Hoofdstuk 6

WAARHEID IS KRACHT.

De openbaring van waarheid, of geestelijke kennis, veroorzaakt een kracht, die God aan ons en de wereld toont door de Heilige Geest. God waarlijk te kennen betekent Zijn kracht te kennen, en dat maakt u gereed om Zijn werken te doen.

"Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken." Johannes 8:31-32

WAARHEID IS KRACHT.

God heeft de Gemeente een doorbraak in kracht en openbaringskennis beloofd, waarmee wij de werken Gods kunnen werken. Maar de grote vraag is: Hoe krijgen wij die kracht?

De bovenstaande tekst bevat de sleutel - wij krijgen die kracht doordat de waarheid aan ons geopenbaard wordt. En hoe brengt het openbaren van de waarheid kracht voort? Laten wij het stap voor stap bekijken.

Gods doel met het openbaren van de waarheid aan u, is dat u, als gelovige, Zijn kracht zult ervaren. Als waarheid geopenbaard wordt, wordt dit geestelijk weten, of geestelijke kennis. Als de waarheid aan u geopenbaard wordt, stelt dat uw geloof in werking - het soort geloof waarbij u weet dat u weet dat u weet dat u het zeker weet.

Het gevolg van dit in werking gestelde geloof is, dat u God op een persoonlijke, intieme wijze kent. En als u God op deze diepe, intieme wijze kent, bent u klaar om Zijn werken te doen. Want als u Hem werkelijk kent, kent u ook Zijn kracht!

Paulus spreekt over het verband tussen het kennen van God en het kennen van Zijn kracht in Filippenzen 3:10, waar hij zegt:"(Dit alles) om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding ... "()

De openbaring van de waarheid betekent kracht - omdat de waarheid God openbaart zoals Hij is! Paulus maakte dit bekend toen hij bad, dat de Efeziers deze openbaringskennis over God zouden ontvangen:"... opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen ..." (Efeziers 1:17)

Als u God werkelijk kent, ontvangt u niet alleen kracht, maar het eeuwige leven zelf, zoals Jezus ons zegt in Johannes 17:3. Ja, de opstandingskracht van het eeuwige leven is erop gebaseerd, dat wij ieder voor zich de enige ware God kennen. Maar u kunt Hem pas kennen als Hij door de Heilige Geest aan u geopenbaard wordt. Alleen dan kunt u Zijn kracht uitoefenen in een groter geloof.

"Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, ..." Efeziers 3:20

GELOOF, DAT GODS KRACHT DOOR U HEEN WERKT!

Wanneer u zich voorbereid op het werk dat gaat komen, denk dan niet te klein over God, wanneer Hij van u een geheiligd en nuttig vat maakt, geschikt en gereed voor elke goede taak. God is in staat alles in u te doen wat Hij zegt dat Hij doen kan:

" ... oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen," maar het is alleen "blijkens de kracht welke in ons werkt." De kracht welke Jezus uit de doden opwekte! (Efeziers 3:20)

U heeft dezelfde Geest, dezelfde kracht in u, welke Jezus uit de doden opwekte. Paulus vertelt ons verder in Efeziers 1:19-21 wat deze kracht, die God ons beloofd heeft, allemaal inhoudt:

" ... Die kracht is gelijk de werking van Zijn machtige sterkte, die Hij werkte in Christus toen Hij Hem uit de doden opwekte en Hem plaatste aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten, ver boven alle macht en heerschappij, kracht en overheid, en iedere naam die gegeven kan worden, niet alleen in deze maar ook in de komende tijd." (Nieuwe Internationale Vertaling)

God heeft u kracht en een overwinnende macht beloofd met een doel. Wordt u bewust van hoe de Geest Zich in uw leven beweegt en geef u daaraan. Doe stappen in het geloof wanneer u mensen de handen oplegt en wanneer u getuigt. Wek de gaven, die in u zijn, op (2 Timotheus 1:6), en de hele wereld zal weten dat Jezus leeft, dat Hij de Zoon van God is, en dat Hij naar deze wereld is gekomen met een doel.

"Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden" Lukas 19:10

ER IS GEEN GROTERE KRACHT DAN DE WAARHEID VAN HET EVANGELIE.

Wij moeten ons afvragen welke taak God ons, als discipelen van Jezus Christus, voor vandaag de dag in deze wereld gegeven heeft. Wij moeten de waarheid van die taak kennen en vervolgens in de kracht van die waarheid wandelen om doeltreffende soldaten in Gods Leger te zijn in deze moeilijke eindtijd.

Wij mogen ons afvragen, of het voldoende is vervuld te zijn met Gods Geest en de gebedstaal van de Heilige Geest te hebben ... dronken te zijn van de zegen en de heerlijkheid van Zijn leven en macht die door ons heen stromen ... of God dagelijks te prijzen in een voor ons onbekende taal.

De Bijbel is hier echter heel duidelijk over. Er worden geen doekjes om gewonden. Er staat klaar en duidelijk precies in waarom Jezus naar deze aarde werd gezonden. En aangezien Hij ons voorbeeld is, hebben wij dezelfde hoge roeping.

"Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden."

Hij kwam naar de aarde om het werk van de duivel te vernietigen ... om de ogen van de blinden te openen ... om de zieken te genezen ... om de melaatsen te reinigen ... OM HET VERLORENE TE ZOEKEN EN TE REDDEN!

Het is niet genoeg als wij deze openbaringskennis over onze macht en autoriteit en roeping als discipelen van Jezus Christus bezitten. Alleen de waarheid van het Evangelie te kennen ... alleen de kracht van Gods liefde te kennen die met tekenen en wonderen werkt ... alleen te weten dat wij 'het verlorene moeten zoeken en redden' is niet voldoende.

Wij moeten deze waarheid nemen ... deze openbaringskennis die wij ontvangen door Zijn Woord ... en DEZE KRACHT AANBOREN door haar in ons leven in WERKING te zetten.

Terwijl u dit op dit moment zit te lezen, zijn er miljarden mensen die verloren zijn, omdat zij nooit de Naam Jezus gehoord hebben. De wereld wordt gekweld. Zij worstelt met pijn en verdriet en ziekte, zonder de waarheid te horen, die gevangenen vrijmaakt. Als de Gemeente van Jezus Christus haar taak trouw was gebleven, zouden wij nu in een andere wereld leven.

Het is nog niet te laat om onze invloed te doen gelden. Sta vandaag nog op in de kracht en de zalving van de Heilige Geest ... overgegeven aan de volledige en alomvattende wil van God voor uw leven ... wandelende in Zijn openbaringskennis, welke de WAARHEID is DIE KRACHT VOORTBRENGT.

"Toen heeft zijn stem de aarde doen wankelen, doch thans heeft Hij een belofte gegeven, zeggende: Nog eenmaal zal Ik niet slechts de aarde, maar ook de hemel doen beven. Dit: nog eenmaal, doelt op een verandering der wankele dingen als van iets, dat slechts geschapen is, opdat blijve, wat niet wankel is. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een Hem welbehaaglijke wijze met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur." Hebreeen 12:26-29

BOUW UW GELOOF OP HET ONFEILBARE, ONAANTASTBARE WOORD VAN GOD

God gaf mij elf jaar geleden een profetisch Woord voor de Gemeente. Toen ik op een ochtend thuis aan het bidden was, voelde ik hoe de heerlijke tegenwoordigheid van God, die zo vertrouwde zalving van de Heilige Geest, aan mijn rechterschouder kwam staan. Het voelde aan alsof iemand zijn hand op mijn rechterschouder legde.

Toen ik opkeek, zag ik de zalving van de Aanwezigheid van God zichtbaar worden en letterlijk haar energie over mijn schouder uitspreiden. Toen sprak God tegen mij en zei:

"Zeg tegen mijn volk dat alles wat geschud kan worden, geschud zal worden.

Zeg hun, dat zij hun geloof moeten wortelen.

Als hun geloof niet vast staat tijdens de crisis, zullen zij niet standhouden.

Zij moeten hun geloof wortelen in datgene wat onfeilbaar en onaantastbaar is.

Zij moeten voor hun geloof een onbeweeglijk aangrijpingspunt hebben.

Dat aangrijpingspunt is het Woord van God."

Sindsdien hebben wij een beving ervaren. Wij hebben verwarring en onrust op zowel politiek als economisch vlak gezien. Machtsstructuren zijn aan het wankelen gebracht. Maar de echte grote beving die over de aarde komt, moeten wij nog meemaken - er komt een beving, zoals er nog nooit een geweest is, en God gaat ALLES schudden wat er te schudden valt. Niet de duivel, maar God gaat dat doen.

God is een God met een doel, een plan, een ontwerp en Hij is onpartijdig.

In overeenstemming met Zijn plan voor de eindtijd heeft Hij beloofd dat Hij "nog eenmaal" de aarde zal doen beven. De uitdrukking "nog eenmaal" heeft betrekking op de "laatste opruiming". Hierdoor weten wij, wanneer deze beving zal komen. Zij komt tijdens het binnenhalen van de oogst in de eindtijd ... "ter voorbereiding van de volheid der tijden ... om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te brengen" (Efeziers 1:10).

Elke beweging en stroming zal geschud worden. Elke bediening zal geschud worden. Niet satan zal deze beving veroorzaken, maar God. Ik waarschuw u om u voor te bereiden.

Welk doel heeft God met dit schudden?

Er bevinden zich dingen onder ons, die God moet reinigen en opruimen, wil de Gemeente zonder vlek of rimpel en zonder smet voor Zijn troon kunnen staan.

De christelijke ervaring zal aan het schudden gebracht worden. Wij leven vandaag de dag in een wereld waar elke lering en elke vorm van onderwijs vrij spel hebben. Hier zijn twee oorzaken voor te noemen: de kerkbank en de preekstoel. Maak de preekstoel geen verwijten, als u zelf zo goedgelovig bent en het allemaal maar voor zoete koek aanneemt. Het is o zo gemakkelijk de voorganger de bekritiseren wanneer hij u misleidt. Maar als u weet, wat u doen moet, kan hij u niets voorspiegelen.

Er zijn vandaag de dag christenen die te lui zijn of het te druk hebben om het Woord te onderzoeken en dat te blijven doen. Zij hebben hun oog gericht op bepaalde predikers en leraars en zij nemen elk woord wat uit hun mond komt, aan. Zij vinden het veel gemakkelijker te vertrouwen op predikers en leraars dan zelf de Schrift te onderzoeken om te achterhalen of zij wel het zuivere en onvervalste Woord van God voorgeschoteld krijgen. Dit soort christenen zal geschud worden. Zij zullen geen stand houden.

Er zijn vandaag de dag christenen die rondgaan, en zingen en roepen "Jezus komt spoedig!" maar niet wandelen in datgene wat zij prediken. Zij geloven in het gezegde 'Hij komt weer', maar zij hebben het zo druk met de zorgen voor dit leven dat zij geen tijd hebben om te getuigen of voor verloren zielen te bidden; zij hebben geen tijd voor bidden en vasten; zij hebben zich niet toegewijd ... of hun tijd, hun energie en hun financiën overgegeven om de verlorenen te redden. Zij zijn in hun hart nog aan de wereld verbonden.

God gaat een einde maken aan dit soort christendom. Deze christenen zullen worden geschud.

Er is maar een ding waar u mee overeind zult blijven als alles om u heen wankelt ... het ONFEILBARE, ONAANTASTBARE Woord van God!

Het woord 'onfeilbaar' betekent:'geen ruimte voor vergissing; niet kunnen misleiden of verleiden'.

Geen enkele menselijke leerstelling of theologie is onfeilbaar. Bitter weinig theorieën kunnen de toets der tijd doorstaan. Er wordt voortdurend bijgeleerd en aangepast.

Nu, luistert u goed. U en ik kunnen ons de geestelijke luxe van aanpassing niet veroorloven. Wij moeten per se weten dat wij zeker weten dat wij het ook echt zeker weten! En om deze positie met kracht te kunnen innemen, moeten wij ons geloof vestigen op datgene wat onfeilbaar is.

Stel uw vertrouwen niet in mensen ...

Stel geen vertrouwen in door de mens ontworpen leerstellingen ...

Stel uw vertrouwen niet in stromingen ... zij zijn aan veranderingen onderhevig; zij vergissen zich; zij KUNNEN u misleiden en verleiden.

Bouw uw geloof en vertrouwen op het ONFEILBARE Woord van God!

Behalve dat Gods Woord u niet kan verleiden of misleiden, is het ook nog ONAANTASTBAAR, wat betekent dat het 'niet door aanvallen kan worden ingenomen'. Het kan niet gevangen genomen worden. Het kan niet gebonden worden!

God en Zijn Woord zijn niet te scheiden!

Teksten voor verdere studie:

Spreuken 16:6; 22:21;

Johannes 17:17;

Romeinen 1:16;

1 Korintiers 1:24;

1 Tessalonicenzen 2:13;

3 Johannes 3.