Weten we het?

Wéten we het?

“Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen; … “ (2 Kor. 5:11; het is Paulus die dat zegt).

De vraag is nu of wij het weten? Weten wij hoezeer de Here te vrezen is?

Laten we het een paar andere Bijbelschrijvers vragen:

“En indien gij Hem als Vader aanroept, die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandelt dan in vreze de tijd uwer vreemdelingschap, … .” (1 Pet. 1:17; Petrus!)

Welzalig de mens die gedurig vreestmaar wie zijn hart verhardt, valt in het onheil” (Spr. 28:14; Salomo!).

“Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat er vrees voor Hem over u kome, dat gij niet zondigt” (Exodus 20:20; Mozes!).

“De Here der heerscharen, Hèm zult gij heilig achten en Hij moet het voorwerp van uw vrees en Hij moet het voorwerp van uw schrik zijn” (Jesaja 8:13).

“Daarom, mijn geliefden, gelijk gij te allen tijde gehoorzaam zijt geweest, blijft, niet alleen zoals in mijn tegenwoordigheid, maar nu des te meer bij mijn afwezigheid, uw behoudenis bewerken met vreze en beven, …” (Filippenzen 2:12; Paulus alweer!)

“Eén is wetgever en rechter, Hij, die de macht heeft om te behouden en te verderven.” (Jak. 4:12; Jakobus!)

“Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! (Lukas 12:5; Jezus! Geen Bijbelschrijver maar wel de hoogste autoriteit!).