Hoofdstuk 9

TAXEER DE KRACHT VAN DE VIJAND.

Wij moeten de kracht van de vijand inschatten en bereid zijn deze tegemoet te treden in de overtreffende macht en sterkte van Jezus Christus en de macht van de Heilige Geest.

"Opdat de satan op ons geen voordeel mocht behalen. Want zijn gedachten zijn ons niet onbekend." 2 Korinthiers 2:10c, 11

BEPAAL DE KRACHT VAN DE VIJAND.

Nadat wij zijn gaan inzien waar onze strijd ligt, wie onze vijand is en waar en hoe hij werkt, is er een andere hele belangrijke richtlijn om de slag te winnen: u moet de kracht van de vijand inschatten.

De meeste mensen beseffen niet, wat de kracht van de vijand precies inhoudt. Maar het is geen geheim. Er zijn maar twee krachten die in de wereld werkzaam zijn: die van God, en die van de duivel. Goed en kwaad.

Er zijn veel mensen die geloven, dat christenen door de macht van de duivel overheerst, of bezeten kunnen zijn. Ik bedoel nu niet de krachten die van buitenaf op ons inwerken. Ik spreek nu ook niet van onderdrukking door demonen, maar van bezeten zijn. Ik kies ervoor te geloven dat een wedergeboren, Geest-vervuld gelovige niet door demonen bezeten kan zijn, omdat de duivel niet in hetzelfde vat kan wonen samen met Jezus Christus en de Geest van God.

Als wij kijken naar mensen die te kampen hebben met mislukkingen en tekortkomingen, moeten wij begrijpen dat het mogelijk is een veldslag te verliezen, maar daarmee is nog niet de hele oorlog verloren. Het gaat erom de oorlog te winnen. Maar de vijand heeft wel een zekere mate van macht, die hem door God voor een tijd is toegestaan, en wij moeten ontdekken, hoe wij zijn kracht moeten bepalen.

God kende de kracht van de vijand toen Hij Zijn Zoon zond om tegen hem te strijden. God Zelf had reeds met satan in de hemelen moeten afrekenen, toen deze nog Lucifer was, een glorieuze engel, die in opstand kwam tegen de Schepper en zei:"Boven de sterren Gods zal ik mijn troon oprichten. Ik wil mij aan de Allerhoogste gelijkstellen." (Jesaja 14:13-14) De Bijbel leert ons, dat één derde van de engelen uit de hemel Lucifer in deze opstand volgde. De satan moet wel heel machtig zijn geweest, als hij een derde van de legerscharen der engelen kon overreden hem te volgen. En God wist dat.

God kende niet alleen de sterkte van de macht van de vijand door zijn aanval op de hemel, maar ook door zijn aanval op de mens op aarde. En daarom ook gaf God, toen Hij Jezus naar de aarde zond om hier de geestelijke strijd met deze vijand aan te gaan, aan Zijn Zoon de benodigde gereedschappen, wapens en toerusting om de vijand te verslaan en de werken te doen van Zijn Vader, Die Hem gezonden had.

Jezus zei:"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op (de) aarde" (Mattheus 28:18). 'Alle macht' betekent, dat Jezus volledige, totale en onbetwistbare macht en de overhand had over de duivel. En deze macht, die Jezus had gekregen, heeft Hij nu aan ons, Zijn Gemeente, gegeven:"Macht ... over de hele legermacht van de vijand" (Lucas 10:19).

Wij durven niet tegen de macht van satan in te gaan slechts bewapend met onze zelf-verzonnen filosofieën en onze eigen ontoereikende geestelijke mogelijkheden. Wij moeten de sterkte van de macht van de vijand inschatten en klaarstaan hem tegemoet te treden in de overtreffende macht en sterkte van Jezus Christus en de macht van de Heilige Geest. Als gevolg van Zijn overwinning over de satan, is Jezus ons voorgegaan. Hij heeft u en mij de sleutels gegeven om niet alleen de werken Gods te werken, maar ook de volledige overwinning en heerschappij over satan hier op aarde te hebben.

In feite heeft Jezus Christus door Zijn leven, dood, opstanding en hemelvaart, aan ons, Zijn discipelen, de sleutels gegeven van de heerschappij over het koninkrijk der wereld.

Teksten voor verdere studie:

2 Koningen 22:19;

Job 1:12;

Ezechiel 28:17;

Jesaja 14:16;

Lucas 10:18;

Romeinen 16:20.