Uw heiliging – 2

Jezus heeft ons een weg ingewijd, door het voorhangsel, d.w.z. door Zijn vlees, heen:

Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus20langs een nieuwe en levende weg, die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door Zijn vlees, … .” (Heb. 10:19-20).

Hij deed dat door te sterven aan het kruis op Golgota.

Hij heeft ons die weg ingewijd, a.h.w. geopend, maar als niemand die weg opgaat, dan heeft Hij dat voor niets gedaan.

Het is de bedoeling dat wij Zijn voorbeeld volgen, Hem achterna gaan en langs die weg in het Heiligdom voor Gods aangezicht verschijnen.

Is er dan een andere weg voor ons weggelegd (de weg der heiliging) dan aan ons kruis te sterven?

In Hebreeën 13:10 wordt dieper ingegaan op het idee van ons kruis dragen: “Wij hebben een Altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten.”

Het altaar onder het Nieuwe Verbond, of Nieuwe Testament, is het kruis.

De priesters onder het Oude Verbond hadden gemeenschap met het altaar door van de offers te eten (1 Kor. 10:18).

Wij hebben gemeenschap met Jezus’ kruis/het altaar (d.w.z. het altaar van het NT) door ons kruis te dragen, daaraan te sterven, en zo Zijn vlees te eten en Zijn bloed te drinken (Johannes 6:52-57).

Eten en drinken zijn beelden van iets helemaal in je opnemen. Alles wat ik eet of drink, komt in mijn lichaam terecht en wordt deel van mijn lichaam, of het huid, of spier of bot is, het verspreidt zich door mijn lichaam en wordt er één mee.

Het is bij dit alles goed om te bedenken dat de apostel Paulus in 1 Korinthe 1:30 en 31 schrijft:

Maar uit Hem is het, dat gij in Christus Jezus zijt, die ons van God is geworden: wijsheid, rechtvaardigheid, heiliging en verlossing, 31opdat het zij, gelijk geschreven staat: Wie roemt, roeme in de Here.”

De Here Jezus is onze heiliging. Alleen als wij onze heiliging uit Hem betrekken en ontvangen, dàn worden wij geheiligd. Wij kunnen het heilig zijn zelf niet fabriceren, die komt uit Hem voort. Zoals ook staat in Hebreeën 2:11a:

“Want Hij, die heiligt, en zij, die geheiligd worden, zijn allen uit één; … .”

Hij die heiligt, is Jezus.

Zij die geheiligd worden, dat zijn wij.

En de één is God de Vader.

Dus zowel Hij die heiligt als wijzelf zijn uit de Vader. “… daarom schaamt Hij Zich niet hen broeders te noemen, … “ (Hebreeën 2:11b).

Wie de heiligheid, of heiliging, nastreeft in eigen kracht, vermogen, wijsheid, enz., komt bedrogen uit. Het lukt je nooit!