Redding: proces of feit?

In Young’s Literal Translation (YLT) lezen wij in Efeze 2:8: “… for by grace ye are having been saved, through faith, and this not of you — of God the gift, … .”

Als we die uitdrukking ‘are having been saved’ taalkundig analyseren, krijgen we:

are having, wat duidt op een proces dat bezig is (Present Continuous = een handeling of toestand is bezig), en

having been saved, wat duidt op een voldongen feit (Present Perfect = een handeling is voltooid en heeft een bepaald resultaat in het heden veroorzaakt).

Bovendien overlappen de twee grammaticale structuren elkaar doordat ze het woord ‘having’ gemeenschappelijk hebben: ‘are having’ en ‘having been saved.’

Uit deze tekst begrijp ik: Onze redding is zowel een feit als een proces.

Voor ons Grieks geschoolde denken, weet u wel, de logica, kan iets niet tegelijkertijd een proces èn een feit zijn. Het is het een òf het ander.

Is er een ander Bijbels argument voor deze stelling? Ja, inderdaad.

Hebreeën 10:10, 14:

“Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus. … Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden.”

Volgens het ene vers (vers 10) zijn wij eens voor altijd geheiligd en volgens het andere (vers 14) voor altijd volmaakt. Dat is het feit.

Maar volgens vers 14 is er ook nog een ‘geheiligd worden.’ Een proces dus!

Als God spreekt over redding, dan bedoelt Hij natuurlijk wel “redding van de totale mens”! Hij heeft alles aan ons geschapen: geest, ziel èn lichaam!!

Daarom:

Redding = rechtvaardiging, gevolgd door heiliging, gevolgd door verheerlijking

Een interessante tekst in dit verband is Jakobus 1:21:

“Leg daarom af alle vuilheid en elke uitwas van slechtheid en ontvang met zachtmoedigheid het in u geplante Woord, dat uw zielen zalig kan maken.”

Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik mij daaronder moet voorstellen: een gedeeltelijk behouden ziel. Ook de Here Jezus spreekt over “schade lijden aan je ziel” (Lukas 9:25). Hoe ziet dat eruit? De apostel Paulus spreekt over ‘behouden zijn als door vuur heen’ (1 Korinthe 3:15). Maar het spoort wel aan tot ijver, de ijver over waarover de apostel Petrus spreekt in 2 Petrus 1:5 e.v.:

Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis, door de kennis … .”

Is er een tweede Bijbels argument voor het standpunt dat redding zowel een feit is als een proces? Gelukkig! Dat is er. Het is altijd verkeerd om een standpunt op slechts één of twee Bijbelteksten te baseren.

Ik heb het over Filippenzen 2:12, waar staat:

“… blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, … .”

De zin ‘blijf uw behoudenis bewerken‘ spreekt van onze medewerking aan de heiliging die God aanbiedt. Er is volgens het vervolg van Fil. 2:12: “… want God is het, die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt,” méér nodig dan alleen maar onze instemming en medewerking en gewilligheid om geheiligd te worden. God moet het doen!

Zoals de apostel Paulus ook schrijft in 1 Korinthe 1:30:

“Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, … .” Uiteindelijk is Jezus Christus onze heiliging!!!