Hoofdstuk 3

STOP NIET BIJ DE ZEGEN.

God wil, dat u over dezelfde kracht en zalving kunt beschikken als Zijn Zoon Jezus Christus. Als u voorbijgaat aan het punt van zegening, zult u een geestelijke relatie vinden waarin u met kracht zult kunnen wandelen. U zult in een nieuw ritme van wonderen en overwinningen terechtkomen.

"Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." Markus 16:17-18

IN PLAATS VAN TE STOPPEN BIJ DE ZEGEN, MOET U DAN JUIST DOORGAAN.

Te lang reeds bidt de Gemeente van Jezus Christus om een diepere, en intensere aanraking van God, maar is ze gestopt bij de zegen en is ze niet in de geestelijke relatie met God gekomen die Hij voor haar bedoeld heeft. Een van de hoofdproblemen is, dat de Gemeente een van de grootste waarheden die Jezus ooit geleerd heeft, niet begrepen heeft, en dat is de waarheid omtrent de Heilige Geest.

Er staat nergens in de Schrift:"Gij zult de gave van het spreken in tongen ontvangen, nadat de Heilige Geest over u gekomen is." Nergens! Maar wel heeft Jezus gezegd:"Gij zult

K-R-A-C-H-T ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt" (Handelingen 1:8).

Ons probleem is, dat wij stoppen op het moment dat wij gezegend worden - wij stoppen op het moment dat de gelovige zijn gebedstaal ontvangt, wanneer hij in nieuwe tongen gaat spreken; wij stoppen als wij nog maar net begonnen zijn met de geestelijke relatie met de Heilige Geest. Wij stoppen daar en gaan nooit het gebied van kracht binnen. Met als gevolg dat wij niet de kracht bezitten demonen uit te werpen, zieken te genezen en doden op te wekken!

Welke geestelijke relatie wil God dan dat u heeft? God wil, dat u te werk gaat met dezelfde kracht en zalving die op Zijn Zoon Jezus Christus rustte!

Als u voorbij het punt van zegening gaat, ligt er een geestelijke relatie te wachten, die u in staat zal stellen te wandelen in KRACHT en MACHT. U zult terechtkomen in een ritme van WONDEREN en OVERWINNING. Als mensen ziek worden, wil God, dat u de kracht en zalving, die Hij u gegeven, in werking zet. Als u hun de handen oplegt, zullen zij genezen. Ook zal God u, als onderdeel van de geestelijke relatie die God u wil geven, wanneer u aan het punt van zegening voorbijgaat, in staat stellen te getuigen en mensen een ervaring met Christus binnen te leiden, die hun leven zal veranderen. En als er in uw eigen leven een nood is, zult u weten, hoe u tot God moet gaan in gebed, op Zijn Woord moet gaan staan en in geloof moet wandelen van overwinning tot overwinning.

U zult niet alleen de werken kunnen doen die Jezus deed, maar u zult zelfs grotere werken kunnen doen, als u voorbijgaat aan het punt van zegening!

"En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen een zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij een zijn, gelijk Wij een zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot een, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt." Johannes 17:20-23

HOE MOETEN WIJ MINDER WORDEN, OPDAT HIJ MEER WORDT?

Wist u, dat Jezus, voordat Hij ten hemel opsteeg, dit bijzondere gebed uitsprak speciaal voor u? In dit gebed vinden wij een van de grootste geheimen tot het leiden van een leven dat gevuld is met de kracht en de zegen van God.

Wat dat geheim is? Dat wij EEN zijn met God!

Pas wanneer wij werkelijk een zijn geworden met Jezus Christus, kunnen wij de werken Gods doen. Deze plaats in Christus, die wij bereiken in onze ervaring met de Heer, ligt veel dieper dan de plaats van zegening. En pas als u dit punt bereikt, zult u de rol vervullen in Gods Leger die Hij voor u heeft. En voordien zult U iets missen, omdat u niet volmaakt bent.

De Bijbel zegt ons:"Want in Hem (Christus) woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht." (Kolossenzen 2:9-10; Statenvertaling) Dit betekent, dat, aangezien Christus het 'Hoofd is van alle overheid en macht', u volmaakt gemaakt wordt, als u in Hem blijft. Er zal u niets ontbreken; en u zult kracht bezitten!

Wij moeten in Christus blijven, voor Zijn kracht onbelemmerd door ons heen kan stromen. De gelovige wordt een gemaakt met Christus, als hij wederomgeboren wordt. De Drie-enige God woont in hem of haar. Naarmate de gelovige minder wordt, wordt de Geest van God meer, totdat het enige, wat er te zien is, de Here Jezus Christus is.

"Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand." Johannes 15:4-6

HOE KUNNEN WIJ WERKELIJK ÉÉN WORDEN MET GOD?

Zolang wij in Christus blijven, zullen wij levenskrachtig en vitaal blijven door de kracht van God. Wij zullen dan een machtige kracht worden in Gods Overwinningsleger en uitgaan in deze wereld en Zijn kracht tonen om getuigenis af te leggen van Jezus Christus door het bewijs te leveren, dat Hij de opgestane Heer is.

Het houden van Gods geboden is de eerste vereiste, als wij een met God willen worden - voortdurend gehoorzaam zijn aan Zijn stem, het Woord van God (1 Johannes 3:24). Als wij niet Gods Woord in alle onderdelen van ons leven als leidraad gaan hanteren, of als wij ongehoorzaam worden, blijven wij niet meer in Christus en kunnen wij niet optreden in Gods kracht en zalving. God wil, dat u werkt in dezelfde kracht en zalving die op Zijn Zoon, Jezus Christus, rustte. Hij wil, dat de tekenen u volgen als gevolg van uw ervaring met de Heer. Hij wil, dat er mensen door de kracht van God, die door u heen werkt, genezen en verlost worden.

Nog een vereiste, die het u mogelijk zal maken te blijven of uw woning te maken in God, is, dat u het voorbeeld van Christus volgt:"Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft."

(1 Johannes 2:6)

Denk eraan, dat een van de geheimen om een leven te leiden dat boordevol met Gods kracht zit, is, te leren in Christus te blijven - een met God te worden. U moet in Christus blijven en Hij in u, voordat Zijn kracht onbelemmerd door u heen kan stromen. Maak dagelijks woning in Hem door gebed en overpeinzing van Zijn Woord (het levende Woord en het geschreven Woord!)

Laat Zijn woorden dagelijks in u blijven. En naarmate u in Christus blijft door het gebed en Gods Woord voor alles in uw leven tot uw leidraad te maken, zult u minder beinvloed worden door de aanvallen van de vijand en in een positie van kracht terechtkomen. Dan pas kunt u verder gaan dan de zegen en het gebied van KRACHT binnen gaan!

"En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren; en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen; en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Nu waren er Joden te Jeruzalem woonachtig, vrome mannen uit alle volken onder de hemel; en toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: Zie, zijn niet al dezen, die daar spreken, Galileeers? En hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamie, Judea en Kapadocie, Pontus en Asia, Frygie en Pamfylie, Egypte en de streken van Libië bij Cyrene, en hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als Jodengenoten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak verlegen, en zij zeiden de een tot de ander: Wat wil dit toch zeggen?" Handelingen 2:1-12

DE EERSTE GEMEENTE WERD GEBOREN IN KRACHT.

Waar wij onze geestelijke doorbraak zullen beleven, kunnen wij zien als wij 2000 jaar teruggaan in de geschiedenis naar de geboorte van de Gemeente. De Gemeente werd niet geboren in zwakte of met bloedarmoede of lusteloos. De Gemeente had er in feite maar 200 jaar voor nodig na de dood van Christus om de gehele wereld met het Christendom te bereiken. Denk je eens in, deze eerste Gemeente werd niet geboren door prachtige preken van sprekers die met een geweldige welbespraaktheid het Evangelie brachten, zoals wij daarna gezien hebben. Nee, de eerste Gemeente werd niet geboren door de mensen met intellectuele handigheid iets voor te spiegelen. Zij werd geboren in een demonstratie van KRACHT!

Toen de 120 uit de Opperkamer naar buiten kwamen, konden zij nauwelijks op hun voeten staan onder de invloed van die kracht. De godsdienstleiders en vrome Joden uit elke natie, die in die tijd in Jeruzalem woonden, verkeerden in verwarring en waren verbaasd, dat deze ongeletterde mannen en vrouwen God prezen en groot maakten in talen die hun volkomen vreemd waren. En bedenk, dat deze Joodse leiders vrome mannen waren. Zij kenden de Schriften en hielden getrouw de wetten die hun overgeleverd waren. Zoiets was nog nooit eerder gebeurd.

Zij stonden versteld, toen Petrus een van de krachtigste preken hield die ooit gehouden was, terwijl zijn gezicht straalde van de glorie van God. Petrus hield geen redevoering over de Joodse geschiedenis en ook geen intellectuele toespraak. Hij sprak wel met een nieuwe zalving. Dit was niet meer Petrus die sprak, maar de Heilige Geest van God, Die met kracht en autoriteit door hem heen sprak. Petrus vertelde hun over Gods belofte in het boek Joel, die op die dag in vervulling ging:"Want deze mensen zijn niet dronken, zoals gij veronderstelt ...; maar dit is het, waarvan gesproken is door de profeet Joel ..." (Handelingen 2:15,16). Dit was de uitstorting die naar Gods belofte in de laatste dagen zou geschieden. Dit was de belofte van de Vader - de Kracht uit den Hoge, Die op die dag over hun was gekomen.

Dit was de dag die door God was uitgekozen om de Gemeente macht te geven om de Grote Opdracht, die Jezus haar voor Zijn hemelvaart gegeven had, uit te voeren. Diezelfde kracht, die zich zo duidelijk manifesteerde in de eerste Gemeente, is vandaag de dag nog steeds in de Gemeente. De Heilige Geest heeft Zijn tegenwoordigheid en kracht niet van de Gemeente weggenomen, maar veel christenen hebben de uitstroming van die kracht belemmerd, doordat zij hun hart en leven niet aan Hem hebben overgegeven.

Teksten voor verdere studie:

Spreuken 1:23;

Jesaja 32:15;

Hosea 6:3;

Joel 2:23; 2:29;

Zacharia 4:6;

Lukas 10:19;

Johannes 7:38; 14:12;

1 Korintiers 12:7;

Galaten 5:16;

1 Tessalonicenzen 1:5;

1 Johannes 2:24; 2:28.