Hoofdstuk 5

BELEEF UW GEESTELIJKE DOORBRAAK.

Een doorbraak is een daad waarbij men een belemmering opruimt of er doorheen breekt; een aanvalsstoot, die u doet doordringen achter de vijandelijke linies en u een kans geeft verder door te stoten. Geestelijk gezien betreft dit drie aspecten: een oogst voor u persoonlijk, een wereldwijde oogst aan zielen, en een tijd van scheiding tussen de ware christenen en hen die zich niet overgeven.

"Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor degenen, die Hem liefhebben. 1 Korinthiers 2:9

ERVAAR UW GEESTELIJKE DOORBRAAK.

Er zijn mensen die denken, dat God alles wat Hij kan, reeds getoond heeft. Maar dat is volgens deze Bijbeltekst niet waar. Het is zelfs nog niet in de gedachten of het hart van de mens opgekomen, wat God voor de mens op het natuurlijke of het geestelijke vlak heeft bereid.

Maar voordat wij persoonlijk of gezamenlijk, als het Lichaam van Christus, met dezelfde kracht en zalving, die op de eerste Gemeente rustte, kunnen werken, moeten wij geestelijke doorbraken beleven. Deze geestelijke doorbraken zullen er komen, wanneer wij beginnen in de kracht van de Heilige Geest op te treden.

Het woordenboek beschrijft een doorbraak als 'een daad of moment van doorbreken door een obstakel; een aanvalsdaad, die iemand in oorlogstijd voorbij een verdedigingslinie doet belanden'. Sinds de val van de mens in de Hof van Eden is satan ermee bezig geweest obstakels te plaatsen tussen God en de mens. En door de geschiedenis heen heeft God voorzien in geestelijke doorbraken voor elk obstakel van de vijand: voor het obstakel van de zonde, de doorbraak van de verlossing; voor dat van misleiding, de doorbraak van de opstandingskracht; voor het obstakel van het voortbestaan van de Gemeente, heeft Hij gezorgd voor de kracht om te evangeliseren; in het geval van door de mens verzonnen stromingen en dwalingen, heeft Hij voor de Reformatie en wonderen en tekenen gezorgd; bij verdeeldheid in de Gemeente heeft Hij voorzien in geestelijke vernieuwing.

Zoals er doorbraken op enorme schaal op het natuurlijke vlak zijn, zo zijn er ook zelfs nog grotere successen in de geestelijke wereld. Het is oogsttijd! Er vindt een dynamische, nieuwe doorbraak plaats in de geestelijke wereld - een doorbraak in openbaringskennis en een doorbraak in een nieuwe dimensie van kracht.

"Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God." 1 Korinthiers 2:4-5

VIJF REDENEN, WAAROM DE EERSTE GEMEENTE WERKTE MET KRACHT.

De eerste christenen waren totaal afhankelijk van de Heilige Geest. Zij waren open kanalen, waar de kracht van God onbelemmerd doorheen kon stromen. Zij zaten in hun denken niet gekluisterd aan een vaste organisatiestructuur voor een gemeente. Daarom kon God met volledige vrijheid werken in hun leven op de wijze die Hij wilde. Als zij het Woord brachten, spraken zij met de wijsheid en de kracht van God Zelf. Wij moeten de vijf zeer belangrijke kenmerken onderzoeken, die zij bezaten, waardoor zij konden doorgaan met te werken in de kracht van God.

1. EENHEID (Handelingen 2:1; 4:32) - Dit was een heel fundamenteel kenmerk van de eerste Gemeente, zoals duidelijk bleek op de eerste Pinksterdag. Zij waren vastbesloten in de Opperkamer te blijven, tot zij de kracht zouden ontvangen die de Heer voor zijn hemelvaart beloofd had. Eer de Gemeente vandaag de dag in diezelfde kracht kan optrekken, moet zij in eenheid samenkomen. Jezus Christus komt geen Bruid halen die vol twist en verdeeldheid is. Wel komt Hij een Bruid halen wier hart onverdeeld en vast gericht is op de wederkomst van de Bruidegom.

2. VRIJMOEDIGHEID (Handelingen 4:20) - De vrijmoedigheid in de eerste Gemeente was het gevolg van de inwonende Tegenwoordigheid van de Heilige Geest. Ongeacht de vervolging die hun deel was - de afranselingen, stenigingen, de gevangenname, en de dood - zij gingen door met vrijmoedig het reddende Evangelie van Jezus Christus te verkondigen. De Gemeente van vandaag - de Gemeente van de levende God - mag niet angstig optreden, maar moet met hetzelfde kenmerk van onverschrokkenheid voortgaan zoals ook de eerste Gemeente dat deed.

3. LIEFDE (Johannes 13:35) - Dit kenmerk van de eerste Gemeente is het ware kenteken van discipelschap. Jezus zei Zijn discipelen, dat zij herkend zouden worden door de liefde die zij voor elkaar hadden. De eerste Gemeente was aaneen gesmeed door de liefde. Als een broeder een nood had, zou een ander voorzien in die nood, omdat hij gemotiveerd werd door de liefde. En als gevolg van hun diepgewortelde liefde voor God legden zij hun leven af om Gods Koninkrijk op aarde te kunnen bouwen.

4. STANDVASTIGHEID (Handelingen 2:46) - In de eerste Gemeente stond de Gemeente centraal in het leven van de christenen. Zij was hun leven. Het Woord zegt ons, dat zij dagelijks in de tempel bijeenkwamen en elkaar dienden van huis tot huis. Tegenwoordig kennen de meeste christenen de kerk als een plaats waar 's zondags, en soms door de week, diensten worden gehouden. Wij moeten datgene wat wij tegenwoordig de Gemeente noemen, uitbreiden tot de rest van de week, opdat wij iedere dag van ons leven verlengstukken van de Gemeente worden. Wij moeten dagelijks getrouw studeren en gemeenschap met God zoeken, opdat wij, als wij dan samenkomen, God en elkaar en eventuele ongelovigen kunnen dienen.

5. OVERGAVE (Handelingen 13:2-3; 14:23; 16:16-17) - De eerste Gemeente wist, hoe belangrijk het was geleid te worden door de Heilige Geest. Voor zij grote beslissingen namen, baden en vastten zij tot zij nauwkeurige aanwijzingen van God kregen. Vooraleer de Gemeente vandaag de dag een doorbraak in kracht kan ervaren, moeten wij bereid zijn alle menselijke leringen en theorie├źn opzij te zetten. Wij moeten ons voor God vernederen in periodes van vasten en gebed. De eerste Gemeente heeft de wereld veroverd, omdat zij KRACHT ontvangen had en omdat zij wist, hoe zij in die kracht moest blijven, waardoor de kracht van God door hen heen kon stromen.

Het Koninkrijk van God is op dit moment hier op deze aarde in onze harten. Wij hoeven alleen maar onze hand uit te strekken en ons toe te eigenen wat ons toekomt - alles wat binnen ons vermogen ligt als mede-erfgenamen van Gods Koninkrijk. God wil, dat u in dezelfde kracht en met dezelfde zalving werkt die Zijn Zoon, Jezus Christus, ook bezat. U heeft macht ontvangen om nog grotere werken te doen dan Jezus en u heeft de kans UW GEESTELIJKE DOORBRAAK TE BELEVEN.

"En (terstond) dwong Hij de discipelen in het schip te gaan en Hem vooruit te varen naar de overkant, totdat Hij de scharen zou hebben weggezonden. En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. Bij het vallen van de avond was Hij daar alleen. Doch het schip was reeds vele stadien van het land verwijderd, geteisterd door de golven, want de wind was tegen. In de vierde nachtwake kwam Hij tot hen, gaande over de zee. Toen de discipelen Hem over de zee zagen gaan, werden zij verbijsterd en zeiden: Het is een spook! En zij schreeuwden van vrees. Terstond sprak (Jezus) hen aan en zeide: Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd! Petrus antwoordde Hem en zeide: Here, als Gij het zijt, beveel mij dan tot U te komen over het water. En Hij zeide: Kom! En Petrus ging uit het schip en liep over het water en ging naar Jezus. Maar toen hij zag op de wind, werd hij bevreesd en begon te zinken en hij schreeuwde: Here, red mij! Terstond stak Jezus hem de hand toe en greep hem en zeide tot hem: Kleingelovige, waarom zijt gij gaan twijfelen? En toen zij in het schip geklommen waren, ging de wind liggen. Die in het schip waren, vielen voor Hem neder en zeiden: Waarlijk, Gij zijt Gods Zoon." Mattheus 14:22-33

ZIE VOORBIJ DE STORM NAAR NIEUW GEESTELIJK TERREIN.

Wij weten uit de Schrift, dat Petrus mens was, zoals u en ik, met zijn menselijke zwakke en sterke kanten. De ene keer was hij vrijmoedig en de andere keer weer angstig. Soms was hij vol twijfel en andere keren leek hij een groot geloof te hebben. Deze geschiedenis uit het boek Mattheus illustreert heel goed de wisselende stemmingen van Petrus.

Petrus en de discipelen zaten in een boot op het meer en werden wild heen en weer geslingerd door een plotseling opgestoken wind. Petrus zag, hoe Jezus naar hen toeliep OVER HET WATER. Ook al was het een wonderlijk gezicht iemand op het water te zien lopen, toch sprak Petrus met een groot geloof, toen hij zei:"Here, als gij het zijt, beveel mij dan tot u te komen over het water." Hij wist, dat, als het geen verschijning was ... als het werkelijk Jezus was, hij ook over het water kon lopen, omdat Jezus het hem mogelijk zou maken. Toen had hij het geloof, dat bij God alle dingen mogelijk zijn (Mattheus 19:26).

En inderdaad, toen Jezus zei:"Kom", stapte Petrus uit de boot en liep hij over het water naar Jezus toe. Toen rees er twijfel in Petrus' hart. Hij zag niet meer op Jezus, hij zag de wind, die tekeer ging ... en ANGST greep hem aan. Toen begon Petrus te zinken. Zodra hij zijn oog afwendde van Jezus en zag naar de storm om hem heen, kon Petrus niet meer op het water blijven lopen.

Pas toen hij op Jezus riep om hulp, werd hij gered. De Heer vertelde hem, dat het kwam door zijn twijfel en angst ... zijn gebrek aan geloof, dat hij de bovennatuurlijke kracht om op het water te lopen was verloren. God wilde graag, dat Petrus in dat nieuwe geestelijke domein binnenging, en hij had de overwinning ook, tot op het moment dat hij op de omstandigheden om hem heen zag.

Tot op de dag van vandaag heeft de mens nog geen fractie ontvangen van alles wat God op geestelijk gebied voor Zijn volk heeft bereid. God wilde, dat Petrus die dag geen enkele grens stelde aan wat hij verlangde. En God wil hetzelfde ook voor u: dat u voor de dag van vandaag geen grenzen vastlegt voor wat u begeert in dit leven. Hij wil dat u uitziet boven uw eigen stormen naar nieuwe niveaus van geestelijke groei. En als u eenmaal heeft gezien, wat u wilt, moet u opstijgen en dat nieuwe geestelijke terrein in bezit nemen ... net zoals Petrus deed toen hij over het water liep.

Het zal niet makkelijk zijn een nieuw geestelijk terrein binnen te gaan, of dat nu een nieuw gebied is van geloof en u God gaat vertrouwen, dat Hij in uw financiele nood zal voorzien, of u wilt, dat er gaven van de Geest door u heen gaan werken.

Voor veel christenen is het veel makkelijker lekker te blijven zitten met wat zij hebben, in plaats van nieuwe gebieden van geestelijke groei binnen te gaan. Zij weten, dat, als zij eenmaal een nieuw terrein van geestelijke groei binnengaan, zij ook de verantwoording dragen nieuwe geestelijke vruchten te dragen. Eigenlijk is er geen grens voor hoever u kunt gaan, behalve de beperkingen die u zichzelf oplegt.

Maak er nu een begin mee uit te zien naar de nieuwe geestelijke terreinen die God voor u heeft en ga er binnen en neem ze in bezit. God wil niet, dat u uitrust en langs de kant staat, terwijl anderen nieuwe hoogtes van geestelijke groei bereiken en u nog steeds 'in de boot zit'. Hij wil niet, dat u opkijkt naar de grote geloofsmannen en -vrouwen en denkt, dat u die hoogtes wel nooit zult bereiken.

God zegt tegen u, dat u moet OPSTAAN. Hij zegt tegen u, dat al het Zijne het uwe is. ER ZIJN GEEN GRENZEN. Bepaal, hoe ver u wilt gaan. En dan ... trek het land in en neem het in bezit ... stap uit de boot en loop over het water met Jezus!

"En het Woord Gods wies en het getal der discipelen te Jeruzalem nam zeer toe en een talrijke schare van de priesters gaf gehoor aan het geloof. En Stefanus, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk." Handelingen 6:7-8

BELEEF UW EIGEN KRACHT-DOORBRAAK.

Ik dank de Heer voor grote predikers, maar laten wij het masker afnemen. Vandaag de dag hebben wij de grootste predikers, die er ooit geleefd hebben, en de wereld gaat naar de hel. Wij kunnen nog steeds de invloed van pornografie, homosexualiteit, drugs, alcoholisme, gebroken gezinnen en alle bijkomende lichamelijke ziektes, die het gevolg zijn van de teugelloze zonde, de ongebreidelde verspreiding van geestesziekten en alle kwalen die het gevolg zijn van de stress van onze moderne maatschappij, niet tegenhouden. De lijst met problemen is eindeloos ... ondanks de grote predikers die wij tegenwoordig hebben ... ondanks het werk van de kerk.

Maar de ware Gemeente is nog steeds in de minderheid, zelfs in de zogeheten christelijke landen van de Eerste Wereld. Wat wij nodig hebben, is de ervaring van de eerste Gemeente, toen het Woord van God groeide, "en zonder ophouden, iedere dag, leerden zij in de tempel en aan huis, en verkondigden zij het evangelie, dat de Christus Jezus is" (Handelingen 5:42). Wij moeten de geboorte van een opwekking ervaren die niet plaatsvindt door het handig 'bewerken' van de mensen. Deze grote opwekking moet ontstaan door een demonstratie van KRACHT, zoals bij de eerste Gemeente, toen "het getal der discipelen te Jeruzalem zeer toenam" ... toen "een talrijke schare van de priesters gehoor gaf aan het geloof" ... toen een persoonlijke doorbraak in KRACHT een man, die Stefanus heette, ertoe bracht "wonderen en grote tekenen onder het volk" te doen.

De Gemeente heeft nu meer mannen en vrouwen nodig, die een heilige vrijmoedigheid aan de dag leggen en die een onbelemmerde stroom van Gods KRACHT in hun leven en bediening manifesteren. Wat de Gemeente nu nodig heeft, is een vasthouden aan de heiligheidsmaatstaven die in Gods Woord te vinden zijn ... een vasthouden aan een toewijding aan God Zelf, waar deze maatstaven de richtlijnen voor zijn.

Willen wij deze KRACHT van de eerste Gemeente bereiken, dan moet het hart en leven van afzonderlijke personen aangeraakt worden met een persoonlijke doorbraak met KRACHT. Te lang reeds luisteren wij naar de leugens van de vijand. Hij heeft geprobeerd de Gemeente te doen geloven, dat deze kracht met het sterven der apostelen is opgehouden ... dat zij niet meer voor vandaag is ... dat wij met onze eigen middelen en onze eigen slimme planning anderen moeten 'counselen' en onderwijzen en 'bepreken'. Onzin!

Jezus kwam naar de aarde met een doel. Hij vernietigde de macht van de duivel. Toen Hij het dodenrijk binnenging, liep Jezus de troonzaal van satan binnen. Hij nam de duivel de sleutels van het koninkrijk af en gaf ze terug in de handen van de Gemeente.

Dit koninkrijk is van ons ... gisteren ... vandaag ... en tot in eeuwigheid!

Wij mogen niet de rechten en de machtiging en de KRACHT, waarvoor Jezus met Zijn leven betaald heeft, veronachtzamen. Er moet een prijs voor betaald worden. Bent u bereid die te betalen? Bent u bereid een levend offer voor God te worden? Bent u bereid uw geloof uit handen te geven en de Heer te vragen u te vullen met Zijn KRACHT tot overstromens toe, met een volle maat? Bent u bereid God uw leven te laten besturen en Hem toe te staan u te leiden, waar Hij dat wil, u te gebruiken zoals Hij dat wil?

Buiten bevindt er zich een wereld, mijn vriend, die u nodig heeft als zielenwinner ... als handenoplegger ... die verlossing brengt aan degenen die door de duivel in een wurggreep gevangen gehouden worden. Vraag God nu om een vervulling met Zijn KRACHT ... een persoonlijke kracht-doorbraak ... die u een heilige vrijmoedigheid zal geven om Gods Woord te spreken tot de verlorenen, wat de mensen er ook van mogen denken ... die het bewijs van tekenen en wonderen zal leveren, wanneer u met de gaven van de Heilige Geest begint te werken als nooit tevoren.

De Gemeente werd niet geboren met bloedarmoede of te weinig geest. Zij werd niet geboren door het werk van prachtige preken. Zij werd geboren met betoon van KRACHT, geheel afhankelijk van de Heilige Geest. Ja, het Koninkrijk van God is van ons allemaal ... NU! U hoeft alleen maar ernaar te grijpen en u toe te eigenen, wat u rechtmatig toekomt.

"Laat beide samen opgroeien tot de oogst. En in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Haalt eerst het onkruid bijeen en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt het koren bijeen in mijn schuur." Mattheus 13:30

DRIE TERREINEN VAN DOORBRAAK IN DE OOGSTTIJD

Wat betreft deze geestelijke doorbraak in openbaring in de oogsttijd en de nieuwe dimensie in kracht, verdienen drie terreinen onze aandacht: een persoonlijke oogst, een wereldwijde oogst van zielen, en een tijd waarin het kaf van het koren wordt gescheiden (d.w.z. de ware christenen worden gescheiden van de middenweg-zoekers, die zich nooit toewijden).

De Gemeente treedt een nieuwe dimensie van kracht en openbaringskennis binnen, doordat de 'geestelijke staar' verdwijnt bij predikers en gemeenteleden in de hele wereld. Het Woord van God wordt onder de loep genomen en verlicht door de Heilige Geest. Er vinden doorbraken plaats in het geloof en in het verstaan van de kracht van het gesproken Woord van God. Er komt openbaringskennis, wanneer het volk gaat zien, hoe zij hun genezing moeten opeisen; hoe zij het gebed van verlossing moeten bidden. De Schrift wordt op een nieuwe wijze geopend, wanneer mannen en vrouwen gaan inzien, wie zij zijn in Christus en wat hun erfenis is.

God is Zijn volk aan het voorbereiden. Geestelijke kennis zal blijven toenemen. Muren tussen stromingen zullen blijven afbrokkelen. De kracht van de Heilige Geest zal de vrije loop krijgen en u zult met de gaven van de Heilige Geest gaan werken als nooit tevoren.

Er zal een duidelijke scheidslijn getrokken worden tussen de lauwe christen en de christen die met de Geest vervuld is en door de Geest geleid wordt. De wereld zal de glorie van de Heer op Zijn volk zien rusten. Genezing van blinden, doven, stommen, en kreupelen en scheppingswonderen zullen allemaal deel uitmaken van deze geestelijke Doorbraak van de Oogsttijd.

Tekst voor verdere studie: Kolossenzen 3:1