Uw heiliging

U hebt zich misschien al eens afgevraagd hoe uw heiliging voortgang moet vinden? Eigenlijk is dat heel simpel: u moet uw kruis dragen, d.w.z. uw dagelijkse moeilijkheden aanvaarden, verwelkomen en omhelzen!

Het dragen van uw kruis is natuurlijk niet simpel! Maar het is wel zo dat Jezus u erbij helpt: op het moment dat u tilt, tilt Hij mee!

Er is nog een andere factor: u moet met uw hart geloven èn belijden dat u gestorven bent, naar 2 Korinthe 5:14: “Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn: als Eén voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven.”

U dus ook!

Hoe zou iemand in eigen kracht zijn kruis kunnen dragen? Zonder erkenning van wat al voor u gedaan is, is redding onmogelijk! Dus heiliging door het dragen van uw kruis ook!

Romeinen 8:1: “Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen, die in Christus Jezus zijn.”

Maar, u kunt in Christus Jezus zijn en u laten veroordelen, d.w.z. aanklagen, en als u zich laat aanklagen, wil dat niets anders zeggen dan dat u de aanklacht gelóóft.

U gelooft ofwel het Woord van God òf u gelooft de aanklacht, en die twee gaan niet samen! Het is of … of … .

Waarin bestaat het daadwerkelijk dragen van mijn kruis?

Ik moet daartoe consequent mijn moeilijkheden van alledag aanvaarden, èn verwelkomen
als een bron van vreugde. ‘Dat is extreem!’ zegt u?

Dat is het ook, maar de Bijbel is dat ook! Immers Jakobus schrijft in hoofdstuk 1 van zijn brief, in vers 2: “Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, … .”

Hoe kan dat nu? Moet ik het als louter vreugde ervaren als ik verzocht wordt? Dat is toch wat hij zegt, of niet?

Daarom ook schrijft de apostel Paulus dat hij roemt in de verdrukkingen (Rom. 5:3).

Ik heb zelf nog maar pas ontdekt waarom de apostelen dergelijke dingen zeggen: ik kan door mijn moeilijkheden met opgeheven hoofd te dragen Christus verheerlijken!

Hij droeg Zijn kruis zonder klacht of gemor, en als ik hetzelfde doe, word ik een beeld van Hem,
dan ga ik Zijn beeld dragen (1 Kor. 15:49).

Daarom ook schrijft Paulus: “Doet alles zonder morren of bedenkingen, 15opdat gij onberispelijk en onbesmet moogt zijn, onbesproken kinderen Gods te midden van een ontaard en verkeerd geslacht,
waaronder gij schijnt als lichtende sterren in de wereld, … ” (Filippenzen 2:14-15).

Als wij werkelijk gaan schijnen als sterren, zal Christus gezien worden. Zonder de heiliging zal immers niemand de Here zien (Hebreeën 12:14). De reinen van hart zullen Hem zien, dat heeft Hij ons Persoonlijk gezegd (Mattheüs 5:8) maar niemand om ons heen zal Hem zien als wij niet aan de voorwaarde daarvoor voldoen.

Hoe overtuigt de Heilige Geest van gerechtigheid (Johannes 16:8-10) zonder dat Jezus op aarde wandelt — want Hij is toch het absolute Toonbeeld van Gerechtigheid? Dat doet de Geest door ons daarvoor te gebruiken, maar dat kan niet zonder gehoorzaamheid aan Jezus’ woorden dat wij ons kruis moeten dragen om discipelen van Hem te kunnen zijn (o.a. Lukas 14:27).

We zullen een stapje verdergaan.