Informatie of vervanging?

Vervanging of informatie?

Zonder het te beseffen geven veel predikers en mensen die Bijbelstudie geven, informatie door en geen leven.

Hoe dat komt?

O.a. omdat wij mensen een blinde vlek hebben voor onszelf en niet precies in de gaten hebben wat voor uitwerking onze woorden op ons gehoor hebben.

Maar als wij goed keken en nadachten, zouden wij merken dat ons gehoor er niet door verandert. Wij blijven jaar in jaar uit informatie over Christus doorgeven maar er vindt geen verandering plaats.

En verandering is toch het uiteindelijke doel van prediking of Bijbelstudie. Informatie hebben we in onze huidige samenleving genoeg. Méér dan genoeg.

Misschien is het juist daardoor dat wij zo besmet zijn met die instelling van feiten door te willen geven, maar feiten werken niets uit. Als ons gehoor altijd actief was in het verwerken van feiten, zou dat misschien nog kunnen. Maar daar komt die blinde vlek weer om de hoek kijken. Onze broeders en zusters zijn simpele zielen die dingen nemen op ‘face-value’.

Eigenlijk moeten wij zo met onze Heer gaan leven, dat Hij ons leven wordt.

Wij moeten vervangen worden door Hem. Paulus schrijft dat Christus in hem leeft. En dat hij zelf niet meer leeft, Christus leeft door hem heen (Galaten 2:20).

Ik heb kort geleden een stap vooruit gezet in het inzicht dat ik voor Hem moet leven (2 Korinthe 5:15), dat Hij in mij leeft, en als het goed is: door mij heen leeft.

Maar als de Heer ons niet helpt aan het juiste alomvattende inzicht te krijgen, dan is het moeilijk om met enkel de woorden die in de Bijbel staan, dat inzicht te verwerven. Je moet het altijd hebben van Schrift met Schrift vergelijken.

Mijn inzicht begon met de tekst in Jesaja 30:15:

Want zo zegt de Heere HEERE, de Heilige van Israël: Door terugkeer en rust zou u verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn, maar u hebt niet gewild.”

En het was het woordje ‘rust’ in die tekst dat plotseling tot mij doordrong.

U moet weten dat ik een bezig baasje ben, altijd nadenkend over wat er nu weer moet of ik nu weer wil, altijd bezig met nieuwe terreinen te ontginnen, in de hoop dat ik zo dichter bij de Heer kom. Maar de Bijbel zegt: Welzalig is hij die U verkiest en doet naderen, die mag wonen in Uw voorhoven; wij worden verzadigd met het goede van Uw huismet het heilige van Uw paleis (Psalm 65:5).

Het ligt nooit aan mij om mijzelf te verkiezen. Hij bepaalt, Hij verkiest en doet naderen!

En het is juist het woordje ‘rust’ dat zo aansluit bij wat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1:30, 31:

Maar uit Hem bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, 31opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere.”

Als Hij mijn heiliging IS, dan moet ik zelf niks meer doen, maar alleen nog maar naar Hem luisteren, en doen wat Hij mij opdraagt. DAT is gehoorzaamheid.