Hoofdstuk 8

NEEM HET SLAGVELD IN OGENSCHOUW.

God heeft ons opgedragen het slagveld van ons denken binnen te trekken en alle verstandelijke vermogens die satan van ons geroofd heeft, terug te eisen. Het slagveld van ons denken te herkennen is van zeer groot belang, willen wij alle machten der duisternis in ons gedachteleven verslaan en ten volle in het vernieuwde denken van Christus terechtkomen door de macht en het bloed van Jezus in ons.

"Want de gezindheid van het vlees is de dood, maar de gezindheid van de Geest is leven en vrede. Daarom dat de gezindheid van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich niet aan de wet Gods; trouwens het kan dat ook niet." Romeinen 8:6-7

BEZIE HET SLAGVELD.

Het is van het allergrootste belang te weten waar ons slagveld en de vijand zich bevinden. Pas als wij ten volle begrijpen, waar het slagveld precies ligt, en de plaats in ogenschouw nemen, zullen wij onze volle autoriteit door het vergoten bloed van Jezus Christus kunnen opnemen en de vijand verslaan, waar hij aanvalt: op het slagveld van ons denken.

Er is maar één plaats waar satan mensen kan aanvallen, of zij nu christenen zijn of nooit Jezus Christus hebben aangenomen. En die ene plaats is op het slagveld van het denken. De gevolgen kunnen wel zichtbaar worden op andere gebieden, maar het denken is het eigenlijke slagveld, waar de eerste aanval plaatsvindt.

Toen God Adam schiep, gaf Hij hem heerschappij en autoriteit over alles op aarde (Genesis 1:28). Alleen iemand die zelf zijn eigen denken helemaal beheerste, kon alles wat God voor hem geschapen had besturen. De satan wist, dat hij alleen langs de weg van het denken van de mens toegang kon krijgen tot de ziel van de mens en dat hij hem daardoor stap voor stap naar de dood kon voeren. Dus was dit nu juist de weg waarlangs hij Eva benaderde in de hof van Eden - de weg van haar denken.

De satan stelde haar een vraag, die haar aan het denken zette, en die gericht was op satan in plaats van op God (Genesis 3:1). Daarna sprak hij haar verbeeldingskracht aan, wat een andere functie van ons denken is (Genesis 3:5), en suggereerde hij dat zij kon worden als God. Daarna deed hij met gemak een greep naar een andere mentale functie: haar vermogen om innerlijk dingen te zien (Genesis 3:5), en zij zag dat de boom, waarvan God gezegd had dat zij er niet van moest eten, 'goed was om van te eten'.

Adam en Eva werden er nooit toe gedwongen hun denken open te stellen voor de vijand. Hun denken was niet iets waar zij geen zeggenschap over hadden. Het tegendeel is juist waar, zij hadden ieder een volledig vrije morele keuze. Door middel van hun denken konden zij die wil gebruiken om ofwel regelrecht tegen God in te gaan en ongehoorzaam te zijn, of om Hem te gehoorzamen. Adam en Eva kozen voor de rebellie en daardoor kwam er scheiding tussen God en henzelf.

Onmiddellijk werd hun denken, dat ooit in beslag genomen was door de gedachten en de leiding van God en gemeenschap met Hem, overspoeld door gedachten die geïnspireerd waren door de vijand (Genesis 3).

Adam kon alleen met goed gevolg op aarde heersen naarmate zijn denken in gemeenschap met God verkeerde. Op dezelfde wijze kunnen ook wij, als de toekomstige koningen en priesters van onze Heer, in het Koninkrijk van God alleen een bestuursfunctie vervullen, naarmate wij de volledige zeggenschap en autoriteit over ons denken terugwinnen en het volledig onder het bloed van Christus plaatsen.

Nadat wij hebben ingezien dat het eigenlijke slagveld op het gebied van ons denken ligt, moet ons hoofddoel in de strijd worden, dat wij volledig onze autoriteit doen gelden over de vijand en elke gedachte en ons volledige denken onder de controle van de Heilige Geest brengen. Wij moeten alle werken van de vijand in ons denken uitroeien, afbreken en vernietigen. Wij moeten opstaan, de duivel weerstaan en in de kracht van Christus alle vijandige bolwerken in ons vleselijke denken uitwerpen. Dan pas kan ons denken volledig vernieuwd worden.

"Dit zeg ik dan en betuig ik in de Here, dat gij niet langer moogt wandelen zoals ook de heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst, om de verharding van hun hart. Zij hebben zich immers in hun verdoving overgegeven aan de losbandigheid om gretig winst te slaan uit allerlei onreinheid. Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. Gij toch hebt van Hem gehoord en zijt in Hem onderwezen, gelijk dit de waarheid is in Jezus, dat gij, wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens aflegt, die ten verderve gaat, naar zijn misleidende begeerten, dat gij verjongd wordt door de geest van uw denken." Efeziers 4:17-23

WIN DE STRIJD OM UW DENKEN.

God heeft ons opdracht gegeven op te trekken. Wij moeten oprukken naar het slagveld van ons denken en alle verstandelijke vermogens die satan van ons geroofd heeft, weer opeisen. Wij moeten ons elk grammetje van het leven van Christus, dat Hij in ons hart heeft uitgestort, toeëigenen om alle machten der duisternis in ons gedachteleven te verslaan, waardoor wij ten volle teruggebracht worden in het herstelde denken van Christus, dat door de kracht en het bloed van Jezus in ons is.

Toen wij wederomgeboren werden, "heeft Jezus Zich voor ons gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken" (Titus 2:14). Jezus heeft een enorm losgeld voor onze vrijlating betaald om ons totaal vrij te maken, volledig hersteld en geheel verlost (teruggewonnen van satan).

Als wedergeboren kind van God bent u in staat de gedachten die in uw hoofd komen aan te nemen of af te wijzen. Dit betekent in feite, dat het overwicht aan uw kant is, als het gaat om de gedachten die in uw hoofd hebben willen binnendringen om u te knechten. De overwinning is reeds behaald. Jezus is voor u uit gegaan om de slag te winnen. Het enige wat u nu moet doen is uittrekken in Zijn Naam en de overwinning opeisen.

Neem als illustratie de Israelieten. Hoewel God het Beloofde Land reeds aan hen toegewezen had, konden zij er niet zomaar binnenwandelen, onderuit gaan zitten en zich verheugen. Veertig jaar lang had God Zijn volk voorbereid op de oorlog en hen toegerust voor de strijd die ging komen. Maar de Israelieten moesten uit ondervinding leren, dat er een groot verschil is tussen het wettelijk recht op het land en het in bezit nemen ervan.

Toen zij tenslotte het Beloofde Land binnengingen, hadden zij een hoop zwaar werk te doen want zij troffen het land aan overspoeld met vijanden.

Zo is het ook met uw denken. Jezus Christus heeft de prijs om het vrij te zetten reeds betaald, maar op de dag dat u wederomgeboren werd, was het al geïnfecteerd met gedachtepatronen, gewoontes, opvattingen en wereldse idealen, die er jaren daarvoor reeds ingebracht waren door de vijand. Nu wil God elke centimeter van dat 'land' gereinigd zien en vervuld met Zijn Geest. Dat is wat wij het herstelde denken, het verjongde denken, noemen (Efeziers 4:23).

In onze wandel met de Heer zal elk satanisch bolwerk in ons denken een onderdeel van ons leven in Hem verdringen, dat wij niet zullen ervaren (of waar wij geen deel aan zullen hebben), totdat de vijand in dat onderdeel vernietigd is. Wij kunnen pas een volledig toegewijde dienst aan de Heer verrichten wanneer elk spoor van de vijand is uitgewist. Zolang er, hoe klein ook, bolwerken van angst, negatieve meningen, zorgen, benauwdheid of verwarring overblijven in het 'land' van uw denken, zult u daadwerkelijk deze dingen dienen, en volgens een Bijbels principe wordt u een slaaf van alles wat u dient (Romeinen 6:16).

Zolang alle vijandelijke bolwerken van uw oude zelfzuchtige natuur (die God vijandig gezind is) niet neergehaald zijn, ondervindt de Heilige Geest een ernstige belemmering bij het herstellen van uw denken in Christus. Hij zal u nooit dwingen een onderdeel van uw denken, dat u niet wilt afstaan, aan Hem over te geven. Hij zal nooit uw vrije wil geweld aandoen. Dat betekent, dat u vele, vele beslissingen moet nemen onderweg naar het totale herstel van het slagveld van uw denken.

"Daarom zeg Ik u: Weest niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten (of drinken), of over uw lichaam, waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels: zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren, en toch voedt uw hemelse Vader die; gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd te zijn een el aan zijn lengte toevoegen. En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: zij arbeiden niet en spinnen niet; en Ik zeg u, dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds, dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Maakt u dan niet bezorgd, zeggende: Wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet, dat gij deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen, want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad." Mattheus 6:25-34

HET NEERWERPEN VAN HET BOLWERK VAN ZORG

Een van de heftigste aanvallen, die de vijand uitvoert tegen het slagveld van ons denken, ligt op het gebied van bezorgdheid. Zowel echte als ingebeelde zorgen vallen ons denken dagelijks aan door de druk en stress van deze eindtijd, die zich van alle kanten aan ons opdringen in een poging ons te ontmoedigen en te verslaan.

In de bovenstaande Bijbeltekst zien wij dat Jezus ons gebiedt zorgen aan kant te leggen. Hij dringt er bij ons op aan in te zien dat onze hemelse Vader in Zijn trouw voorzien heeft in al onze noden (vers 30). Hij verzekert ons, dat onze hemelse Vader weet, wat wij nodig hebben nog voordat wij erom vragen, dus is er ook geen reden tot zorgen (vers 32).

Dan maakt Jezus duidelijk dat er een hoger doel is om na te streven als het vervullen van uw behoeften ... en wel de weg waarlangs de zegen in uw leven binnen gaat stromen ... antwoorden op uw problemen, en Gods bovennatuurlijke hulp aan u. Als u die weg zoekt, zegt Jezus, dan zult u behoefte hebben aan ZIJN GERECHTIGHEID, "en dit alles (de dingen die u nodig heeft) zal u bovendien geschonken worden" (vers 33).

Als wij verlangen, dat Gods gerechtigheid door Jezus Christus in onze woorden en daden tot uiting komt ... als wij ernaar zoeken toegewijd te zijn aan Zijn weg in plaats van aan onze weg ... als wij ernaar zoeken Zijn plan uit te voeren in plaats van ons plan ... als ons belangrijkste doel wordt de vervulling van ons hart en leven met Zijn Koninkrijk ... dan zal bezorgdheid ons niet langer binden en beheersen en zal God vrij zijn te voorzien in elk van onze noden.

Bij uw pogingen de zorgen op het slagveld van uw denken te weerstaan, zal de vijand trachten u terug te trekken naar een oud gewoontepatroon van bezorgdheid. Dan zult u een besluit moeten nemen:"Wil ik mij hiertegen verweren in de kracht van God, het weerstaan in Jezus' Naam, en de Heilige Geest toestaan dit onderdeel van mijn gedachteleven te vullen met Hem? Of zal ik weigeren in de Geest te strijden en toestaan, dat deze zorg voor altijd in mijn denken op de loer blijft liggen?" God heeft u een vrije wil gegeven om te besluiten welke kant u uit wilt. En Hij heeft u de macht gegeven weerstand te bieden. Jezus heeft aan Golgota's kruis voorzieningen getroffen voor al uw noden. Nu is het aan u de Heilige Geest de vrijheid te geven bezorgdheid te vervangen door de volheid van God en de volheid van het leven in Zijn Koninkrijk.

Teksten voor verdere studie:

Genesis 6:5; 8:21;

1 Kronieken 28:9;

Job 21:27;

Psalm 56:5;

Spreuken 17:11; 21:10; 21:27;

Jesaja 59:7;

Marcus 7:21.