Hoofdstuk 7

STEL VAST, WAAR UW VIJAND ZICH BEVINDT.

Als wij het Koninkrijk dat God ons door Jezus gegeven heeft, willen innemen, moeten wij ons geestelijke gezichtsvermogen scherp stellen, onze vijand lokaliseren, hem binden en ons grondgebied opeisen.

"Van toen aan begon Jezus Christus zijn discipelen te tonen, dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel lijden van de zijde der oudsten en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derden dage opgewekt worden. En Petrus nam Hem terzijde en begon Hem te bestraffen, zeggende: Dat verhoede God, Here, dat zal U geenszins overkomen! Doch Hij keerde Zich om en zeide tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan; gij zijt Mij een aanstoot, want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods, maar op die der mensen." Mattheus 16:21-23

SPOOR UW VIJAND OP.

God wil doorbreken in uw geest met een duidelijke openbaring van de kracht en de autoriteit, die Hij u wil laten gebruiken, naarmate u uw plaats inneemt in Zijn koninkrijk door de bolwerken van de vijand neer te halen. Zoals wij leren uit de bovenstaande tekst, moeten wij, om het koninkrijk in te nemen, onze geestelijke visie scherp stellen, onze vijand lokaliseren, hem binden en dan ons eigendom opeisen.

Maar op de eerste plaats: hoe kun je tegen een vijand strijden als je hem niet hebt onderkend? Of: hoe kun je tegen een vijand strijden en tegelijk doen of hij niet bestaat? Om over deze vijand iets te weten te komen moeten wij beginnen bij de schepping van de mens.

In de Bijbel staat dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Het beeld van God bevindt zich niet in onze uiterlijke verschijning, maar in ons innerlijk. Er zijn drie dingen die God de mens nooit heeft toebedacht: zonde, ziekte en de dood. Maar omdat Hij de mens naar Gods geestelijke beeld geschapen had, had God hem het recht gegeven om te kiezen. Maar de tragiek is, dat de mens een verkeerde keuze gemaakt heeft. En door Adams verkeerde keuze, door zijn zonde van ongehoorzaamheid in de Hof van Eden toen hij naar satan luisterde, erfde de mens satans loon: zonde, ziekte en de dood (Genesis 2:17).

Adam stierf op die dag geen lichamelijke dood, hij stierf geestelijk. Ons wordt gezegd dat 'in Adam allen sterven' (1 Korintiers 15:22). Maar in datzelfde vers staat ook dat 'in Christus allen levend gemaakt worden'. Dus in Christus worden wij geestelijk opnieuw geboren. De mens is niet zijn fysieke lichaam. Dat gaat tot stof terug. De persoon die u bent, is de geest in dat lichaam, de geest die tot in alle eeuwigheid voortleeft.

De mens is (een) geest. God is Geest. En ook satan is (een) geest. Dus de eerste regel in de strijd is: stel vast waar uw vijand zit. Als het gaat om onze problemen, onze ziektes, onze zorgen, angsten en frustraties, hebben wij geen strijd te leveren in het zichtbare. Wij zijn verwikkeld in een geestelijke oorlog in de onzichtbare geestelijke wereld, waar de wortel ligt van onze problemen.

Als wij proberen te redeneren over onze problemen, of ze met ons verstand porberen te verklaren en te rechtvaardigen, zijn wij alleen maar bezig op het natuurlijke vlak. Deze benadering zal nooit een blijvende oplossing opleveren. Maar als wij het probleem juist omschrijven, wat het ook werkelijk is, een geestelijke macht (die van satan), dan kunnen wij het probleem ook als een geestelijke macht aanpakken en de strijd aanbinden in de bovennatuurlijke kracht van God en de vijand in de Naam van Jezus vernietigen.

De realiteit van het bestaan van boze geesten waarmee satan, hun vorst, zijn boze werk uitvoert, kan duidelijk gestaafd worden met het getuigenis van Mozes. In de wet van Mozes, welke hij schreef op last van Jahweh, die deze woorden tot hem sprak op de berg Sinaï, vinden wij een duidelijke definitie van de werking van demonen in het leven van de mens, hun werking van invloed op en misleiding van de mens, hun vermogen met mensen te spreken en hen te beheersen, en de absolute haat van de Here God hiertegen. God noemt deze betrokkenheid een 'gruwel', een zonde van de laagste soort (Deuteronomium 18:9-13).

God gaf het bevel, dat iedereen die met deze geesten der gruwel besmet was, als straf moesten worden gedood. (Natuurlijk heeft Christus de doodstraf voor deze zonden aan het kruis gedragen, en als iemand vandaag de dag deze dingen belijdt, zal God deze zonde vergeven en die persoon zal gered worden, omdat Christus de straf heeft betaald voor al diegenen die geloven.) God zou ons geen wetten gegeven hebben om ons te waarschuwen voor dingen die er niet zijn.

Mozes in het Oude Testament was een beeld van Christus in het Nieuwe Testament: Mozes, de enige mens die God van aangezicht tot aangezicht kende; Christus, de eniggeboren Zoon van de Vader, Die in de boezempositie bij de Vader was. Elk erkenden zij satans bestaan, haatten hem vurig, en vernietigden zij zijn werk door hun leven en werken.

"Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen." Jesaja 14:12-14

DE SATAN ALS LUCIFER, ZOON DES DAGERAADS

Reeds sinds het begin van het bestaan van de mens in de Hof van Eden is satan bezig elk wapen, elke taktiek en elk duivels aanvalsplan te gebruiken om te verhinderen dat Gods wil op aarde gedaan wordt. Door de eeuwen heen heeft hij gelogen, misleid en mensen blind gemaakt voor de waarheid. Hij heeft het verstand van de mensen verdorven en hun hart van God afgekeerd. Hij heeft zonde, ziekte, vernieling en dood in de wereld gebracht.

Vanaf de dag dat de Gemeente van Jezus Christus geboren werd, heeft satan koortsachtig getracht haar te vernietigen. Nu is het uur gekomen dat satan een aanval met inzet van al zijn macht zal uitvoeren op Gods kinderen. Op dit moment gebruikt satan specifieke strategieën tegen christenen om de Gemeente in een verzwakte positie te houden en te verhinderen dat zij in de 'maat van de wasdom der volheid van Christus' opstaat (Efeziers 4:13). Het plan van satan behelst ons tegen te houden in onze opmars naar de kracht en zalving van de Heilige Geest, waardoor wij bolwerken in de levens van degenen die ons omringen, kunnen neerwerpen.

Wij leven in een tijd waarin elk wedergeboren kind van God in staat moet zijn de vijand te HERKENNEN en te KENNEN. Daarom lanceren wij een OFFENSIEF tegen satan met inzet van al onze macht. Wij rukken hem het masker af en stellen hem als nooit tevoren aan de kaak ... hoe hij christenen heden aanvalt ... de sleutel-strategieën die hij tegen u gebruikt ... hoe u hem en zijn werken kunt herkennen ... waar de strijd gestreden en gewonnen wordt ... en hoe u in de tegenaanval moet gaan en hem moet overwinnen.

In het verleden heeft de Gemeente hem en zijn werk niet doorzien. Wij hebben niet onze positie van macht en autoriteit over hem ingenomen. Maar het wordt nu tijd dat wij satan openbaar maken ... hem aankijken zoals Jezus deed en hem gelasten:"Ga!" Jezus KENDE DE VIJAND ... trad ONMIDDELLIJK OP ... en door de kracht en zalving van de Heilige Geest, gebruikte Hij Zijn autoriteit over satan, bestrafte Hij hem en wierp Hij hem uit.

Voordat u een totale aanval kunt uitvoeren tegen satan, moet u uw vijand KENNEN ... zijn karaktertrekken KENNEN ... en de strategieën die hij tegen u gebruikt, kunnen HERKENNEN.

Door de hele Bijbel heen vinden wij voor satan vele namen die verschillende aspecten van zijn karakter laten zien. Wanneer wij deze namen en hun betekenis bezien, krijgt u een duidelijker beeld van het karakter en het werk van satan vandaag de dag op aarde. U zult hem herkennen en u niet door zijn aanvallen laten verrassen.

Wij zien in deze eerste verwijstekst (Jesaja 14:12-14), dat satan oorspronkelijk bekend stond als Lucifer, het hoogste en mooiste schepsel van God met de meeste macht en wijsheid. In Ezechiel, hoofdstuk 28, in de verzen 11-19, zult u lezen dat hij een volmaakt schepsel was, zonder zonde ... met een vrije wil. Van alle geschapen wezens belichaamde hij alles wat het woord 'volmaaktheid' maar kon inhouden ... volkomen schoon en vol van wijsheid (vers 12).

Lucifer bekleedde een verheven positie als 'een beschuttende cherub', waarin hij een hogepriesterlijke functie uitoefende om de schepping voor te gaan in het aanbieden van aanbidding aan God (vers 14). Als de gezalfde cherub, had Lucifer het voorrecht in de Tegenwoordigheid Gods te staan.

In de Uitgebreide Bijbelvertaling (The Amplified Bible) staat in Ezechiel 28:15 over Lucifer:"Gij waart onberispelijk in uw wegen vanaf de dag dat gij geschapen werd, totdat er ongerechtigheid in u werd gevonden." De satan was volmaakt in al zijn wegen vanaf de dag, dat hij geschapen werd, totdat er zonde in zijn hart kwam. Zijn hart werd vervuld met trots. Hij zag naar God en Zijn troon en dacht, dat hij aan God gelijk was (Jesaja 14:12-14). Hij had de vrije wil, die God hem gegeven had, gebruikt om zonde in zijn hart toe te laten en tegen God in opstand te komen. Op deze manier verloor hij zijn verheven positie en werd hij van de 'berg der goden' verbannen (Ezechiel 28:16).

Als wij deze beschrijving van Lucifer bezien - zoon des dageraads - zien wij, dat hij geen verzinsel is. Hij bestaat echt. Hij is een geestelijk wezen. Net zoals Jezus Christus nu leeft en op aarde Zijn werk doet door de Heilige Geest, Die werkt in het leven van de kinderen Gods, net zo leeft satan en werkt deze op aarde door boze geesten en door het leven van zijn kinderen ... de 'kinderen der ongehoorzaamheid' (Efeziers 2:2).

"Want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten." Efeziers 6:12

GA NAAR DE WORTEL VAN HET PROBLEEM.

Hoe eerder wij, als dienstknechten van God en als Gemeente van Jezus Christus, beseffen dat, als wij te maken hebben met strijd en verzet, wij niet hoeven af te rekenen met mensen of ideeën, hoe eerder wij de grootste overwinning zullen boeken, die de wereld in de Naam van Jezus ooit gezien heeft. Wij zijn niet verwikkeld in een natuurlijk conflict, maar een geestelijk conflict, en het kan niet worden opgelost met godsdienstige of politieke kunstgrepen of met welke natuurlijke middelen dan ook. Het moet worden beslecht, en kan alleen worden beslecht, door mensen die macht hebben bij God en bij mensen, en die kunnen overwinnen.

De satan treedt overal in de wereld om ons heen op de voorgrond (Job 1:7; 1 Petrus 5:8), naarmate zijn boze geesten over mensen komen om hen te bewegen tot elke soort van zonde, die er is. Hij heeft overheden aangesteld in deze wereld die mensen gebruiken, die hun hele leven hebben overgegeven aan zijn dienst. Hij werkt door menselijke vaten net zoals de Heilige Geest zich openbaart door menselijke vaten. Wij moeten leren, waaraan wij kunnen zien, dat wij met de vijand te maken hebben 'opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend.' (2 Korinthiers 2: 10c, 11)

In het Bijbelboek Nehemia geeft God acht specifieke manieren aan, waarop satan ons werk voor de Heer zal proberen te vernietigen (Nehemia 4-6). Misschien kunt u ze herkennen in zoverre ze reeds tegen u gebruikt worden. Het zijn:

1. spot en intimidatie;

2. bedreiging met fysiek geweld en verwarring;

3. ontmoediging en een geest van negativiteit;

4. verdeeldheid;

5. verleiding tot compromis sluiten en redeneren met de wereld;

6. uitputting;

7. angst; en

8. leiding door een valse profeet.

Niet alle aanvallen van de vijand zijn gemakkelijk te herkennen. Waarschijnlijk zijn zijn werkingen in uw leven geraffineerd en bijna onmerkbaar. Maar hoe hij zich ook verbergt, u moet toch zijn wijze van werken ontdekken en er een einde aan maken, voor het te laat is.

Vat moed: wat de belemmeringen ook waren die Nehemia en de Joden toen overwonnen hebben, het volk van de Heer kan ze weer overwinnen, als ze maar naar de wortel van het probleem gaan in de geestenwereld en de macht van God gebruiken en Zijn geestelijke wapens om de vijand te verslaan.

Als u deze problemen oppervlakkig probeert op te lossen, zult u nooit de oplossing vinden. Het probleem ligt in de geestenwereld, in de geest van de mens en in zijn zondige natuur. Er is geen probleem als u het echte probleem in de geestenwereld heeft herkend en overwonnen en de vijand aan de bron heeft gezien - de diepste oorzaak. In Christus is uw overwinning behaald!

"Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans, die opgeworpen wordt tegen de kennis van God, slechten, elk bedenksel als krijgsgevangene brengen onder de gehoorzaamheid aan Christus". 2 Korinthiers 10:3-5

LEG DE BIJL AAN DE WORTEL VAN DE BOOM.

Ik kan niet genoeg benadrukken, dat u alleen in een geestelijke relatie, ontwikkeld door gebed, de ware kracht zult ontvangen om de bijl aan de wortel van de boom te leggen en standvastig de werken van de satan te vernietigen en vrucht te dragen voor God. Geestelijke overwinningen worden behaald in de binnenkamer door het soort gebed dat het hart van God beweegt, de loop der naties in beweging zet, en doordringt tot achter de vijandelijke linies en opmarcheert naar doorbraken met God. Dit alles komt voort uit uw geestelijke relatie met God als u in uw binnenkamer tijd met Hem in gebed doorbrengt.

Als de strijd op zijn hevigst is, is er geen tijd meer voor gebed. Wij hadden alles al moeten doorbidden met God voor we erin terechtkwamen. Wij moeten dan al vervuld zijn met de Heilige Geest en klaar voor de strijd, vol van Zijn kracht - vol tot overstromens toe. Nog voordat wij in het middelpunt van de strijd terechtkomen, moeten wij weten dat de overwinning behaald is. En hoe moeten wij dat weten? God openbaart het ons in onze geestelijke relatie met Hem.

Kijk naar Nehemia, Mozes en David. Kijk naar Paulus en elke andere grote figuur in de Bijbel. Er is er niet één bij, die deze geestelijke relatie met God niet had. Niet één of hij wist, toen hij eenmaal Gods uitdaging voor zijn leven aanvaard had, met grote zekerheid, dat God hem door de strijd heen zou halen. Deze mensen gingen niet te werk in een 'blind geloof'. Zij werkten met het geloof van Iemand Die zij kenden. En tijdens de lange uren, dagen en jaren waarin zij Hem van aangezicht tot aangezicht in hun binnenkamer hadden ontmoet had God hun de overwinning beloofd.

Deze mannen hadden één ding gemeen. Geen grote werken, of aanzien of blinde gehoorzaamheid, maar hun relatie met de Almachtige. Deze relatie ondersteunde hen in zware geboorteweeën in hun binnenkamer, door bovenmenselijke worstelingen met de machten der duisternis. Deze overwinningen die de loop van de geschiedenis der mensheid hebben veranderd, werden behaald door hun relatie. Dit is een relatie die geworteld is in een absoluut geloof en vertrouwen in God; in een zich volledig verlaten op Gods beloften, Zijn sterkte en Zijn wet. Dit soort relatie van kracht zal de wereld tot Christus bekeren en ons werkelijk in staat stellen de werken Gods te werken.

Ook u moet leren het dunne laagje van excuses voor elk probleem door te prikken, of het nu vervolging of opstandigheid onder jongeren, of het nu ziekte of echtscheiding is. En wel door voorbij te zien aan alle oppervlakkige, schijnbare oorzaken en naar de wortel van het probleem te gaan. U moet de vijand het hoofd bieden: rechtop staand, en al zijn macht in uw leven en in het leven van degenen rondom u vernietigen. U moet in uw voorbede voorbijgaan aan het oppervlakkige. U moet arbeiden in het gebed in de Geest en de dingen aanpakken aan de wortel. De problemen aan de oppervlakte zullen vanzelf opgelost worden en de overwinning zal opbloeien als u de bijl legt aan de wortel van het probleem.

"Simon, Simon, zie, de satan heeft verlangd ulieden te ziften als de tarwe, maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet zou bezwijken. En gij, als gij eenmaal tot bekering gekomen zijt, versterkt dan uw broederen." Lukas 22:31-32

HET VOORBEELD VAN DE EERSTE GEMEENTE

Toen de Heer Petrus zag, keek Hij niet naar de moeilijke situatie van onrust en verwarring van dat moment in het leven van Zijn geliefde discipel. Jezus keek naar het gebied van de geest en Hij zag dat de oorsprong van de strijd lag in de doelbewuste, doelgerichte aanvallen van de vijand, die erop gericht waren Simon Petrus te vernietigen.

De aanval van de vijand tegen de Gemeente en iedere afzonderlijke christen is tegenwoordig net zo reëel als deze ooit geweest is. Eigenlijk is het zelfs zo, dat de Gemeente en iedere christen persoonlijk een grotere uitdaging wacht, als wanneer ook in de geschiedenis het geval is geweest. In Gods handelen met Israël en in de geschiedenis van de Kerk bracht het moment van de grootste crisis ook de grootste openbaring van Gods kracht met zich mee.

De mens moest er Gods aangezicht voor zoeken. Het kwam niet vanzelf. Toen Israël begon te bidden en Gods aangezicht begon te zoeken, kwam er een openbaring die de kracht herstelde, waardoor het geestelijk leven weer nieuwe kracht opdeed bij ieder persoonlijk en in het hele land - maar de mens moest er zelf naar zoeken. De mens moet oprecht deze kracht willen kennen en bezitten om ze te kunnen ontvangen.

Gods antwoorden zijn niet altijd makkelijk. Soms vragen ze een enorme toewijding van onze kant. Een van de grootste geheimen die ik in tijden van grote beproeving en besluitvorming heb geleerd, is dat je altijd de Heilige Geest moet vertrouwen. Wat op het moment zelf moeilijk lijkt kan juist de deuropening worden naar de mooiste ervaring en zegen van je hele leven. Wees niet bang om er doorheen te stappen. Terwijl de satan klaar staat u te 'ziften als de tarwe', staat Jezus daar bij de troon van God om voor u voorbede te doen. U staat er niet alleen voor in uw strijd, net zoals Simon Petrus er niet alleen voor stond. Overwinning en kracht op elk gebied in uw leven liggen aan de andere zijde op u te wachten.

Als u terugkijkt naar de kracht van de eerste Gemeente, die de toenmalige wereld bijna volledig voor Christus won, kunt u zien hoe zij de vijand lokaliseerde en de bijl aan de wortel van het probleem legde en voorwaarts ging in de overwinning, zoals God hun dat had opgedragen. Hun visie was de volgende:

1. Zij erkenden het bestaan van boze geesten.

2. Zij wisten, dat boze geesten mensen konden misleiden en bezitten.

3. Zij begrepen, dat de duivel erop uit was de mensheid te vernietigen.

4. En zij wisten, dat Christus Zijn volgelingen in Zijn Naam autoriteit over hen had gegeven.

5. Zij herkenden hun vijand (geen dingen, geen oppervlakkige oorzaken).

6. Zij stelden vast, waar hun vijand zat, en eisten hun overwinning op.

Als de Gemeente van Jezus Christus en individuele gelovigen vandaag de dag de wereld willen winnen voor Christus, dan moeten zij hun geestelijke gereedschap uit de apostolische periode ter hand nemen om af te rekenen moet de toevloed van het kwaad, net zoals dat geschied is in de begindagen van het Christendom.

"Nu gaat er een oordeel over deze wereld; nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden." Johannes 12:31

DE OVERSTE VAN DEZE WERELD: SATAN

Jezus sprak volgens dit vers over satan als de 'overste dezer wereld'. Toen Hij Zich voorbereidde op Zijn dood aan het kruis, zei Hij tegen Zijn discipelen dat satan ... de 'overste dezer wereld' ... zou worden buitengeworpen. Het Griekse woord voor 'overste' is 'archon' wat betekent 'heerser' ... iemand die regeert. Ditzelfde woord 'overste' wordt in het Woord van God gebruikt voor heersers over naties, rechters, magistraten, leden van het Sanhedrin en bestuurders van de synagoge.

Als 'overste dezer wereld' bezit satan niet de hoogste macht in deze wereld. Zij is niet zijn eigendom. God heeft hem geen macht en autoriteit erover gegeven, alsof het zijn eigendom was. Als 'overste dezer wereld' heeft satan geen macht en heerschappij over gelovigen.

Toen Jezus naar het kruis ging, zei Hij tegen Zijn discipelen:"Nu zal de overste dezer wereld buitengeworpen worden." Op hetzelfde moment dat Jezus uit de doden opstond, werd satan BUITENGEWORPEN. Niet uit deze wereld, dat betekent het niet. Ook niet, dat hij niet meer op aarde werkzaam is. Het betekent wel, dat de macht die satan over mensen had, gebroken is. Hij kan mensen niet meer overheersen; maar al diegenen die in Jezus Christus geloven en Hem aannemen, worden verlost uit satans macht en overheersing en worden onderdaan van het Koninkrijk Gods (Kolossenzen 1:13).

Als 'overste dezer wereld' heerst satan, en oefent hij slechts macht uit en claimt hij het eigendomsrecht, over de ongeredden die zich in deze wereld en onder het boze wereldsysteem bevinden, dat hij in het leven geroepen heeft.

Een andere benaming voor satan is 'god van deze wereld', of, zoals het nauwkeuriger vertaald wordt in de New International Version, 'god van deze eeuw'. Deze naam wordt alleen maar gebruikt om satan aan te duiden, als de god van het wereldsysteem en van degenen die hem tot hun god maken, zoals degenen die ooit Baal of de andere afgoden aanbaden.

Als de 'overste dezer wereld' verblind satan het denken van de ongelovigen en neemt hij hen gevangen, naar gelang hij dat wil. Zij worden deel van zijn 'koninkrijk der duisternis' en hij oefent macht en heerschappij over hen uit (2 Korintiers 4:4).

"... waarin gij vroeger gewandeld hebt overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht, van de geest, die thans werkzaam is in de kinderen der ongehoorzaamheid, ..." Efeziers 2:2

DE OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT

Als 'overste van de macht der lucht' heerst satan over de boze machten en wereldbeheersers dezer duisternis. Hij is de 'overste van de demonen' waar zijn koninkrijk uit bestaat (Matteus 12:24). Aangezien hij niet alomtegenwoordig is, kan hij niet op meer dan één plaats tegelijk zijn. Hij werkt door de boze geesten die onder zijn commando staan en door de 'kinderen der ongehoorzaamheid' ... degenen die geen volgelingen van Jezus Christus zijn.

De boze geesten krijgen vandaag de dag van satan, als de overste van de macht der lucht, de opdracht Gods volk te onderdrukken en te kwellen. Hij stuurt geesten van angst, haat, lust, hebzucht, twijfel, verwarring en een menigte andere om u aan te vallen. En tegen die boze machten en overheden moeten wij van dag tot dag 'worstelen'. God heeft ons door de Heilige Geest macht en autoriteit gegeven over satan en heel zijn boze legermacht, maar wij moeten satan als de OVERSTE VAN DE MACHT DER LUCHT en deze boze geesten herkennen, willen wij hen kunnen binden en uitwerpen.

De satan wil niet, dat u hem ziet zoals hij werkelijk is. Hij wil dat u hem vergeet ... hem over het hoofd ziet. Waarom? Omdat hij maar weinig tijd heeft. Wij leven in de laatste dagen. Hij wil geen enkele kans laten voorbijgaan om de Gemeente af te breken en te vernietigen. Eigenlijk weten wij zelfs dat zijn aanvallen tegen Gods volk steeds heftiger zullen worden.

De satan wil niet geopenbaard worden, omdat hij weet dat u macht en autoriteit over hem heeft gekregen. Hij wil niet, dat u uw positie als het MACHTIGE, VOLWASSEN, VOLLEDIG TOEGERUSTE kind van God gaat innemen, zoals God dat voor u gepland heeft.

Uw positie van sterkte zal erin bestaan, dat u WEET en HERKENT wie satan is en wat zijn strategieën zijn ... en in de WETENSCHAP, dat u verzekerd bent van de VOLLEDIGE EN BLIJVENDE overwinning elke dag van uw leven.

"Want al leven wij in het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees." 2 Korintiers 10:3

ONZE PROBLEMEN LIGGEN IN DE GEESTENWERELD.

Een van de belangrijkste sleutels tot succes in de geestelijke oorlogvoering is gelegen in het lokaliseren van uw vijand ... uw ECHTE vijand. Wij zullen nooit het eigenlijke probleem oplossen, als wij niet eerst vaststellen waar onze ECHTE VIJAND zich bevindt.

Met de ontelbare leringen en het tegenstrijdige onderricht heeft de vijand Gods volk verscheurd en verward en rent het allerlei richtingen tegelijk op. Met als gevolg dat wij uit het oog verloren hebben, WIE onze werkelijke vijand is en WAAR hij zich schuilhoudt. Heiligen hebben het op elkaar gemunt en op "doelstellingen", op stromingen, op leringen, op sociale vraagstukken, politici, drugs, misdaad, enz., enz. Maar, geliefden, GEEN ENKELE VAN DEZE DINGEN IS HET EIGENLIJKE PROBLEEM!

Denk eraan ... wij zullen NOOIT het echte probleem oplossen, als wij niet onze ECHTE VIJAND lokaliseren.

Een van de oorzaken voor zo veel mislukkingen in ons leven is, dat wij niet met vaste hand ons vuurwapen gericht hebben op onze echte vijand en hem in het vizier gehouden hebben. Wij zijn ten strijde getrokken op alle verkeerde plaatsen - en hebben tegen personen en "vraagstukken" gestreden in plaats van de satanische machten, die zich erachter verscholen hadden (Efeziers 6:12). Zodoende is veel van de activiteit in bedieningen oppervlakkig geworden en trachten zij slechts de buitenkant van het probleem aan te pakken. De echte vijand ... de satanische machten ... hebben vrij spel in de geestenwereld, terwijl wij ons afmatten met nutteloze strijd op het natuurlijk vlak met weinig uitwerking.

Uw strijd is niet tegen uw huwelijkspartner, uw kind, uw baas of de overheidsambtenaar. Of u het nu wilt toegeven of niet, al deze mensen zijn in Gods oog kostbare schepselen van Hem. Er liggen onschatbare mogelijkheden voor God in ieder van hem of haar, die zich overgeeft aan Christus. Maar zij worden beïnvloed en overmeesterd door satanische machten, als zij tegen God rebelleren. Dus is onze strijd eigenlijk TEGEN DE OVERHEDEN EN MACHTEN EN DE WERELDBEHEERSERS DER AARDE (Efeziers 6:12). Onze strijd is niet tegen de mensen die uit eigen vrije wil kiezen voor rebellie. Wij mogen hen niet in de steek laten. Wij mogen onze vuurkracht niet verkwisten door tegen hen persoonlijk te strijden. Wij moeten met onze geestelijke ogen voorbijzien aan de oppervlakkige problemen, zoals Paulus ons opdraagt in de bovenstaande Bijbeltekst.

Wij moeten daarom geen enkel mens kennen naar het vlees, maar met nieuwe ogen NAAR DE GEEST VAN GOD!

Ons hoofddoel moet zijn deze mensen zover te krijgen, dat zij hun wapens van rebellie neerleggen en zich aan Christus overgeven. Immers, als wij hun niet vertellen hoeveel God van hen houdt, en hen voor Zich wil hebben ... hoe zullen zij het dan ooit weten?

Om de werken Gods te werken door Zijn liefde door te geven in woord en daad, moeten wij niet vergeten dat onze strijd niet tegen vlees en bloed is. Ons handelen wordt niet bepaald door wat wij aan de oppervlakte zien. Onze God Die regeert heeft heerschappij over dit alles.

(Plaatje pag.375 (N.T.))

"Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken." 2 Korintiers 11:13-15

SATAN, AARTSMISLEIDER EN ENGEL DES LICHTS

De satan beschikt over een bovennatuurlijk vermogen zijn gedaante te veranderen en zich te vermommen om zich op die manier goed en heilig en rechtvaardig voor te doen. Met deze grote macht om te misleiden zal hij zich zelfs zo verhullen dat ook de grootste zonden onschuldig lijken.

In de hof van Eden kwam satan tot Eva, verhuld als het sluwste van alle dieren die God geschapen had. Geslepen als hij is, deed hij de zonde als iets goeds voorkomen dat genoegen en tevredenheid zou voortbrengen. Hij zei tegen Eva dat, als zij van de verboden vrucht zou eten, haar ogen geopend zouden worden en zij als God zou worden in het kennen van goed en kwaad (Genesis 3:5).

Vandaag de dag komt satan niet tot ons in zijn werkelijke gedaante als de boze dief, leugenaar en moordenaar. Hij verandert zich als een 'engel des lichts'. Hij zal proberen de christen te verleiden tot ongehoorzaamheid. Hij zal proberen u een dwaalweg op te leiden door u te laten denken dat het God is Die spreekt en u leidt, terwijl het in feite de misleider is die spreekt. Hij zal de zonde zo voordoen dat zij u aanvaardbaar en onschuldig lijkt.

De satan werkt, als 'engel des lichts', vandaag de dag door mannen en vrouwen die zich voordoen als profeten ... leraren ... en christelijke leiders. Ogenschijnlijk lijkt het of zij een rein en heilig leven leiden. Maar van binnen zijn zij vol zonde en ongerechtigheid. Misschien zijn zij begonnen als ware dienstknechten van God, maar zij zijn van de waarheid afgeweken en leven slechts om hun eigen goddeloze begeerten te bevredigen. Veel christenen, die deze personen niet herkennen als de satan vermomd als een 'engel des lichts', worden misleid en voortgeleid in valse leringen.

Jezus heeft gewaarschuwd:"Wacht u voor de valse profeten, die in schapevacht tot u komen, maar van binnen zijn zij roofgierige wolven." (Mattheus 7:15) Christenen van vandaag moeten beginnen hun geestelijk onderscheidingsvermogen te gebruiken als nooit tevoren om de satan als de aartsmisleider te herkennen, die komt als een 'ENGEL DES LICHTS', en dat alleen om te verleiden en hen naar de vernietiging te voeren.

"Want God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid." 2 Timoteus 1:7

BREEK DE BOLWERKEN VAN ANGST AF.

Hoe kunt u een vijand bestrijden, die u niet heeft onderscheiden? Hoe kunt u tegen een vijand strijden, waar u de ogen voor sluit en die zogenaamd niet bestaat?

Er zijn geesten die vrij spel hebben in de wereld. Wij doen er beter aan deze schriftuurlijke waarheid onder ogen te zien, te erkennen, en onze vijand te brandmerken, anders zullen wij de strijd tegen hem niet winnen.

Misschien vraagt u:"Bent u niet bang, broeder Cerullo, dat, als u over geesten spreekt, de mensen dingen zullen gaan zien die er niet zijn?" Mijn antwoord daarop is:"Maar als ze er wel zijn, doen wij er goed aan ze te zien!"

Of wij het nu fijn vinden of niet ... of wij het toegeven of niet ... er zijn geesten op jacht in de wereld. Deze geesten hebben de duivelse opdracht de structuur van landen, het fundament van de Bijbel, gebed en verder alles wat heilig is, af te breken.

Een van de sterkste en meest verwoestende geesten die in de lucht rondgaan in deze eindtijd is de geest van angst. Doktoren en psychologen zien angst als een ziekte ... het op één na grootste probleem in de geestelijke gezondheidszorg. Inderdaad is angst een ernstige aantasting van de emotionele en mentale en zelfs de lichamelijke gezondheid van de mens, maar de bovenstaande Bijbeltekst omschrijft angst duidelijk als een demonische geest.

De geest van angst is over de mens gekomen als gevolg van zijn rebellie tegen God. Zij kwam als gevolg van Adams schuld (Genesis 3:9-10), en angst heerst in de lucht (de hemelse gewesten) om ons heen op een ongekende schaal in deze laatste dagen.

God had de mens in den beginne geschapen als een volmaakt wezen zonder de kwelling van angst. Als kinderen van God genoten Adam en Eva de liefdevolle voorziening en bescherming van hun hemelse Vader. Zij waren niet bang voor de leeuwen, de beren of welk van de andere dieren ook ... zij waren niet bang dat zij zonder eten en drinken zouden komen te zitten ... zij genoten een volmaakte vrede.

Nadat zij tegen God in opstand gekomen waren, door aan de satan toe te geven, beseften Adam en Eva, wat zij gedaan hadden en hadden zij een nieuwe emotionele ervaring ... een gevoel van schuld ... en dat gevoel van schuld ging gepaard met een geest van angst. Daarom verborgen zij zich voor God.

Die dag werd er in de hof van Eden een geest van angst losgelaten op de aarde en deze geest heeft door de eeuwen heen ontelbare miljoenen mensen gekweld en onderdrukt. Maar bedenk dat u verlost bent ... en uit satans greep ontkomen. U bent vrij van ongerechtigheid ... u heeft de macht angst uit te drijven en gezag en autoriteit uit te oefenen over alle gedachten van angst, die uw denken willen binnendringen. Als u in uw denken aangevallen wordt door gedachten van angst of door angst ingegeven denkbeelden, bestraf ze dan onmiddellijk ... op het moment dat zij willen binnenkomen. Bekleed uw denken met het met kracht vervulde Woord van God, want God beveelt ons vernieuwd (of, verjongd) te worden in ons denken (Efeziers 4:23). Of, zoals een andere vertaling het uitdrukt: "nieuw gemaakt te worden in de zienswijze van uw denken" (New International Version).

Neem nu het besluit, dat u een overwinnaar BENT in Jezus Christus. Lokaliseer uw vijand van angst, kijk deze goddeloze geest, die verwoesting in uw denken en leven aanricht, recht in de ogen en maak hem uw overwinning bekend in Degene die de prijs heeft betaald met Zijn eigen bloed ... de prijs voor het vrij zijn van angst ... de prijs voor de gemoedsrust van en de vrede in uw hart.

"Zij hadden over zich als koning de engel des afgronds; zijn naam is in het Hebreeuws Abaddon en in het Grieks heeft hij tot naam Apollyon."

Openbaring 9:11

SATAN ALS DE VERDERVER

Het Hebreeuwse woord 'Abaddon' en het Griekse woord 'Apollyon' verwijzen beide naar de satan en worden vertaald met 'Verderver'. In dit vers in Openbaring is satan de engel die aangesteld is over de bodemloze put, die tijdens de komende Dag des Heren demonen uit die bodemloze put zal vrijlaten.

Door de hele Bijbel heen verleent satans vernietigende karakter hem ook de titel van 'de afvreter' en van 'moordenaar'. Toen God tijdens het Pascha de kinderen Israëls uit de slavernij in Egypte verloste, was het de Verderver die de eerstgeborenen doodde (Exodus 12:23). God beloofde, dat als wij onze tienden in Zijn voorraadkamer zouden brengen, Hij de 'afvreter' omwille van ons zou 'bestraffen' (Maleachi 3:10-11). En Jezus beschreef hem als de 'moordenaar van den beginne' (Johannes 8:44)

Door satan kwam de dood in de wereld. Het was nooit Gods bedoeling dat de mens verdriet, pijn, zonde, ziekte of de dood zou ervaren. Door satans leugens en listige tactieken verleidde hij de mens tot zonde en door de zonde kwam de dood (Romeinen 5:12).

Nog steeds werkt satan op aarde als de VERDERVER. Er zijn veel mensen die het werk van de Vernietiger in hun leven niet herkennen. Als ziekte, problemen in het gezin of op financieel gebied zich voordoen, herkennen zij het niet als het werk van satan.

Vergis u niet. De satan verlangd ernaar alles wat u bezit te verderven, en vooral uw ziel. Hij wil u uw vrede en vreugde afnemen en uw denken vullen met zorgen, angst en nood. Zolang u zijn werk in uw leven niet herkend als dat van de Verderver, zult u van de ene nederlaag voortgaan naar de andere.

Jezus heeft het werk van de duivel verbroken (1 Johannes 3:8) ... zonde, ziekte en de dood. Hij heeft met de duivel gestreden en de strijd twee duizend jaar geleden voor u gewonnen. Hij heeft Zijn bloed vergoten, opdat u vrij kunt komen van alle macht van de duivel. U moet satan als de VERDERVER herkennen. Drijf de duivel in het nauw en grijp de overwinning die van u is. In de Naam van Jezus kunt u de verderver overwinnen!

Teksten voor verdere studie:

Genesis 3:1 ;

Exodus 12:14;

1 Kronieken 21:1;

Ester 7:6;

Job 2:4;

Psalm 109:6;

Spreuken 21:8; 21:27;

Ezechiel 28:14;

Zacharia 3:1;

Maleachi 3:11;

Lucas 13:16.