kracht van de Logos Zelf. Omdat de rhema het gesproken woord is, is de Logos de uitdrukking van het denken van God. Het is God Zelf. Het woord, dat tot ons komt in de vorm van het Rhema, bevindt zich in het denken en wordt gevormd door de uitdrukking van de Logos. Wanneer wij het ontvangen, ontvangen wij geen woorden van mensen maar de gedachten van God.

Er zijn veel mensen, die zich heel zwak voelen, alsof zij in het geheel geen geloof hebben. Er is altijd een strijd gaande in hun innerlijk om God te geloven. Ik wil u verzekeren dat het Rhema Gods geloof bevat. U hoeft niet meer te worstelen. U hoeft niet meer angstig of bezorgd te zijn. Als de belofte door Gods Rhema tot u komt - rechtstreeks van God naar u - dan kunt u weten dat het geloof er reeds is, samen met Gods belofte.

Met het gesproken woord komt niet alleen het woord, maar ook het geloof (de zekerheid) om het te geloven. Wij kunnen onze geloofskracht, het geloof, dat samen met de belofte en het gesproken woord komt, nemen en het als een sleutel in de deur steken. Als wij dat doen, openen wij de deur voor de kracht, die het woord in zichzelf bezit om tot vervulling te brengen, wat er beloofd is. "Geloof komt door het horen, en het horen door het gesproken woord." Sta alleen klaar het te ontvangen!

"Opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods." Efeziers 3:16-19

NAAR EEN NIEUWE POSITIE VAN KRACHT

Voordat deze nieuwe zaadjes een realiteit kunnen worden, moet u Gods bedoeling met het planten ervan in uw leven, goed begrijpen. God, Die een God van doelstelling, planning, ontwerp en objectiviteit is, heeft een heel speciaal doel met het zaaien van deze zaadjes in uw leven. In feite heeft Hij een tweeledig doel ermee.

1. Hij wil u volmaken. Hij brengt u naar een nieuw punt van geestelijke volwassenheid, zodat u dezelfde kenmerken als Christus vertoont ... hetzelfde geloof, dezelfde liefde, dezelfde kracht. Het is Gods doel door Zijn Geest zo in uw leven te werken dat u hetzelfde beeld draagt als Christus (2 Korintiers 3:18)

2. Hij wil een machtig leger op de been brengen van door en door volwassen soldaten, die uit kunnen gaan in kracht en autoriteit om, voordat Hij terugkomt, in heel de wereld Gods wil te vervullen.

Jezus komt terug om een overwinnende 'Gemeente, zonder vlek of rimpel' te halen (Efeziers 5:27). Hij komt terug om een machtig leger van gelovigen te halen, die zijn hervormd tot 'de volle maat van de wasdom' van Jezus Christus, en die de heerschappij en autoriteit van satan zullen vertrappen.

Tweeduizend jaar geleden werd de Gemeente geboren door een uniek bestanddeel, waardoor zij een goddelijk vermogen bezat om de gehele toenmalig bekende wereld te bereiken met het reddende evangelie van Jezus Christus: Jezus droeg Zijn macht en autoriteit over aan de Gemeente (Matteus 28:18-20). Jezus zond hen uit in de wereld om heerschappij te voeren in Zijn Naam en in Zijn autoriteit ... met dezelfde kracht die Hij bezat.

Het probleem is dat de Gemeente de mantel van kracht heeft afgelegd. De kracht die neerdaalde in de bovenzaal is ongebruikt blijven liggen, net als een zaadje dat in de grond gezaaid is, maar nog geen wortel of kiemplantje heeft voortgebracht. De kracht is er nog steeds, maar zij heeft zich niet geopenbaard. Nu, tijdens Gods Oogstperiode van de Eindtijd, doet God een nieuw werk om ervoor te zorgen dat die kracht uit den hoge opnieuw in de Gemeente komt. Hij plant nieuwe zaadjes in ons leven, die de Gemeente van Jezus Christus zelfs in een nog hogere positie van kracht en sterkte plaatst dan zij ooit gekend heeft.

Als ik spreek van deze zaadjes, probeer ik geen nieuwe leer te brengen om daarmee Jezus Christus of het Woord van God als zaad minder belangrijk te doen lijken. Alles wat u nodig heeft om het leven van Christus in u voort te brengen en u om te vormen naar Zijn beeld, ligt opgesloten in het zaad van het Woord van God. In het zaad van Jezus Christus bevindt zich alles wat u nodig heeft om u te doen overwinnen en om in de macht en autoriteit van God te wandelen.

Het probleem is dat deze zaadjes in veel christenen van vandaag de dag liggen te sluimeren. Het zaad van Jezus Christus en het Woord van God is in hen gezaaid, maar het is niet ontkiemd ... het is niet diep in hun geest doorgedrongen en ingeworteld. De macht om iemand geestelijk volwassen te maken en geestelijk vrucht voort te laten brengen ligt in de zaadjes, maar deze sluimeren.

Nu, wat Gods volk van tegenwoordig nodig heeft, is, dat een nieuwe en frisse beweging van de Heilige Geest zich in ons openbaart. Een beweging, die het zaad van Jezus Christus en het Woord van God, dat in ons sluimert, tot leven brengt.

Wat wij nodig hebben is dat een geestelijke manifestatie van Gods Geest het zaad van Jezus Christus in ons aan het groeien brengt, ons verandert en ons brengt naar de 'volle maat van de wasdom in Jezus Christus', zodat wij vervuld worden met dezelfde liefde, hetzelfde geloof, dezelfde macht en openbaringskennis die Hij heeft.

Wat wij nodig hebben is dat een geestelijke manifestatie van Gods Geest het zaad van Gods geschreven Woord in ons aan het groeien brengt, waardoor wij het Woord met dezelfde macht en zalving, die Jezus had, kunnen uitspreken.

Geliefden, dit is Gods Oogstperiode van de Eindtijd, waarin een nieuwe beweging van Gods Geest zal plaatsvinden zoals de wereld er nog nooit een gezien heeft ... en die ook nooit eerder kon plaatsvinden behalve in de dagen voor Christus' wederkomst.

"Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken." Hebreeen 11:6

WANDEL DOOR GELOOF, NIET DOOR AANSCHOUWEN.

Deze Bijbeltekst laat zien hoe belangrijk het voor u is, dat u leert uit te breken uit uw persoonlijke omstandigheden, die beheerst worden door wat u met uw natuurlijke ogen ziet, en dat u een ritme van wonderen binnengaat, zo dat uw geestelijke ogen worden beheerst door geloof. Dat is het rijk van Gods wondermacht, waar alle dingen mogelijk zijn. Dan ziet u het wonder, waar u om bidt, in de geest gebeuren OP HET MOMENT DAT U BIDT, en dan wacht u tot het zich openbaart in het zichtbare (Marcus 11:24).

God wil dat u uw geestelijk gezichtsvermogen zo ontwikkelt dat, als u hindernissen of omstandigheden op uw weg vindt, door satan daar geplaatst om u te verslaan, u niet ontmoedigd bent of denkt dat er geen hoop is. In plaats daarvan zult u dan, door geloof en met uw geestelijke ogen, kunnen zien hoe God op bovennatuurlijke wijze ingrijpt in uw omstandigheden. U zult dagelijks wonderen kunnen verwachten. God wil Zijn volk een ritme van leven met wondermacht binnenleiden, zodat wij op elk gebied van ons leven voortdurend wonderen mogen verwachten.

Als u uit elk aspect van uw persoonlijke omstandigheden uitbreekt - uw gedachten, emoties, spreken, wat u ziet en hoort - en ze brengt onder de invloed en controle van de Heilige Geest en van het geloof dat gebaseerd is op Gods Woord, moet u nog een stap verder gaan. U moet uw verwachtingsniveau verhogen. Om dat te bereiken, moet u:

1. Bepalen wat uw verwachtingsniveau nu is.

2. Begrijpen waar uw verwachtingsniveau op gebaseerd is.

3. God niet langer beperken.

Alle waarheid heeft haar tegenbeeld: Er is een verwachting op natuurlijk vlak en er is een verwachting op geestelijk vlak. Net als een boer die in de natuurlijke wereld, afhankelijk van de weersomstandigheden, een oogst verwacht naar wat hij gezaaid of geplant heeft, kunnen ook wij op het geestelijk vlak verwachten, dat onze oogst zal overeenstemmen met wat wij zaaien. Als wij zaad zaaien op onze vleselijke akker, zullen wij verderf oogsten. Als wij zaad naar de Geest zaaien, zullen wij eeuwig leven oogsten (Galaten 6:7-8).

Als God tegen ons zegt, dat het onmogelijk is Hem welgevallig te zijn zonder geloof ... en dat Hij een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken, bedoelt Hij dat Hij wil dat wij VERWACHTEN, dat wij van Hem zullen ontvangen.

Tijdens deze oogstperiode van de eindtijd, wil God dat wij VERWACHTEN dat wij zullen oogsten in alle dingen die Hij voor ons leven bedoeld heeft. Hij wil dat u uw verwachtingsniveau verhoogt om uit te stijgen boven uw eigen bevattingsvermogen, als het gaat om wat Hij VOOR U, IN U EN DOOR U wil doen.

Teksten voor verdere studie:

Efeziers 3:3;

Filippenzen 1:9;

Kolossenzen 1:11.

Een totaal herstel

"Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus gegrepen ben. Broeders, ik voor mij acht niet, dat ik het reeds gegrepen heb, maar een ding (doe ik): vergetende hetgeen achter mij ligt en mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik naar het doel, om de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus." Filippenzen 3:12-14

JAAG NAAR DE GEESTELIJKE VOLMAAKTHEID.

U moet zich nu afvragen hoe u van volwassenheid tot geestelijke volmaaktheid komt - dezelfde volmaaktheid als Christus. In de bovenstaande verzen gaf de apostel Paulus, toen Hij aan de Filippenzen schreef, uiting aan zijn intense verlangen en zijn eigen streven naar deze geestelijke volmaaktheid. In deze Bijbelteksten staan vijf dingen die u moet onthouden, wanneer u STREEFT NAAR de geestelijke volmaaktheid.

1. U moet met heel uw wezen uw doel willen bereiken. Paulus gaf toe dat hij de geestelijke volmaaktheid nog niet bereikt had, maar in vers 12 zegt hij dat hij het achtervolgde (of ernaar jaagde). Hij had zich ten doel gesteld de geestelijke volmaaktheid, die in Christus mogelijk is, te bereiken.

2. U moet uw doel tot het uiterste willen achtervolgen. In vers 14 zei Paulus:"Ik jaag naar het doel ..." Het Griekse woord voor 'jagen' betekent 'achtervolgen, ijverig nazitten'. Paulus zocht het begerig, en ging er tot het uiterste achteraan ... en zette alle energie in, die hij had, in zijn pogen de geestelijke volmaaktheid te verkrijgen ... net als een hardloper op de Olympische Spelen ernaar jaagt een gouden medaille te winnen.

3. U moet zich op uw doel concentreren. Paulus zei in vers 13:"Een ding doe ik ..." Paulus was vastbesloten zich door niets van het doel te laten afhouden of toe te laten, dat hij op een zijspoor terechtkwam. Hij hield slechts een doel voor ogen en duldde geen afleidingsmanoeuvres bij het najagen van zijn doel: de geestelijke volmaaktheid.

4. U moet uw verleden vergeten. In vers 13 zei Paulus:"Vergetende hetgeen achter mij ligt ..." Paulus bedoelde het soort vergeten, waarin hij voortdurend en bewust alle gedachten aan vroegere problemen, oude nederlagen en overwinningen uit het verleden verwierp. Als hij omkeek, wist hij dat hij daardoor, net als een hardloper, snelheid en tenslotte de hele wedloop zelf zou verliezen.

5. U moet vooruit zien naar wat voor u ligt. Paulus zei:"Mij uitstrekkende naar hetgeen voor mij ligt, jaag ik ernaar ..." (de verzen 13 en 14). Als een hardloper die de laatste kilometer van de race nadert, droeg Paulus elk restje energie aan en keek met grote verwachting en opwinding uit naar de overwinning die voor hem lag.

Deze tijd van herstel ... deze dag ... dit uur ... is de tijd die God heeft weggelegd voor Zijn volk, opdat zij zouden JAGEN naar de totale overwinning op elk vlak van hun leven. U mag niet opgeven! U moet voortdurend AANDRINGEN en nieuw geestelijk terrein binnengaan ... een nieuwe positie van geestelijke volwassenheid ... nieuwe wijsheid ... nieuw inzicht ... nieuwe volmaaktheid ... nieuwe kracht! U kunt het! Dit is uw tijd van herstel, als u ernaar JAAGT!

WERP DE KETENEN VAN HET VERLEDEN AF EN NEEM UW OVERWINNING.

Voordat een christen kan opstaan en nieuw geestelijk gebied intrekken, moet hij bereid zijn de 'ketenen' van het verleden af te werpen. Een van de belangrijkste strategieen van satan om uw vooruitgang te verhinderen en u af te houden van nieuwe geestelijke overwinningen, is u aan te aanvallen met uw geheugen. Hij zal u herinneren aan alle keren dat u tegenover God gefaald heeft. Hij zal u herinneren aan alle keren dat andere christenen u pijn gedaan hebben. Hij zal u herinneren aan alle problemen die u gehad heeft. En als u niet alle pijnen, gevoelens van wrok en kritiek en alle angsten, die ontstaan zijn door alle gebeurtenissen uit het verleden, loslaat, zult u aan het verleden vast zitten.

De bovenstaande Bijbeltekst toont ons, hoe belangrijk het is, net als Paulus, vastberaden te zijn om het verleden te vergeten, als wij willen voortgaan om het doel van geestelijke volmaaktheid te bereiken en de prijs te winnen. Paulus bedoelde een vergeten, waarbij hij voortdurend en opzettelijk elke gedachte van zich afwierp, ook gedachten aan oude problemen, oude nederlagen en zelfs overwinningen.

Om dit te kunnen doen moest Paulus zijn herinneringen volledig onder controle nemen. Als hij niet bereid was geweest de ketenen van het verleden af te werpen en gedachten aan het verleden, zonder uitzondering, als krijgsgevangene te brengen onder de gehoorzaamheid aan Gods Woord, had hij nooit die geweldige hoogte van geestelijke volwassenheid bereikt.

Er waren veel herinneringen, die Paulus aan het verleden hadden kunnen ketenen. Er waren mislukkingen geweest: de verantwoordelijkheid voor zijn vervolging van de eerste Gemeente en voor de dood van zoveel christenen (Handelingen 7:57, 58; 8:1, 3; ; 26:10-11). Er was strijd geweest: hij was geslagen, gestenigd, hij had schipbreuk geleden, was dakloos geweest, had honger gehad en was naakt geweest (2 Korintiers 11:24, 25; 1 Korintiers 4:11). En er waren overwinningen geweest: God had tot Paulus gesproken op de weg naar Damascus, hij was door engelen uit de gevangenis bevrijd, en God had hem gebruikt om wonderen te doen (Handelingen 9:3-7; 16:13-34; 19:11-12).

Al deze mislukkingen, strijd en overwinningen uit Paulus' verleden hadden hem met zware ketenen kunnen binden waardoor hij niet kon doorstoten tot de eindoverwinning ... als hij steeds maar had omgekeken. Maar dat deed hij niet.

Nadat hij al deze dingen had doorgenomen, zei hij dat hij ze zou vergeten en voortdurend deze herinneringen uit het verleden onder zijn eigen gezag zou brengen, en zich zou uitstrekken naar de dingen die voor hem lagen. Hij wilde niet geketend worden aan het verleden door verborgen bitterheid en haat vanwege oude pijn en vroeger lijden dat hij had doorstaan. Paulus zei, dat wij het verleden achter ons moeten werpen en op Jezus zien, en overwegen hoe Hij lijden verdroeg. Laat u niet misleiden door de strijd. Draag ze zoals Jezus.

De satan stelde alles in het werk om te verhinderen dat Jezus naar het kruis zou gaan en de overwinning zou behalen. Maar Jezus wist wie Zijn vijand was, en Hij hield vol. Hij richtte Zijn oog op het doel en keek niet om.

God wil dat u ook een streep onder het verleden zet. Vergeet uw mislukkingen, uw strijd, en zelfs uw overwinningen. Laat uw onvergevensgezindheid los, laat uw pijn en uw kritische houding en opvattingen los. Laat u niet verlammen door herinneringen aan het verleden, waardoor u onder een oordeel wandelt.

Als u eenmaal berouw heeft getoond over uw oude zonden en ze beleden heeft, wist God ze uit Zijn geheugen (Hebreeen 8:12; 10:17). Hij verlost u en maakt u totaal vrij van het verleden. Als satan weer over het verleden begint, moet u direct optreden en gezag erover oefenen. Werp het in Jezus' Naam uit en breng het onder de gehoorzaamheid aan het volbrachte werk op Golgota. Werp elke keten van het verleden af en pak uw overwinning in Gods Oogstperiode van de Eindtijd!

"Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. ... Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood." Jakobus 2:17, 26

UW WIL IS DE SLEUTEL TOT HET HERSTEL.

God is ermee bezig geweest ons te onderwijzen en ons toe te rusten voor de oorlog. Nu is het TIJD OM TE MOBILISEREN ... TIJD VOOR HET HERSTEL.

Het is Gods plan dat Zijn volk tijdens deze tijd van herstel zou bestaan uit sterke, volwassen, geestelijke strijders die de volle kracht van hun wil gebruiken om

1. satan in hun leven te verslaan,

2. gezag en heerschappij te gaan oefenen over satans macht onder de volken van deze wereld, en

3. Zijn wil op aarde te doen terwijl zij getuigen, onderwijzen, op zieken de handen leggen en demonen uitwerpen.

Veel christenen wachten nog steeds, totdat God zekere schadelijke gewoontes wegneemt, of hen verlost van bepaalde bolwerken in hun denken (zoals angst, bitterheid, boosheid, enz.), en hen bevrijdt van lichamelijke en financiële problemen en gezinsperikelen. Zij weten niet hoe satan hun wil aanvalt, of hoe zij hun wil moeten gebruiken als een wapen tegen zijn aanvallen ... en dus geven zij het op.

Maar God heeft ons, als wedergeboren kinderen van God, de macht en het vermogen gegeven, en Hij wacht totdat wij de macht over onze wil gebruiken om in geloof gezag te oefenen over deze dingen en ze te onderwerpen aan het Woord van God. Wij moeten ons geloof gebruiken om in actie te komen, en dan pas kunnen wij satans bolwerken in ons eigen leven, in onze omgeving en steden en in de landen van de wereld afbreken.

Uw wil is een machtige kracht, die God u gegeven heeft en die de loop van uw leven bepaalt. U alleen bent verantwoordelijk voor uw daden. U alleen heeft macht over uw wil. U alleen bezit de macht over uw vrije wil om uw eigen levenslot te kiezen ... de macht over leven en dood, overwinning en nederlaag. U moet uw wil alleen gebruiken om DOOR GELOOF herstel te gaan ervaren in uw leven. Onthoudt: GELOOF IS EEN FEIT ... EN GELOOF IS (ook) EEN DAAD. Geloof gaat pas leven als u het omzet in een daad ... en voor u tot daden komt, MOET U UW WIL GEBRUIKEN.

In vers 26 vergelijkt Jakobus geloof zonder werken (daden) met een levenloos lijk, waar de levensgeest uit is. Net zoals het lichaam van een mens niet kan functioneren zonder geest ... niet kan ademen, denken of zich bewegen, net zo kan geloof niet werken ... is het zonder leven, zonder uitwerking ... als er gaan daden op volgen.

BENT U BEREID HET HERSTEL IN UW LEVEN TE ONTVANGEN? De keuze is aan u.

"Door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen, dat Hij Zich in Hem had voorgenomen, om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten." Efeziers 1:9-10

GODS VOLK ZAL EEN TOTAAL HERSTEL MEEMAKEN.

Voordat Jezus in deze Oogstperiode van de Eindtijd terugkomt, heeft God bepaalde manifestaties van Zijn Geest gepland, die Zijn doel, om alle dingen in Christus te verenigen en de climax der eeuwen teweeg te brengen, zullen vervullen. Zoals wij in de bovenstaande Bijbeltekst zien, heeft God de 'volheid der tijden' en de 'climax der eeuwen' gepland. Voordat de aarde geformeerd werd, wist Hij wat er zou gebeuren. Hij richtte Zijn plannen zo in en streefde ernaar dat alles tot een hoogtepunt zou komen ... een climax ... welke in Jezus Christus in vervulling zou gaan.

Voordat u deel kunt krijgen aan alles wat God in deze tijd van het herstel voor u heeft en u die overvloed kunt binnengaan, moet u duidelijk begrijpen wat er met herstel bedoeld wordt en wat God voor u zal doen.

Het Griekse woord voor 'herstel' is 'apokatastasis' wat betekent 'op orde brengen, terugbrengen naar de vroegere positie, in een staat van gezondheid brengen, opnieuw voortbrengen'

Tijdens deze tijd van herstel ...

1. gaat God ons herstellen en verhogen tot een nog hoger niveau dan Adam voor de zondeval had ... naar een nieuw niveau van geestelijke volmaaktheid en volwassenheid als Zijn volgroeide zonen en dochters.

2. gaat God ons terugbrengen naar een nieuwe positie van TOTALE OVERWINNING als sterke, zegevierende soldaten van Jezus Christus ... zodat wij satan weerstaan ... de vijand bestoken ... en de overwinning pakken, die ons toekomt.

3. gaat God alles wat de duivel van ons gestolen heeft aan ons teruggeven. Als gevolg van onze nieuwe positie als volwassen, volgroeide zonen en dochters van God en als sterke, zegevierende soldaten, zullen wij satans territorium kunnen binnenmarcheren en nemen wat ons rechtmatig toebehoort.

4. gaat God de volle controle over elk aspect van ons denken ... onze gedachten, onze verbeeldingskracht, onze wil en emoties ... herstellen. Dit is het eerste gebied dat wij moeten terugwinnen, omdat door ons denken elk ander onderdeel van ons wezen wordt beheerst.

Het is nu de tijd dat Gods volk moet OPMARCHEREN ... VOLHOUDEN ... en STRIJDEN VOOR het herstel. Het is nu de tijd dat wij alles, wat wij geleerd hebben, gaan toepassen. Wij hebben de strijdkreet van de Geest gehoord en nu trekken wij het slagveld op, satans territorium binnen, in de Naam van Jezus. HET IS NU DE TIJD VAN HET HERSTEL!

"Om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het Hoofd is, Christus. Efeziers 4:12-15

GODS VOLK MOET NU VOLWASSEN WORDEN.

Zoals deze Bijbeltekst zegt, is Gods doel voor uw leven dat u groeit en rijp wordt in de geestelijke volwassenheid ... dezelfde geestelijke volmaaktheid als Jezus Christus had (Romeinen 8:29).

In vers 12 vindt u het woord 'toerusting'. Het Griekse woord dat hier gebruikt is, betekent 'ten volle toerusten of voorbereiden'. Het is dus Gods doel dat u volmaakt wordt ... volledig volwassen ... volledig toegerust en voorbereid om het werk te doen, dat Hij de Gemeente heeft opgedragen ... zielen winnen voor het Koninkrijk van God, de zieken genezen en demonen uitwerpen.

Zijn plan voor uw rijpingsproces is vierledig:

1. God wil, dat u OPGROEIT in een nieuwe positie van kracht, opdat u de vijand zonder vrees tegemoet kunt treden, met de duivel de strijd kunt aangaan, en hem verslaan, en tegelijkertijd het terrein, dat u toekomt, kunt grijpen.

2. God wil, dat u OPGROEIT in een nieuwe eenheid van geloof (vers 13). Er is maar één manier waarop de wereld zal weten dat Jezus Christus Heer is, en dat is als wij één worden met Hem en met elkaar.

3. God wil, dat u OPGROEIT in de kennis van Christus (vers 13). Hij wil, dat wij ons denken vernieuwen door het Woord, totdat wij Christus in Zijn volheid kunnen kennen en ten volle alles, wat Christus voor ons gedaan heeft, kunnen verstaan.

4. God wil, dat u zo OPGROEIT dat u de gezonde leer kunt onderscheiden. In de laatste dagen zullen er valse leraren opstaan die halve waarheden zullen leren (2 Timoteus 4:3-4). Als uw denken vernieuwd wordt en u groeit en rijpt in de kennis van Christus, zult u de gezonde leer kunnen onderscheiden en alles, wat tegen het Woord ingaat, kunnen verwerpen.

Het herstel zal niet vanzelf in uw leven haar intrede doen. Elke stap die u voorwaarts zet, zal satan proberen ongedaan te maken. Hij wil niet, dat u totaal herstel ervaart of dat u in de totale overwinning leeft. En het allerlaatste dat hij wil, is wel dat u opgroeit tot de volle maat van de wasdom van Jezus Christus.

Gods plannen voor deze Oogstperiode van de Eindtijd omvatten een Gemeente die zo sterk en zo volwassen is, dat wij niet alleen maar bezig zijn met onze dagelijkse omstandigheden te overwinnen, maar dat wij voortdurend ons oog gericht houden op ons doel, nl. in de totale overwinning te wandelen en DE OORLOG TE WINNEN ... de voleinding der eeuwen, de komst van onze Heer, de opname van de bruid.

God wil, dat u zo sterk bent dat u de vijand zonder vrees tegemoet kunt treden, zijn territorium binnendringen en de dingen, die u rechtmatig toebehoren, kunt GRIJPEN. Hij wil dat u geestelijk zo volwassen wordt dat als er strijd komt, u er doorheen kunt gaan zoals een mes door boter snijdt.

Het wordt tijd, dat Gods volk ermee ophoudt zich te verontschuldigen en de geestelijke volwassenheid gaat NAJAGEN. God wil niet, dat u met minder genoegen neemt als Zijn uiteindelijke bedoeling voor uw leven: GROEI OP EN ERVAAR ZIJN HERSTEL!

"Want gij zijt een volk, dat de HERE, uw God, heilig is; u heeft de HERE, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn." Deuteronomium 7:6

GOD SCHENKT U HERSTEL ALS GETUIGENIS TEGENOVER DE WERELD.

Het gehele hoofdstuk zeven van het boek Deuteronomium is gewijd aan Mozes' instructies aan de Israelieten toen zij zich voorbereidden op hun overtocht over de Jordaan om het Beloofde Land binnen te gaan. De vorige generatie van Israël was gestorven in de woestijn vanwege hun ongehoorzaamheid. In het zesde vers herhaalt Mozes Gods belofte aan hen, dat zij een speciaal en uitverkoren volk waren.

Zoals God Israël uitkoos, hen apart zette en hen zegende boven alle andere naties op aarde, zo heeft God ons uitgekozen. Wij zijn Gods geestelijk Israël. Iemand die nu een Jood is, is niet iemand die naar het vlees besneden is, zoals de bovenstaande Bijbeltekst zegt, maar iemand wiens hart is besneden door het bloed van Jezus.

God stelt ons apart ... door herstel ... en Hij gaat ons zegenen boven de naties der aarde om voor Hem een machtige getuige te zijn. Wat voor oorlogen, hongersnoden, financiële crises en beroering er op aarde ook zijn, of in de toekomst komen zullen, wij hebben absoluut niets te vrezen. Gods hand rust op ons. De wereld zal Zijn bescherming, Zijn macht en kracht en Zijn zegen op ons leven zien.

Terwijl alles om ons heen beeft en uiteenvalt, zullen wij sterk en onbeweeglijk staan omdat ons fundament ligt in datgene wat niet kan beven ... het onaantastbare en onfeilbare Woord van God.

Door het herstel zullen wij een reputatie hebben als de Israelieten. Als hun vijanden hoorden dat zij er aankwamen, zeiden zij:"Pas op! Hier komt het volk dat de wonderwerkende God dient." (1 Samuel 4:7-8) De wereld wist, dat God een uitverkoren volk had.

Tijdens deze tijd van het herstel zullen Gods wondermacht en de gaven van de Geest met zulk een kracht door Zijn volk stromen ... en de glorie van God zal zo sterk op ons rusten ... dat de wereld degenen die uitverkoren zijn ... Gods apart gezette kinderen ... duidelijk zal kunnen herkennen. Waarom? Omdat God Zijn kinderen ... U ... het herstel schenkt als getuigenis naar de wereld toe. Als alles om hen heen afbrokkelt, zal de wereld Gods uitverkoren volk opzoeken ... omdat de wereld door hun getuigenis zal weten, dat God alles is, wat Hij zegt dat Hij is.

"Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; immers, indien wij delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking." Romeinen 8:16-17

U MOET VASTSTELLEN, WELK GEESTELIJK TERREIN U RECHTMATIG

TOEKOMT EN HET OPEISEN.

Wilt u in vijandelijk gebied kunnen doordringen, de vijand bestrijden, zich de beloftes die God u gegeven heeft toeeigenen, en satan afhandig maken wat u rechtmatig toekomt, dan moet u eerst vaststellen, wat u rechtmatig toebehoort in Jezus Christus.

Wettig hebben wij door Christus alle dingen geërfd. Jezus is gesteld tot erfgenaam van alle dingen (Hebreeen 1:1-2) en aangezien wij Christus hebben ontvangen en kinderen van God geworden zijn, zijn wij erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus, zoals de bovenstaande tekst ook zegt.

De zegeningen die wij volgens Gods plan mogen genieten, komen ons wettelijk toe. Jezus heeft ze door Zijn dood en opstanding voor ons gekocht. Als satan ons onze erfenis ... ons geestelijk territorium ... afneemt, heeft dat geen rechtsgeldigheid. Maar als wij ons Gods beloftes niet toeëigenen, dan geven wij ze eigenlijk prijs aan satan.

God sprak door de profeet Hosea en zei over Israel:"Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis." (Hosea 4:6) En zij werden niet alleen om hun gebrek aan kennis te gronde gericht, maar ook omdat zij de kennis hadden verworpen. Zij hadden geweigerd naar Gods wetten te luisteren en ze te gehoorzamen.

Door dit gebrek aan kennis, dat zelfs vandaag de dag nog bij velen onder Gods volk bestaat, zijn veel christenen misleid. Zij hebben gedaan alsof er niets te doen is aan de aanvallen van satan ... dat ze op de een of andere manier de ongunstige omstandigheden in hun leven maar moesten accepteren en ermee leren leven. Hun ogen zijn blind voor de ware positie van kracht en sterkte, die zij in Jezus Christus bezitten.

Maar er breekt een nieuwe dag aan. Wij bevinden ons in Gods Oogstperiode van de Eindtijd, waarin wij satan het masker zullen afrukken. Wij rijzen op in de kracht van Jezus Christus om onze rechtmatige positie, die God voor ons leven gepland en bedoeld heeft, in te nemen. HET IS NU DE TIJD VAN HET HERSTEL! Dit is het hoogtepunt der eeuwen! Jezus komt terug! Neem uw plaats in in Zijn plan voor herstel en eis op wat u rechtmatig toebehoort in Christus Jezus!

Teksten voor verdere studie:

Deuteronomium 28:7;

Psalm 37:18;

Maleachi 3:10