Is God ECHT goed?

Ik wil graag Psalm 103 met u doornemen, en tussendoor commentaar toevoegen. Ik zal af en toe vette tekst gebruiken om het geheel makkelijker leesbaar te maken. Ik heb gebruikt gemaakt van de Herziene Statenvertaling (HSV):

Een psalm van David.
Loof de HEERE, mijn ziel, en al wat in mij is, Zijn heilige Naam.
Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.
Die al uw ongerechtigheid vergeeftDie al uw ziekten geneest,
Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,
Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als die van een arend.”

De meeste Christenen hebben er niet zo héél veel moeite mee om te geloven dat God al hun ongerechtigheid vergeeft: zonde kun je niet vastpakken, je kunt het niet zien, horen, ruiken of proeven, en ‘als God mijn ongerechtigheid niet vergeeft, dan sterf ik in mijn zonden en ga ik verloren, dus dat zal ik dan beter maar geloven!’

Maar dan komt het: “Die al uw ziekten geneest.” Dat wordt al moeilijker om te geloven, niet? AL mijn ziekten? Toch is dat wat er staat!

Dan staat er: “Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid,” gevolgd door een lastige vertaling: “Die uw mond verzadigt met het goede.”

De HSV, de Statenvertaling van 1977 en ook de Jongbloed-editie zeggen hier: “Die uw mond verzadigt met het goede.” Hierbij zij opgemerkt dat Spreuken 18:20 zegt: “Van de vrucht van iemands mond wordt zijn buik verzadigd, hij wordt verzadigd van de opbrengst van zijn lippen.” Wat ik spreek, komt op mij terug, goed of slecht! En als God mijn mond verzadigt met goede dingen die ik kan spreken, dan komen er goede dingen op mij af. Misschien is dat wel de reden waarom de Statenvertalers hier gekozen hebben voor de vertaling ‘mond.’

Misschien minder vreemd: in de NBG (de Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, van 1951), staat: “… die uw ziel verzadigt met het goede, … .” Als God mijn ziel verzadigt met het goede, dan voel ik mij goed, niet depressief en is er alleen maar in alle opzichten voorspoed.

Wat is het nu: mond of ziel? In het Hebreeuws staat: “die uw sieraad verzadigt met het goede.”

En ik dacht: ‘Sieraad … hoezo, sieraad?’ Maar als in het vers ervóór over een kroon gesproken wordt, dan is sieraad toch niet zó vreemd.

Conclusie: behalve dat de Heer ons verzadigt met goedertierenheid en barmhartigheid, verzadigt Hij die kroon ook nog eens met het goede!! Wow!!!

Laten we verder lezen:

6De HEERE doet rechtvaardige daden en recht aan alle onderdrukten.
7Hij heeft aan Mozes Zijn wegen bekendgemaakt,
aan de nakomelingen van Israël Zijn daden.
8Barmhartig en genadig is de HEERE,
geduldig en rijk aan goedertierenheid.”

Als je je onderdrukt voelt door tegenstanders, de tegenstander (de duivel), door ziekte of wat dan ook, mag je van Gods kant rekenen op rechtvaardige daden en recht!

Mozes was de leider van het volk, hij moest Gods wegen kennen om voor het volk voorbede te kunnen doen, en voor het gewone volk waren er Gods daden, Zijn weldaden: rechtvaardiging, genezing, vrede, bevrijding, overwinning, enz.

In vers 8 wordt de HEERE barmhartig en genadig genoemd! Is dat een barmhartige en genadige God als Hij je ziek maakt? Toch zijn er Christenen die dat geloven! Hij maakt je ziek om je iets te leren, of misschien af te leren?

Nu vraag ik u: kunt u iemand iets geven wat u zelf niet hebt? Als u geen € 10.000.000 hebt, kunt u ze mij niet geven. Als u geen € 10 hebt, kunt u ze mij niet geven.

Is God ziek? Hééft God ziekte? Hoe zou Hij u dan ziekte kunnen geven? Hoe zou Hij u ziek kunnen maken? Dat is niet Gods aard. Hij wordt in deze Psalm beschreven als enkel en alleen maar goed!

Goedertieren” betekent: volhardend in goeddoen. En daarbij is Hij ook nog eens rijk aan goedertierenheid! Wat een geweldige God en Vader is Hij!

We gaan verder:

9Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen,
niet voor eeuwig handhaaft Hij Zijn toorn.
10Hij doet ons niet naar onze zonden en
vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.”

Mensen die geloven dat God je ziek maakt om je iets te leren, zullen bij vers 9 zeggen: ‘Aha, niet voor altijd! Maar aanvankelijk dus toch wel!’ Maar leg dat dan eens naast vers 10: “Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet … .”

Maar het wordt nog beter:

11Want zo hoog de hemel is boven de aarde,
zo is Zijn goedertierenheid
machtig over wie Hem vrezen.
12Zo ver het oosten is van het westen,
zo ver heeft Hij onze overtredingen van ons gedaan.
13Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen,
zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen.”

Is er iemand die weet hoe hoog de hemel is boven de aarde? Kan iemand mij zeggen hoever het oosten is van het westen? Als ik nu vertrek richting het oosten, dan kom ik nooit in het oosten. Als ik in China aankom, ligt de Stille Oceaan ten oosten daarvan. En ten oosten van de Stille Oceaan ligt de V.S., en ten oosten van de V.S. ligt de Atlantische oceaan, en dan ben ik terug in Europa, maar in het oosten kom ik nooit. Voor het westen geldt (in omgekeerde volgorde) hetzelfde: ik zal er nooit komen. Als er gestaan had: ‘zover het noorden is van het zuiden,’ dan was dat een zekere afstand geweest. Maar dat staat er niet. Oost en West liggen onmetelijk ver uit elkaar. God heeft onze overtredingen van ons weggedaan zover het oosten is van het westen!!!

En dan: is er wel een vader die zijn kinderen ziek maakt, door moeilijkheden heen stuurt, ze sart en treitert en bewust laat lijden, en lastigvalt over van alles omdat ze dingen niet goed doen of gedaan hebben? Aardse vaders worden hier als voorbeeld gebruikt, en Jezus gebruikt in Lukas 11:11-12 hetzelfde beeld om te zeggen dat God ons geen steen geeft als wij om brood en geen slang als wij om een vis en geen schorpioen als wij om een ei vragen. Dus zal Hij, zegt Jezus, ons de Heilige Geest geven als wij daarom vragen. God is een goede Vader!

De rest van de Psalm spreekt voor zich:

14 Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn en blijft bedenken dat wij stof zijn.
15 De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij.
16 Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer.”
17 Maar de goedertierenheid van de HEERE is
van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen.
Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen,
18 voor wie Zijn verbond in acht nemen
en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemel gevestigd,
Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Loof de HEERE, u, Zijn engelensterke helden, die Zijn woord uitvoeren,
gehoorzaam aan het woord dat Hij spreekt.
21 Loof de HEERE, al Zijn legermachten, dienaren van Hem, die Zijn welbehagen doen.
22 Loof de HEERE, al Zijn werken, op alle plaatsen van Zijn heerschappij.
Loof de HEERE, mijn ziel!

Vers 17 is interessant in het licht van wat de apostel Paulus schrijft in 2 Timotheüs 1:9:

“Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping,
niet overeenkomstig onze werken,
maar overeenkomstig Zijn eigen voornemen en genade,
die ons gegeven is in Christus Jezus vóór de tijden der eeuwen, … .”

Jezus is het Lam geslacht vanaf de grondlegging der wereld (Openbaring 13:8). Voordat de tijd  begon te lopen en God de eerste steen legde voor de wereld die Hij ging scheppen, was ons in Christus al genade gegeven! Daarom staat er in Psalm 103:17 dat Gods goedertierenheid van eeuwigheid tot eeuwigheid is.

Wij hebben de keuze om het Woord van God te geloven of niet. Het is ofwel God geloven of de duivel, die leugens blaast, die de vader van de leugen is (Johannes 8:44). God kán niet liegen (Titus 1:2), en de duivel liegt alleen maar en komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan (Johannes 10:10)

Aan ons de keus!!!

Ik wil aan het bovenstaande nog één gedachte toevoegen, nl. Jeremia 29:11, waar staat:

“Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE.
Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad,
namelijk om u toekomst en hoop te geven.”

En bij monde van dezelfde profeet zegt God, in Jeremia 1:12b:

“… Ik waak over Mijn woord om dat te doen.”

God houdt als het ware de wacht bij Zijn Woord om te zorgen dat Hij doet wat Hij beloofd heeft!!!

En dan heeft Hij ook nog eens AL ZIJN BELOFTEN in Christus Jezus AL VERVULD, kijk maar:

“Immers, zovele beloften van God als er zijn,
die zijn in Hem ja en in Hem amen,
tot verheerlijking van God door ons.”
(2 Korinthe 1:20)

“De dief komt alleen maar om te stelen,
te slachten en verloren te laten gaan;
Ik ben gekomen,
opdat zij leven hebben en overvloed hebben.”
(Johannes 10:10)

Maar hoe zou het toch komen dat wij mensen er zo’n moeite mee hebben om God op deze punten te geloven?

Daar is een vrij eenvoudige verklaring voor: wij mensen hebben de neiging om Gods trouw voortdurend af te meten aan wat wij in de wereld of ons gezin of onze familie zien gebeuren. En wij zeggen dan: ‘Is dat Gods trouw? Is dat Zijn trouw aan Zijn beloften en Zijn Woord? God is toch (zoals jullie gelovigen zeggen) ‘almachtig,’ als Hij wou, kon Hij er toch wat aan doen?’ Wij gaan enkel af op wat onze zintuigen ons vertellen.

In de laatste tekst hierboven staat gedeeltelijk het antwoord: er is een tegenstander, de duivel, die God en alles wat God liefheeft, haat. En de maat van de tegenstander zijn zonden is niet vol. God is juist absoluut rechtvaardig: als die maat vol is, roept Hij alles wat er verkeerd gaat, een halt toe. Dan stuurt Hij Zijn Zoon terug naar de aarde om Gods Koninkrijk op aarde te vestigen.

En dan bewijzen wij ook de volharding van en in ons geloof: als wij God volhardend geloven en Hem op Zijn Woord nemen, mogen wij op Zijn steun rekenen. Precies dat is de goede strijd des geloofs: God blijven geloven en vertrouwen blijven stellen in Zijn goedheid, wat er ook om ons heen gebeurt.

Maar Zijn wegen zijn wel hoger dan onze wegen en Zijn gedachten hoger dan onze gedachten (Jesaja 55:9). Zijn doelstellingen zijn evenredig hoger dan de onze. Wij willen in onze verwarmde huizen wonen, leuke dingen doen en van het leven genieten. God wil de hele wereld redden. Dat is wel een paar verdiepingen hoger dan wat wij willen!