Hoofdstuk 14

DE STRATEGIEËN VAN SATAN

Het plan van satan is erop gericht de Gemeente van Jezus Christus te belemmeren bij hun uitrukken in kracht en overwinning. Om satan en zijn werk te herkennen moeten wij zijn taktiek en strategie kennen, opdat wij onze positie van totale macht en autoriteit over hem kunnen innemen. Eer wij een succesvolle aanval op hem kunnen uitvoeren, moeten wij onze vijand, zijn kenmerken en zijn strategieen kennen.

Verleiding

(PLAATJE PAGINA 426 N.T.)

"Daarom kon ik het ook niet langer uithouden en zond hem om mij te vergewissen van uw geloof, of de verzoeker u misschien verzocht had en onze inspanning vruchteloos zou geworden zijn." 1 Tessalonicenzen 3:5

SATAN ALS DE VERLEIDER

In het hele Woord zien wij satan als de verleider: hij verleidde Eva in de Hof van Eden met de verboden vrucht en met de gedachte als God te worden (Genesis 3:4-6) ... hij verleidde Esau, die zijn eerstgeboorterecht opgaf voor een bord linzen (Genesis 25:29-33) ... hij verleidde koning David door middel van Batseba (2 Samuel 11:1-4) ... hij verzocht Jezus door hem de koninkrijken van de wereld aan te bieden (Matteus 4:8-9).

Wanneer zij dat maar kunnen, zullen satan en zijn boze machten verzoekingen op uw weg plaatsen, in een poging u ertoe te brengen tegen God te zondigen. De verzoekingen van satan strekken zich in principe uit tot drie gebieden: de begeerte van het vlees, de begeerte der ogen, en de hovaardigheid des levens. Hij zal elk denkbaar middel aangrijpen om u te verzoeken; maar zijn macht is beperkt. Hij kan ons niet tot zonde dwingen. Hij kan een list gebruiken, misleiden, liegen en u verzoeken, maar verder kan satan niet gaan. Hij kan ons de verzoeking voor ogen plaatsen, maar hij heeft geen macht over onze wil.

Satan is de verzoeker, maar wij zijn het die toegeven of weigeren erop in te gaan. "Laat niemand die verzocht wordt, zeggen: ik wordt door God verzocht. Want God kan niet verzocht worden door wat kwaad is en Zelf brengt Hij niemand in verzoeking. Maar iedereen wordt verzocht als hij afgetrokken wordt, verlokt en gevangen door zijn eigen boze begeerte (lust, hartstocht). Dan baart de boze begeerte, nadat zij bevrucht is, zonde, en als de zonde volgroeid is brengt zij de dood voort." (Jakobus 1:13-15; de Uitgebreide Bijbelvertaling)

Satan kan de verzoekingen die hij christenen voor de ogen schildert zo vermommen, dat velen bedrogen worden en in de strik vallen en toegeven aan de verzoeking. God echter heeft christenen voorzien van een uitweg, zodat zij in de overwinning kunnen wandelen, en wel over elke verzoeking van satan. Om de overwinning over hem te hebben moet u hem herkennen als de VERLEIDER.

"De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en hij zeide tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? Toen zeide de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at." Genesis 3:1-6

SATAN VALT AAN DOOR ONS DENKEN TE BESTOKEN MET ZIJN GEDACHTEN.

Het was op het slagveld van het denken dat satan toegang kreeg tot de gedachten van Adam en Eva en waar hij ze versloeg. Als u naar dit overbekende Bijbelgedeelte over de val van de mens kijkt, zult u specifieke strategieen vinden, die satan vandaag de dag gebruikt om de mens in de nederlaag te doen leven.

U ziet dat satan Eva aanviel in haar DENKEN. Door de mond van de slang, schoot satan 'vurige pijlen' af ... gedachten van twijfel ... die Eva troffen in haar denken. Hij wist, dat God Adam bevolen had niet van de boom van de kennis van goed en kwaad te eten, maar hij trachtte twijfel in Eva's denken te planten. Hij wilde, dat zij Gods Woord in twijfel zou trekken. Vandaag de dag is satans strategie nog niets veranderd.

Als christenen Gods Woord over genezing voor hun lichaam in hun hart en denken ontvangen, zal hij hun denken bestoken als met vurige pijlen, met twijfel en ongeloof. Hij zal proberen ze ertoe te brengen Gods Woord in twijfel te trekken, en zijn doel is, dat het Woord van God vruchteloos wordt, en geen uitwerking in hun leven heeft.

Eva's eerste fout, die uiteindelijk leidde tot haar zonde, was dat zij naar satan luisterde. Hij loog tegen haar. Hij sprak Gods Woord tegen. Hij zei haar, dat zij niet zou sterven als zij van de verboden vrucht at. Niet alleen luisterde Eva naar satan, zij ging zelfs een gesprek met hem aan.

Eva wist, wat God hun bevolen had aangaande de verboden vrucht. Zij wist, dat God gezegd had, dat zij zouden sterven, als zij van de vrucht aten. En in plaats van satans leugens te verwerpen, LUISTERDE zij toch.

Vandaag de dag leven duizenden christenen in de nederlaag omdat zij naar satans leugens luisteren. In plaats van satan te herkennen als de leugenaar en zijn leugens uit hun denken uit te werpen, luisteren zij. Zij redeneren met hem. Zoals bij Eva, houden zijn gedachten hun bezig, nemen zij zijn gedachten in overweging (zij ontvangen zijn gedachten in hun denken) en lopen zij in zijn val. Om overwinning over satan te hebben moet u satans stem onderscheiden wanneer hij spreekt, en het verwerpen. Als u luistert, zoals Eva, verschaft u hem toegang tot uw denken en stelt u zich open voor nederlaag.

Om satans stem te onderscheiden moet u Gods Woord kennen. U moet de stem van Christus kennen, en u moet de vijand kennen en weten hoe hij aanvalt.

De dag is nu aangebroken wanneer Gods volk zo een nauwe band en intieme relatie met Christus moet hebben dat, als zij niet misleid willen worden door valse leraren en profeten en daardoor van de waarheid afdwalen, zij Zijn stem moeten kennen (Johannes 10:3-5).

U moet elke begeerte, elke fantasie, elke gedachte die in uw denken binnenkomt die tegen Gods Woord ingaat, beschouwen als de 'stem van een vreemde' ... van een INDRINGER. Als u in uw denken geplaagd wordt door gedachten van twijfel jegens Gods Woord of Zijn Verbondsbeloften aan u, moet u inzien dat ze van satan komen. Weiger naar zijn leugens te luisteren. Verwerp ze op het moment dat zij in uw denken binnenkomen.

Als u last heeft van gedachten die u voortdurend of telkens weer afleiden van Gods weg en wil, gedachten die u hinderen bij het gehoorzamen van God wanneer Hij tot u spreekt, of u tot zonde willen brengen, moet u ze herkennen als van satan, de Misleider, en ze onmiddellijk uitwerpen.

"Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van het paleis, en hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en die vrouw was zeer schoon van uiterlijk." 2 Samuel 11:2

SATAN VERKRIJGT TOEGANG TOT UW DENKEN DOOR DE 'POORT VAN HET OOG' EN DE 'POORT VAN HET OOR'.

De belangrijkste strategie van satan waarmee hij ons verlokt en verleidt en verzoeking over ons brengt, is door ons denken binnen te dringen door de 'poort van het oog' en de 'poort van het oor' ... door datgene wat wij zien en horen.

Koning David was een van de machtigste mannen Gods in de Bijbel ... "een man naar mijn (Gods) hart" (Handelingen 13:22) ... een man die vele grote veldslagen gewonnen had. En toch viel hij in satans val door verzoeking en bracht hij vernietiging over zijn huisgezin.

Het is satans strategie ons onverhoeds te 'pakken', als wij niet voorbereid zijn op zijn aanvallen. Dikwijls zal hij ons verzoeken nadat wij een grote geestelijke overwinning behaald hebben. Dit was het geval met David. Hij werd verleid toen er grote voorspoed in zijn koninkrijk was. Hij was toentertijd ongeveer 50 jaar en had reeds 12 jaar in Jeruzalem als koning geregeerd. Hij had zijn vijanden onderworpen en was in grote triomf teruggekeerd.

Op de tijd dat hij ten strijde had moeten trekken, bleef hij 'talmend' in Jeruzalem achter. In plaats dat hij met zijn leger ten strijde trok, stuurde hij Joab, zijn dienstknechten en heel Israel de strijd in, terwijl hij in Jeruzalem bleef. David had in vele grote veldslagen gestreden en ze gewonnen, en hij besloot dat het wel even genoeg was, dat hij zijn waakzaamheid wel even kon laten varen en dat hij zich kon ontspannen.

In onze geestelijke oorlog tegen satan kunnen wij ons nooit ontspannen of onze verdediging neerleggen!

Op het moment dat wij ons beginnen te ontspannen ... onze gebedstijd te verminderen, het Woord niet meer te lezen, ermee staken satans strategieen te observeren ... zal satan de gelegenheid aangrijpen om ons aan te vallen. Dit is precies wat David is overkomen.

Hij kreeg te maken met satan, de Verleider, toen hij naar het dak ging en "hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te baden; en de vrouw was zeer schoon van uiterlijk." De satan verkreeg toegang tot Davids denken door de 'poort van het oog' ... datgene wat hij ZAG met zijn ogen.

De satan plaatste David tegenover een verzoeking, die een begeerte in hem opwekte. Toen David bleef KIJKEN naar de vrouw, begeerde hij haar voor zichzelf. De satan verleidde en verlokte David door hem te laten denken dat het genoegen en de bevrediging die uit deze ongeoorloofde verhouding zouden voortkomen, groter zouden zijn dan in werkelijkheid het geval was. En daar op het dak beging David in feite reeds de zonde van overspel IN ZIJN DENKEN EN IN ZIJN HART. Deze zonde kwam later alleen maar aan het licht door zijn daden, toen hij Batseba liet halen (2 Samuel 11:3-4).

Vandaag de dag vallen christenen door verleiding, en leven zij een leven in de nederlaag, als slaven van hun begeertes en lusten van het vlees, omdat zij satan hebben BINNENGELATEN in hun denken door de 'poort van het oog' en de 'poort van het oor'.

De strategie van de satan is het denken van christenen zozeer te vullen met verzoeking, dat de begeertes van hun vlees worden opgewekt en deze in hun daden openbaar worden ... en zij hun wil overgeven aan de lusten van het vlees en tegen God zondigen.

Denk eraan: satan is beperkt in de verzoekingen waar hij u voor plaatst. God zal niet toelaten, dat hij u kan verzoeken boven hetgeen u kunt dragen (1 Korintiers 10:13). God beperkt niet alleen de verzoekingen die satan voor u plaatst, maar Hij belooft bij elke verzoeking een uitweg zodat u sterk, machtig en geduldig kunt blijven onder de verzoeking.

Als Hij satan toelaat u te beproeven en te verzoeken, is Zijn doel u VOLMAAKT EN TEN VOLLE ONTWIKKELD te doen worden ... waarbij u in niets tekort schiet! (Jakobus 1:2-4)

Onder de verzoekingen en beproevingen van satan mag u geen houding aannemen alsof u mislukt bent of een nederlaag heeft geleden, nee, u moet een overwinning vieren. IN DE WETENSCHAP dat God in een uitweg voorzien heeft ... de machtige wapens van Zijn oorlogvoering aan u gegeven heeft ... u gezalfd heeft met de kracht van Zijn Heilige Geest en u macht gegeven heeft over heel de legermacht van de vijand, moet u in ACTIE komen ... moet u de vijand WEERSTAAN.

"Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

Laat niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: Ik word van Godswege verzocht. Want God kan door het kwade niet verzocht worden en Hijzelf brengt ook niemand in verzoeking. Maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort." Jakobus 1:12-15

SATANS MACHT ALS VERZOEKER IS BEPERKT.

Wij worden verzocht wanneer wij door onze eigen vleselijke begeertes worden weggetrokken. Als wij satan ons denken voortdurend laten vervullen met gedachten die die begeertes voeden, zullen wij uiteindelijk onze wil aan die begeertes overgeven en zal er zonde in ons hart en denken bevrucht worden, nog voordat de zonde openbaar wordt in onze daden.

Er zijn veel christenen die misleid zijn en denken dat, zolang zij maar niet metterdaad zondigen, zij niet gezondigd hebben. Zij laten toe, dat hun denken vervuld wordt met allerlei slechte begeertes en verlangens. Zij verlustigen zich in fantasieën. Laat u niet door satan misleiden. De zonde wordt ontvangen (ze begint) in uw hart en denken (Matteus 5:28-29).

Als wij toelaten dat ons hart en denken met onreine gedachten, slechte begeerten, en lusten van het vlees vervuld worden en wij koesteren die gedachten, HEBBEN WIJ AL GEZONDIGD, alsof wij de daad reeds begaan hadden.

Stap voor stap lokt satan ons door verleiding in zijn val:

1. Hij 'lokt' ons door ons een verzoeking voor te houden, die een begeerte in ons opwekt.

2. Wij worden verzocht wanneer onze eigen boze begeerte ons wegtrekt.

3. De zonde wordt ontvangen of bevrucht (dat wil zeggen: zij begint) als wij onze wil aan onze begeertes overgeven en die begeertes in ons denken koesteren (dus: laten voortbestaan of aanwezig laten blijven).

4. De zonde wordt openbaar in onze daden.

5. De zonde brengt de dood voort.

Geen enkele beproeving van satan, ook al is hij nog zo groot ... geen verzoeking, hoe sterk ook, kan u vernietigen ... INDIEN u hem het hoofd biedt vanuit de positie van 'weten' ... weten dat God u de kracht geschonken heeft in 100 procent overwinning te wandelen onder elke beproeving, elke verzoeking, elke aanval die de VERLEIDER maar tegen u gebruikt. Jezus heeft het werk van de duivel in uw leven vernietigd, ook de macht van de zonde die ooit over u heerste en u in zijn greep hield. U bent niet meer gebonden aan de begeertes van uw vlees (uw vleselijke natuur).

U bezit de macht 'nee' te zeggen tegen elke verzoeking. U heeft de macht elke gewoonte waar u door gebonden bent te verbreken. God heeft voorzien in een TOTALE en DUURZAME overwinning voor ons. Er valt geen enkele reden te bedenken waarom christenen nog ooit zouden moeten struikelen en door verzoeking in satans strikken lopen.

Er zijn christenen die zich door de vijand hebben laten wijsmaken dat zij geen controle hebben over hun wil. Zij geven toe aan de verzoekingen van hun vlees (hun vleselijke natuur). De waarheid is echter dat elk wedergeboren kind van God, hoe zwak of hoe sterk het ook is, de macht heeft elke verzoeking te weerstaan.

"Eens, toen Simson naar Gaza ging, zag hij daar een hoer en kwam tot haar. Zodra aan de Gazieten meegedeeld was: Simson is hier gekomen, stelden zij zich aan alle kanten op en loerden de gehele nacht op hem in de stadspoort; die gehele nacht echter deden zij niets, denkende: als het morgenlicht aanbreekt, zullen wij hem doden. Maar Simson bleef slapen tot middernacht; te middernacht stond hij op, greep de deuren van de stadspoort en de beide posten, rukte ze met grendel en al los, legde ze op zijn schouders en bracht ze naar de top van de berg, die tegenover Hebron ligt.

Daarna vatte hij liefde op voor een vrouw in het dal Sorek, Delila genaamd. En de stadsvorsten der Filistijnen kwamen bij haar en zeiden tot haar: Tracht door overreding van hem te weten te komen, waardoor zijn kracht zo groot is, en hoe wij hem kunnen overmeesteren en binden om hem te bedwingen. Wij zullen u dan ieder elfhonderd zilverstukken geven. Toen zeide Delila tot Simson: Vertel mij toch, waardoor uw kracht zo groot is, en waarmee gij gebonden zoudt moeten worden om u te bedwingen." Richteren 16:1-6

SATANS STRATEGIE IS VERNIETIGING DOOR VERBODEN BEGEERTES.

Wij vinden het hele tragische en waargebeurde verhaal over Simsons verleiding tot ongehoorzaamheid aan God door de verboden lusten van het vlees in Richteren 13 t/m 16. De oorlogstaktiek die satan gebruikte om Gods plan met Simsons leven te vernietigen, is identiek aan de taktiek die hij op ons gebruikt. Niemand ontkomt aan de worsteling van het weerstaan of het zich overgeven ... de keuze om ofwel Gods kant ofwel satans kant te kiezen. De inzet van de levensstrijd is het verschil tussen Gods doel met ons leven en satans doel.

In Simsons leven zien wij zowel satans strategie als Gods verlossingsplan door de overwinning in de geestelijke oorlogvoering. Zelfs in Simson, een gezalfde en door God gebruikte man, aan God toegewijd nog voor hij geboren werd, woedde die levensstrijd. NIEMAND ONTKOMT AAN DIE STRIJD OM HET LEVEN.

Simson werd geboren in een tijd toen Israel een verlosser nodig had. Eigenlijk werd hij voor dat doel juist geboren, want zijn geboorte was het antwoord op het gekerm van het volk dat reeds 40 jaar onder Filistijnse overheersing zuchtte (Richteren 13:1). Vanaf het begin was hij een uitverkoren en toegewijd instrument voor de Heer (Richteren 13:4-5).

Naarmate hij opgroeide en door God gezegend werd, begon Simson door de Heilige Geest van God machtige en bovenmenselijk daden te verrichten. Simson vormde voor satan een bedreiging, welke hij moest zien uit te schakelen.

Zoals wij in het bovenaangehaalde Bijbelgedeelte kunnen zien, begon satan tot Simson te spreken door zijn lichamelijke hartstochten, toen hij een Filistijnse vrouw zag en haar begeerde. Het doel dat satan nastreefde was Simsons getuigenis en doeltreffendheid voor God te vernietigen, en tevens zijn leven en alle plannen die God met hem had.

Ondanks Gods waarschuwingen kregen Simsons zondige begeertes de overhand. Door zijn opstandige natuur keerde hij God de rug toe en ging hij de weg van zijn vleselijke begeertes op. Dit is nu precies de strijd om het leven: Tussen de wet van God en de wet van 's mensen zondige natuur, welke zich verheft en zegt:"Ik zal!"

Simsons zwakheid was sex. De satan valt ons nooit aan op punten waar wij sterk in zijn. Hij nadert altijd tot die gedeeltes waarvan hij weet dat hij er meer kans heeft: de zekere gebieden van ons leven waar wij zwak zijn gebleken. De satan zag Simsons zwakheid toen hij in Gaza tot een hoer kwam (Richteren 16:1). Toen was het gemakkelijk Simsons begeerte te voeden met de vrouw Delila (vers 4). Simson begon te hoereren met Delila en hij kwam zover dat zij hem onder de duim had.

De Filistijnen grepen deze situatie aan en kwamen naar Delila met een plan (vers 5). Zij wisten, dat Delila Simson zover kon krijgen dat hij haar het geheim van zijn geestelijke kracht zou openbaren, en met die kennis in de hand konden zij hem dan verslaan. Het plan had succes (de verzen 16 t/m 20). Simson werd een slaaf van zijn zonde en van zijn vijanden, hij werd geketend en zij staken hem de ogen uit, zowel geestelijk als lichamelijk werd hij blind (vers 21).

Het is zoals de Bijbel zegt:"Hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, moet gij ook gehoorzamen als slaven." (Romeinen 6:16) Als u met zonde speelt, breekt u de geestelijke wet van God. U wordt een dienaar en slaaf van de zonde. Dit is wat er met Simson gebeurd is.

God had een doel met zijn leven, maar Simson liet satan toe dat doel te verijdelen. Hij was niet langer de gezalfde Richter en leider. In plaats daarvan werd hij vernederd tot in het slijk van de zonde. De kracht Gods verliet hem (vers 20). Zonder Gods kracht en gunst op zijn leven was hij hulpeloos.

Jozef zei eens tegen zijn vijanden:"Maar gij, gij hadt mij kwaad toegedacht; maar God heeft het ten goede gedacht, om het te laten geschieden dat velen, zoals heden het geval is, in het leven behouden werden."

God had een plan om Simson te gebruiken voor het goede, hoe onmogelijk de omstandigheden ook leken. Tenslotte gaf Simson zich over aan God, en in die overgave schonk God Zijn kracht om voor hem te werken!

"En Simson riep tot de HERE en zeide: Here HERE, gedenk toch mijner en maak mij nog slechts ditmaal sterk, o God, opdat ik mij met een wraak voor mijn beide ogen op de Filistijnen wreke." (Richteren 16:28)

"En Simson zeide: Dat ik met de Filistijnen sterve. Toen boog hij zich met kracht, en het gebouw stortte in boven de stadsvorsten en boven al het volk, dat daarin was. De doden die hij in zijn sterven gedood heeft, waren talrijker dan die hij in zijn leven gedood had." (Richteren 16:30)

De zonde kan binden en verblinden, maar God is bij machte overwinning, vrede en vreugde in uw ziel te geven:"Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou." (1 Johannes 3:8)

Hoe ver u ook afgedwaald bent ... hoe donker de zonde ook is ... door het vergoten bloed van Jezus Christus heeft God Zijn macht in u geplaatst om u door de strijd des levens heen te leiden - uit de wanhoop en de nederlaag weg ... naar een totale en volledige overwinning. Wat satan u heeft aangedaan, kan God vanaf deze dag ongedaan maken.

Teksten voor verdere studie:

Matteus 5:28;

Galaten 5:19;

Openbaring 13:12.

Misleiding

"Maar ik vrees, dat misschien, zoals de slang met haar sluwheid Eva verleidde, uw gedachten van de eenvoudige (en loutere) toewijding aan Christus afgetrokken zullen worden. 2 Korintiers 11:3

DE VERONTREINIGING OF BESMETTING VAN ONS DENKEN DOOR MISLEIDING

Om in de komende dagen vast te kunnen staan moet Gods volk satan kennen en herkennen als de Aartsmisleider en Bedrieger die hij is. U moet zijn strategie van misleiding kennen, weten waar de strijd gestreden en gewonnen moet worden, en een aanvalsplan hebben om satan te WEERSTAAN.

Paulus was ernstig bezorgd dat de gelovigen in de gemeentes misschien misleid zouden worden. Telkens weer waarschuwde hij met de woorden:"Dwaalt niet ..." (Galaten 6:7). "Laat niemand u misleiden ..." (Efeziers 5:6). En in het Bijbelgedeelte hierboven wijst Paulus nauwkeurig aan waar de misleiding van Eva plaatsvond ... in haar DENKEN.

Het doel dat satan nastreefde in de Hof van Eden was Eva's denken te BESMETTEN. God schiep Adam en Eva met een denken dat volmaakt was en voor 100% in harmonie was met God.

God had hun de macht van de vrije wil gegeven en het vermogen hun eigen lot in handen te nemen. Toen God de boom van kennis van goed en kwaad in de Hof plaatste en hen zei, op straffe des doods, er niet van te eten, moesten zij kiezen: God gehoorzamen en leven, of ongehoorzaam zijn en sterven. De satan had absoluut geen macht over Adam en Eva. Het was zijn strategie Eva te misleiden om haar door middel van haar vrije wil te brengen tot de keuze God ongehoorzaam te zijn.

Merk op hoe Eva misleid werd. De satan VERLEIDDE haar door haar valse beloftes voor te houden. Hij zei haar:"Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad." (Genesis 3:4-5) De misleiding was, dat zij de gevolgen van haar keuze niet zou hoeven dragen en sterven, zoals God gezegd had. In plaats daarvan werd haar voorgehouden, dat zij zo wijs als God zou worden.

Eenvoudig gezegd, betekent misleiding dat iets verkeerd wordt voorgesteld, afgeschilderd als iets wat het niet is. De satan verleidde Eva door het genoegen en de gevolgen van het eten van de verboden vrucht voor te stellen als iets wat het niet was. De satan VERLOKTE Eva. Hij lokte haar door in haar de begeerte op te wekken wijs te worden ... als God.

Het doel van de satan was door misleiding en met een list Eva te verlokken, zodat zij haar vrije wil zou gebruiken om God ongehoorzaam te zijn ... en het eindresultaat zou dan zijn de verontreiniging van Eva's volmaakte denken. Zij gaf toe aan de begeerte in haar en gebruikte haar wil om tegen God te rebelleren. "Zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at." (Genesis 3:6) Het volmaakte denken van de mens werd besmet en verontreinigd (Genesis 6:5), en satan kreeg greep op het denken van de mens.

Jezus heeft nu satans greep op het denken van de mens gebroken. Door Hem is ons denken hersteld ... bevrijd van de macht der zonde (Romeinen 6:18). Door Christus bezitten wij de macht elke misleiding van satan te weerstaan. Maar wij moeten wel zelf WEERSTAAN ... de oorlog in ons denken winnen. Wij moeten zelf de oude natuur ... d.w.z. het denken dat besmet is door onze zondige begeertes en lusten ... AFLEGGEN. Wij moeten zelf de nieuwe mens (het denken van Christus) AANDOEN ... een denken dat volmaakt, vrij en rein is (Efeziers 4:22-24).

"Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet." 2 Petrus 2:1-3

HOE U SATANS BEDRIEGERS KUNT HERKENNEN.

De eerste stap in ons aanvalsplan is, dat wij de vijand in een vroeg stadium willen ontdekken. Wij moeten voortdurend op onze hoede zijn. Wij mogen niet toelaten, dat wij verlokt worden door onderwijzingen en woorden, die de begeertes van de oude natuur in ons aanwakkeren. Wij moeten satan, de aartsmisleider, kunnen herkennen, voor zover hij werkt door valse leraren en anderen, die het Woord van God verdraaien en ons van de waarheid af leiden.

In dit hele hoofdstuk geeft Petrus een gedetailleerde beschrijving van valse leraren, zodat u ze kunt ontdekken.

1. Zij zijn zinnelijk, wellustig en genotzuchtig, zij geven toe aan hun eigen neigingen. Uiterlijk lijken zij rechtvaardig, maar in het geniep zijn zij immoreel en volgen zij hun eigen lusten en begeerten (2 Petrus 2:1).

2. Zij zijn hebzuchtig. Zij omringen zich met hebzucht en gulzigheid (verzen 3 en 14). Paulus waarschuwde Titus voor valse leraren die voor geldelijk gewin een ongezonde lering onderwijzen (Titus 1:11). Hij waarschuwde Timoteus voor hen die onderwijzen uit winstbejag (1 Timoteus 6:5). Hij bedoelde dat de woorden gesproken door valse leraren en profeten sluw verzonnen waren om te misleiden en er zodoende winst uit te slaan. De redding van verloren zielen of het voeden van de kudde laat hun ijskoud, in tegenstelling tot hun eigen egoïstische doelstelling. Zij bedrijven de hebzucht niet alleen, maar zij voeren anderen af van de loutere toewijding aan God door hebzucht te onderwijzen ... een van de meest voorkomende zonden door valse leraren in de Kerk binnengebracht (Kolossenzen 3:5; Lucas 12:15).

3. Zij zijn aanmatigend, en eigenzinnig en hebben zichzelf lief. Deze valse leraren volgen hun eigen wil en zij verdragen het niet beteugeld te worden of dat een ander gezag over hen oefent (2 Petrus 2:10). Zij zijn meer bezorgd over zichzelf en hun eigen welzijn dan over anderen en hun belangen, en zij leven ervoor de begeertes van hun vlees te vervullen.

4. Zij lokken door middel van de lusten van het vlees. Petrus noemde valse leraren en profeten 'bronnen zonder water' (vers 17). Hun onderwijs is van geen nut; zij misleiden door middel van beloftes die zij niet nakomen (2 Petrus 2:18), zij verlokken door middel van een 'lokaas' dat bestaat uit valse leringen die aantrekkelijk zijn voor de begeertes van het vlees.

5. Zij beloven vrijheid hoewel zij zelf slaven zijn. In vers 19 noemt Petrus deze valse leraren en valse profeten 'slaven des verderfs'. Zij onderwijzen vrijheid en ongebondenheid, maar zij zijn zelf gevangenen en slaven van de verontreiniging van de wereld, waar zij ooit uit ontkomen waren. Merk op dat Petrus in vers 14 zei dat zij "ogen hebben, die altijd uitzien naar een overspeelster en nooit ophouden met zondigen."

(Plaatje Pagina 358 N.T.)

"Ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid geslagen heeft, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is." 2 Korintiers 4:4

HET IS SATANS STRATEGIE DE WAARHEID VAN GODS WOORD TE VERDRAAIEN.

De satan is een BEDRIEGER. Een bedrieger is iemand die 'een valse identiteit of titel aanneemt met de bedoeling te misleiden'. De satan is de Aartsmisleider. Jezus heeft zijn ware karakter beschreven, toen Hij hem de 'vader der leugen' genoemd heeft. Jezus zei:"Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen." (Johannes 8:44)

Zoals Jezus de waarheid manifesteert ... de waarheid spreekt ... en de volle belichaming van de waarheid is, zo manifesteert satan leugens ... spreekt hij leugens ... en is hij de volle belichaming van alles wat onwaar en onrechtvaardig is.

Door de eeuwen heen is zijn doel geweest de mens de waarheid te onthouden. Als de 'god van deze wereld', is hij in staat het denken van de ongelovigen te 'verblinden' zodat zij de waarheid niet zien, zoals wij in het bovenaangehaalde Schriftgedeelte kunnen zien. Hij verleidt en verlokt tot zonde, en door de misleiding der zonde kunnen zij de waarheid van het evangelie van Jezus Christus niet zien.

Er zijn in principe twee strategieen die hij gebruikt om Gods kinderen te misleiden. Hij misleidt christenen door ze weg te lokken van hun wandel in de waarheid door de begeertes van de vleselijke natuur in hen aan te wakkeren, zoals hij bij Eva gedaan heeft in de Hof van Eden.

Maar zijn belangrijkste strategie van misleiding om christenen te verslaan, is het verdraaien van de waarheid. Het belangrijkste wapen dat hij tegen christenen gebruikt is niet iets wat er uiterlijk slecht of boos uitziet. Gedeeltelijk is zijn strategie het vermommen van het kwaad om het als goed voor te stellen ... dwaling als waarheid ... ongerechtigheid als gerechtigheid.

Het belangrijkste wapen dat satan gebruikt om christenen te misleiden is het Woord. Juist het wapen dat God gegeven heeft om satan mee te verslaan, draait hij om en verandert hij in een wapen om het tegen ons te gebruiken!

In de Hof van Eden gebruikte satan het Woord tegen Eva. Hij misleidde haar door haar op het idee te brengen dat Gods Woord een leugen was, en hij zaaide twijfel in haar hart omtrent hetgeen God tegen haar en Adam gesproken had (Genesis 3:1).

In de woestijn gebruikte satan de Schrift in een poging Jezus ertoe te misleiden tegen God te zondigen (Matteus 4:6). Maar Jezus kon niet misleid en tot dwaling gebracht worden omdat Hij het Woord kende ... Zijn hart en denken waren vol van het Woord. De oorzaak waardoor veel christenen tegenwoordig misleid worden en in dwaling vervallen is omdat zij het Woord niet kennen (Matteus 22:29).

In zowel het Oude als het Nieuwe Testament vinden wij het ene voorbeeld na het andere van hoe satan door valse profeten het Woord van God verdraaid en Gods volk naar de vernietiging geleid heeft (Jeremia 14:14). Er kwam oordeel en vernietiging over Gods volk, omdat zij zich lieten misleiden door naar valse leraren te luisteren die leugens profeteerden (Jeremia 14:16).

In de Gemeente onder het Nieuwe Verbond werkte satan door valse leraren om ketterijen in de Gemeente binnen te brengen om de christenen te misleiden (2 Petrus 1:20-2:2).

Ketterijen ... een verdraaiing van de waarheid ... kwamen de Gemeente binnen samen met de waarheden van het Evangelie, die de waarheid verontreinigden en vele christenen in dwaling leidden. De vroegere vormen van ketterij ontkenden de goddelijkheid van Jezus en de realiteit van Zijn dood en opstanding.

"Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn." 1 Timoteus 4:1-2

GOD IS DE GEMEENTE AAN HET SCHUDDEN EN WAARSCHUWT ZIJN VOLK.

De satan ... de bedrieger, aartsmisleider en vervalser ... vermomt zich tegenwoordig als de waarheid. Door middel van valse leraren brengt hij ketterijen de Gemeente binnen, die christenen misleiden en van de weg der waarheid afbrengen ... weg van het zuivere Woord van God. Jezus heeft gewaarschuwd dat dit voor Zijn wederkomst zou gebeuren (Matteus 24:4-5, 10-11). En in het Bijbelgedeelte hierboven zien wij, dat Paulus Timoteus waarschuwde omtrent deze tijd van de grote misleiding die nu over de Eindtijd Gemeente gekomen is.

De satan werkt nu VAN BINNENUIT, door valse leraren en predikers van het Woord, die christenen met ijdele woorden en leringen, die een beroep doen op de vleselijke begeertes en vol zitten met halve waarheden, verleiden en verlokken om hun loutere en eenvoudige toewijding aan Christus te verzaken (2 Timoteus 3:13). Niet alleen zijn er valse leraren die christenen misleiden en tot dwaling brengen, maar er zullen binnen de Gemeente zelfs naam-christenen zijn die zullen weigeren naar de gezonde leer te luisteren (2 Timoteus 4:3), met als doel hun vleselijke begeertes te bevredigen.

Deze golf van misleiding zal blijven aangroeien tot satan op de aarde geworpen zal worden (Openbaring 12:9), waar hij zal werken door de Antichrist om te verleiden en te verlokken en christenen van de waarheid af te trekken. Onder het mom van de "redder" der wereld die vrede en veiligheid brengt, zal de Antichrist velen verleiden door middel van valse tekenen en wonderen (2 Tessalonicenzen 2:9-12).

Deze golf van misleiding zul uitmonden in de grote afval ... een afval van de waarheid ... binnen de gemeente. Na deze afval zal satan aan de kaak gesteld worden ... de antichrist zal geopenbaard worden (2 Tessalonicenzen 2:3-4).

Wij leven in een zeer kritieke tijd voor de Gemeente ... God is de gemeente aan het schudden ... Hij waarschuwt Zijn volk! God heeft Zijn ogen niet gesloten voor de misleiding en de valse leringen en de zonde die de gemeente zijn binnengeslopen.

In oktober van het jaar 1975 heeft God tegen mij gezegd:"Zeg Mijn volk, dat alles wat geschud kan worden, geschud zal worden." In september van het jaar 1979 zei God mij:"Het schudden is begonnen." In 1980 heb ik geprofeteerd dat de Gemeente van Jezus Christus "vlak voor de wederkomst van de Heer de grootste beproeving uit haar geschiedenis te wachten staat, sinds de tijd van Christus tot nu toe. Tijdens die beving zullen vele christelijke leiders geschud worden en vele ervan zullen vallen. Wij moeten het niet wagen ons oog op hen gericht te hebben. Gevestigde methodes van gemeentebestuur zullen zwaar geschud worden. Er zal een wind waaien die de leiding in de gemeente zal schudden en wel zozeer dat alleen datgene wat niet geschud kan worden - wat goed is, echt en waar - zal overblijven."

In 1980 heb ik met u gedeeld dat, tezamen met de afval, de lauwheid, het verderf en het schipperen in de gemeente, er een grote beweging van de Heilige Geest zal zijn.

God is een God met een doel, een plan, een ontwerp en Hij is objectief. Hij heeft een duidelijk en bepaald doel met de beving. Uit deze beroering zullen volwassenheid en ware geestelijke groei voortvloeien. God is de gemeente aan het schudden en zal dat blijven doen tot satan en zijn namaak door de mand vallen; dan zal er een duidelijke scheiding zijn tussen die vleselijke, schipperende christenen die misleid zijn en deel uitmaken van satans nageaapte systeem en die christenen die de reine, rechtvaardige Bruid van Christus zijn.

Er zal een rest bestaande uit heilige, toegewijde mensen uit deze beving tevoorschijn komen, die hun oog alleen op Jezus Christus gevestigd hebben: hun geloof is gegrond op het onveranderlijke, onwrikbare Woord van God, zij bezitten een liefde voor en een grote honger naar de waarheid, zij haten de zonde en sluiten geen compromissen met Gods Woord. Het ware zal van het valse gescheiden worden.

God spreekt door deze beving tot Zijn volk. De dagen dat christenen mensen en hun leringen gevolgd hebben, in plaats van hun oog op God en Zijn Woord te vestigen, zijn voorgoed voorbij!

Teksten voor verdere studie:

Matteus 7:15; 24:24; 2 Korintiers 11:13-14;

Galaten 1:7; 2 Johannes 7.

Ongeloof

"En toen de HERE u van Kades-Barnea uitzond met de opdracht: trekt op en neemt het land in bezit, dat Ik u gegeven heb - toen waart gij weerspannig tegen het bevel van de HERE, uw God: gij geloofdet Hem niet en luisterdet niet naar zijn stem. Weerspannig waart gij tegen de HERE, zolang ik u ken." Deuteronomium 9:23-24

Als satan christenen eenmaal zo ver heeft, dat zij weigeren Gods stem te horen, door die helemaal te verwerpen, of door er niet op te reageren, dan zal hij trachten hun denken te vervullen met twijfel en ongeloof.

God had Israel duidelijk, door de mond van Mozes, beloofd, dat Hij al hun vijanden uit het land zou verwijderen en hun het land als een erfenis zou geven (Deuteronomium 4:38). Toch waren zij bang, toen zij te Kades-Barnea kwamen en de reuzen daar zagen. In plaats dat zij naar Gods stem luisterden, luisterden zij naar de stem van de spionnen, die zeiden dat het volk bestond uit 'reuzen' en machtiger was dan zij.

Mozes zei hun niet bang te zijn, dat de Heer hun voorgegaan was en voor hen zou strijden (Deuteronomium 1:30). Maar de Israelieten verwierpen Gods verbondsbeloften en het Woord van God gesproken door Zijn profeet Mozes. Hun hart werd vervuld van ongeloof. Dit ongeloof was de hoofdoorzaak voor hun zonde. Het was door hun ongeloof dat zij het Beloofde Land niet binnengingen. Hun ongeloof was de oorzaak van hun verharde hart en uiteindelijk bracht het hun vernietiging aan.

Paulus zei dat wij onszelf moesten onderzoeken om te zien of wij hebben "boos, ongelovig hart, door af te vallen van de levende God" (Hebreeen 3:12). Wij moeten ongeloof erkennen voor wat het is ... zonde. Als wij er ook maar iets van overlaten in ons hart, zal het ons van God doen afwijken; het zal ons tot ongehoorzaamheid aan God brengen en, zoals bij de kinderen Israëls, zullen wij de vervulling van Zijn beloften in ons leven niet kunnen zien.

Paulus zei, dat wij de vurige pijlen van ongeloof met ons schild des geloofs moeten doven (Efeziers 6:16). Onze TEGENAANVAL moet zijn, dat wij deze gedachten uitwerpen, op het moment dat ze bij ons opkomen (2 Korintiers 10:5). Wij moeten ze voor geen moment in ons denken toelaten of er laten verblijven.

De strategie die de satan vandaag de dag tegen de Gemeente gebruikt is dat hij onze geestelijke zintuigen ongevoelig maakt voor het onderscheiden van zonde. Wij leven in de tijd waarvan Jezus gezegd heeft dat de wetsverachting zou toenemen (Matteus 24:12). De satan wil graag dat wij ons oog sluiten voor de zonde die er overal om ons heen heerst ... in de Gemeente en in de wereld. Wij MOGEN echter NIET ons hart tegen de wereld en de Gemeente laten verharden.

De strategie van satan is er voor te zorgen, dat wij zo ongevoelig worden voor de zonde die ons omringt, dat wij niet meer met ons aangezicht ter aarde neervallen en om genade roepen voor het volk dat door ketenen van duisternis gebonden is. Hij wil dat wij zo ongevoelig worden voor de zonde die wij in ons eigen hart hebben laten voortbestaan, dat wij die niet meer zien ... en ook geen correctie en vermaning meer willen ontvangen ... en dat wij er geen berouw meer over zullen hebben.

Onze tegenaanval moet zijn:

* Op onze hoede ... waakzaam zijn.

* Gevoeligheid voor de stem van God ontwikkelen.

* Gewillig zijn Zijn stem te horen en erop te reageren.

* Alle ongeloof uitwerpen.

* In gehoorzaamheid wandelen.

* Een haat tegen de zonde ontwikkelen.

* Een berouwvolle geest hebben.

"Heden, indien gij zijn stem hoort, VERHARDT UW HARTEN NIET ..." (Hebreeen 3:7-8). Dit is de boodschap voor Gods volk van vandaag.

Teksten voor verdere studie:

Marcus 6:6; 16:11;

Johannes 6:64; 20:25.

Bezorgdheid

"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u." 1 Petrus 5:7

OVERWIN DE NEGATIEVE KRACHTEN VAN BEZORGDHEID EN ONGERUSTHEID.

Bezorgdheid is waarschijnlijk de meest voorkomende en meest vernietigende negatieve kracht die christenen vandaag de dag moeten leren overwinnen. Toch beseffen de meeste christenen niet hoe verwoestend bezorgdheid en ongerustheid kunnen zijn. Het wordt tijd dat Gods volk gaat inzien wat bezorgdheid werkelijk is en er in de Naam van Jezus autoriteit over gaat oefenen.

Bezorgdheid is tegengesteld aan geloof. Wij gaan erdoor twijfelen en worden er bang door ... wij richten ons oog niet meer op Jezus maar wel op ons probleem ... het maakt ons geloof onbruikbaar ... en het kan onze daden zelfs gaan beheersen.

Bezorgdheid is een ziekte van de geest ... bezorgdheid verwoest ons geloof ... bezorgdheid belemmert onze geestelijke groei ... bezorgdheid vervormt onze geestelijke visie. Als wij bezorgdheid haar gang laten gaan, kan bezorgdheid en ongerustheid ons denken zo gaan overheersen dat wij niet meer in staat zijn ons Gods beloften toe te eigenen omtrent de situatie, waarin wij zitten. Door bezorgdheid kan wat wij horen of zien of voelen gaan heersen in plaats dat wij in geloof wandelen, geloof dat God behaagt en Zijn kracht in beweging zet om voor ons te werken.

Zie onder ogen wat bezorgdheid werkelijk is. Heb er berouw over ... vraag God u te vergeven, dat u Hem niet vertrouwt heeft voor uw omstandigheden. Oefen gezag over de negatieve kracht van bezorgdheid door uw denken en hart te vullen met het onfeilbare Woord van God:

Wij WETEN, dat Jezus wil, dat wij al onze bekommernis op Hem werpen (1 Petrus 5:7), en wij kunnen dat met de zekerheid dat ...

wij WETEN, dat God beloofd heeft in al onze behoeften te voorzien naar Zijn rijkdom in Christus Jezus (Filippenzen 4:19), en ook ...

WETEN wij, dat "de HERE zijn volk niet zal verstoten, en zijn erfdeel niet zal verlaten" (Psalm 94:14), en ...

wij WETEN, dat God ons zal redden uit de strikken van satan (Psalm 93:1) ...

wij WETEN, dat Gods oog op ons is ... en dat Hij alleen maar wacht op een gelegenheid om Zichzelf de Sterke te betonen ten behoeve van ons (2 Kronieken 16:9).

Het wordt nu eens tijd dat wij satan laten weten dat wij WETEN dat hij weet dat wij het WETEN ... "Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is." (1 Johannes 4:4).

Op deze wijze gewapend met het scherpe tweesnijdende zwaard van het Woord, zullen de negatieve krachten van bezorgdheid en ongerustheid in alle maar dan ook alle omstandigheden verslagen worden, en kunnen ... en ZULLEN wij OVERWINNEN!

Ongehoorzaamheid

"Want indien het woord, door bemiddeling van engelen gesproken, van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Here, en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd." Hebreeen 2:2-3

GOD ZAL GEEN ONGEHOORZAAMHEID DULDEN.

De allergrootste strategie die satan gebruikt heeft, en waar al zijn andere strategieen op gebaseerd zijn, is de wil van de mens te verzwakken, af te leiden en te overheersen door ONGEHOORZAAMHEID.

Vanaf de eerste ontmoeting die de mens met satan gehad heeft tot op deze dag, heeft satan gelogen, misleid, en verzocht en heeft hij elke denkbare taktiek aangewend om de mens zover te krijgen dat hij zijn wil gebruikt om ongehoorzaam te zijn aan God.

De gemeente zit tegenwoordig vol christenen die in de nederlaag leven, en die als mede-erfgenamen van het Koninkrijk van God niet in staat zijn hun erfenis in bezit te nemen, omdat zij wandelen in ongehoorzaamheid aan God en Zijn Woord. Christenen kunnen niet God en Zijn Woord gedeeltelijk gehoorzamen, en daarnaast voor een gedeelte hun eigen wil volgen. Het is alles of niets!

De satan, de Aartsmisleider, zou graag zien dat u gelooft dat, omdat u onder de genade leeft, u kunt leven zoals u wilt ... uw eigen begeertes volgen in plaats van Gods wil te zoeken en te volgen ... en toch gered zijn en Gods zegeningen kunt genieten. Hij zou graag zien dat u denkt, dat God onder het Nieuwe Verbond niet hetzelfde soort gehoorzaamheid verwacht als onder het Oude Verbond. De satan is een leugenaar!

Alle daden van ongehoorzaamheid zijn zonde, hoe klein of hoe groot de daad van ongehoorzaamheid ook is.

De ONGEHOORZAMEN zullen het koninkrijk der hemelen niet beerven. Voor redding is meer nodig als eenvoudig geloof, in tegenstelling tot wat de meeste predikers jarenlang gepredikt hebben. Er is meer voor nodig dan alleen maar te zeggen:"Jezus vergeef me." Eeuwige redding wordt gegeven aan degenen die GEHOORZAMEN! Het bovenstaande Bijbelgedeelte toont ons dat Jezus de Leidsman des geloofs werd voor degenen die GEHOORZAMEN. Door Zijn gehoorzaamheid werd Jezus de Leidsman tot eeuwige redding, die Hij overvloedig schenkt aan degenen die Hem GEHOORZAMEN.

Juist door onze gehoorzaamheid treden wij een relatie binnen waarin wij een worden met God. Jezus heeft gezegd, dat INDIEN WIJ Zijn onderwijs GEHOORZAMEN, Hij en Zijn Vader zullen binnenkomen en in ons wonen. Als wij gehoorzamen, zullen wij gered worden en eeuwig leven beerven. Jezus heeft gezegd:"Indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal de dood in eeuwigheid niet aanschouwen." (Johannes 8:51)

Juist door een eerbiedige onderwerping aan God ... zodat wij gemotiveerd worden een leven te leiden dat aan God gehoorzaam is, is het dat wij als beloning de eindoverwinning over satan zullen behalen, ofwel bij de opname of bij de opstanding. De enige mensen die opgenomen zullen worden zijn degenen die GEHOORZAMEN.

De strategie van satan is uw relatie met God te vernietigen, door u stap voor stap de ongehoorzaamheid in te leiden. Als u toestaat dat er ook maar een onderdeel van uw leven in de ongehoorzaamheid aan Gods Woord blijft voortgaan, of als u Gods leiding niet volgt en er geen berouw over heeft, dan heeft satan een bolwerk waarmee hij u dieper de ongehoorzaamheid in kan leiden.

Het is niet voldoende dat wij horen en het ermee eens met, wat God ons openbaart. Het is niet voldoende, dat wij zeggen God te kennen en dat wij bij Hem horen. Wij moeten gehoorzamen. Wij moeten wandelen zoals Jezus gewandeld heeft. Gehoorzaamheid is het bewijs ... het bewijs dat wij God ook werkelijk kennen (Romeinen 2:13; 1 Johannes 2:3-6).

De ONGEHOORZAMEN verspelen Gods verbondsbeloften. Het zijn de gehoorzamen ... degenen die het Woord van God bewaren (gehoorzamen) ... die het wettige recht hebben hun erfenis in bezit te nemen en de verbondsbeloften op te eisen.

"En aan u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid zijner sterkte." 2 Tessalonicenzen 1:7-9

DE STRAF OP ONGEHOORZAAMHEID IS DE DOOD.

Het is satans strategie christenen te misleiden en hen tot ongehoorzaamheid te brengen door tegen hen te liegen over de gevolgen van ongehoorzaamheid, en ze aan te praten dat zij niet gestraft zullen worden voor hun ongehoorzaamheid. Zoals het bovenstaande Bijbelgedeelte duidelijk maakt, leven de ONGEHOORZAMEN onder de toorn Gods en zullen zij gestraft worden wanneer Christus wederkomt voor Zijn heiligen.

God liet er geen twijfel over bestaan dat de straf op ongehoorzaamheid de dood is (Genesis 2:16-17), en toch misleidde satan Eva door haar te laten geloven dat zij en Adam niet zouden sterven voor hun daad van ongehoorzaamheid, maar daarentegen wijs als goden zouden worden, kennende goed en kwaad (Genesis 3:4-5).

Adam werd niet verleid (1 Timoteus 2:14); hij kende de straf, en toch luisterde hij naar Eva in plaats van de stem van God ... en hij koos bewust voor ongehoorzaamheid aan God. Hij gaf zijn wil over, nam van de vrucht en at. Als gevolg van hun daad van ONGEHOORZAAMHEID, oogstten zij de straf en leefden zij onder de vloek van de ongehoorzaamheid:

De zonde en de dood kwamen de wereld binnen (Romeinen 5:12).

Alle mensen werden slaven der zonde onder satans heerschappij (Romeinen 6:16-17).

De aardbodem werd vervloekt (Genesis 3:17-19).

Zij verbeurden de zegeningen en de voorziening die God hun in de Hof van Eden gegeven had (Genesis 3:23).

De prachtige, intieme relatie die zij in de Hof van Eden met God gehad hadden, ging verloren (Genesis 3:24).

Er kwam vijandschap tussen God en de mens (Efeziers 2:16).

God vraagt nog steeds gehoorzaamheid. Hij is niet veranderd. Elke daad van ongehoorzaamheid waarover men geen berouw gehad heeft en niet mee gebroken heeft, draagt een straf met zich mee. Dat zal niet alleen uw persoonlijke relatie met God belemmeren en uiteindelijk verwoesten, maar u ook dwarszitten bij het in bezit nemen van uw geestelijke erfenis en u zult de zegeningen die Hij u bereid heeft niet ten volle kunnen genieten. De leven-brengende stroom van de Geest van God in uw leven zal erdoor afgesneden worden.

Het kwam door hun ONGEHOORZAAMHEID dat de kinderen Israëls hun erfenis in het Beloofde Land niet in bezit namen en in de woestijn stierven.

Nadat God ze uit de slavernij in Egypte bevrijd had, sloot Hij op de Berg Sinaï een bloedverbond met hun, dat gebaseerd was op hun gehoorzaamheid aan Hem. God zei Mozes tegen het volk te zeggen:"Nu dan, indien gij werkelijk naar Mijn stem luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij Mijn eigen, bijzonder eigendom en schat zijn uit en boven alle volkeren ..." (Exodus 19:5; de Uitgebreide Vertaling).

Op hun beurt beloofden de Israelieten plechtig Zijn volk te zijn. Zij zeiden:"Alles wat de HERE gesproken heeft, zullen wij doen en daarnaar zullen wij horen." (Exodus 24:7)

Maar nog voordat Mozes met de tafelen met de tien geboden erop van de Berg Sinaï was afgedaald, hadden de kinderen Israëls het verbond dat zij met Hem gesloten hadden, reeds gebroken en waren zij begonnen een gouden kalf te aanbidden.

God beval de Levieten hun zwaard te nemen en het kamp door te gaan en te doden "ieder zijn broeder en ieder zijn verwante en ieder zijn naaste" (Exodus 32:27). Die dag stierven er drieduizend mensen om hun ONGEHOORZAAMHEID!

God stond die dag op het punt de gehele natie Israel om te brengen vanwege hun ongehoorzaamheid (Deuteronomium 9:13-14). Mozes vastte en deed 40 dagen en nachten voorbede voor hun. In Zijn grote goedertierenheid gaf God gevolg aan Mozes' smeekbede om genade en vergaf Hij de kinderen Israëls.

Telkens weer opnieuw waren de kinderen Israëls ongehoorzaam en beproefden zij God (Numeri 14:11-12, 20-23). Als gevolg van hun ONGEHOORZAAMHEID verspeelden de kinderen Israëls hun geestelijke erfenis. Zij mochten het Beloofde Land niet binnen (Numeri 14:30). Zij droegen hun ongerechtigheid, en zwierven 40 jaar door de woestijn, een jaar voor elke dag dat zij het land Kanaan verspied hadden. God zei hun:"Gij zult uw ongerechtigheid veertig jaar lang boeten ... opdat gij weet wat het betekent, als Ik Mij afkeer." (Numeri 14:34)

God is liefdevol, lankmoedig, geduldig, langzaam tot toorn en altijd bereid hen te vergeven die hun zonden berouwen en zich met hun hele hart tot Hem keren. Maar Hij zal de zonde niet door de vingers zien. Hij zal Zijn ogen niet verbergen voor de zonden van Zijn volk.

"Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade: doordat ik u heden gebied de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de HERE, uw God, u zegene in het land, dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden, dat gij zeker te gronde zult gaan; niet lang zult gij leven in het land dat gij na het overtrekken in bezit gaat nemen. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen; het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de HERE, uw God, lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en Hem aan te hangen,; want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de HERE uw vaderen, Abraham, Isaak en Jakob, gezworen heeft, dat Hij het hun geven zou." Deuteronomium 30:15-20

GODS EIS IS NOG STEEDS GEHOORZAAMHEID.

Terwijl vlak voor Mozes' dood heel Israel stond te wachten om over te steken naar het Beloofde Land, las Mozes al Gods wetten en verordeningen voor en herinnerde hij hen aan de verbondsbeloften die God hun op de berg Sinaï gegeven had. Hij beschreef ZEGENINGEN die in het land over hen zouden komen, als zij gehoorzaam aan God waren (Deuteronomium 28:1-14); ook waarschuwde hij hen voor alle VERVLOEKINGEN die over hen zouden komen als zij ongehoorzaam waren (Deuteronomium 28:15-68).

Die dag werden zij voor de keuze gesteld ... God gehoorzamen en gezegend worden, of ongehoorzaam zijn en vervloekt worden (Deuteronomium 30:15-20). In plaats dat zij kozen voor de gehoorzaamheid om zodoende de zegeningen van God te kunnen genieten, kozen zij ervoor ongehoorzaam te zijn en alle vervloekingen waar Mozes hen voor gewaarschuwd had, kwamen op hun hoofd.

Onder het Oude Verbond eiste God 100 procent gehoorzaamheid. Hij stelde Israel voor de keus Hem te gehoorzamen en Zijn zegeningen te oogsten, of ongehoorzaam te zijn en de vervloekingen te oogsten. In hun gevallen staat was het hun onmogelijk in gehoorzaamheid te wandelen en zij werden geplaagd door de vervloekingen die uitgesproken waren over de ongehoorzamen. Dit alles was bedoeld om hen zover te brengen dat zij hun eigen pogingen zouden opgeven ... om hun te tonen dat zij onmachtig waren zichzelf te redden ... om hun te tonen dat zij een Verlosser nodig hadden.

De strategie van satan vandaag de dag is christenen te doen geloven dat God niet meer dezelfde soort 100 procent gehoorzaamheid eist onder het Nieuwe Verbond. Laat u niet misleiden! God is niet veranderd. Hij verwacht nog steeds 100 procent gehoorzaamheid en zelfs nog meer!

Zonder gehoorzaamheid aan God kan er geen verbondsrelatie met Hem bestaan. Ongehoorzaamheid verbreekt onze gemeenschap met God. Jezus heeft gezegd:"Als gij in mijn woord blijft - vasthoudt aan mijn onderwijzingen en ermee in overeenstemming leeft - zijt gij waarlijk mijn discipelen." (Johannes 8:31; de Uitgebreide Vertaling). Hij zei, dat als wij Zijn onderricht gehoorzamen, Hij en de Vader zouden binnenkomen en in ons zouden komen wonen (Johannes 14:23). Hij zei, dat als wij gehoorzamen, wij de dood nooit zouden zien (Johannes 8:51). En Johannes zei:"Hieraan onderkennen wij, dat wij Hem kennen: indien wij zijn geboden bewaren." (1 Johannes 2:3).

God heeft het u onder het Nieuwe Verbond mogelijk gemaakt 100 procent gehoorzaam te zijn. Onder het Oude Verbond hadden de kinderen Israëls niet de macht of het vermogen in gehoorzaamheid aan God te wandelen. Zij misten een heel bijzonder onderdeel. Zij beloofden God te gehoorzamen maar zij konden het niet in eigen kracht. Dat kwam omdat de Israelieten geen hart hadden dat God vreesde. Hun hart was tegen Hem verhard. Zij weigerden Zijn stem te horen en die te gehoorzamen (Deuteronomium 5:28-29).

Onder het Nieuwe Verbond beloofde God:"Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt." (Ezechiel 36:26-27)

Hij beloofde ook:"Mijn vrees zal Ik in hun hart leggen, zodat zij niet van Mij afwijken." (Jeremia 32:40)

Om dat verbond met ons te sluiten stuurde God Jezus als het enige volmaakte Offer waardoor wij in 100 procent gehoorzaamheid aan Hem kunnen leven. Jezus kwam naar de aarde in menselijke gedaante. God zalfde Hem met de Heilige Geest zodat Hij Zijn leven op aarde kon leven in 100 procent gehoorzaamheid aan God. Hij werd gehoorzaam tot de dood. Hij stelde het Nieuwe Verbond in en maakte het mogelijk door het te bezegelen met Zijn bloed. Door Jezus' bloed bent u binnengetreden in een Nieuw Verbond met God ... gereinigd en bevrijd van alle zonde ... met een nieuw hart in u om Hem te vrezen ... met dezelfde Heilige Geest in u als in Jezus was, Die u de WIL geeft, het VERLANGEN en de MACHT om in gehoorzaamheid aan God te wandelen.

Als wij weten dat God nog steeds van Zijn volk eist dat het in 100 procent gehoorzaamheid aan Hem wandelt ... als wij weten dat God onze daden van ongehoorzaamheid haat en ze vergelijkt met geestelijke hoererij en overspel ... als wij weten dat de ongehoorzamen het Koninkrijk der hemelen niet zullen beerven en dat Gods toorn over hen uitgegoten zal worden ... als wij weten dat God het mogelijk heeft gemaakt dat wij door de kracht van de Heilige Geest in 100 procent gehoorzaamheid kunnen leven ... hoeveel meer, zo moeten wij vragen, eist God dan van ons, die onder het Nieuwe Verbond in een nieuwe verbondsrelatie met Hem zijn gekomen?

"Indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt hij zonder mededogen gedood op het getuigenis van twee of drie personen. Hoeveel zwaarder straf, meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden, het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de Geest der genade gesmaad heeft?" (Hebreeen 10:28-29)

Telkens wanneer wij God bewust ongehoorzaam zijn, zijn wij schuldig aan het vertreden van het bloed van Jezus, omdat het door Zijn bloed is dat wij geheiligd zijn, heilig gemaakt zijn en de macht hebben gekregen om ons leven in gehoorzaamheid aan Hem te leven.

Teksten voor verdere studie:

Hosea 7:10;

Efeziers 5:6.

Rebellie

"Als gij gewillig zijt en luistert, zult gij het goede des lands eten; maar als gij weigert en weerspannig zijt, zult gij door het zwaard worden verteerd, want de mond des HEREN heeft het gesproken." Jesaja 1:19-20

U HEEFT MACHT GEKREGEN OM TE GEHOORZAMEN.

Door de macht van de Heilige Geest Die in u woont, bent u bevrijd van de macht van de zonde. U heeft de MACHT ontvangen OM TE GEHOORZAMEN. De zonde heeft geen macht meer over u. De satan kan u niet dwingen tegen God te rebelleren. Hij kan u niet dwingen tot ongehoorzaamheid aan God en Zijn Woord of u dwingen aan de zonde toe te geven. Hij heeft totaal geen macht over u, behalve de macht die u hem zelf toestaat.

De mens kan onmogelijk in eigen kracht voor 100 procent gehoorzaam aan God en Zijn Woord zijn. Onder het Oude Verbond werd van de mens geeist te wandelen in gehoorzaamheid aan de Wet Die God op de berg Sinaï gegeven had. Maar hij kon dat niet, en zodoende leefde hij onder de vervloekingen die waren uitgesproken over de ongehoorzamen.

Maar onder het Nieuwe Verbond heeft God het wel mogelijk gemaakt. Het Nieuwe Verbond is niet gebaseerd op uw eigen vermogen om uw leven in 100 procent gehoorzaamheid aan God te leven. God heeft Zijn Geest in u geplaatst, en Die geeft u de MACHT OM Hem TE GEHOORZAMEN, zoals bedoeld in het bijgaande Bijbelgedeelte.

Omdat Hij wist, dat het de mens onmogelijk was in gehoorzaamheid aan Hem te leven, zond God Jezus opdat Hij Zich als het enige volmaakte Offer zou aanbieden om de mens van de zonde te reinigen, de macht der zonde te breken en de mens terug te brengen tot gemeenschap met Hem. Het is door het bloed van Jezus dat wij in een verbondsrelatie met God gekomen zijn. Door Zijn bloed zijn al onze zonden vergeven en hebben wij macht over de zonde (Romeinen 8:3-4).

"Want wie de gehele wet houdt, maar op een punt struikelt, is schuldig geworden aan alle (geboden). Want Hij, die gezegd heeft: Gij zult niet echtbreken, heeft ook gezegd: Gij zult niet doodslaan. Indien gij nu geen echtbreuk pleegt, maar wel doodslag, zijt gij toch een overtreder van de wet geworden. Spreekt zo en handelt zo als (mensen), die door de wet der vrijheid zullen geoordeeld worden." Jakobus 2:10-12

SATAN WIL DAT U DENKT, DAT U ZICH NIET MEER AAN DE WET HOEFT TE HOUDEN.

Rebellie is een van de sterkste strategieen die satan tegenwoordig gebruikt om christenen te verslaan en hen af te houden van het bezit van hun geestelijke erfenis.

Onze gehele relatie met God is gebaseerd op gehoorzaamheid. Als er geen gehoorzaamheid is, kan er geen relatie met God bestaan. Onze God, Die door en door heilig, rein en onbesmet is, kan niet in een verbondsrelatie een worden met iemand die ongehoorzaam is en rebelleert. Ongehoorzaamheid en rebellie verbreken de gemeenschap en scheiden ons van God.

Satans strategie is christenen te misleiden en ze tot REBELLIE te brengen tegen God en Zijn Woord. Rebellie is vijandschap tegen en zich niet onderwerpen aan de aangestelde autoriteit. Als iemand rebelleert tegen God of Zijn Woord, stelt hij zijn wil boven de wil van God. Bij rebellie tegen God zijn in principe twee verschillende gebieden van ongehoorzaamheid betrokken:

1. Als een christen iets doet, wat in strijd is met het Woord van God, of iets wat ingaat tegen een duidelijke richtlijn die God rechtstreeks tot die persoon gesproken heeft,

2. Als een christen niet naar Gods Woord handelt, of bewust weigert dat te doen.

God heeft ons naast de Tien Geboden in Zijn hele Woord nog meer duidelijke geboden gegeven. Telkens wanneer wij niet handelen naar een van deze geboden, hoe klein ook, die Hij ons in Zijn Woord geleerd heeft of weigeren dat te doen, of niet handelen naar hetgeen Hij in een duidelijke richtlijn rechtstreeks tot ons spreekt, REBELLEREN wij tegen God ... en is dat zonde.

De Wet die God in Zijn Woord heeft uiteengezet is de uitdrukking van Zijn wil. Als wij zelfs maar een gebod niet gehoorzamen, zijn wij schuldig aan het breken van de hele wet, zoals in het Bijbelgedeelte hierboven duidelijk gezegd wordt. Elke daad van ongehoorzaamheid, hoe klein of onbeduidend die in onze ogen ook lijkt, is in Gods ogen een even grove zonde als bijvoorbeeld afgoderij of grote boosheid.

Ongehoorzaamheid is met niets te vervangen. Geen enkele van de offers die wij brengen ... of dat nu is van onszelf, onze tijd, onze talenten, ons geld ... worden door God geaccepteerd als vervanging voor de volle loutere gehoorzaamheid aan de duidelijke bevelen die God voor ons in Zijn Woord heeft geopenbaard (Jeremia 7:21-24). Toen Saul ongehoorzaam was en daarna God aanbad door een offer aan Hem te brengen, verwierp God zijn offer zoals Hij Israëls slachtoffers vanwege hun ongehoorzaamheid verworpen had (1 Samuel 15:22-23).

Satans strategie is u te misleiden tot de gedachte dat u zich, aangezien u niet meer onder de Wet leeft maar onder de genade, niet meer hoeft te houden aan de Wet. De waarheid is dat Jezus niet gekomen is om de wet de ontbinden maar om hem te vervullen (Matteus 5:17-18). En Hij vervulde haar door in 100 procent gehoorzaamheid aan alle geboden van de Wet te leven. Onder het Nieuwe Verbond zijn wij niet alleen verplicht de Wet (de Tien Geboden) te gehoorzamen, er wordt van ons geeist dat wij ALLE bevelen die God in Zijn Woord heeft uiteengezet gehoorzamen.

Toen de Farizeeen en Sadduceeen Jezus vroegen wat het grootste gebod in de Wet was, zei Hij:"GIJ ZULT DE HERE, UW GOD, LIEFHEBBEN MET GEHEEL UW HART EN MET GEHEEL UW ZIEL EN MET GEHEEL UW VERSTAND. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: GIJ ZULT UW NAASTE LIEFHEBBEN ALS UZELF. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten." (Matteus 22:37-40)

De hele Wet is gebaseerd op deze twee geboden. Als wij God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en heel ons verstand, zullen wij erop uit zijn Hem te gehoorzamen en in gehoorzaamheid aan Zijn Woord te wandelen (Johannes 14:23). Als wij onze naasten liefhebben als onszelf, zullen wij niet liegen, stelen, moorden of overspel plegen.

Ons hart verharden

"Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt:

Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet, zoals bij de verbittering.

ten dage van de verzoeking in de woestijn, waar uw vaders Mij verzochten door Mij op de proef te stellen, hoewel zij mijn werken zagen, veertig jaren lang; daarom heb Ik een afkeer gekregen van dit geslacht en Ik heb gezegd: Altijd dwalen zij met hun hart,

en zij hebben mijn wegen niet gekend,

zodat Ik gezworen heb in mijn toorn: Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan! Hebreeen 3:7-11

WIJ MOETEN ONS HART ONDERZOEKEN.

Nog een strategie, die satan gebruikt, is christenen zover te brengen, dat zij hun hart tegen God verharden en hen tenslotte zover te brengen, dat zij helemaal van Hem vervreemd raken. Paulus' waarschuwing aan de Hebreeen in deze verzen toont deze slinkse strategie die satan zal proberen te gebruiken om u stap voor stap een diepe, donkere put van geestelijke duisternis in te leiden, zodat u:

* vervreemd bent van God

* niet in staat, en ook niet bereid, Zijn stem te horen,

* ongevoelig en

* ongehoorzaam bent,

* geen berouw hebt.

Een van de grootste gevaren aan deze strategie is dat zo veel christenen denken dat dit hun nooit zou kunnen overkomen. Paulus' waarschuwing in deze verzen wordt niet gegeven aan de ongelovige maar aan de Gemeente. En dit is een waarschuwing die God aan Zijn volk van vandaag richt, als mensen hun hart hebben verhard voor de waarheid ... voor het horen en geloven van God Woord ... want door hun ongeloof kunnen zij de vervulling van Gods verbondsbeloften in hun leven niet zien. Wie zijn hart heeft verhard, kan niet meer voelen en heeft alle gevoeligheid voor de Geest verloren. Er is geen wroeging of berouw meer over de zonde. De eerste betekenis van het woord voor 'verharden' of 'verharding' is 'porosis', wat duidt op een toestand van 'verstening'. In de medische wereld wordt het woord gebruikt voor een ongevoeligheid die ontstaat op de plaats waar een bot is gebroken en opnieuw gezet is. Deze plaats wordt harder dan het bot zelf is.

Deze gevaarlijke toestand van een verhard hart ontstaat niet van de ene dag op de andere. Het gaat geleidelijk aan, en wordt pas bereikt na een hele serie van stappen te hebben gezet. In het Bijbelgedeelte hierboven gebruikt Paulus de verharding van Israëls hart tegen God in de woestijn als voorbeeld om de Hebreeen te waarschuwen voor de gevaren ervan (Deuteronomium 1:19-46). Israel weigerde Gods stem te horen. In plaats daarvan mopperden en klaagden zij tegen God. En zij waren vol ongeloof; zij geloofden niet dat God zou doen wat Hij beloofd had. Israel rebelleerde tegen God, en weigerde Gods opdracht te gehoorzamen het land binnen te trekken en het in bezit te nemen; in plaats daarvan kozen zij ervoor hun eigen wil te volgen. Als gevolg van hun ongehoorzaamheid en zonde tegen God, mocht Israel niet het Beloofde Land binnen. Zij namen hun erfenis niet in bezit en zij oogstten het loon van hun zonde. Stap voor stap werden de Israelieten door de VERHARDING VAN HUN HART naar de vernietiging geleid.

Paulus trok een vergelijking. Onder Mozes hadden de Israelieten verbondsbeloften gekregen en een erfenis die voor hun was, als zij maar trouw en gehoorzaam aan God zouden zijn. En zoals de Israelieten hun erfenis verspeelden, zo waarschuwde Paulus de Hebreeen dat de mogelijkheid bestond dat zij hun positie en erfenis konden verliezen door ongeloof en het verharden van hun hart. Hij zei:"Want wij hebben deel gekregen aan Christus, MITS wij het begin van onze verzekerdheid TOT HET EINDE onverwrikt vasthouden." (Hebreeen 3:14)

Om deze reden zei Paulus:"ZIET TOE, broeders, dat bij niemand uwer een boos, ONGELOVIG hart zij, door af te vallen van de levende God ... opdat niemand van u zich VERHARDE door de misleiding der zonde." Hij riep hen op hun hart te ONDERZOEKEN om te zien of er op enige wijze ongeloof was. Door de zonde van ongeloof komt het, dat ons hart verhard wordt tegen God.

Als wij de strategieen bezien, die satan tegen u gebruikt om u dit gevaarlijke pad op te leiden, bedenk dan, dat God u een plaats van autoriteit en macht heeft gegeven over HEEL de legermacht van de vijand. Satan bezit niet de macht u tot zonde te dwingen. Hij heeft geen macht over uw wil. Christus heeft hem verslagen ... en zijn macht over u gebroken. Door de macht van de Heilige Geest in u, bent u in staat WEERSTAND TE BIEDEN ... VAST TE STAAN en elke aanval van satan AF TE SLAAN.

"Daarna verscheen Hij aan de elven zelf, terwijl zij aanlagen, en Hij verweet hun hun ongeloof en hardheid van hart, omdat zij hen niet geloofden, die Hem aanschouwd hadden, nadat Hij opgewekt was." Marcus 16:14

SATAN ZAL PROBEREN U ZOVER TE BRENGEN, DAT U NIET MEER GEWILLIG BENT GODS STEM TE HOREN.

De discipelen die met Jezus wandelden, spraken en Hem van dichtbij meemaakten, toen Hij op aarde was, stonden toe dat hun hart verhard werd door ongeloof. Jezus had hun duidelijk gezegd dat Hij zou sterven en op de derde dag verrijzen. Maar zij geloofden het niet. Zelfs nadat Maria en de andere vrouwen bij het lege graf wegrenden om aan de discipelen te gaan vertellen dat Hij was opgestaan, geloofden zij het niet (Lucas 24:11).

Later verscheen Jezus aan de elven en verweet Hij hen hun ONGELOOF en HARDHEID VAN HART, zoals wij in het bijgaande Bijbelgedeelte kunnen zien.

Wij moeten OPLETTEN ... ons bewust zijn van satans strategieen en ervoor op onze hoede zijn ... en satans pogingen om ons denken te bombarderen met ongeloof WEERSTAAN. Satans eerste strategie om vaste voet te krijgen in uw leven, waardoor uw hart verhard wordt, is U ONWILLIG MAKEN GODS STEM NOG TE HOREN. Hij zal trachten u zover te brengen in uw relatie met Christus, dat u niet meer in staat bent het juiste onderscheid te hebben of Hij nu tot u spreekt door het Woord, of door de omstandigheden die Hij in uw leven toelaat.

Jezus heeft gezegd:"De schapen die van Mij zijn, horen en luisteren naar mijn stem, en Ik ken ze en zij volgen Mij." (Johannes 10:27; Uitgebreide Vertaling) Wij kunnen Zijn stem pas horen en kennen als wij een voortdurende, ononderbroken relatie met Hem hebben. Het kennen van Zijn stem ontstaat door tijden van gebed en overpeinzing van Zijn Woord.

Het is satans strategie te verhinderen dat u konsekwent tijd met God alleen doorbrengt. Het is zijn strategie u te hinderen, als u wilt reageren wanneer God tot u spreekt. Hij zal trachten ervoor te zorgen, dat u uitstelt wat God u gevraagd heeft te doen. Dit is een van zijn belangrijkste strategieen om te verhinderen dat u Gods stem hoort en erop reageert.

Geef satan geen millimeter. Op het moment dat God tot u spreekt door Zijn Geest of door Zijn Woord, handel er dan naar. Reageer onmiddellijk. Bewust uitstel bij het reageren op Gods stem, betekent eigenlijk, dat u verwerpt wat u heeft gehoord. Ook geeft het satan de kans u weer een stap verder te leiden op de weg die leidt tot het verharden van uw hart.

Teksten voor verdere studie:

Matteus 15:19;

Efeziers 4:18.

Hij gebruikt omstandigheden om u te verslaan.

"Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia overkomen is: bovenmate en boven vermogen hebben wij een zware last te dragen gehad, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten; ja, voor eigen besef achtten wij ons als ter dood verwezen, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. En Hij heeft ons uit zulk een groot doodsgevaar verlost en zal ons verlossen: op Hem hebben wij onze hoop gevestigd, (dat) Hij ons ook verder verlossen zal." 2 Korintiers 1:8-10

GOD HEEFT OVERWINNING IN ELKE SITUATIE BELOOFD.

Vergis u niet. Satan is er op uit u te vernietigen. Hij zal vernieling in de omstandigheden van uw leven brengen ... ziekten en kwelling in uw lichaam veroorzaken, uw kinderen en geliefden aanvallen, onenigheid in uw huwelijk zaaien, uw financiën binden, problemen op het werk veroorzaken.

Hij zal uw denken met een ijzeren greep vastnemen door angst, bezorgdheid en twijfel, en hij zal trachten uw denken in een voortdurende beroering te houden. Met gebruikmaking van uw omstandigheden zal satan proberen u lichamelijk, mentaal en geestelijk af te matten tot u zo moe wordt, zo ontmoedigd en gedeprimeerd, dat u het helemaal opgeeft, de nederlaag toegeeft, en u te moe bent om zijn aanvallen te bestrijden of te weerstaan. U draait dan in cirkels rond zonder eruit te komen, u bent verlamd en niet in staat uw geloof te ontbinden en in de overwinning te wandelen die God u geschonken heeft.

Ook al is het satans strategie uw omstandigheden te gebruiken om u te verslaan ... toch is er GEEN wapen, GEEN strategie die satan kan ontwikkelen en tegen u kan gebruiken die tevens sterk genoeg is om u de nederlaag toe te brengen ... NIET EEN!

God heeft ervoor gezorgd en het zo gepland, dat wij een totale en blijvende overwinning kunnen hebben tijdens onze grootste beproevingen ... ook al staan wij oog in oog met de dood. Hij heeft nooit beloofd dat wij geen pijn zouden hebben of ziek zouden zijn, geen vervolging of ontberingen of ongemakken zouden hoeven dragen. Integendeel, wij weten dat "allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, vervolgd zullen worden." (1 Timoteus 3:12) Jezus heeft gezegd:"In de wereld lijdt gij verdrukking ..." (Johannes 16:33). Dus wij weten dat ons geloof beproefd en getoetst zal worden. Maar Hij heeft ons overwinning beloofd IN elke situatie die wij tegenkomen.

De apostel Paulus zag zich geplaatst voor omstandigheden die zijn krachten te boven gingen, zozeer dat hij aan zijn leven wanhoopte. Wij zien in het Bijbelgedeelte hierboven dat hij niet begon te klagen en te mopperen en te kermen over de moeilijkheden. Hij vroeg niet waarom God deze dingen toegelaten had. Hij wist dat God zijn omstandigheden in handen had. Hij wist dat God in overwinning en verlossing voorzien had. Wij kunnen dit duidelijk in een Engelse Bijbelvertaling zien:"Wij willen u niet onkundig laten, broeders, over de ontberingen die wij in de provincie Asia te lijden hebben gehad. Wij stonden onder grote druk, meer dan wij in eigen kracht konden dragen, zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten. Maar dit is geschied opdat wij niet op onszelf zouden vertrouwen maar op God, die de doden opwekt. Hij heeft ons verlost uit een dodelijk gevaar, en hij zal ons verlossen. Op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons zal blijven verlossen." (2 Korintiers 1:8-10)

Paulus was niet ondersteboven of geschokt van de ontberingen en het lijden dat hij te verduren kreeg. Hij wist dat God hem IN HET VERLEDEN overwinning geschonken had. Hij wist dat God hem IN HET HEDEN overwinning geschonken had. En zijn woorden gericht aan de gelovigen te Korinte, bewezen dat Paulus wist dat, wat er ook op hem afkwam, God hem overwinning VOOR DE TOEKOMST had geschonken.

En juist deze wetenschap dat God voorzien had in overwinning voor verleden, heden en toekomst, dat Paulus de dood onbevreesd onder ogen kon zien ... in een totale overwinning. Toen hij zich voorbereidde op de dood zei hij:"Want wat mij aangaat, reeds word ik als plengoffer geofferd en het tijdstip van mijn verscheiden staat voor de deur." (2 Timoteus 4:6) Hij was niet bevreesd voor welke omstandigheid ook, in de wetenschap dat geen enkele situatie die satan in zijn leven kon binnenbrengen hem kon verslaan ... zelfs de dood niet:"Ik ben uit de muil van de leeuw verlost. De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in Zijn hemels koninkrijk brengen ..." (2 Timoteus 4:17-18).

"Op zekere dag kwamen de zonen Gods om zich voor de HERE te stellen, en onder hen kwam ook de satan om zich voor de HERE te stellen. En de HERE zeide tot de satan: Vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van de zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zo vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En nog volhardt hij in zijn vroomheid, hoewel gij Mij tegen hem hebt opgezet om hem, zonder oorzaak, in het verderf te storten. Maar de satan antwoordde de HERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven. Toen ging de satan van des HEREN aangezicht heen, en sloeg Job met boze zweren van zijn voetzool af tot zijn hoofdschedel toe." Job 2:1-7

satan valt onze omstandigheden aan

Spanningen en Stress

Depressiviteit Angst

vicieuze cirkel van nederlaag

Ontmoediging Bezorgdheid

Vermoeidheid

Twijfel

VEEL CHRISTENEN ZITTEN GEVANGEN IN EEN VICIEUZE CIRKEL VAN NEDERLAAG.

Veel christenen leven in de nederlaag omdat zij satan niet herkend hebben als de Verdelger, die hun omstandigheden als een wapen tegen hen gebruikt om hen te verslaan. Zij hebben geluisterd naar predikers en leraren die hebben geleerd, dat christenen niet door beproevingen en verzoekingen en vervolging heen hoeven te gaan. En als dat wel zo is, zo zeggen die predikers en leraren, komt dat, omdat er zonde in hun leven is, of omdat zij buiten de wil van God staan, of omdat zij niet genoeg geloof hebben, of omdat God hun straft.

En omdat zij de WAARHEID niet kennen, als satan hun omstandigheden aanvalt, raken zij verstrikt in een CIRKEL VAN NEDERLAAG. Die cirkel bestaat uit vijf fases:

1. Satans strategie is ons eerst aan te vallen op een van de kwetsbaarste plekken ... de dagelijkse omstandigheden van ons leven. Zijn einddoel is de vernietiging van het enige in ons dat eeuwig is ... onze ziel. Satan kan absoluut niets doen om onze naam uit het Boek des Levens uit te wissen. Hij heeft niet de macht onze ziel in de hel te vernietigen. God heeft ons macht over ons eigen lot gegeven door ons een vrije wil te geven. Wij kunnen het leven kiezen maar ook de dood ... de hemel of de hel. Het doel dat satan voor ogen staat, wanneer hij ons door onze omstandigheden aanvalt, is onze relatie met God te vernietigen en ons van Hem te vervreemden. Zijn doel is ons ertoe te brengen te twijfelen aan Gods liefde ... te proberen ons zover te brengen dat wij ons geloof in God en ons vertrouwen op Zijn beloftes verliezen. Hij wil onze wil onder controle krijgen, zodat wij onze wil gebruiken om God de rug toe te keren en tegen Hem te zondigen. Maar wij kunnen voor de overwinning kiezen ... wij kunnen het leven kiezen ... wij kunnen voor de hemel kiezen!

2. Satan valt ons aan door onze omstandigheden om STRESS en SPANNINGEN te veroorzaken, waardoor ons hele wezen wordt aangetast, zowel ons hart als ons denken als ons lichaam. Het is niet te verwonderen dat stress volksvijand nummer een is. Stress verzwakt ons immuunsysteem en verhoogt onze gevoeligheid voor bijna iedere ziekte. Wij moeten onthouden dat geen van de omstandigheden, beproevingen en verdrukkingen die wij tegenkomen verantwoordelijk zijn voor het veroorzaken van stress; maar HOE WIJ REAGEREN op die omstandigheden, beproevingen en verdrukkingen, DAT activeert stress in ons leven. Als wij angstig, bezorgd of vol twijfel zijn over de vraag of God ons uit onze omstandigheden zal verlossen, zal de stress ons overwinnen. Als wij echter deze dingen het hoofd bieden in de wetenschap dat God ons uit elke omstandigheid zal verlossen, zal ons hart en ons denken vervuld worden met vrede die alle verstand te boven gaat; dan is er geen ruimte meer voor stress.

3. Als satan ons eenmaal door omstandigheden vol stress heeft aangevallen, zal hij ons denken beginnen te bestoken met ANGST, ZORGEN en TWIJFEL. Satan zal ons denken zo vullen met deze negatieve gedachten, dat wij zo gebonden raken, dat wij ons geloof niet meer kunnen ontbinden en gebruiken. Als vrees greep krijgt op ons denken, beginnen wij ons zorgen te maken over onze omstandigheden. Ons denken is dag en nacht in voortdurende beroering. Satan heeft ons dan in zijn dodelijke greep ... een cirkel van nederlaag ... die ons verlamd en verhindert, dat wij van God ontvangen wat wij nodig hebben. Satans strategie houdt in dat hij ons denken zo vervuld met angst, zorgen en twijfels dat het Woord van God vruchteloos wordt in ons leven omdat het niet met geloof gepaard gaat. En satan weet dat wij het Woord dan kunnen 'belijden' tot wij 'een ons wegen', maar het zal vruchteloos blijven tot wij het met een onwankelbaar geloof uitspreken, in het geloof dat alles wat wij uitspreken zal geschieden.

4. Op dit punt in de cirkel van nederlaag, bestaat satans strategie erin ons lichamelijk, mentaal en geestelijk af te matten, tot wij moe worden en HET NIET MEER ZIEN ZITTEN. Hij wil, dat wij onze omstandigheden zo moe worden dat wij willen opgeven. Christenen leven een leven in de nederlaag, niet omdat hun omstandigheden zo moeilijk zijn, maar omdat zij het zat worden en 'het' niet meer zien zitten. In het Bijbelgedeelte hierboven waarschuwde Paulus de gelovigen die door dit probleem afgemat en ontmoedigd begonnen te worden. Hij wist, dat op het moment dat wij in onze oorlog tegen satan wanhopig worden en zijn aanvallen niet meer weerstaan, wij ons in zijn handen uitleveren. Wij zijn pas verslagen als wij niet (meer) vechten. Paulus had meer dan aanleiding genoeg wanhopig en het zat te worden. Hij maakte pijn, honger, dorst, en uitputting door en verloor alles wat hij bezat. Hij zag zich geplaatst voor omstandigheden die het menselijke in draagkracht verre te boven gingen. En toch gaf hij het niet op. Hij bleef strijdbaar. Hij hield er niet mee op satan te weerstaan en tegen hem te strijden (Handelingen 20:24).

5. Als wij moe worden en het niet meer zien zitten, verzoenen wij ons met deze cirkel van nederlaag, gaan wij erin leven en verliezen wij de moed en raken wij ontmoedigd. Ontmoediging leidt tot depressiviteit, met als resultaat meer stress en raken wij echt in deze cirkel verstrikt. Paulus stond niet toe dat zelfs maar een van de verschrikkelijke omstandigheden die satan tegen hem gebruikte hem ontmoedigde of depressief maakte. Paulus kon zelf kiezen. Hij kon op zijn omstandigheden zien en die geloven ... of hij kon God geloven. Hij bezat een eenvoudige trouw aan God. Hij wist, dat God precies zou doen, wat Hij beloofd had. Hij wist, dat God hem te midden van zijn omstandigheden zou verlossen ... en ondanks zijn omstandigheden.

Een van de grootste waarheden die God mij geleerd heeft en die mij in staat heeft gesteld satans aanvallen met succes het hoofd te bieden, en de overwinning te behouden, is dat ik weiger te zien op mijn omstandigheden. Toen eens de strijd waarin ik zat onmogelijk leek, sprak God een paar woorden tegen mij, die mijn leven hebben veranderd en dat van duizenden anderen. God zei:

"Kijk niet naar hoe groot je nood is, kijk naar hoe groot je God is! Door je omstandigheden kun je Mijn vermogens niet zien. Als je blijft zien op de omstandigheden, zal de duivel ze gebruiken om je te verslaan en het Woord van God te beschuldigen ... het geschreven en het Levende Woord. Je overwinning is zeker als je blijft zien op hoe groot je God is en Zijn kunnen. Hij heeft beloofd je stap voor stap voor stap te leiden ... niet alles ineens ... maar stap voor stap ... en elke stap zal een wonder zijn!"

Satan weet dat, als u blijft zien op uw omstandigheden, u gevangen zult worden in deze cirkel van nederlaag. Als u op God ziet en Zijn beloften gelooft, zult u volhouden en uw omstandigheden overwinnen.

"En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had. Toen kwamen al zijn broeders en zusters en al zijn vroegere bekenden tot hem en aten met hem in zijn huis. Zij beklaagden en troostten hem over al het onheil dat de HERE over hem gebracht had, en schonken hem ieder een geldstuk en een gouden ring. En de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere; hij verkreeg veertienduizend stuks kleinvee en zesduizend kamelen, duizend span runderen en duizend ezelinnen.

Job 42:10-12

SATAN ZAL TRACHTEN ELKE OMSTANDIGHEID DIE ER MAAR IS, TEGEN U TE GEBRUIKEN OM U TE VERSLAAN, MAAR HET LUKT HEM NIET!

In Job zien wij een typisch voorbeeld van hoe het Woord van God in iemands leven aangevallen kan worden. Satan gaat in het leven van elke gelovige tegen het Woord van God in ... en valt aan door de omstandigheden van ons leven. Wij moeten inzien dat God ons, zoals Hij dat deed in het geval van Job, erdoor zal slepen. Met Zijn geloof bezitten wij de wetenschap, dat wat er ook op ons afkomt, God ons erdoor zal halen. Zoals in het geval van Job vergt het slechts tijd en vertrouwen op de God van onze verlossing en redding!

De Bijbel vertelt ons dat Job een oprecht man was, onberispelijk in al zijn wegen. De satan daagde God uit met de woorden:"Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit - of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen!" (Job 1:11) De satan betoogde dat God Job zo gezegend had dat het logisch was dat hij 'onberispelijk' was, maar als God de bescherming eens wegnam zodat de vijand hem kon aanvallen, dan zou Job tegen God rebelleren en Hem 'vaarwel zeggen'.

God nam de uitdaging aan. Met Gods toestemming mocht satan Job aanvallen zoals deze de mensen altijd aanvalt ... door de omstandigheden van zijn leven. Kort na elkaar verloor Job zijn aardse bezittingen, zijn kinderen, zijn gezondheid en de goede verstandhouding met zijn vrouw. Bovendien moest hij zich verdedigen tegenover zijn vrienden, die hem beschuldigden dat er zonde in zijn leven was.

Job verloor alles wat hij had ... BEHALVE ZIJN GELOOF IN GOD!

"In dit alles zondigde Job niet en schreef Gode niets ongerijmds toe." (Job 1:22)

Maar daarmee is het verhaal niet ten einde.

Satan liet het er niet bij zitten. Hij viel Job aan door zijn drie vrienden ... Elifaz, Bildad en Sofar. In plaats dat zij hem troostten, brachtten zij de een na de ander de beschuldiging tegen hem in, dat God hem strafte voor boosheid en zonde in zijn leven. Job betuigde zijn onschuld, maar zij wilden niet luisteren.

Ontdaan van al zijn bezittingen, met hevige lichamelijke pijn, verlaten door zijn gezin en vrienden, kwam Job terecht in een CIRKEL VAN NEDERLAAG. Hij raakte vermoeid en zag het niet meer zitten. Hij verloor alle hoop. Hij was niet in staat de Tegenwoordigheid van God te ervaren en dacht dat God hem verlaten had.

Job vervloekte de dag dat hij geboren was (Job 3:3) ... hij werd vervuld met ongeloof (Job 9:16-17) ... hij beschuldigde God ten onrechte ervan dat Hij hem onderdrukte en de raad der goddelozen zegende (Job 10:1-3) ... hij veroordeelde God om Zijn handelingen om zichzelf te rechtvaardigen (Job 40:8).

Job begon te zien op zijn omstandigheden en werd zo ontmoedigd en depressief, dat hij begeerde te sterven. Hij bleef in zijn cirkel van nederlaag, totdat God hem aansprak over zijn beschuldigingen. Toen had Job berouw. God kon voor hem optreden. Berouw en belijdenis vormden de sleutel om Gods zegeningen weer in zijn leven terug te brengen.

Toen genas God Job en vergoedde Hij Job met het dubbele van hetgeen satan van hem geroofd had. God keerde alle omstandigheden, die satan tegen hem gebruikt had om hem te verslaan, om tot zegeningen:"En de HERE bracht een keer in het lot van Job, toen hij voor zijn vrienden gebeden had, en de HERE gaf Job het dubbele van al wat hij bezeten had." (Job 42:10)

Jobs gezin keerde terug en troostte hem "en de HERE zegende het verdere leven van Job meer dan het vroegere." (Job 42:12) Satan gebruikte elke omstandigheid die hij maar kon gebruiken om Job aan te vallen en te vernietigen, maar het lukte hem niet. God had de voorzien in de overwinning omwille van Jobs gehoorzaamheid.

"Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE." Psalm 34:20

UW OMSTANDIGHEDEN ZIJN GODS KANSEN.

De Bijbel laat er geen twijfel over bestaan: wij zullen in dit leven belaagd worden door rampen in de vorm van onze omstandigheden. Maar betekent dat, omdat u met rampen bezocht wordt ... omdat u door beproevingen heengaat ... omdat u een zware last draagt ... dat God u aanneemt of afwijst?

In het geheel niet!

En het Bijbelgedeelte hierboven verzekert ons dat er, ondanks de smarten, 100 procent en totale verlossing uit elk van die beproevingen is!

In de Naam van Jezus dring ik, als Gods dienstknecht, er bij u op aan niet toe te staan dat de duivel de omstandigheden van uw leven gebruikt om twijfel te zaaien, wat nederlaag tot gevolg zou hebben.

God wil uw omstandigheden ook gebruiken. Heel vaak denken wij alleen maar aan wat de duivel wil doen. Maak u geen zorgen meer over hem, en concentreer u op wat God probeert te doen.

God kan uw omstandigheden gebruiken ... Hij kan uw problemen gebruiken ... omdat ONZE OMSTANDIGHEDEN GODS KANSEN ZIJN. God zal onze omstandigheden gebruiken om Zich de Sterke te betonen.

Als u door het dal van schaduwen des doods gaat, zal God die omstandigheid gebruiken om Zijn trouw te bewijzen. Hij zal het gebruiken om te bewijzen dat Hij u "geenszins zal begeven, noch verlaten" (Hebreeen 13:5). Als u door beproevingen en strijd heengaat, zal Hij die omstandigheid gebruiken om u te laten weten dat een er duizend op de vlucht zal jagen, dat ze bij de duizend om u heen zullen vallen, maar dat het tot u niet zal genaken (Psalm 91:7).

Uw omstandigheden zijn voor u een gelegenheid om tot God te naderen, en voor God om Zich door die omstandigheden heen op een machtigere wijze dan ooit tevoren aan u te openbaren. Rust dus in zijn verzekeringen, dat Hij u zal verlossen, opdat God uw omstandigheden kan gebruiken als kansen om Zijn heerlijkheid aan u bekend te maken!

"Van de Joden heb ik vijfmaal de veertig-min-een-slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eens ben ik gestenigd, driemaal heb ik schipbreuk geleden, een etmaal heb ik doorgebracht in volle zee; telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders; in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid." 2 Korintiers 11:24-27

TREEDT UW OMSTANDIGHEDEN TEGEMOET IN DE WETENSCHAP, DAT HET GODS UITEINDELIJKE DOEL IS U GOED TE DOEN.

Satan, onze grootste tegenstander, slaapt nooit. Hij is voortdurend, als een hongerige leeuw op sluiptocht naar een prooi, op aarde bezig om te zoeken naar een kans om ons tegen te staan en ons in de vernieling te helpen.

De eerste sleutel die u in staat stelt elke omstandigheid, die satan op u afstuurt, het hoofd te bieden, is dat Gods uiteindelijke doel is u goed te doen. Pijn, ziekte, lijden en de dood zijn niet van God. God is alleen maar goed.

Wij zijn Gods eigendom. Hij heeft ons gekocht met het bloed van Zijn enige Zoon, Jezus Christus. Wij zijn overgezet uit satans koninkrijk der duisternis in het heerlijke Koninkrijk van God. Hij heeft ons gereinigd, Zijn Geest in ons geplaatst en ons Zijn heerlijkheid geschonken ... alles wat Hij heeft en is.

God is een machtig verbondsrelatie met ons aangegaan, waarbij Hij bepaald heeft, dat al onze noden gelenigd zullen worden, en dit heeft Hij tot in alle eeuwigheid verzegeld met het bloed van Jezus. Hij heeft beloofd:"Ja, Ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat Ik Mij niet van achter hen afwenden zal en dat Ik hun wel zal doen, ... Ik zal Mij over hen verblijden en hun weldoen ... zo breng Ik over hen al het heil, dat Ik over hen verkondig." (Jeremia 32:40-42) "Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer." (Jakobus 1:17)

God heeft u genezing geschonken, geestelijke rijkdommen in Christus Jezus, en Hij heeft beloofd voorspoed te schenken over al het werk van uw handen. Zijn zegeningen rusten op alles wat u heeft ... uw huis, uw grond, uw kinderen. Maar wij mogen niet vergeten dat er tijden zullen zijn dat wij lijden te verduren zullen hebben. Er zullen tijden zijn wanneer ons geloof beproefd zal worden. Misschien komen er tijden wanneer satan onze financiën zal aanvallen en wij zullen misschien verlies lijden, maar wij zullen niet verslagen worden als wij weten hoe wij onze omstandigheden tegemoet moeten treden ... hoe wij de cirkel van nederlaag moeten doorbreken en in een cirkel van overwinning terecht kunnen komen.

God zal een volk hebben dat bereid is Hem te dienen ongeacht de omstandigheden die zij doormaken.

Paulus verloor alles, maar hij maakte zich geen zorgen en raakte niet ontmoedigd. Hij was niet bezig met het vergaren van materiële rijkdommen. Hij zei:"Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis (=mest), opdat ik Christus moge winnen." (Filippenzen 3:8) Paulus was als Job, die ook alles verloor, en toch zei hij:"Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen ..." (Job 13:15).

Ja, God zal een volk hebben dat bereid is zo nodig alles op te offeren, omwille van het evangelie. Hij zal een volk hebben dat meer bezorgd is over de zielen die sterven en naar de hel gaan dan over hun eigen gemak en comfort. Hij zal een volk hebben dat zichzelf zal verloochenen omwille van het Koninkrijk van God.

De tweede sleutel die u in staat zal stellen elke omstandigheid, die satan in uw leven binnenleidt, met een totale overwinning tegemoet te treden, is te weten dat God uw omstandigheden in handen heeft. Elke omstandigheid die uw leven binnenkomt, zal er een zijn, die God heeft toegelaten. Satan kan u niets doen, u niet, uw kinderen niet, uw bezittingen niet, zonder toestemming van God. (Lucas 22:31)

De derde sleutel die u in staat stelt uw omstandigheden met een totale overwinning het hoofd te bieden, is dat God een grens stelt aan de omstandigheden die satan op uw pad brengt. God kent ons. Zijn ogen zijn voortdurend op ons. Hij kent elk van onze gedachten, onze kracht, onze zwakheden en Hij weet ook hoeveel wij aankunnen. Hij zal nooit toelaten dat satan omstandigheden op ons legt die wij niet kunnen dragen (1 Korintiers 10:13).

Wat voor omstandigheden satan ons leven ook binnenbrengt, hoe vernietigend ook, wij kunnen ertegen als wij weten dat God de omstandigheden, die hij gebruiken kan, toch beperkt heeft. God weet precies hoeveel u kunt dragen; Hij heeft vertrouwen in u en heeft voorzien in een uitweg voor u om overwinnaar te zijn.

De vierde sleutel die u in staat stelt om elke omstandigheid, die satan tegen u aanwendt, het hoofd te bieden en een totale overwinning te behalen, is te weten dat, samen met de omstandigheid die Hij satan toestaat te gebruiken, God voor u de totale overwinning erbij voegt.

God heeft een doel, een plan, een ontwerp en Hij is objectief (d.w.z. Hij neemt de persoon niet aan). Hij streeft een doel na als Hij soms de bescherming om ons heen wegneemt en satan toestaat ons een tijdlang in onze omstandigheden aan te vallen. Wat voor doel zou het gehad kunnen hebben in Jozefs leven ... dat hij door zijn broers verraden en aan Egyptische slavenhandelaren verkocht werd, vals beschuldigd werd door Farao's vrouw, en ongeveer 12 jaar in de gevangenis zat?

Jozef wist dat God een doel had. Hij zei tegen zijn broers:"Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht, ten einde te doen, zoals heden het geval is: een groot volk in het leven te behouden." (Genesis 50:20) Jozef wist dat God zijn omstandigheden in handen had. Hij wist dat God een plan en een doel had voor zijn leven, en alle omstandigheden waar hij in zijn leven mee te maken had gehad, waren door God ten goede gekeerd. Ten slotte werd hij verhoogd tot onderkoning van Egypte, ondergeschikt alleen aan de Farao zelf, en het was zijn verdienste dat Egypte een grote hongersnood bespaard bleef.

Wat voor doel kon het in Paulus' leven gehad hebben dat hij geslagen, gestenigd, en in een kerker gegooid werd en schipbreuk moest lijden? Midden in deze vreselijke omstandigheden, zag Paulus in waarom God het toeliet:" ... opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt." (2 Korintiers 1:9)

Alle omstandigheden die God aan satan toestaat in ons leven binnen te brengen ... in onze financiën, in ons lichaam, in ons gezin, op ons werk ... werken mee ten GOEDE (Romeinen 8:28). Zijn doel is ons te vervolmaken ... ons tot volwassenheid en rijpheid te brengen ... ons te sterken en volharding in ons uit te werken, opdat wij in niets tekort schieten! (2 Korintiers 12:9-10; Jakobus 1:2-4)

In feite gebruikt God satan alleen maar. Zonder Gods toestemming kan hij ons niet aanraken, en God legt een beperking op aan hetgeen satan kan doen. Satans doel is ons aan te vallen in onze omstandigheden om ons moe te maken en ons de moed te ontnemen, zodat wij het niet meer zien zitten, wij God zullen beschuldigen en Hem de rug zullen toekeren. Te midden van onze beproevingen en vervolgingen, en terwijl wij satans aanvallen weerstaan, geloof oefenen om Gods verbondsbeloften te geloven en de wapens van onze oorlogvoering gebruiken om autoriteit over satan te oefenen, worden wij voortdurend gesterkt en tot volle rijpheid en volwassenheid gebracht.

"Geliefden, laat de vuurgloed, die tot beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwame. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid." 1 Petrus 4:12-13

DOORBREEK DE CIRKEL VAN NEDERLAAG EN GA DE CIRKEL VAN OVERWINNING BINNEN.

Wat voor omstandigheden satan ook in uw leven binnenbrengt om u te verslaan, God heeft voorzien in de overwinning. U kunt elke beproeving ... elke situatie ... elk probleem zonder vrees aan in de wetenschap:

1. Gods uiteindelijke doel is u GOED te doen.

ì2. God heeft AL uw omstandigheden in handen.

3. God stelt een limiet aan de omstandigheden die satan mag gebruiken.

4. Samen met elke situatie komt de voorziening voor een totale overwinning.

God zal een sterk volk hebben ... een volk met een geloof dat beproefd en uitgetest is, zoals goud in een oven gelouterd is. Hij zal een volk hebben dat vast zal kunnen staan, ongeacht de omstandigheden die satan gebruikt om ze te verslaan ... een volk dat, als Job, temidden van de vurige beproevingen zal kunnen zeggen:"Wil Hij mij doden, ik blijf op Hem hopen." (Job 13:15) Hij brengt een volk op de been dat STERK, MACHTIG en ONOVERWINNELIJK is!

Breek door de cirkel van nederlaag in uw leven heen ... in uw financiën, uw gezin, uw lichaam, op elk gebied van uw leven ... en begin te leven in een CIRKEL VAN OVERWINNING!

Doe dat op de volgende manier:

1. Vervang de stress en spanningen door vrede. Als satan aanvalt in uw omstandigheden, moet u, in plaats van vervuld te worden met stress, uw denken op God en Zijn trouw richten en de vrede van Christus uw hart en denken laten behoeden (Jesaja 26:3).

2. Verheug u. Jakobus zei, dat u het een en al vreugde moet achten wanneer u beproefd en verzocht wordt (Jakobus 1:2). Of u er zich nu naar voelt of niet om God te prijzen, of u er nu zin in heeft of niet, offer God lof ... niet voor de omstandigheden die satan op uw weg gebracht heeft, maar offer God lof omdat u weet dat Hij met u is en uw omstandigheden ten goede gebruikt.

3. Richt uw oog niet langer op de omstandigheden maar op Jezus en Zijn Woord.

4. Weersta satan. God heeft voorzien in overwinning middenin elke situatie, maar die komt toch niet automatisch. God zou ons niet Zijn wapenrusting gegeven hebben om ons te beschermen, en Hij zou ons ook niet de machtige oorlogswapens gegeven hebben om autoriteit over satan te oefenen, als Hij niet van plan was geweest ons te laten vechten. Op het moment dat satan uw denken aanvalt met angst, zorgen en twijfels, werp die dan uit in de Naam van Jezus. Bind zijn werk in uw omstandigheden.

5. Ontbind uw geloof. Werp in het gebed al uw zorgen op Jezus, geloof Gods verbondsbeloften voor uzelf en ontbind uw geloof in God. Wanneer u dat doet, handel dan naar hetgeen u gelooft als was het reeds geschied. Geloof dat u het antwoord reeds ontvangen heeft, nog voordat u het resultaat of het bewijs ervan ziet (Jakobus 1:6-8).

6. Wacht op de Heer. Wij worden alleen verslagen als wij moe worden en het niet meer zien zitten (Hebreeen 12:3). Op het moment dat u voelt dat u moe wordt ... moe van het weerstaan, moe van het worstelen, moe van het uitwerpen van de angst en de twijfel, moe van het ontbinden van uw geloof, moe van de omstandigheden ... neem dan tijd om in het gebed op de Heer te wachten. God is getrouw, Die u zal sterken en ondersteunen (Jesaja 40:29-31).

7. Volhardt. Hoe lang u ook reeds wacht op verlossing uit uw situatie ... ongeacht de pijn en het hartzeer dat u voelt ... volhardt in de Geest. Houdt vol in het gebed. Blijf geloven. Blijf uw geloof ontbinden en blijf verwachten dat God u verlossen zal. "Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben." (Jakobus 1:12)

Breng deze zeven stappen in toepassing in uw leven en maak er een begin mee de cirkel van nederlaag te doorbreken en de cirkel van OVERWINNING in al uw omstandigheden binnen te gaan!

"Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen." Johannes 8:44

SATAN IS DE VADER DER LEUGEN.

In dit vers bracht Jezus een van satans belangrijkste karaktertrekken aan het licht. Hij is een leugenaar. Jezus zei:" ... er is in hem geen waarheid." (Johannes 8:44) Zoals Jezus de weg, de WAARHEID en het leven, en de bron van WAARHEID is, zo is satan de bron van alle leugens. Wanneer hij spreekt, is alles wat uit zijn mond komt leugens! Hij haat waarheid en een van zijn strategieen is de waarheid te vervormen ... Gods Woord te verdraaien en Gods volk ervan te weerhouden de waarheid te kennen.

Het is de waarheid die mensen vrijmaakt ... vrij van slavernij aan satan. Satan wil zelfs niet een mens loslaten uit zijn klauwen. Hij verblindt het hart en het denken van de ongelovigen zodat zij niet in staat zullen zijn de waarheid te kennen.

Het zaaien van leugens is een van zijn belangrijkste strategieen bij het verslaan van christenen. Vandaag de dag leven veel christenen een leven van nederlaag, omdat zij naar satans leugens luisteren. Hij bestookt hun denken met leugens over Gods beloften voor hun. Hij liegt hun iets voor over zichzelf. Hij liegt en praat zonde goed. Door middel van leugens en misleiding brengt hij christenen ertoe te geloven dat zij zwak en machteloos zijn. Hij liegt over hun omstandigheden en probeert ze in de waan te brengen dat het God koud laat ... en dat er geen hoop is.

Het wordt tijd dat Gods volk satan gaat zien voor wat hij is: een LEUGENAAR, en hem zo ook gaat behandelen. Wij moeten gezag gaan oefenen over zijn aanvallen op ons denken en zijn leugens gaan verwerpen!

Teksten voor verdere studie:

Marcus 13:22;

2 Tessalonicenzen 2:9.

Angst

"Ook Jakob ging zijns weegs, en engelen Gods ontmoetten hem. Toen hij hen zag, zeide Jakob: Dit is een leger Gods. Daarom noemde hij die plaats Machanaim. En Jakob zond boden voor zich uit tot zijn broeder Esau, naar het land Seir, het gebied van Edom. En hij gebood hun: Zo zult gij tot mijn heer, tot Esau, zeggen: Zo zegt uw knecht Jakob: ik heb als vreemdeling bij Laban vertoefd en ben daar tot nu toe gebleven. En ik heb runderen, ezels en kleinvee, slaven en slavinnen verworven, en ik laat dit mijn heer meedelen om uw genegenheid te winnen. De boden nu keerden tot Jakob terug en zeiden: Wij kwamen bij uw broeder, bij Esau, en hij is reeds op weg u tegemoet, met vierhonderd man bij zich. Toen werd Jakob zeer bevreesd en het werd hem bang te moede; en hij verdeelde het volk dat bij hem was, en het kleinvee, de runderen en de kamelen in twee groepen. Want hij dacht: Indien Esau op de ene groep afkomt en die verslaat, dan kan de groep die overblijft, ontkomen. Toen zeide Jakob: O God van mijn vader Abraham en God van mijn vader Isaak, HERE, die tot mij gezegd hebt: keer terug en Ik zal u weldoen - ik ben te gering voor al de gunstbewijzen en voor al de trouw, die Gij aan uw knecht bewezen hebt, want met mijn staf trok ik over de Jordaan hier en nu ben ik tot twee legers geworden. Red mij toch uit de hand van mijn broeder, uit de hand van Esau, want ik ben bevreesd voor hem: misschien zal hij komen en mij verslaan, zowel moeder als kinderen. Gij toch hebt gezegd: Ik zal u zeker weldoen en uw nageslacht maken als het zand der zee, dat wegens de menigte niet geteld kan worden. en hij bleef daar de nacht over.

Toen nam hij van hetgeen hij verworven had een geschenk voor zijn broeder Esau: tweehonderd geiten en twintig bokken, tweehonderd ooien en twintig rammen, dertig zogende kemelinnen met haar veulens, veertig koeien en tien stieren, twintig ezelinnen en tien ezelhengsten. En hij stelde ze onder de hoede van zijn slaven, elke kudde afzonderlijk, en zeide tot zijn slaven: Trekt voor mij uit en laat ruimte tussen de verschillende kudden. En hij gebood de voorste: Als mijn broeder Esau u ontmoet en u vraagt: van wie zijt gij? en waarheen gaat gij? en van wie is dat vee daar voor u uit? zeg dan: van uw knecht, van Jakob; dit is een geschenk, gezonden aan mijn heer, aan Esau, en zie, hij komt ook zelf achter ons aan. En hij gebood zowel de tweede als de derde en verder allen die achter de kudden liepen: Aldus zult gij tot Esau spreken, als gij hem aantreft; en gij zult zeggen: ook uw knecht Jakob komt daar reeds achter ons aan. Hij dacht namelijk: Laat ik hem verzoenen met het geschenk dat voor mij uitgaat, en daarna wil ik zijn aangezicht zien; misschien zal hij mij goedgunstig zijn. Aldus ging het geschenk voor hem uit, maar zelf bleef hij die nacht in de legerplaats.

Toen stond hij in die nacht op, nam zijn beide vrouwen, zijn beide slavinnen en zijn elf zonen, en trok de doorwaadbare plaats van de Jabbok over; hij nam hen en deed hen de beek overtrekken, en hij bracht alles wat hij had naar de overzijde. Zo bleef Jakob alleen achter. En een man worstelde met hem, totdat de dag aanbrak. Toen deze zag, dat hij hem niet overmocht, sloeg hij hem op zijn heupgewricht, zodat Jakobs heupgewricht ontwricht werd, terwijl hij met hem worstelde. Toen zeide hij: Laat mij gaan, want de dageraad is gekomen. Maar hij zeide: Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Daarop zeide hij tot hem: Hoe is uw naam? En hij zeide: Jakob. Toen zeide hij: Uw naam zal niet meer Jakob luiden, maar Israel, want gij hebt gestreden met God en mensen, en gij hebt overmocht. Daarop vroeg Jakob: Zeg mij toch uw naam. Maar hij antwoordde: Waarom vraagt gij toch naar mijn naam? En hij zegende hem daar. En Jakob noemde de plaats Pniel, want (zeide hij) ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. En de zon ging over hem op, toen hij door Penuel getrokken was; en hij ging mank aan zijn heup. Daarom eten de Israelieten tot op heden de heupspier niet, die op het heupgewricht ligt, omdat Hij Jakob op het heupgewricht, aan de heupspier, geslagen had." Genesis 32:1-32

GODS DOEL EN PLAN MET ONZE OMSTANDIGHEDEN

God is een God van omstandigheden. Ik ben zo blij dat Hij dat is, want het leven bestaat uit omstandigheden.

Veel van de omstandigheden waar wij mee te maken krijgen, zijn door God beschikt en hebben heel dikwijls niets te maken met wie wij zijn of zelfs met het feit of wij God dienen of niet.

Ik heb ontdekt dat zeer, ZEER VEEL van de omstandigheden die mensen meemaken, dingen zijn die zij in hun leven hebben toegelaten en zij hebben door gebrek aan begrip hun leven erdoor laten verstoren en ontwrichten, omdat zij niet begrijpen hoe de omstandigheden van het leven ontstaan.

Vaak is het zo dat, wanneer de omstandigheden het meest tegen lijken te zitten, de weg alleen maar bereid wordt om God toe te staan zo een groot werk van verlossing te doen, dat wij zonder enige twijfel weten dat het Zijn grote arm van verlossing was die ons gered heeft.

Een doel dat God met omstandigheden heeft, is dus om Hem de gelegenheid te geven Zijn macht en Zijn heerlijkheid te tonen aan een wereld die het nodig heeft Zijn majesteit te zien. Een ander heel nuttig doel is dat Hij Zich door de omstandigheden op zulk een wijze aan ons kan bewijzen, dat wij leren Hem te vertrouwen, hoe de omstandigheden om ons heen er ook uitzien. Wij kunnen weten, dat Hij aan onze omstandigheden van vandaag en van morgen tegemoet zal komen ... want Hij heeft Zich reeds bewezen door de omstandigheden uit het verleden.

Er is een geweldig voorbeeld in de Bijbel van een man wiens leven verward raakte in een web van ogenschijnlijk tegenzittende omstandigheden die verpletterend leken, en laten wij dus eens kijken naar het gedeelte van het leven van Jakob dat in het 32ste hoofdstuk van het boek Genesis beschreven staat.

Zijn omstandigheden waren de volgende:

Meer dan 21 jaar geleden had Jakob door afpersing zijn broer Esau het eerstgeboorterecht afhandig gemaakt. Maar dat was niet het enige, hij had ook zijn vader Izaak bedrogen, zodat deze hem de zegen gegeven had die volgens de traditie zijn oudste broer toekwam.

In zijn woede zwoer Esau dat hij Jakob zou doden. Uit angst vluchtte Jakob naar Haran, waar hij 21 jaar door te werken in zijn onderhoud voorzag. Daar zegende God hem met vrouwen, kinderen en een uitgebreide levende have.

Toen zei God hem dat hij moest terugkeren en in dit hoofdstuk staat beschreven dat hij dit deed. Maar Jakob verkeerde in grote angst, want hij dacht dat Esau nog steeds boos op hem was en hem zou opzoeken en doden. Door deze gedachte gekweld zag Jakob niet de goede omstandigheden, die er ook waren. De goede omstandigheden waren al die tijd veel groter in aantal dan de slechte, maar dat zag hij niet in.

Op zijn reis kwamen de engelen Gods hem tegemoet. Hij zag ze en toch was hij nog steeds bijna verlamd van angst. Jakob wist wat God hem beloofd had (vers 12):"Ik zal u zeker weldoen ..." en nog vreesde Jakob.

Jakob moest zich eens goed onderzoeken, dus stuurde hij zijn vrouwen en kinderen en dienstpersoneel door de doorwaadbare plaats aan de Jabbok naar de overkant, en Jabbok betekent 'een leeg gieten of uitgieten'.

Laten wij hier even stilstaan in het verhaal en de kwellende angst bezien, die Jakob hier deed belanden en die een hindernis was voor het stromen van de kracht Gods in Jakobs leven.

In principe waren er twee redenen waarom Jakob bang was: ten eerste zag hij nooit de waarheid in van zijn feitelijke situatie; en ten tweede begreep hij zijn positie niet.

Ik geloof dat als wij als christenen de waarheid kenden omtrent onze situaties en onze positie begrepen, veel mensen vandaag de dag veel beroering en onzekerheid en angst bespaard zouden blijven.

Jakob keek naar zijn omstandigheden in het natuurlijke ... vanuit het standpunt van wat hij verdiende, en wat hij had gehoord en wat hij geloofde ... niet op basis van hetgeen God hem beloofd had, of wat God in het hart van zijn broer gedaan had tijdens zijn afwezigheid.

Als wij toch eens konden leren de dingen te zien zoals God ze ziet, als wij toch eens naast Hem konden gaan staan om alles te zien zoals Hij het ziet, wat zou ons leven dan anders zijn.

Eigenlijk zag zijn situatie er als volgt uit:

Tijdens Jakobs afwezigheid had God Esau ook gezegend, en Esau was op weg naar Jakob om hem te verwelkomen en hij was hem goed gezind. Hij was niet van plan hem te doden. God had in Esaus leven en hart gewerkt en had datgene wat Jakob zo vreesde uitgewist.

Angst is, zoals dit verhaal zo duidelijk laat zien, een gevolg van onwetendheid. Meestal zijn wij bevreesd voor het onbekende. Bij elke angstaanjagende of overweldigende omstandigheid heeft God het juiste gezichtspunt en Hij kan elke situatie omkeren en de overwinning geven. Daarom is het zo belangrijk te weten wat onze situatie precies is van Gods standpunt uit gezien. Als wij in Hem zijn, kunnen wij Zijn begrip ervan vertrouwen en eenvoudig stap voor stap met Hem op de overwinning toewandelen.

De dief is satan, en een van de dingen die hij altijd wil stelen is onze positie of plaats voor Gods aangezicht. En een van de belangrijkste dingen die hij altijd wil vernietigen is ons zelf-beeld. Jakob verstond niet zijn ware positie bij God.

Als u in uw denken voortdurend en bijna dwangmatig denkt dat u zwak bent, dat u een mislukking of mislukkeling bent, als dat zelf-beeld negatief en niet correct is, dan belemmert dat de stroom van Gods kracht in uw leven en deze kracht kan u dan niet tegemoetkomen in de omstandigheden die u van dag tot dag meemaakt.

In vers 24 ontmoet Jakob een engel in de woestijn. De engel herinnert Jakob er dan aan dat hij gestreden heeft met God en met mensen (macht heeft bij God en bij mensen) en dat hij overwonnen heeft (vers 28). Jakob moest inzien dat hij die macht bezat om hem te gebruiken ... maar hij gebruikte hem niet. Met andere woorden, Jakob worstelde om te verkrijgen wat hij reeds bezat! Hij had geen deel aan de voorziening die hem reeds geschonken was.

GELOOF IS EEN FEIT ... MAAR GELOOF IS OOK EEN DAAD! Wat Jakob moest doen, was, beseffen wie hij was en naar die kennis en autoriteit handelen. Zijn worsteling kwam voort uit het feit dat hij de waarheid omtrent zijn omstandigheden niet besefte.

De meeste christenen vandaag de dag leven in een vergelijkbare toestand. Toen de engel Jakob vroeg:"Hoe is uw naam?", zei hij:"Jakob." De engel antwoordde:"Je vergist je. Ik ken je beter dan jij jezelf kent. Jouw naam is Israel." (de verzen 27-28)

De engel zei eigenlijk:"Op een dag heeft God daarboven in de hemel je naam veranderd van Jakob, de hielenlichter en misleider, in Israel. Hij heeft je tot een vorst gemaakt vanwege een belofte die Hij je gaf, en je hebt macht bij God en bij mensen. Je weet het niet ... je rent rond en verstopt je en je zit te klagen en te huilen ... maar je hebt MACHT."

"Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven ..." (Johannes 1:12)

"Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen." (Lucas 10:19)

Jakob kreeg een nieuwe naam. Als Jakob bezat hij niets ... maar als een vorst van God trad hij een relatie met zijn hemelse Vader binnen, die hem macht verleende over de omstandigheden van zijn leven ... dezelfde macht die nu ons toebehoort door Christus Jezus.

Zich toegang verschaffen tot ons denken

"Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?" Handelingen 5:3

DE STRIJD MOET GESTREDEN EN GEWONNEN WORDEN IN ONS DENKEN!

Wij weten dat, ofschoon Jezus satan op Golgota verslagen heeft, ons de overwinning die Christus voor ons behaald heeft, niet vanzelf komt aanwaaien. Wij zijn gereinigd, geheiligd en bevrijd van zonde door het bloed van Jezus, maar de overwinning komt pas aan ons als wij door de Geest doorzetten en de oorlog om ons denken winnen.

De mate waarin wij satan toelaten in ons denken en hem toestaan onze gedachten te beheersen, is de mate waarin hij macht over ons heeft.

Satans strategie is ons denken te besmetten en te verontreinigen zodat hij onze wil onder controle krijgt. Als de overste dezer wereld, kan hij het denken van de ongelovigen 'verblinden', zodat zij de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus niet zien. Als hij hun denken eenmaal verblind heeft, kan hij ze gevangen nemen om zijn wil te doen.

In de bovenstaande Bijbeltekst zien wij, hoe hij het hart en denken van Ananias en Saffira vervulde, zodat zij tegen God zondigden. Kijk eens naar het woord 'hart' in dit vers. Het Griekse woord is 'kardia', en duidt op de hele mentale en morele activiteit van de mens ... de innerlijke mens. Het wordt erkend als de plaats waar de emoties, begeerten, waarnemingen, gedachten, het verstand, redeneringsvermogen, geweten, de bedoelingen, wil en verbeeldingskracht te vinden zijn.

Ananias was een gelovige en had het vermogen de gedachten die zijn hart en denken vulden, te beheersen. Toch verwierp hij niet de slechte gedachten die satan in zijn denken had geplant. Hij verleende satan toegang tot zijn denken ... en op deze basis verkreeg satan greep op zijn wil. Toen Ananias zich overgaf aan de gedachten in zijn denken, werd de zonde bevrucht en de zonde bracht vervolgens de dood voort (vers 5).

Alle strategieen die satan ontwikkeld heeft en vandaag de dag tegen ons gebruikt, zijn gericht op ons DENKEN. Ons denken vormt zijn allerbelangrijkste aanvalspunt en daar ... in ons denken ... MOET de strijd GESTREDEN EN GEWONNEN WORDEN.

"Omgordt dus de lendenen van uw verstand, weest nuchter, en vestigt uw hoop volkomen op de genade, die u gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus." 1 Petrus 1:13

VERKLAAR DE OORLOG AAN SATANS OORLOG TEGEN UW DENKEN.

De mate waarin u satan toelaat in uw denken en hem toestaat uw gedachten te beheersen, is de mate waarin hij macht over u heeft.

Als u uw vijand eenmaal kent, zijn karaktertrekken kent en weet hoe hij aanvalt, zijn stem kent en herkent, en weet dat de strijd plaatsvindt in uw denken, dan moet u een AANVALSPLAN hebben om zijn aanvallen te weerstaan en te bestrijden. UW DENKEN IS HET STRIJDTONEEL WAAR DE OORLOG TEGEN SATAN GESTREDEN EN GEWONNEN MOET WORDEN!

God heeft u voorzien van elk wapen dat u nodig heeft om de oorlog tegen satan in uw denken te winnen ... om u de overwinning te geven en stand te houden tegenover alle strategieen en listen en trucs van de duivel. Maar u zult pas de overwinning behalen en het leven van nederlaag afleggen als u uw denken herkent als de plaats waar de strijd gestreden wordt, uw wapens opneemt en satans aanvallen begint te weerstaan en opstaat om te VECHTEN.

Wij zullen de oorlog pas winnen als wij leren hoe wij de geestelijke strijd in het denken moeten beslechten. Tenzij wij leren erop af te gaan en elk aspect van ons denken, waardoor elk ander deel van ons wezen wordt beheerst, terug te veroveren, zullen wij de rest van ons leven in de misleiding leven.

De eerste stap in ons aanvalsplan is de VROEGTIJDIGE OPSPORING. In hetzelfde Bijbelboek als hierboven is aangehaald waarschuwt Petrus ons met de woorden:"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem, vast in het geloof, wetende, dat aan uw broederschap in de wereld hetzelfde lijden wordt toegemeten." (1 Petrus 5:8-9)

De oorzaak waardoor satan vandaag de dag zoveel terrein op ons christenen heeft kunnen winnen, is omdat christenen zijn aanvallen niet onderkend hebben, of omdat zij hem genegeerd hebben en gedaan hebben alsof hij er niet is. Zijn werk en invloed in de wereld zijn toegeschreven aan natuurlijke oorzaken.

Om de oorlog tegen satan te winnen moet u VOORTDUREND OP UW HOEDE zijn ... en op de uitkijk staan om het kleinste spoortje van de vijand te ontdekken. U moet bidden ... en uzelf opbouwen in de Heilige Geest (Judas 20). Jezus heeft ons gewaarschuwd met de woorden:"Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt ..." (Matteus 26:41). De tijd wanneer u bidden moet is VOORDAT u in een van zijn strikken valt. De Heilige Geest zal u dan openbaren hoe de vijand voor u op de loer ligt om u op een dwaalweg te leiden of u te strikken. En dan moet u, op het moment dat u satans aanval op uw denken herkent, OPTREDEN. Werp zijn leugens uit in Jezus' Naam. U moet elke gedachte als krijgsgevangene onder gehoorzaamheid brengen (2 Korintiers 10:5).

De tweede stap in ons aanvalsplan is BESCHERMING. God heeft u voorzien van een geestelijke wapenrusting die u ONOVERWINNELIJK en ONKWETSBAAR maakt voor satans aanvallen en u plaatst BUITEN HET BEREIK VAN NEDERLAAG (Efeziers 6:11).

Het is wel mogelijk 100 procent overwinning over satan te hebben ... maar uw overwinning komt u niet aanwaaien. God heeft u ZIJN WAPENRUSTING gegeven ... maar u moet HEM AANTREKKEN.

Als u elk gedeelte van de wapenrusting bestudeert, zult u zien dat elk ontworpen is om UW DENKEN te bewaken en beschermen:

DE GORDEL DER WAARHEID

HET SCHILD DES GELOOFS

HET PANTSER DER GERECHTIGHEID

DE HELM DES HEILS

HET EVANGELIE DES VREDES

HET ZWAARD DES GEESTES

Wilt u ONAANTASTBAAR zijn voor satans aanvallen, dan moet u Gods wapenrusting dragen als bedekking voor uw denken.

De derde stap in ons aanvalsplan is AANVALLEN. De strijd in ons denken begint pas als wij satans aanvallen WEERSTAAN. Wij mogen satan geen vrije toegang tot ons denken verlenen. Wilt u de oorlog tegen satan in uw denken winnen, dan moet u aanvallend tegen hem optreden door voortdurend in uw denken vernieuwd te worden.

Wilt u voortdurend in uw denken vernieuwd worden, dan moet u voortdurend bezig zijn uw denken te vullen met het Woord. Want door 'de reiniging door het waterbad met het woord' worden wij gereinigd (Efeziers 5:26).

Wilt u voortdurend in uw denken vernieuwd worden, moet u ononderbroken en zonder ooit te stoppen oorlog voeren tegen satan; dus, constant zijn aanvallen op uw denken weerstaan en de gedachten die hij daar probeert in te voeren, uitwerpen. En u moet voortdurend de vleselijke natuur 'afleggen' ... u voortdurend ontdoen van egoïsme, hoogmoed, jaloezie en andere vleselijke houdingen en opvattingen.

Zeg niet dat het te moeilijk is ... dat u het niet kunt. U kunt het WEL met de machtige AANVALSWAPENS die GOD u geschonken heeft om de aanvallen van satan op uw denken af te slaan (2 Korintiers 10:4-5).

De strijd in ons denken tegen satan is geen mentale of verstandelijke strijd maar een geestelijke strijd. Zij wordt niet gewonnen door de kracht van positief denken, of zelfs door de kracht van positieve belijdenis. De strijd tegen satan in ons denken moet gewonnen worden door de machtige geestelijke wapens die God ons gegeven heeft.

"En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid.

Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, noden, vervolgingen, benauwenissen ter wille van Christus, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig." 2 Korintiers 12:9-10

OVERWIN DE NEGATIEVE KRACHT VAN ZELFMEDELIJDEN.

Hoe goed een soldaat werkelijk is, blijkt pas op het slagveld. Misschien blijft hij als aan de grond genageld staan, draait zich om en rent weg of misschien verstopt hij zich, of hij kan blijven staan waar hij is en vechten.

Een soldaat wordt het allerwaarschijnlijkst aangevallen op het slagveld waar het gevecht plaatsvindt ... het kanonnenvuur ... de strijd van man tegen man. Ik waarschuw u: als u eenmaal besluit het slagveld op te lopen om over uw 'ik' gezag te gaan oefenen en Gods Woord toe te passen op elk gebied van uw leven, zullen satan en zijn belemmerende geesten klaar staan om barrières op uw weg plaatsen in hun pogingen om u tegen te houden.

Als u oog in oog komt te staan met deze negatieve krachten, mag u niet tot stilstand komen, u omdraaien en wegrennen, of u verstoppen en veranderen in een verlamd, zielig hoopje zelfmedelijden.

U moet dan juist blijven staan en vechten. U moet gezag oefenen over die strijdkrachten die tegen uw denken opstaan, en de kracht en genade van de Heer aanroepen, die voldoende zijn om u sterk te maken onder al uw zwakheden.

Als satan omstandigheden in ons leven binnenvoert, komt die oude vleselijke natuur ... het IK ... dikwijls boven en een van onze eerste reacties is medelijden met onszelf te hebben. U voelt zich ellendig ... bang ... u maakt zich zorgen en u wordt overspoeld door de uitroepen: 'arme ik' (ocherrem!). U zegt dingen als:"Waarom moet ik dit doormaken, terwijl ik toch zo trouw ... zo goed ... geweest ben?" Zelfmedelijden krijgt dan als negatieve kracht vaste voet om u te binden, en te verhinderen dat u Gods zegeningen en overwinningen ontvangt.

Op het eerste gezicht lijkt het u wel alsof er niets verkeerds of schadelijks aan is, als u medelijden met uzelf heeft. Maar in feite is het zo dat, als u blijft toegeven aan deze negatieve kracht van zelfmedelijden, deze u zal verlammen en hulpeloos maken als u tegenover de vijand komt te staan. Het zal u hinderen bij het ontbinden van uw geloof om te ontvangen wat u nodig heeft voor de overwinning in de strijd.

Het wordt tijd dat Gods volk ophoudt te janken en te klagen, en opstaat en aan de slag gaat. Er is nog veel te doen en wij hebben niet zoveel tijd meer voor de Heer terugkomt. Wij moeten de macht en de autoriteit die God ons gegeven heeft gebruiken om vast te staan, te vechten ... en te winnen!

Wij mogen niet toegeven aan onze belemmerende gevoelens van zelfmedelijden of ontmoediging. In plaats daarvan moeten wij gezag oefenen over ons IK, die gevoelens kruisigen of doden en de Heilige Geest toestaan in ons op te staan als wij satan bestraffen en het Woord des Geloofs spreken.

"En schrijf aan de engel der gemeente te Sardes:

Dit zegt Hij, die de zeven Geesten Gods en de zeven sterren heeft: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat gij leeft, maar gij zijt dood. Wees wakker en versterk het overige, dat dreigde te sterven, want Ik heb geen van uw werken vol bevonden voor mijn God. Bedenk dan, hoe gij het ontvangen en gehoord hebt, en bewaar het en bekeer u. Indien gij dan niet wakker wordt, zal Ik komen als een dief, en gij zult niet weten, op welk uur Ik u zal overvallen." Openbaring 3:1-3

DE KERK IS IN SLAAP GEVALLEN.

Met gebruikmaking van een van zijn meest subtiele strategieen is satan erin geslaagd christenen in een DOODSSLAAP te doen vallen! In deze gevaarlijke positie slapen zij geestelijk en kunnen zij de stem van de Heer niet horen, wanneer Hij tot hen spreekt.

* Zij zijn zich niet bewust van de troepenbewegingen van de vijand

* Zij hebben een vals gevoel van zekerheid omtrent hun eigen geestelijke toestand

* Zij weten niet hoe laat het uur is en kennen het gevaar niet dat hun boven het hoofd hangt.

De kerk zit vandaag de dag vol met christenen die geestelijk gezien in slaap gevallen zijn. Zij gaan regelmatig naar de kerk, geven hun tienden en doen gemeentewerk, maar zijn zich niet bewust van hetgeen zich in de geestelijke wereld afspeelt. Zij kunnen de tekenen der tijden niet herkennen.

Gods boodschap aan degenen die zich in deze doodsslaap bevinden is "Waarom slaapt gij? Staat op, bidt, dat gij niet in verzoeking komt." (Lucas 22:46)

In Zijn boodschap aan de zeven gemeenten in het boek Openbaring waarschuwde Jezus ons, dat de kerk in de laatste dagen in deze toestand zou verkeren. Deze boodschappen aan de zeven gemeenten waren niet alleen aan hen gericht, zij zijn ook vandaag nog van belang voor het Lichaam van Christus.

In het bovenaangehaalde Bijbelgedeelte spreekt Jezus rechtstreeks tot ons. De kerk in Sardes sliep ... zij was geestelijk dood. De gelovigen in deze gemeente waren op een of andere manier in satans val gelopen. Ogenschijnlijk deden zij alles wat zij moesten doen, maar wat ontbrak was de levengevende kracht van de relatie met Jezus Christus. Zij waren vol 'dode' werken. Zij waren begonnen met hun hele hart God te dienen, maar op een of andere manier was hun hart vervreemd geraakt, hun oog en hart was naar andere dingen gaan haken. Zij werden zo in beslag genomen door de zorgen des levens dat zij zich niet bewust waren van hun feitelijke toestand.

Gemeente, het wordt tijd dat wij ons masker afdoen! Wij zijn ook in satans strik terecht gekomen. Wij zijn ook IN SLAAP gevallen! Satans strategie om ons oog af te wenden van ons doel door APATHIE is gelukt, wij zijn als gevolg daarvan in slaap gevallen.

Als wij ons werkelijk bewust waren hoe laat het is ... als wij werkelijk zouden geloven dat Jezus spoedig terugkomt ... zouden wij heel andere dingen belangrijk gaan vinden. Onze belangrijkste zorg zou niet meer de zorgen van dit leven, onze eigen begeertes en doelstellingen zijn; het zou zijn ons voor te bereiden op Zijn komst en zielen te winnen voor het Koninkrijk van God.

"En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen." Matteus 24:12

SATANS STRATEGIE IS UW LIEFDE VOOR GOD TE DOEN VERKILLEN.

In zijn strategie om christenen geestelijk in slaap te sussen vervreemdt satan eerst ons hart van God, zodat onze liefde voor Hem verkilt. Een van de manieren waarop hij dit probeert te bewerken is, dat hij ons oog ervan afleidt God te willen behagen en Zijn wil te willen doen, zodat wij ons oog richten op ons IK ... en op het zoeken naar het doen van onze eigen wil.

Satan weet dat, als het hem lukt u zover te krijgen dat u andere dingen ... uw gezin, uw behoeften en verlangens, uw werk ... op de eerste plaats gaat stellen, hij dan vat op uw leven heeft. En dat houdt in dat hij in een positie ten opzichte van ons komt dat hij verder kan oprukken.

Wij moeten in alles in ons leven gedreven worden door onze liefde voor God. Onze liefde voor Hem moet een alles- verterende liefde zijn, waardoor al het andere op de tweede plaats komt. Wij kunnen God niet dienen met een verdeeld hart. Wij moeten God liefhebben met heel ons hart, heel onze ziel en kracht en heel ons denken (Marcus 12:30). Onze liefde voor God moet sterker zijn dan onze liefde voor ons eigen leven, of die voor ons gezin (Matteus 10:37-38).

Onze gemeenten zitten vol met christenen die 90 procent van hun tijd en inspanning aan zichzelf en hun gezin besteden, en tien procent of minder van hun tijd aan God. Wij worden gewaarschuwd dat in de laatste dagen "omdat de wetsverachting toeneemt, de liefde van de meesten zal verkillen." (Matteus 24:12); dat "de mensen zelfzuchtig zullen zijn" (2 Timoteus 3:2); en dat men "meer liefde voor genot dan voor God" zal hebben (2 Timoteus 3:4).

Dat is de tijd waarin wij nu leven! De wereld waarin wij leven is gevuld met genotzoekers. Een geest van zelfzucht, hebzucht en begeerte gaat rond en viert hoogtij. Mannen en vrouwen zoeken hun leven lang naar het genot van deze wereld ... en zoeken de bevrediging van hun zinnen. Zij hebben hun IK tot hun god gemaakt. De liefde voor de wereld en haar genoegens heeft ervoor gezorgd dat hun liefde voor God is verkild.

Laat u niet door satans leugens misleiden. Het is onmogelijk de wereld en haar genoegens lief te hebben en tegelijkertijd God lief te hebben (1 Johannes 2:15-16). Satans strategie is uw hart en denken zo te vullen met de dingen van deze wereld dat u geestelijk in slaap valt ... zodat u niet langer gevoelig bent voor Gods stem ... zodat u uw verlangen naar en honger voor Hem en Zijn Woord verliest ... zodat uw ogen gesloten worden voor Zijn plan en doel met uw leven ... zodat uw oog niet meer gericht is op het doel dat Hij voor ons gesteld heeft.

Als hij kan, zal satan trachten uw liefde voor God en Zijn Woord te doen verkillen. Als het hem lukt, heeft hij een opening of voet in uw leven, waardoor hij meer voordeel op u kan behalen om u tenslotte te verslaan.

U moet uit de slaap ontwaken, berouw hebben en uw liefde voor God vernieuwen. U moet WEERSTAND BIEDEN ... vast staan tegenover de legermacht van de vijand. Uw TEGENAANVAL tegen satans strategie is "bedenkt de dingen die boven zijn ..." (Kolossenzen 3:2). Keer naar de Heer terug met uw hele hart. Vraag Hem of Hij uw eerste liefde terug wil geven. Vraag Hem of Hij u wil vullen met een begeerte naar Zijn Woord.

God heeft u macht gegeven over heel de legermacht van de vijand. Door de kracht van de Heilige Geest moet u doorgaan met de vijand te weerstaan tot u hem van u ziet wegvluchten.

"Ziet toe op uzelf, dat uw hart nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen." Lucas 21:34-36

SATANS STRATEGIE IS U NEER TE DRUKKEN MET DE ZORGEN VAN DEZE WERELD.

Nog een belangrijke strategie, die satan gebruikt om christenen geestelijk in slaap te sussen, is hen zo te verstrikken in de zorgen voor levensonderhoud dat het Woord van God zonder uitwerking in hun leven blijft liggen en zij Gods beloftes uit het oog verliezen. Hij zal ervoor zorgen dat uw denken voortdurend in beroering is, overweldigd door de dagelijkse problemen en beproevingen die u ontmoet, zodat uw geloof verlamd wordt.

Het is zijn strategie u zo bezig te houden met uw werk, dat u te moe bent om te bidden of Gods Woord te lezen. Hij tracht uw denken zo te vullen met zorgen dat het machtige Woord van God, dat in uw leven gezaaid is, geen uitwerking meer heeft en u vervuld raakt met angst en ongeloof, en niet in staat bent de tekenen der tijden te onderscheiden en u voor te bereiden op Christus' wederkomst. Satan wil dat u zo vol bent van uw eigen behoeften en problemen dat u niet eens ziet dat, of er bezorgd over bent dat, de verlorenen om u heen zonder God sterven. In de Bijbeltekst hierboven waarschuwde Jezus ons te WAKEN en WAKKER TE ZIJN (d.w.z. wijs te zijn, oplettend en klaar) ... OP ONSZELF TOE TE ZIEN. Kijk eens naar uw eigen leven. Bent u zo terneergedrukt door de zorgen van dit leven, dat u geen tijd heeft om zich voor te bereiden ... geen tijd om Gods aangezicht te zoeken ... geen tijd om anderen te waarschuwen?

Jezus heeft ook gezegd dat u OP UW HOEDE MOET ZIJN. Laat u niet in een van de strikken van de vijand vangen. U moet te allen tijde waken, uw leven op geestelijk gebied inventariseren om vast te stellen of u toestaat dat de zorgen en noden van dit leven het Woord van God, dat u in uw hart ontvangen heeft, verstikken.

Als u zichzelf eenmaal heeft wakker geschud, zegt Jezus: BLIJF WAKKER ... WAAK TE ALLEN TIJDE. Er mag geen dag voorbijgaan zonder tijd in gebed door te brengen ... wachtende op God zodat hij u vernieuwt en sterkt. WEERSTA zorgen. Gebruik de macht en het gezag dat God u gegeven heeft. Werp die zorgen in Jezus' Naam van u af. Laat u niet strikken door de zorgen van deze wereld. Onderken bezorgdheid als een van satans strategieen om u te verslaan. Ruim de gedachte aan zorgen op op het moment dat hij bij u opkomt. Geef ze met dankzegging aan God, en geloof dat God die nood in uw leven zal oplossen.

Beschuldigen en lasteren

"En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen:

Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen. Openbaring 12:9-10

SATAN IS EEN AANKLAGER EN EEN LASTERAAR.

Het Griekse woord voor duivel is 'diabolos', wat 'aanklager, lasteraar' betekent. Hoewel satan van zijn hoge positie is gevallen en van de 'berg Gods' ... Gods Tegenwoordigheid ... verbannen is, heeft hij nog steeds toegang tot de hemelse gewesten, waar hij voor God verschijnt om dag en nacht beschuldigingen tegen Gods volk in te brengen.

In Job 1:6-12 zien wij een uitstekend voorbeeld van hoe satan voor God verschijnt als de 'aanklager'. Hij klaagde Job aan en zei dat hij God alleen diende omdat Hij een bescherming rond hem gelegd had en al het werk van zijn handen gezegend had. Satan diende de aanklacht in dat Job God openlijk zou vervloeken, als God hem toestond al zijn bezittingen weg te nemen.

Tegenwoordig is een van satans voornaamste bezigheden het beschuldigen van Gods kinderen voor Gods aangezicht en God belasteren bij de mensen. U moet satan herkennen als de AANKLAGER en hem WEERSTAAN in Jezus' Naam.

Oorlog voeren tegen Gods volk

"Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden." 1 Petrus 5:8

SATAN, DE TEGENSTANDER

Het Griekse woord voor 'satan' betekent 'tegenstander'. Petrus beschreef satan als onze tegenpartij ... iemand die ons bestrijdt en tegenstaat. Als onze tegenpartij gaat satan de aarde rond als een leeuw die zijn prooi besluipt, en zoekt wie hij kan grijpen en verslinden.

Wij mogen nooit ook maar een moment vergeten dat wij een opperste tegenstander hebben, die altijd zoekt naar een gelegenheid om ons tegen te staan. Wij zijn in een felle strijd gewikkeld, een worsteling met satan en zijn boze machten en overheden der duisternis. Dit gevecht met satan, onze tegenstander, is geen materiële strijd in de zichtbare wereld. Het is zelfs geen mentale strijd waar wij mee te maken hebben, hoewel hij ons aanvalt door en in ons denken. Wij verwikkeld in een intens geestelijk conflict.

Wij worden gewaarschuwd alert te zijn, zoals een soldaat in het leger als wacht dient om op zijn qui vive te zijn en uit te zien naar elk spoor of teken van de vijand die op de loer kan liggen. U moet satan leren herkennen als uw tegenstander. Omdat hij een geestelijk wezen is, werkt hij gewoonlijk door mensen om u dwars te zitten.

Tijdens Jezus' gehele leven werkte satan (als Jezus' tegenstander) door mensen heen om hem tegen te staan en aan te vallen. Toen Jezus geboren werd, werkte satan door Herodes en trachtte hij hem te doden door te gelasten dat alle mannelijke van twee jaar en jonger gedood moesten worden (Matteus 2:16).

Toen Hij bediende en onderwees in de synagogen waren de Joodse leiders tegen hem, maar de echte tegenstanders waren niet de Joodse leiders ... of de Romeinse soldaten die Hem sloegen en bespotten en aan het kruis nagelden ... zelfs niet Judas of Herodes of Pilatus. Zijn eigenlijke tegenstander was satan, die door hen heen werkte.

Een van satans belangrijke strategieen op aarde vandaag de dag is tegenstand bieden aan ... vechten met en oorlog voeren tegen ... Gods volk en alles wat heilig en rechtvaardig is. Op het moment dat wij het werk gaan doen dat God ons opgedragen heeft, zal satan ... onze tegenpartij ... ook daar zijn om ons dwars te zitten. Wij moeten dat verwachten en erop voorbereid zijn. Wij mogen niet worstelen met en vechten tegen de mensen die door satan gebruikt worden om ons aan te vallen en tegenstand te bieden. Wij moeten niet in het vlees strijden maar in de Geest. Wij moeten satan herkennen als onze TEGENSTANDER en hem weerstaan in tijden van gebed en vasten door de boze geesten die aan het werk zijn, te binden.

Teksten voor verdere studie:

Johannes 10:10;

1 Petrus 5:8;

Openbaring 13:4.