Waarom Geloof?

In navolging van wat ik eerder op deze website gezegd heb over het feit dat wij Gods werken niet kunnen doen, maar dat God ze Zelf moet doen, een korte overdenking over de reden voor geloof.

Het is een onderwerp waar ik al jaren en jaren op studeer. En sinds kort is mij iets duidelijk geworden. Van Paulus wist ik al dat het moest zijn door geloof opdat het zou zijn naar genade (Rom. 4:16).

Maar wat heeft genade dan met geloof te maken? Wel, wij zijn gered uit genade door geloof (Ef.2:8). Genade zonder geloof wordt je dood, geloof zonder genade werkt niet. Je kunt alleen geloof hebben voor dingen die God door genade al beschikbaar heeft gesteld.

Ten diepste is het volgens mij zo dat God geloof eist, zodat Hij het dan kan doen. Als wij zoveel vertrouwen in God stellen dat wij het helemaal uit handen kunnen geven, wat je nl. doet als je gelóóft, dan kan God Zijn gang gaan en het bewerken vanuit Hemzelf, op Zijn tijd, op de wijze die Hij daarvoor kiest.

God rekende Abrahams geloof tot gerechtigheid (Gen.15:6). Maar wat doe je nu eigenlijk als je gelooft? Niks, toch? Je doet helemaal niks. Je acht Hem getrouw die beloofd heeft, precies zoals Sara, de vrouw van Abraham, deed. Kijk in Hebreeën 11:11: “Door het geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij Hem getrouw heeft geacht Die het beloofd had.”

Beschouw nu eens Romeinen 4:5: “Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.” Denk je dat eens in! God rechtvaardigt de goddeloze die gelóóft! Dit is toch wel het toppunt, vindt u niet?

God vindt er vreugde in als Hij het mag doen en vooral als wij het (zelfs) niet probéren te doen! Dàt getuigt pas van vertrouwen!!

Er is nóg een reden: alléén als je gelooft, eer je God ten volle voor Zijn liefde!!!

Hij heeft beloftes gegeven: duizenden. Zó lief heeft Hij de mens. Het zijn Zijn beloftes, en dus moet Hij ze ook nakomen. Daarom waakt Hij over Zijn Woord om het te doen (Jeremia 1:12).