Hoofdstuk 4

ALLE WAARHEID HEEFT

HAAR TEGENBEELD

IN HET NATUURLIJKE.

De mens leeft in twee werelden: de natuurlijke en de geestelijke. Dingen die plaatsvinden in de natuurlijke wereld, lopen parallel met soortgelijke gebeurtenissen in de geestelijke wereld.

"En aldus zult gij het eten: uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand; overhaast zult gij het eten; het is een Pascha voor de HERE. Want Ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan en aan alle goden van Egypte zal Ik gericht oefenen, Ik, de HERE. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen, waar gij zijt, en wanneer Ik het bloed zie, dan ga Ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer Ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn, gij zult hem vieren als een feest voor de HERE; in uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren." Exodus 12:11-14

HET TEGENBEELD VAN DE WAARHEID IN HET AVONDMAAL

Egypte is, zoals wij weten, het beeld van de zonde. De Joden waren de gevangenen van Egypte; ze waren slaven, of onderhorigen, van Egypte. Egypte stond bekend als 'het land van de uien en de knoflook' (). Het stelde wereldsgezindheid en zonde voor.

God zei tegen Mozes:"Mozes, Ik ga jou gebruiken om Mijn volk uit het land van zonde, wereldsgezindheid, gebondenheid en slavernij vandaan te halen. Jij zult het instrument in Mijn handen zijn om Mijn volk te verlossen en het vrijheid te geven."

Mozes moest die ene man zijn tegen de miljoenen Egyptenaren en de macht van hun enorme, sterke legers. Het waren allemaal goed getrainde mannen, die veldslagen geleverd en natien veroverd hadden.

God had ook een leger engelen vanuit de hemel kunnen sturen in plaats van Mozes. Maar dat zou niet een tegenbeeld zijn geweest van wat komen ging. In de hof van Eden werd de vloek van de zonde over de mensheid gebracht door de ongehoorzaamheid van Adam. Er was maar een manier waarop de vloek weggenomen kon worden. Zij moest geboet en betaald worden, doordat er bloed vloeide. Er was slechts een manier waarop er verlossing ... bevrijding ... overwinning kon komen. Zij moest komen door het vergieten van bloed.

God zei tegen Mozes, dat hij een lam (Exodus 12:3) moest nemen om dat te slachten. Hoe kon een lam nu iets te maken hebben met het bevrijden van een volk uit de macht van strijdwagens en zwaarden en speren? Hoe kon nu toch een lam de kracht bieden om dat allemaal te weerstaan ... hoe kan dat voldoende kracht geven? Maar God zei:"Het lam zal het middel zijn waardoor je zult ontsnappen ... bevrijd zult worden ... het middel waardoor je de zonde, de slavernij en gebondenheid ... en Egypte zult ontvluchten. Het lam zal de ketenen verbreken!"

Nu, zoals Christus het grote Offerlam van het Nieuwe Testament was, zo moest ook het lam voor de bevrijding van de kinderen van Israel zonder gebrek, of gaaf, zijn (Exodus 12:5). Zij mochten geen lam met littekens nemen, of een dat zwak of ziekelijk was, een waarvan zij wisten dat zij het nergens zouden kunnen verkopen. Zij konden God niet afschepen met hun 'afdankertjes'.

Denk eens na ... het is zich al moeilijk voor te stellen dat een levend lam een wonder van bevrijding kan bewerken, maar het is nog moeilijker te geloven dat een geslacht lam enige hoop van vervulling van Gods verbondsbeloften kan brengen. Maar het was nu juist de dood van dat lam, waardoor er verlossing zou komen.

Niet slechts door het doden van het lam, maar omdat het bloed vergoten werd (Exodus 12:7) ... het bloed dat een beeld was van het bloed dat eenmaal op Golgota's kruis zou vloeien. Zij moesten dat bloed nemen en het op de deurposten en de bovendorpel strijken. God droeg Mozes op het volk te vertellen, dat het bloed een teken was voor Hem. Wanneer Hij vernietiging bracht over Zijn vijanden, zou Hij de huizen waarvan de deurposten met bloed bestreken waren, overslaan. Het bloed zou hun bescherming bieden ... hun aan de dood doen ontsnappen ... het zou hun overwinning betekenen! (Exodus 12:13).

Maar dit is nog maar de eerste stap. Zij moesten nog verder gaan. De kinderen Israƫls moesten dan het lam nemen, het braden en opeten (Exodus 12:8-11). Waarom? Omdat zij op weg moesten gaan en een strijd moesten voeren. Het bloed zou niet voldoende zijn om hen uit de problemen ... uit hun beproeving ... uit de omstandigheden ... te halen, om in al hun behoeften te voorzien. Daar zou meer voor nodig zijn.

God zei:"Maak je klaar om uit te trekken. Ik zal jullie de kracht geven om op te trekken. Maak je klaar om alle banden door te snijden. Ik zal je de kracht geven om door te breken. En die kracht is gelegen in het lam dat je zult eten. Je zult geen tijd hebben om onderweg te stoppen om je op elke omstandigheid voor te bereiden. Eet op ... eet de hele nacht door. Maak je klaar! Neem die staf in je hand ... trek je schoenen aan ... want als je het lam opgegeten hebt, zul je moeten marcheren. Ik ga jullie uit het land Egypte uitleiden door de kracht van het lam, dat in jullie is."

ALLE WAARHEID HEEFT HAAR TEGENBEELD IN HET NATUURLIJKE!

Denk aan Paulus die uitroept:"Omdat wij leden zijn van zijn lichaam", (Efeziers 5:30) van Zijn vlees en van Zijn gebeente ... en "Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij ..." (Galaten 2:20).

Als wij vandaag de dag deel hebben aan het avondmaal ... Zijn bloed drinken en Zijn vlees eten, worden wij volmaakt gemaakt ... gelijkvormig gemaakt aan Zijn beeld ... gesterkt en toegerust voor de tocht door dit leven.

" ... de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is Mijn lichaam voor u, doet dit tot Mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot Mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren, totdat Hij komt. 1 Korinthiers 11:23b-26

"Maar gij, Daniel, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen." Daniel 12:4

(plaatje van p.1106)

DE MENS LEEFT IN TWEE WERELDEN

Deze Bijbeltekst profeteert, dat er in de laatste dagen voor Christus' terugkomt, het vernuft van de mens - het natuurlijke verstand - een enorme vlucht zal nemen. Dit is nu bezig op een ongekende schaal.

Tegenwoordig boekt de mens successen in de natuurlijke wereld. Deze vinden plaats vooral op het gebied van de wetenschap, de geneeskunde en de techniek. In feite overtreffen alle ontdekkingen, uitvindingen en successen van de laatste zestig jaar het totaal van alle prestaties van voor 1930. Zo groot zijn deze doorbraken op alle gebied in de natuurlijke wereld.

Nu is de vraag: als er zulke successen worden geboekt in de wereld van de geest, wat gebeurt er dan wel in de geestelijke wereld?

Zou God Zijn Lichaam, Zijn Gemeente, op een lager ontwikkelingsniveau en met minder succes laten voortploeteren, terwijl de wereld haar niveau van ontwikkeling, kennis en talenten verhoogt? Zeker niet! Waarom niet? Omdat ALLE WAARHEID HAAR TEGENBEELD HEEFT IN HET NATUURLIJKE.

Zoals het plaatje hierboven laat zien, leeft de mens in twee werelden: een natuurlijke wereld en een geestelijke wereld. Tegenover dingen die in de natuurlijke wereld gebeuren, staan soortgelijke gebeurtenissen, die in de geestelijke wereld plaatsvinden. Net zoals er successen in de natuurlijke wereld geboekt worden, zullen wij altijd daar tegenover een enorme vooruitgang in de geestelijke wereld zien plaatsvinden.

Dit is nog maar het begin! Joels profetie (Joel 2:28-29) zal uitkomen. God zal van Zijn Geest uitgieten op alle vlees. U zult Gods wondermacht zien op een ongekende wijze. U zult een geestelijke doorbraak beleven, die God dichter bij ons zal brengen dan ooit tevoren. De Gemeente zal spoedig opgenomen worden. De kinderen Gods zullen spoedig de eindoverwinning behalen. Jezus Christus komt terug.

De Gemeente werd geboren in apostolische kracht, de Gemeente werd geboren door de opstandingskracht, en de Gemeente zal worden opgenomen in de grootste demonstratie van opstandingskracht, die de wereld ooit gezien heeft.

Naarmate de wederkomst van Jezus Christus dichterbij komt, zal de Gemeente geestelijke doorbraken kennen, die het bevattingsvermogen van het natuurlijke menselijke verstand verre te boven zullen gaan. Wij zullen fantastische geestelijke successen beleven, die gelijk op zullen lopen met wat er gebeurt in de natuurlijke wereld omdat ALLE WAARHEID HAAR TEGENBEELD HEEFT.

"Wij weten immers, dat de wet geestelijk is; ik echter ben vlees, verkocht onder de zonde. Want wat ik uitwerk, weet ik niet; want ik doe niet wat ik wens, maar waar ik een afkeer van heb, dat doe ik. Indien ik nu wat ik niet wens, toch doe, stem ik toe, dat de wet goed is. Doch dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed woont. Immers, het wensen is wel bij mij aanwezig, maar het goede uitwerken, kan ik niet. Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik. Indien ik nu datgene doe, wat ik niet wens, dan bewerk ik het niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig; want naar de inwendige mens verlustig ik mij in de wet Gods, maar in mijn leden zie ik een andere wet, die strijd voert tegen de wet van mijn verstand en mij tot krijgsgevangene maakt van de wet der zonde, die in mijn leden is. Ik, ellendig mens! Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Gode zij dank door Jezus Christus, onze Here! Romeinen 7:14-25

HET NATUURLIJKE TEGENOVER HET GEESTELIJKE

De mens leeft in twee werelden ... de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld. Terwijl er dingen in de natuurlijke wereld gebeuren, vinden er tegelijkertijd gebeurtenissen plaats in de geestelijke wereld. Aangezien alle waarheid haar tegenbeeld heeft, kan dit ook worden toegepast op de strijd die de mens ervaart tussen zijn vlees en zijn geest ... dat wil zeggen, de strijd tussen de begeerte, die God in de mens gelegd heeft, om vrij van zonde en rebellie te zijn, enerzijds, en de verleiding om de zin van het vlees te doen en toe te geven aan de dingen die vleselijk zijn en de Geest van God bedroeven, anderzijds.

In de natuurlijke wereld worden al uw gedachten (waarbij horen: uw fantasie, uw opvattingen en vooroordelen), omstandigheden, emoties, uw taalgebruik, uw horen en zien beinvloed, beheerst en geleid door de natuurlijke mens.

De geestelijke wereld is het vlak waar iemand leeft in een ritme van wonderen ... een gebied waar hij vrij is van gebondenheid aan zonde en dood. In deze geestelijke wereld worden al uw gedachten (waar uw fantasie, opvattingen en vooroordelen bij horen), omstandigheden, emoties, taalgebruik, wat u hoort en ziet beinvloed, geleid en beheerst door de Heilige Geest en het geloof dat is gebaseerd op het onfeilbare, onaantastbare Woord van God.

Paulus zegt, dat de natuurlijke mens dat gedeelte van ons is dat geregeerd wordt door onze zintuigen, overheerst door onze oude gewoonten en door de macht van de zonde. De geestelijke mens is dat gedeelte van ons dat verlost is door het Bloed van het Lam, behouden door Zijn genade, en vrij van de wet van zonde en dood. Dat is het deel van ons leven dat is overgegeven aan de werking en de leiding van de Heilige Geest.

De natuurlijke mens is een slaaf van de wet en de zonde. De geestelijke mens is verlost van de wet en geen gevangene meer, die de wil van het vlees moet gehoorzamen.

Teksten voor verdere studie:

Exodus 12:14;

1 Korintiers 15:44.